Överst på sidan

Au pair-avtal

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då parterna ingår detta avtal.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Au pair-avtal

§ 1. Inledning

Nedan presenterade parter ingår genom signering av detta avtal ett anställningsförhållande. Värdfamiljen ingår detta avtal i egenskap av arbetsgivare och den som ska arbeta som au pair i egenskap av arbetstagare.

Anställningen ska utföras i enlighet med de villkor som parterna kommer överens om i detta avtal.


§ 2. Au pair (arbetstagare)

Namn: ________
Personnummer: ________
Ålder: ________ år
Bosättningsland: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 3. Värdfamilj (arbetsgivare)

Vårdnadshavare/förälder

Namn: ________
Personnummer: ________
Telefon: ________
E-post: ________

Barn

Namn: ________
Personnummer: ________
Ålder: ________ år


§ 4. Bostad och husrum

Värdfamiljen bor på följande adress: ________.

Arbetstagaren tilldelas eget rum om ________ kvadratmeter med tillhörande eget badrum under avtalstiden.

Värdfamiljen ska stå för husrum vilket innebär att ingen hyra eller dylikt ska betalas av arbetstagaren.

Arbetstagaren tilldelas ________ nycklar till värdfamiljens hem.


§ 5. Arbetsuppgifter

Arbetet som au pair omfattar följande arbetsuppgifter:

________


§ 6. Arbetsplats

Arbetet ska utföras på följande plats:

________


§ 7. Värdfamiljens semester

Arbetstagaren kan komma att behöva följa med på värdfamiljens semester för att ta hand om barnet.

Värdfamiljen ska stå för samtliga kostnader hänförliga till sådan resa och för arbetstid som överskrider ordinarie ska övertid utbetalas.

Kostnader som ska täckas av värdfamiljen är bl.a. resekostnader, boende, mat och eventuella kostnader för visum. Arbetstagaren ska endast stå för egna fickpengar i samma mån som då arbetet utförs i värdfamiljens hem.

Arbetstagaren ska meddelas om sådan resa senast ________ innan avfärd.


§ 8. Bil

Arbetstagaren ges under sin anställning tillgång till bil. Bilen får endast användas i arbetet, privat bruk är alltså inte tillåtet.

Värdfamiljen ska stå för bensin och andra kostnader kopplade till bilen. Behöver arbetstagaren tanka bilen ska hen kompenseras på följande sätt:

________

Information:

Märke: ________
Registreringsnummer: ________
Antal nycklar: ________


§ 9. Mat

Värdfamiljen ska stå för mat till arbetstagaren. Denna kostnad ingår i lönen.


§ 10. Arbetstider

Ordinarie arbetstider:

________

Ändring av ordinarie arbetstid ska senast meddelas arbetstagaren ________ i förväg.

Då särskilda skäl föreligger får arbetstagaren ta ut övertid. Övertidsarbete får max tas ut för 48 timmar under en fyraveckorsperiod, dock högst 300 timmar under ett år. Beror övertidsarbete på en olyckshändelse, ett akut sjukdomsfall eller liknande gäller inte denna begränsning.

Vid beräknande av övertid ska kompensationsledighet eller annan ledighet som förläggs till arbetstagarens ordinarie arbetstid likställas med fullgjord ordinarie arbetstid.


§ 11. Avtalsperiod

Detta avtal löper från den ________ till och med den ________. Avtalet måste sägas upp för att upphöra att gälla och uppsägningstiden uppgår till en månad. Har arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren i minst fem år har hen dock rätt till två månaders uppsägningstid, och vidare tre månader om anställningen har varat i minst tio år. Uppsägningen ska ske skriftligen. Sker uppsägning inte i utsatt tid förlängs avtalet enligt följande:

________


§ 12. Ersättning

Arbetstagaren ersätts med fickpengar (lön) för sitt arbete. Lönen uppgår till ________ SEK (________) per timme.

Övertidsarbete ersätts med ________ SEK (________) per timme.


§ 13. Betalningsvillkor

Utbetalning av lön ska ske via banköverföring till kontonummer ________ hos ________.

Värdfamiljen ska upprätta en lönespecifikation som bevis på att betalning skett.

Utbetalning av lönen ska ske enligt följande:

________


§ 14. Semester

Arbetstagaren har rätt till 25 betalda semesterdagar per semesterår.

Arbetstagaren ska tillsammans med värdfamiljen förhandla fram förläggningen av semestern.


§ 15. Försäkring

Då arbetstagaren kommer från ett EU-land får hen rätt till nödvändig vård i Sverige på samma sätt som svenska medborgare, det ställs alltså inte upp något krav på försäkring. Arbetstagaren ska kunna vissa upp sitt EU-sjukförsäkringskort för att utnyttja denna rättighet.

