Överst på sidan

Pensionspolicy

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då denna pensionspolicy skapas.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

Policy skapad/uppdaterad den ________

Pensionspolicy - ________

§ 1. Inledning och syfte

Vår pensionspolicy är en viktig del av vårt åtagande att säkerställa våra anställdas ekonomiska välbefinnande både under anställningen och efter pensioneringen. Denna policy sammanfattar våra pensionsförmåner och pensionsplaner som vi erbjuder våra anställda.

Syftet med denna policy är följande:

________


§ 2. Definitioner

Efterlevandeskydd
Efterlevandeskydd är en typ av livförsäkring som innebär ekonomisk ersättning till en arbetstagares familj om denne skulle avlida innan pensionering.

Flexpension
Flexpension innebär en möjlighet för arbetstagare att gå ned i arbetstid i slutet av sitt arbetsliv i syfte att kunna arbeta längre.

Kollektivavtal
Ett kollektivavtal är en överenskommelse mellan en arbetsgivarförening och en/flera fackföreningar som representerar arbetstagare inom en viss bransch. Ett kollektivavtal reglerar pension, arbetsvillkor, löner och andra frågor som rör arbetsförhållandena för arbetstagarna.

Pension
Pension är ett ekonomiskt stöd som betalas ut till en person efter avslutad yrkesverksamhet efter en viss ålder. Det är ett sparande som byggs upp under arbetslivet för att trygga ekonomin då man inte längre arbetar. I Sverige finns allmän pension, tjänstepension och privat pensionssparande. Denna policy omfattar endast tjänstepension.

Pensionsplan
En pensionsplan kan förklaras som en plan för hur en persons pension kommer byggas upp och hanteras. Detta inkluderar pensionsförmåner, omfattning av aktuella ekonomiska bidrag samt förvaltning av pensionskapital.

Pensionsålder
Pensionsåldern är den ålder som en person har möjlighet att ta ut sin pension. Detta är vanligtvis den ålder då en person övergår från att vara yrkeseverksam till att sluta arbeta.

Tjänstepension
Tjänstepension är den del av pensionskapitalet som finansieras av en persons arbetsgivare. Tjänstepensionen kompletterar den allmänna som finansieras av staten och syftar till att ge ett extra ekonomiskt stöd vid pensioneringen.


§ 3. Målsättning

Vår målsättning med denna policy är följande:

________


§ 4. Omfattning

Denna policy gäller som ett internt regleverk för vår verksamhet och samtliga anställda omfattas av innehållet. Med anställda förstås samtliga arbetstagare oavsett befattning.


§ 5. Pensionsvillkor

5.1 Tjänstepension

Vi erbjuder våra anställda kollektivavtald pension och följder samtliga villkor som där framgår. För de fall mer fördelaktiga villkor för våra arbetstagare följer av denna policy har dessa dock företräde.

Utöver den obligatoriska tjänstepensionen som följer av kollektivavtal finns möjlighet till en frivillig pensionsplan enligt följande:

________

5.2 Pensionsålder

Tjänstepension kan som tidigast tas ut från ________ års ålder.

Vi gör pensionsinbetalningar för våra anställda fram tills de fyllt ________ år, förutsatt att pension inte tagits ut innan dess.

5.3 Flexpension

Vi erbjuder våra arbetstagare flexpensionering från ________ års ålder. Flexpension innebär en möjlighet att gå ned i arbetstid i slutet av sitt arbetsliv. Syftet med detta är att öka arbetstagarnas självbestämmande samt bidra till ett längre yrkesliv.

För att finansiera möjligheten till flexpension gör vi följande extra avsättningar till tjänstepensionen:

________

För att utnyttja möjligheten till flexpension ska en skriftlig ansökan skickas in till oss innehållande önskad sysselsättningsgrad, d.v.s. procent som arbetstagaren i fråga önskar gå ned i arbetstid. Väljer en arbetstagare att inte utnyttja möjligheten till flexpension kommer hen tilldelas en högre pension när hen väljer att helt sluta arbeta.

5.4 22585822822 285 55282882552822

822 55 58 22225825 8822 522 8552 222882282528258 225858258 285 5528288252558 25 222 852252 8522 225 522 255522255 22 25222 552225822 58 8555 5582282525528 22288228222525. 22288228252825822 225858258 58 552258825552 285 2525525 222882282258582552 822 522555 8 22882522 225 528855825885 285 228825 828282258228258288225. 58 2555222555 522 52252885 2258582552 82882225 5522 222222228 285 25225288 225 522 25882255 25 522 28252882885 255225522 285 25225 85825525552 828282258228828852 822 222255 8555 5282588558 222882225.

