Överst på sidan

Personuppgiftspolicy för webbplats

Förlopp:
0%
?
X

Uppge om detta dokument utgör den första versionen av webbplatsens personuppgiftspolicy eller om det har funnits en policy sedan tidigare och detta dokument innebär en uppdatering av den tidigare versionen.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

Datum: ________

Personuppgiftspolicy


§ 1. Bakgrund

Denna personuppgiftspolicy ("Policyn") anger regler och riktlinjer kring hur personuppgifter ska hanteras på ________(s) webbplats (________). Policyn anger hur personuppgifter samlas in, hur de används, hur webbplatsens användare har kontroll över hantering av sina personuppgifter samt hur de kan komma i kontakt med ansvarig vid frågor.

Policyn är tillämplig på alla delar av webbplatsen.


§ 2. Syfte

Syftet med policyn är att tillhandahålla webbplatsens användare information kring hur deras personuppgifter kan komma att hanteras på webbplatsen.


§ 3. Definition av personuppgifter

Till begreppet personuppgift hör all information som, antingen direkt eller indirekt, kan identifiera en levande fysisk person. Med direkta personuppgifter förstås sådant som ensamt kan identifiera en viss person medan indirekta personuppgifter kan identifiera en person tillsammans med andra personuppgifter.


§ 4. Samtycke

a) Inhämta samtycke

För att personuppgifter ska få behandlas måste först ett samtycke inhämtas från webbplatsens användare. Samtycket ska vara informativt och tydligt så att samtliga användare förstår innebörden med det.

Vi inhämtar samtycke på följande sätt:

________

b) Återkalla samtycke

En användare som lämnat sitt samtycke kan när som helst återkalla detta, vilket görs på följande sätt:

________

c) Rätt att få sina personuppgifter raderade

När samtycket har återkallats kan användaren, om så önskas, även begära att hens information raderas från webbplatsens samtliga servrar. Detta görs genom att kontakta vårt dataskyddsombud över telefon på telefonnummer ________.


§ 5. Behandling av personuppgifter

a) Personuppgifter som behandlas

Följande personuppgifter samlas in på webbplatsen och behandlas av oss:

________

b) Anledning till behandling av personuppgifter

Personuppgifterna sparas och behandlas till följande syften:

________

c) Personuppgifterna delas med

Personuppgifterna kan komma att delas med tredje part/-er enligt följande:

________

d) Period som personuppgifter sparas

Personuppgifterna får endast sparas så länge det behövs för ändamålet. De kommer som längst sparas enligt följande:

________

När ovan nämnd period har passerat måste nytt samtycke inhämtas för fortsatt behandling av personuppgifter.


§ 6. Säkerhet och kryptering

Webbplatsen har ett SSL-certifikat (Secure Socket Layer) som säkerställer att användarnas personuppgifter överförs på ett säkert och konfidentiellt sätt genom att informationen krypteras. Webbplatsen har vidare vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att personuppgifter som lagras på webbplatsen går förlorade eller används på ett olämpligt eller olagligt sätt. Tillgången till de personuppgifter som samlas in begränsas till behöriga personer och informationen kommer behandlas konfidentiellt.

Uppstår en personuppgiftsincident kommer berörd användare att meddelas samt Integritetsskyddsmyndigheten att rapporteras.


§ 7. Användarnas rättigheter

a) Rätt till registerutdrag

Efter lämnat samtycke har webbplatsens användare rätt att få ett registerutdrag med bekräftelse på huruvida personuppgifterna är under behandling. Behandlas personuppgifterna har användaren rätt att få tillgång till dem.

Registerutdrag begärs ut av vårt dataskyddsombud ________ över telefon på telefonnummer ________.

Registerutdraget lämnas ut i skriftlig form, antingen digitalt eller på post.

b) 8522 2888 82225252822 285 5522 2888 55222882

52225 852252 85222822 555 828828528228 528525552 5522 522 85255 882 2888 288 225 522 25 8225 88825 225822522282225 822 28228 8525552 8522 25 228522825 522282225 5255552. 552258 25222 5222822 555 5285255525 5822 5522 522 22228222255 52225.

c) 8522 2888 82255282822 58 8255258822

5 88885 2588 252 22 225822, 8558 225822522282225 522 258825, 25585 522 825525882222 58 52885 825 822552858. 55 55 258822, 2.25. 255 22582222 8 25525 52552 822552 55222882 2.2.5. 228522825 522282225. 52525 28522 225 52225 252 55 5822 825525882222 58 52 228522825 52228222525 822552858.