Värdfamiljen ska teckna en olycksfallsförsäkring för arbetstagaren för extra skydd.


§ 16. Övriga förmåner

Arbetstagaren tilldelas följande övriga förmåner med sin anställning:

________


§ 17. 5225255252 58 58258 8 225285

________) 88852852225 25222 8 855525288222 8582228822 8825 822858252225 228822 52225 58258 555 5582282525522 5522 522 255225555 5825822 225 222528855 825252.

225 522 5825822 825 252258 85258 522 25 85552 25525 25588 522 8222 225 52 22 82825 25882552 2552 522 5582282525522 888882 22582222 22 8555252882228 8588225.

________) 585 25282 5885285225252 58 55822825255228 822858252225 2252882225 25525 225 5882255252. 555525288222 555 885 22 85552 882552822 5522 522 5885225 5282588282222 225 222528855 825252.

8882255252 825 8555 8258228822 285 255 8222 255255 882 25 25222 228252582522 822 85582 2525 225 855525288222 8 225 52 22 82825 82252 58822552522.

82 5582282525522 82255 522 825 855525288222 52222 2282525825222525 822 882225 2888 25525 225 58822552522.


§ 18. Sekretess

a) Parternas sekretessåtagande

Parterna förbinder sig att under avtalsperioden inte röja konfidentiell information om varandra för utomstående utan skriftligt samtycke, om det inte är nödvändigt för att uppfylla vad som överenskommits i detta avtal.

b) Konfidentiell information

Med konfidentiell information avses varje råd och upplysning, i muntlig eller skriftlig form, av teknisk, ekonomisk eller kommersiell art som utväxlas mellan parterna under avtalsperioden eller som någon av parterna på något annat sätt får kännedom om med anledning av detta avtal, med undantag för sådana råd och upplysningar som;

  • är allmänt kända eller kommer till allmän kännedom på något annat sätt än genom brott mot sekretessåtagandet ovan, eller
  • en part tagit emot från tredje man som inte är bunden av sekretessåtagandet ovan eller mottagande part självständigt tagit fram eller redan känner till.

c) Undantag från sekretessen

Parterna har rätt och är ibland skyldiga att yppa konfidentiell information om det följer av författning, professionell skyldighet eller myndighets beslut.

Parterna har vidare rätt att yppa konfidentiell information till sina försäkringsbolag eller juridiska rådgivare inför eller i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att de ska kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen.


§ 19. Alkohol- och drogpolicy

Arbetstagaren ska vara nykter och drogfri under arbetstid. Det är oacceptabelt att komma påverkad av alkohol, andra berusningsmedel eller bakfull till arbetet.

Arbetstagaren får under sin fritid förtära alkohol i värdhemmet med måtta. Droganvändning är inte under några omständigheter tillåtet.


§ 20. Användning av sociala medier

Arbetstagaren är endast tillåten att använda sociala medier på sin fritid.

Arbetstagaren är tillåten att publicera bilder på värdfamiljens barn i sina sociala medier.


§ 21. Policy kring gäster

Arbetstagaren är tillåten att ta hem gäster till värdfamiljen både under sin fritid och under arbetstid, förutsatt att samtliga arbetsuppgifter utförs på ett bra sätt.


§ 22. Vid avtalets upphörande

Vid avtalets upphörande ska arbetstagaren flytta ut från värdhemmet och återlämna till bostaden och till bilen.


§ 23. Skadestånd

Bryter någon part mot bestämmelserna i detta avtal kan denne bli skyldig att betala skadestånd. Den som vill kräva skadestånd ska väcka talan i allmän domstol inom sex månader från tidpunkten för skadan.

Skadestånd bestäms med tillämpning av de allmänna skadeståndsregler i skadeståndslagen (1972:207).


§ 24. Force majeure

Om någon part är förhindrad eller endast till oskäligt hög kostnad kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal p.g.a. exempelvis krig, upplopp. blockad, eldsvåda, naturkatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som de inte råder över eller kunnat förutse är de befriade från att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal och från skyldighet att erlägga skadestånd.


§ 25. Ändring

Eventuell ändring i detta avtal ska upprättas skriftligen och signeras av båda parter.


§ 26. Tvist

Uppstår tvist mellan parterna där en överenskommelse inte kan nås på egen hand kan det lösas i allmän domstol med tingsrätten som första instans.