5.5 Placering av pensionskapital

Vi ansvarar för placeringen av våra arbetstagarares pensionskapital men för att ge våra anställda möjlighet att anspassa sina pensionsfonder efter sina individuella preferenser och risktolerans erbjuder vi en flexibel fondvalsmöjlighet. Våra arbetstagare har rätt att göra fondval och välja bland ett brett utbud av auktoriserade pensionsfonder som erbjuds av våra pensionsförvaltare.

5.6 Överföring av pensionskapital

Våra arbetstagare har flytträtt och kan alltså under sin anställning välja att flytta sitt pensionskapital till annan pensionsförvaltare.


§ 6. Kommunikation och information

Vi värdesätter transparens och öppen kommunikation och strävar efter att regelbundet informera våra anställda om deras pensionsförmåner. Tillsammans med våra auktoriserade pensionsförvaltare tillhandahåller vi tydlig informaiton kring våra pensionsplaner, inklusive detaljer om finansiering, fondval och förvaltningsavgifter.

Vi erbjuder möjlighet till individuell rådgivning om pensionskapitalens placering och hur pensionsförmånerna kan optimeras för att möta individuella behov och mål. Vi uppmanar våra anställda att aktivt delta i pensionsplaneringen och ställa frågor så att välinformerade beslut kan fattas för att främja ekonomisk trygghet.


§ 7. Sjukdom, skada eller frånvaro p.g.a. föräldra- eller tjänstledighet

Vi erbjuder pensionsskydd för arbetstagare som blir sjuka eller skadas och till följd av detta inte kan arbeta genom att göra fortsatta inbetalningar till tjänstepensionen i enlighet med gällande kollektivavtal. För arbetstagare som är sjuka under en längre tid eller är frånvarande från arbetet p.g.a. föräldra- eller tjänstledighet har vi i enlighet med kollektivavtal försäkringar som betalar in pensionspremier och avgifter till tjänstepensionen i stället.


§ 8. Efterlevandeskydd

Vi erbjuder våra arbetstagare följande efterlevandeskydd:

________


§ 9. Uppdatering

Denna policy ska uppdateras med följande regelbundenhet:

________

Uppdatering meddelas berörda parter enligt följande:

________

I den mån aktuellt kollektivavtal inte stämmer överens med innehållet i denna policy har kollektivavtalet företräde, förutsatt att villkoren i kollektivavtalet är mer förmånliga för arbetstagarna.


§ 10. Signering


Ort: __________ Datum: __________________________________________________

Namnförtydligande (företagsrepresentant för ________): ________

Visa det pågående
dokumentet

Policy skapad/uppdaterad den ________

Pensionspolicy - ________

§ 1. Inledning och syfte

Vår pensionspolicy är en viktig del av vårt åtagande att säkerställa våra anställdas ekonomiska välbefinnande både under anställningen och efter pensioneringen. Denna policy sammanfattar våra pensionsförmåner och pensionsplaner som vi erbjuder våra anställda.

Syftet med denna policy är följande:

________


§ 2. Definitioner

Efterlevandeskydd
Efterlevandeskydd är en typ av livförsäkring som innebär ekonomisk ersättning till en arbetstagares familj om denne skulle avlida innan pensionering.

Flexpension
Flexpension innebär en möjlighet för arbetstagare att gå ned i arbetstid i slutet av sitt arbetsliv i syfte att kunna arbeta längre.

Kollektivavtal
Ett kollektivavtal är en överenskommelse mellan en arbetsgivarförening och en/flera fackföreningar som representerar arbetstagare inom en viss bransch. Ett kollektivavtal reglerar pension, arbetsvillkor, löner och andra frågor som rör arbetsförhållandena för arbetstagarna.

Pension
Pension är ett ekonomiskt stöd som betalas ut till en person efter avslutad yrkesverksamhet efter en viss ålder. Det är ett sparande som byggs upp under arbetslivet för att trygga ekonomin då man inte längre arbetar. I Sverige finns allmän pension, tjänstepension och privat pensionssparande. Denna policy omfattar endast tjänstepension.

Pensionsplan
En pensionsplan kan förklaras som en plan för hur en persons pension kommer byggas upp och hanteras. Detta inkluderar pensionsförmåner, omfattning av aktuella ekonomiska bidrag samt förvaltning av pensionskapital.

Pensionsålder
Pensionsåldern är den ålder som en person har möjlighet att ta ut sin pension. Detta är vanligtvis den ålder då en person övergår från att vara yrkeseverksam till att sluta arbeta.

Tjänstepension
Tjänstepension är den del av pensionskapitalet som finansieras av en persons arbetsgivare. Tjänstepensionen kompletterar den allmänna som finansieras av staten och syftar till att ge ett extra ekonomiskt stöd vid pensioneringen.


