Pantavtal - lös egendom

Förlopp:
0%
?
X

Ange vilken typ av egendom som ska pantsättas genom detta avtal. Detta dokument kan endast användas för pantsättning av lös egendom. För fast egendom ska ett pantbrev i stället upprättas med den bank som ska låna ut pengar.

Fast egendom utgör jord/fastigheter och är sådant som inte går att flytta på. Lös egendom är allt som inte räknas som fast egendom och går enligt huvudregeln att flytta. Lägenheter räknas också som lös egendom även då de inte går att flytta.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen
Visa ditt dokument

________

Pantavtal

§ 1. Panthavare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Pantsättare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 3. Pantsättning och panträtt

Som säkerhet för nedan presenterad skuld pantsätts nedan presenterade tillgångar.

Genom signering av detta avtal godtar pantsättaren att panten tas i anspråk om de förpliktelser som följer med skulden som är föremål för denna pantsättning inte kan uppfyllas.


§ 4. Skuld

Skulden som panten ställts som säkerhet för uppgår vid signering av detta avtal till ________ SEK (________).

Lånenummer/kontonummer: ________.

Skulden uppkom den ________.


§ 5. Pantsatta tillgångar

Bil

Märke: ________.
Modell: ________.
Registreringsnummer: ________.
Pantsatt till följande värde: ________ SEK (________).


§ 6. Besittning

Egendomen som pantsätts är under avtalsperioden i pantsättarens besittning.


§ 7. 882588225825

82225 58258 82225 28888 522 5228825 8258522 55 5225822585, 28825 2552 28888 25522525 222282 2825228 22 52252.


§ 8. Ändring

För att ändringar i detta avtal ska va vara giltiga krävs att de är skriftliga och undertecknade av samtliga parter.


§ 9. Tvist

Eventuell tvist ska prövas av allmän domstol med tingsrätten som första instans. Talan ska väckas i den tingsrätt där svaranden har sitt hemvist.


§ 10. Tillämplig lag

Svensk lag är tillämplig på detta avtal.


§ 11. Bifogat dokument

Till detta avtal bifogas skuldebrevet för ovan presenterat lån.


§ 12. Underskrifter

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar panthavaren tagit ett och pantsättaren ett.


Panthavare


Ort: __________ Datum: _________________________________________

Namnförtydligande: ________


Pantsättare


Ort: __________ Datum: ___________________________________________

Namnförtydligande: ________

Visa ditt dokument

________

Pantavtal

§ 1. Panthavare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Pantsättare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 3. Pantsättning och panträtt

Som säkerhet för nedan presenterad skuld pantsätts nedan presenterade tillgångar.

Genom signering av detta avtal godtar pantsättaren att panten tas i anspråk om de förpliktelser som följer med skulden som är föremål för denna pantsättning inte kan uppfyllas.


§ 4. Skuld

Skulden som panten ställts som säkerhet för uppgår vid signering av detta avtal till ________ SEK (________).

Lånenummer/kontonummer: ________.

Skulden uppkom den ________.


§ 5. Pantsatta tillgångar

Bil

Märke: ________.
Modell: ________.
Registreringsnummer: ________.
Pantsatt till följande värde: ________ SEK (________).


§ 6. Besittning

Egendomen som pantsätts är under avtalsperioden i pantsättarens besittning.


§ 7. 882588225825

82225 58258 82225 28888 522 5228825 8258522 55 5225822585, 28825 2552 28888 25522525 222282 2825228 22 52252.


§ 8. Ändring

För att ändringar i detta avtal ska va vara giltiga krävs att de är skriftliga och undertecknade av samtliga parter.


§ 9. Tvist

Eventuell tvist ska prövas av allmän domstol med tingsrätten som första instans. Talan ska väckas i den tingsrätt där svaranden har sitt hemvist.


§ 10. Tillämplig lag

Svensk lag är tillämplig på detta avtal.


§ 11. Bifogat dokument

Till detta avtal bifogas skuldebrevet för ovan presenterat lån.


§ 12. Underskrifter

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar panthavaren tagit ett och pantsättaren ett.


Panthavare


Ort: __________ Datum: _________________________________________

Namnförtydligande: ________


Pantsättare


Ort: __________ Datum: ___________________________________________

Namnförtydligande: ________