§ 27. Underskrifter


Arbetstagare


Ort: __________ Datum: _________________________________________

Namnförtydligande: ________


Vårdnadshavare


Ort: __________ Datum: _________________________________________


Namnförtydligande: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Au pair-avtal

§ 1. Inledning

Nedan presenterade parter ingår genom signering av detta avtal ett anställningsförhållande. Värdfamiljen ingår detta avtal i egenskap av arbetsgivare och den som ska arbeta som au pair i egenskap av arbetstagare.

Anställningen ska utföras i enlighet med de villkor som parterna kommer överens om i detta avtal.


§ 2. Au pair (arbetstagare)

Namn: ________
Personnummer: ________
Ålder: ________ år
Bosättningsland: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 3. Värdfamilj (arbetsgivare)

Vårdnadshavare/förälder

Namn: ________
Personnummer: ________
Telefon: ________
E-post: ________

Barn

Namn: ________
Personnummer: ________
Ålder: ________ år


§ 4. Bostad och husrum

Värdfamiljen bor på följande adress: ________.

Arbetstagaren tilldelas eget rum om ________ kvadratmeter med tillhörande eget badrum under avtalstiden.

Värdfamiljen ska stå för husrum vilket innebär att ingen hyra eller dylikt ska betalas av arbetstagaren.

Arbetstagaren tilldelas ________ nycklar till värdfamiljens hem.


§ 5. Arbetsuppgifter

Arbetet som au pair omfattar följande arbetsuppgifter:

________


§ 6. Arbetsplats

Arbetet ska utföras på följande plats:

________


§ 7. Värdfamiljens semester

Arbetstagaren kan komma att behöva följa med på värdfamiljens semester för att ta hand om barnet.

Värdfamiljen ska stå för samtliga kostnader hänförliga till sådan resa och för arbetstid som överskrider ordinarie ska övertid utbetalas.

Kostnader som ska täckas av värdfamiljen är bl.a. resekostnader, boende, mat och eventuella kostnader för visum. Arbetstagaren ska endast stå för egna fickpengar i samma mån som då arbetet utförs i värdfamiljens hem.

Arbetstagaren ska meddelas om sådan resa senast ________ innan avfärd.


§ 8. Bil

Arbetstagaren ges under sin anställning tillgång till bil. Bilen får endast användas i arbetet, privat bruk är alltså inte tillåtet.

Värdfamiljen ska stå för bensin och andra kostnader kopplade till bilen. Behöver arbetstagaren tanka bilen ska hen kompenseras på följande sätt:

________

Information:

Märke: ________
Registreringsnummer: ________
Antal nycklar: ________


§ 9. Mat

Värdfamiljen ska stå för mat till arbetstagaren. Denna kostnad ingår i lönen.


§ 10. Arbetstider

Ordinarie arbetstider:

________

Ändring av ordinarie arbetstid ska senast meddelas arbetstagaren ________ i förväg.

Då särskilda skäl föreligger får arbetstagaren ta ut övertid. Övertidsarbete får max tas ut för 48 timmar under en fyraveckorsperiod, dock högst 300 timmar under ett år. Beror övertidsarbete på en olyckshändelse, ett akut sjukdomsfall eller liknande gäller inte denna begränsning.

Vid beräknande av övertid ska kompensationsledighet eller annan ledighet som förläggs till arbetstagarens ordinarie arbetstid likställas med fullgjord ordinarie arbetstid.


§ 11. Avtalsperiod

Detta avtal löper från den ________ till och med den ________. Avtalet måste sägas upp för att upphöra att gälla och uppsägningstiden uppgår till en månad. Har arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren i minst fem år har hen dock rätt till två månaders uppsägningstid, och vidare tre månader om anställningen har varat i minst tio år. Uppsägningen ska ske skriftligen. Sker uppsägning inte i utsatt tid förlängs avtalet enligt följande:

________


§ 12. Ersättning

Arbetstagaren ersätts med fickpengar (lön) för sitt arbete. Lönen uppgår till ________ SEK (________) per timme.

Övertidsarbete ersätts med ________ SEK (________) per timme.


§ 13. Betalningsvillkor

Utbetalning av lön ska ske via banköverföring till kontonummer ________ hos ________.

Värdfamiljen ska upprätta en lönespecifikation som bevis på att betalning skett.

Utbetalning av lönen ska ske enligt följande:

________


§ 14. Semester

Arbetstagaren har rätt till 25 betalda semesterdagar per semesterår.

Arbetstagaren ska tillsammans med värdfamiljen förhandla fram förläggningen av semestern.


§ 15. Försäkring

Då arbetstagaren kommer från ett EU-land får hen rätt till nödvändig vård i Sverige på samma sätt som svenska medborgare, det ställs alltså inte upp något krav på försäkring. Arbetstagaren ska kunna vissa upp sitt EU-sjukförsäkringskort för att utnyttja denna rättighet.