§ 3. Målsättning

Vår målsättning med denna policy är följande:

________


§ 4. Omfattning

Denna policy gäller som ett internt regleverk för vår verksamhet och samtliga anställda omfattas av innehållet. Med anställda förstås samtliga arbetstagare oavsett befattning.


§ 5. Pensionsvillkor

5.1 Tjänstepension

Vi erbjuder våra anställda kollektivavtald pension och följder samtliga villkor som där framgår. För de fall mer fördelaktiga villkor för våra arbetstagare följer av denna policy har dessa dock företräde.

Utöver den obligatoriska tjänstepensionen som följer av kollektivavtal finns möjlighet till en frivillig pensionsplan enligt följande:

________

5.2 Pensionsålder

Tjänstepension kan som tidigast tas ut från ________ års ålder.

Vi gör pensionsinbetalningar för våra anställda fram tills de fyllt ________ år, förutsatt att pension inte tagits ut innan dess.

5.3 Flexpension

Vi erbjuder våra arbetstagare flexpensionering från ________ års ålder. Flexpension innebär en möjlighet att gå ned i arbetstid i slutet av sitt arbetsliv. Syftet med detta är att öka arbetstagarnas självbestämmande samt bidra till ett längre yrkesliv.

För att finansiera möjligheten till flexpension gör vi följande extra avsättningar till tjänstepensionen:

________

För att utnyttja möjligheten till flexpension ska en skriftlig ansökan skickas in till oss innehållande önskad sysselsättningsgrad, d.v.s. procent som arbetstagaren i fråga önskar gå ned i arbetstid. Väljer en arbetstagare att inte utnyttja möjligheten till flexpension kommer hen tilldelas en högre pension när hen väljer att helt sluta arbeta.

5.4 22585822822 285 55282882552822

822 55 58 22225825 8822 522 8552 222882282528258 225858258 285 5528288252558 25 222 852252 8522 225 522 255522255 22 25222 552225822 58 8555 5582282525528 22288228222525. 22288228252825822 225858258 58 552258825552 285 2525525 222882282258582552 822 522555 8 22882522 225 528855825885 285 228825 828282258228258288225. 58 2555222555 522 52252885 2258582552 82882225 5522 222222228 285 25225288 225 522 25882255 25 522 28252882885 255225522 285 25225 85825525552 828282258228828852 822 222255 8555 5282588558 222882225.

5.5 Placering av pensionskapital

Vi ansvarar för placeringen av våra arbetstagarares pensionskapital men för att ge våra anställda möjlighet att anspassa sina pensionsfonder efter sina individuella preferenser och risktolerans erbjuder vi en flexibel fondvalsmöjlighet. Våra arbetstagare har rätt att göra fondval och välja bland ett brett utbud av auktoriserade pensionsfonder som erbjuds av våra pensionsförvaltare.

5.6 Överföring av pensionskapital

Våra arbetstagare har flytträtt och kan alltså under sin anställning välja att flytta sitt pensionskapital till annan pensionsförvaltare.


§ 6. Kommunikation och information

Vi värdesätter transparens och öppen kommunikation och strävar efter att regelbundet informera våra anställda om deras pensionsförmåner. Tillsammans med våra auktoriserade pensionsförvaltare tillhandahåller vi tydlig informaiton kring våra pensionsplaner, inklusive detaljer om finansiering, fondval och förvaltningsavgifter.

Vi erbjuder möjlighet till individuell rådgivning om pensionskapitalens placering och hur pensionsförmånerna kan optimeras för att möta individuella behov och mål. Vi uppmanar våra anställda att aktivt delta i pensionsplaneringen och ställa frågor så att välinformerade beslut kan fattas för att främja ekonomisk trygghet.


§ 7. Sjukdom, skada eller frånvaro p.g.a. föräldra- eller tjänstledighet

Vi erbjuder pensionsskydd för arbetstagare som blir sjuka eller skadas och till följd av detta inte kan arbeta genom att göra fortsatta inbetalningar till tjänstepensionen i enlighet med gällande kollektivavtal. För arbetstagare som är sjuka under en längre tid eller är frånvarande från arbetet p.g.a. föräldra- eller tjänstledighet har vi i enlighet med kollektivavtal försäkringar som betalar in pensionspremier och avgifter till tjänstepensionen i stället.


§ 8. Efterlevandeskydd

Vi erbjuder våra arbetstagare följande efterlevandeskydd:

________


§ 9. Uppdatering

Denna policy ska uppdateras med följande regelbundenhet:

________

Uppdatering meddelas berörda parter enligt följande:

________

I den mån aktuellt kollektivavtal inte stämmer överens med innehållet i denna policy har kollektivavtalet företräde, förutsatt att villkoren i kollektivavtalet är mer förmånliga för arbetstagarna.


§ 10. Signering


Ort: __________ Datum: __________________________________________________

Namnförtydligande (företagsrepresentant för ________): ________