d) 8525225258888222

5 88885 2588 555 22 225822 822 852252 52 8825 225822522282225 22 5522 522 25 52885 28222552 2888 52252, 2522228888 22582225282. 822 822 22582 25282 2222 22582252228222525 825 55 5252585225 22 85552 2825282222822.

e) Rätt att göra invändningar

I vissa fall har en person rätt att göra invändningar mot hur hens personuppgifter behandlas. Detta gäller när personuppgifterna behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.

f) Rätt till radering

Webbplatsens användare har rätt att få sina personuppgifter raderade om så önskas. Det finns undantag då denna rättighet inskränks men i följande fall måste uppgifterna raderas:

- Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlats in för,
- Om samtycket återkallas,
- Om personuppgifterna används för direktmarknadsföring och användaren motsätter sig det,
- Om de inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den enskildes intresse att radera informationen,
- Om personuppgifterna har behandlats olagligt,
- Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet,
- Om personuppgifterna har samlats in i samband med att en minderårig skapar en profil i ett socialt nätverk.

g) Automatiserat beslutsfattande

Användarna har rätt att inte bli föremål för automatiserade beslut, om sådant beslut kan ha rättsliga följder för den enskilde eller på liknande sätt i betydande grad påverka denne.

h) Identifiering

Om en användare begär ut information eller begär att information raderas måste personen i fråga identifieras. Detta görs på följande sätt:

________

i) Klagomål

Anser en användare att dennes personuppgifter behandlas i strid med GDPR på webbplatsen kan ett klagomål lämnas in i första hand till oss och i andra hand till Integritetsskyddsmyndigheten.

j) Skadestånd

Vid en situation där en användares personuppgifter har behandlats i strid med GDPR kan det uppstå rätt till skadestånd. En skadeståndstalan kan föras i allmän domstol med tingsrätten som första instans.


§ 8. Ändringar i policyn

Den här policyn publicerades den ________.

Denna policy kan komma att ändras varför webbplatsens användare uppmanas att läsa igenom policyn med jämna mellanrum.


§ 9. Kontakt

Vid frågor som rör hemsidan och dess innehåll ska vårt dataskyddsombud kontaktas över telefon på telefonnummer ________.

Telefontider: ________.

Visa det pågående
dokumentet

Datum: ________

Personuppgiftspolicy


§ 1. Bakgrund

Denna personuppgiftspolicy ("Policyn") anger regler och riktlinjer kring hur personuppgifter ska hanteras på ________(s) webbplats (________). Policyn anger hur personuppgifter samlas in, hur de används, hur webbplatsens användare har kontroll över hantering av sina personuppgifter samt hur de kan komma i kontakt med ansvarig vid frågor.

Policyn är tillämplig på alla delar av webbplatsen.


§ 2. Syfte

Syftet med policyn är att tillhandahålla webbplatsens användare information kring hur deras personuppgifter kan komma att hanteras på webbplatsen.


§ 3. Definition av personuppgifter

Till begreppet personuppgift hör all information som, antingen direkt eller indirekt, kan identifiera en levande fysisk person. Med direkta personuppgifter förstås sådant som ensamt kan identifiera en viss person medan indirekta personuppgifter kan identifiera en person tillsammans med andra personuppgifter.


§ 4. Samtycke

a) Inhämta samtycke

För att personuppgifter ska få behandlas måste först ett samtycke inhämtas från webbplatsens användare. Samtycket ska vara informativt och tydligt så att samtliga användare förstår innebörden med det.

Vi inhämtar samtycke på följande sätt:

________

b) Återkalla samtycke

En användare som lämnat sitt samtycke kan när som helst återkalla detta, vilket görs på följande sätt:

________

c) Rätt att få sina personuppgifter raderade

När samtycket har återkallats kan användaren, om så önskas, även begära att hens information raderas från webbplatsens samtliga servrar. Detta görs genom att kontakta vårt dataskyddsombud över telefon på telefonnummer ________.


§ 5. Behandling av personuppgifter

a) Personuppgifter som behandlas

Följande personuppgifter samlas in på webbplatsen och behandlas av oss:

________

b) Anledning till behandling av personuppgifter

Personuppgifterna sparas och behandlas till följande syften:

________

c) Personuppgifterna delas med

Personuppgifterna kan komma att delas med tredje part/-er enligt följande:

________

d) Period som personuppgifter sparas

Personuppgifterna får endast sparas så länge det behövs för ändamålet. De kommer som längst sparas enligt följande:

________

När ovan nämnd period har passerat måste nytt samtycke inhämtas för fortsatt behandling av personuppgifter.