Värdfamiljen ska teckna en olycksfallsförsäkring för arbetstagaren för extra skydd.


§ 16. Övriga förmåner

Arbetstagaren tilldelas följande övriga förmåner med sin anställning:

________


§ 17. 5225255252 58 58258 8 225285

________) 88852852225 25222 8 855525288222 8582228822 8825 822858252225 228822 52225 58258 555 5582282525522 5522 522 255225555 5825822 225 222528855 825252.

225 522 5825822 825 252258 85258 522 25 85552 25525 25588 522 8222 225 52 22 82825 25882552 2552 522 5582282525522 888882 22582222 22 8555252882228 8588225.

________) 585 25282 5885285225252 58 55822825255228 822858252225 2252882225 25525 225 5882255252. 555525288222 555 885 22 85552 882552822 5522 522 5885225 5282588282222 225 222528855 825252.

8882255252 825 8555 8258228822 285 255 8222 255255 882 25 25222 228252582522 822 85582 2525 225 855525288222 8 225 52 22 82825 82252 58822552522.

82 5582282525522 82255 522 825 855525288222 52222 2282525825222525 822 882225 2888 25525 225 58822552522.


§ 18. Sekretess

a) Parternas sekretessåtagande

Parterna förbinder sig att under avtalsperioden inte röja konfidentiell information om varandra för utomstående utan skriftligt samtycke, om det inte är nödvändigt för att uppfylla vad som överenskommits i detta avtal.

b) Konfidentiell information

Med konfidentiell information avses varje råd och upplysning, i muntlig eller skriftlig form, av teknisk, ekonomisk eller kommersiell art som utväxlas mellan parterna under avtalsperioden eller som någon av parterna på något annat sätt får kännedom om med anledning av detta avtal, med undantag för sådana råd och upplysningar som;

  • är allmänt kända eller kommer till allmän kännedom på något annat sätt än genom brott mot sekretessåtagandet ovan, eller
  • en part tagit emot från tredje man som inte är bunden av sekretessåtagandet ovan eller mottagande part självständigt tagit fram eller redan känner till.

c) Undantag från sekretessen

Parterna har rätt och är ibland skyldiga att yppa konfidentiell information om det följer av författning, professionell skyldighet eller myndighets beslut.

Parterna har vidare rätt att yppa konfidentiell information till sina försäkringsbolag eller juridiska rådgivare inför eller i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att de ska kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen.


§ 19. Alkohol- och drogpolicy

Arbetstagaren ska vara nykter och drogfri under arbetstid. Det är oacceptabelt att komma påverkad av alkohol, andra berusningsmedel eller bakfull till arbetet.

Arbetstagaren får under sin fritid förtära alkohol i värdhemmet med måtta. Droganvändning är inte under några omständigheter tillåtet.


§ 20. Användning av sociala medier

Arbetstagaren är endast tillåten att använda sociala medier på sin fritid.

Arbetstagaren är tillåten att publicera bilder på värdfamiljens barn i sina sociala medier.


§ 21. Policy kring gäster

Arbetstagaren är tillåten att ta hem gäster till värdfamiljen både under sin fritid och under arbetstid, förutsatt att samtliga arbetsuppgifter utförs på ett bra sätt.


§ 22. Vid avtalets upphörande

Vid avtalets upphörande ska arbetstagaren flytta ut från värdhemmet och återlämna till bostaden och till bilen.


§ 23. Skadestånd

Bryter någon part mot bestämmelserna i detta avtal kan denne bli skyldig att betala skadestånd. Den som vill kräva skadestånd ska väcka talan i allmän domstol inom sex månader från tidpunkten för skadan.

Skadestånd bestäms med tillämpning av de allmänna skadeståndsregler i skadeståndslagen (1972:207).


§ 24. Force majeure

Om någon part är förhindrad eller endast till oskäligt hög kostnad kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal p.g.a. exempelvis krig, upplopp. blockad, eldsvåda, naturkatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som de inte råder över eller kunnat förutse är de befriade från att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal och från skyldighet att erlägga skadestånd.


§ 25. Ändring

Eventuell ändring i detta avtal ska upprättas skriftligen och signeras av båda parter.


§ 26. Tvist

Uppstår tvist mellan parterna där en överenskommelse inte kan nås på egen hand kan det lösas i allmän domstol med tingsrätten som första instans.


§ 27. Underskrifter


Arbetstagare


Ort: __________ Datum: _________________________________________

Namnförtydligande: ________


Vårdnadshavare


Ort: __________ Datum: _________________________________________


Namnförtydligande: ________