§ 6. Säkerhet och kryptering

Webbplatsen har ett SSL-certifikat (Secure Socket Layer) som säkerställer att användarnas personuppgifter överförs på ett säkert och konfidentiellt sätt genom att informationen krypteras. Webbplatsen har vidare vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att personuppgifter som lagras på webbplatsen går förlorade eller används på ett olämpligt eller olagligt sätt. Tillgången till de personuppgifter som samlas in begränsas till behöriga personer och informationen kommer behandlas konfidentiellt.

Uppstår en personuppgiftsincident kommer berörd användare att meddelas samt Integritetsskyddsmyndigheten att rapporteras.


§ 7. Användarnas rättigheter

a) Rätt till registerutdrag

Efter lämnat samtycke har webbplatsens användare rätt att få ett registerutdrag med bekräftelse på huruvida personuppgifterna är under behandling. Behandlas personuppgifterna har användaren rätt att få tillgång till dem.

Registerutdrag begärs ut av vårt dataskyddsombud ________ över telefon på telefonnummer ________.

Registerutdraget lämnas ut i skriftlig form, antingen digitalt eller på post.

b) 8522 2888 82225252822 285 5522 2888 55222882

52225 852252 85222822 555 828828528228 528525552 5522 522 85255 882 2888 288 225 522 25 8225 88825 225822522282225 822 28228 8525552 8522 25 228522825 522282225 5255552. 552258 25222 5222822 555 5285255525 5822 5522 522 22228222255 52225.

c) 8522 2888 82255282822 58 8255258822

5 88885 2588 252 22 225822, 8558 225822522282225 522 258825, 25585 522 825525882222 58 52885 825 822552858. 55 55 258822, 2.25. 255 22582222 8 25525 52552 822552 55222882 2.2.5. 228522825 522282225. 52525 28522 225 52225 252 55 5822 825525882222 58 52 228522825 52228222525 822552858.

d) 8525225258888222

5 88885 2588 555 22 225822 822 852252 52 8825 225822522282225 22 5522 522 25 52885 28222552 2888 52252, 2522228888 22582225282. 822 822 22582 25282 2222 22582252228222525 825 55 5252585225 22 85552 2825282222822.

e) Rätt att göra invändningar

I vissa fall har en person rätt att göra invändningar mot hur hens personuppgifter behandlas. Detta gäller när personuppgifterna behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.

f) Rätt till radering

Webbplatsens användare har rätt att få sina personuppgifter raderade om så önskas. Det finns undantag då denna rättighet inskränks men i följande fall måste uppgifterna raderas:

- Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlats in för,
- Om samtycket återkallas,
- Om personuppgifterna används för direktmarknadsföring och användaren motsätter sig det,
- Om de inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den enskildes intresse att radera informationen,
- Om personuppgifterna har behandlats olagligt,
- Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet,
- Om personuppgifterna har samlats in i samband med att en minderårig skapar en profil i ett socialt nätverk.

g) Automatiserat beslutsfattande

Användarna har rätt att inte bli föremål för automatiserade beslut, om sådant beslut kan ha rättsliga följder för den enskilde eller på liknande sätt i betydande grad påverka denne.

h) Identifiering

Om en användare begär ut information eller begär att information raderas måste personen i fråga identifieras. Detta görs på följande sätt:

________

i) Klagomål

Anser en användare att dennes personuppgifter behandlas i strid med GDPR på webbplatsen kan ett klagomål lämnas in i första hand till oss och i andra hand till Integritetsskyddsmyndigheten.

j) Skadestånd

Vid en situation där en användares personuppgifter har behandlats i strid med GDPR kan det uppstå rätt till skadestånd. En skadeståndstalan kan föras i allmän domstol med tingsrätten som första instans.


§ 8. Ändringar i policyn

Den här policyn publicerades den ________.

Denna policy kan komma att ändras varför webbplatsens användare uppmanas att läsa igenom policyn med jämna mellanrum.


§ 9. Kontakt

Vid frågor som rör hemsidan och dess innehåll ska vårt dataskyddsombud kontaktas över telefon på telefonnummer ________.

Telefontider: ________.