Policy för användning av sociala medier

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då denna policy om användning av sociala medier skapas.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Policy om användning av sociala medier hos ________

§ 1. Inledning

Denna policy beskriver riktlinjer för samtliga anställda hos oss på ________ gällande användning av sociala medier.


§ 2. Definition av sociala medier

Sociala medier är ett samlingsnamn för kommunikationskanaler där användare tillåts kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, ljud eller bild. Till kategorin "Sociala medier" hör bl.a. Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, Threads, YouTube och LinkedIn.


§ 3. Syfte

Syftet med denna policy är att få kontroll över de anställdas användning av sociala medier. Samtliga av våra medarbetare som använder sociala medier ska följa denna policy och dess riktlinjer.


§ 4. Vår syn på sociala medier

Vi på ________ har följande inställning till sociala medier:

________


§ 5. Mål

Med denna policy önskar vi uppnå följande mål:

________


§ 6. Riktlinjer

a) Vår utgångspunkt är att vi ser positivt på användning av sociala medier i arbetet.

b) I vårt arbete kan sociala medier användas enligt följande samt gynna oss på följande sätt:

________

c) Sociala medier ska användas med förnuft både i arbetet och privat. Medverkan i sociala medier påverkar inte bara medarbetaren privat utan även bilden av oss på ________. Medarbetaren måste kunna skilja på användning av sociala medier inom ramen för sin anställning och privat användning. Oavsett om medarbetaren publicerar något privat eller i arbetet är hen personligt ansvarig. Om uppgifter som skadar oss delas, kan medarbetaren göra sig skyldig till brott mot lojalitetsplikten i anställningsavtalet.

d) Under arbetstid får sociala medier endast användas i arbetet. Användning av sociala medier privat får endast göras på raster samt före och efter arbetstid.

e) Sociala medier får användas under maximalt ________ timmar per arbetsdag.

f) Vid osäkerhet kring vad som är tillåtet vid användning av sociala medier i relation till arbetet eller arbetsplatsen kan medarbetaren i fråga vända sig till sin närmsta chef.


§ 7. Ansvar och skyldigheter

Arbetsgivaren

a) Det är arbetsgivaren som ansvarar för att upprätta, implementera och kommunicera denna policy till arbetstagarna.

b) Arbetsgivaren ansvarar för ska säkerställa efterlevnad av policyn.

c) Arbetsgivaren ska hålla utbildningar för de anställda gällande policyn och dess innehåll. Utbildningarna ska hållas med följande regelbundenhet: ________.


852225 285 825282282552222

a) 85222525 285 825282282552222 825 52255 2252888525 22222 522 22825 52225 228882 285 825 5228885 222 25222888222882 82222252 82225 285825 558228252552 885 5285252822 58 8288585 225825.

b) 85222525 855 52885522 225 882 2222 585282822 285 825 2258822 22225288255 225 8822 5582282252 25885252 55822828528228 228882 25885252 5285252822 58 8288585 225825.

c) Cheferna ansvarar för att denna policy implementeras på avdelningsnivå och följs av sitt arbetsteam.


Arbetstagarna

a) Arbetstagarna är skyldiga att ta till sig innehållet i denna policy och följa de riktlinjer som framgår.

b) Arbetstagarna ska använda sociala medier på ett professionellt och respektfullt sätt.

c) Samtliga arbetstagare är skyldiga att delta i de utbildningar som hålls av arbetsgivaren gällande policyn och dess innehåll.


§ 8. Hantering vid användning av sociala medier i strid med denna policy

a) Misstänker en arbetstagare att en medarbetare använder sociala medier i strid med denna policy ska dennes närmaste chef meddelas.

b) Den som misstänker eller vet med sig att annan person på arbetsplatsen använder sociala medier på ett otillåtet sätt ska incidentrapportera detta enligt följande:

________

c) Chefen till en person som misstänks använda sociala medier i strid med denna policy ska kalla in denne till ett enskild möte där misstanken samt vad som ligger till grund för misstanken diskuteras. Vad som sägs under samtalet ska skriftligen dokumenteras.

d) Anses det, efter privata samtal har hållts, proportionerligt har arbetsgivaren vidare rätt att vidta disciplinära åtgärder.
Arbetsgivarens signatur

Datum: ______ Ort: ____________________________________

Namnförtydligande representant för arbetsgivaren: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Policy om användning av sociala medier hos ________

§ 1. Inledning

Denna policy beskriver riktlinjer för samtliga anställda hos oss på ________ gällande användning av sociala medier.


§ 2. Definition av sociala medier

Sociala medier är ett samlingsnamn för kommunikationskanaler där användare tillåts kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, ljud eller bild. Till kategorin "Sociala medier" hör bl.a. Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, Threads, YouTube och LinkedIn.


§ 3. Syfte

Syftet med denna policy är att få kontroll över de anställdas användning av sociala medier. Samtliga av våra medarbetare som använder sociala medier ska följa denna policy och dess riktlinjer.


§ 4. Vår syn på sociala medier

Vi på ________ har följande inställning till sociala medier:

________


§ 5. Mål

Med denna policy önskar vi uppnå följande mål:

________


§ 6. Riktlinjer

a) Vår utgångspunkt är att vi ser positivt på användning av sociala medier i arbetet.

b) I vårt arbete kan sociala medier användas enligt följande samt gynna oss på följande sätt:

________

c) Sociala medier ska användas med förnuft både i arbetet och privat. Medverkan i sociala medier påverkar inte bara medarbetaren privat utan även bilden av oss på ________. Medarbetaren måste kunna skilja på användning av sociala medier inom ramen för sin anställning och privat användning. Oavsett om medarbetaren publicerar något privat eller i arbetet är hen personligt ansvarig. Om uppgifter som skadar oss delas, kan medarbetaren göra sig skyldig till brott mot lojalitetsplikten i anställningsavtalet.

d) Under arbetstid får sociala medier endast användas i arbetet. Användning av sociala medier privat får endast göras på raster samt före och efter arbetstid.

e) Sociala medier får användas under maximalt ________ timmar per arbetsdag.

f) Vid osäkerhet kring vad som är tillåtet vid användning av sociala medier i relation till arbetet eller arbetsplatsen kan medarbetaren i fråga vända sig till sin närmsta chef.


§ 7. Ansvar och skyldigheter

Arbetsgivaren

a) Det är arbetsgivaren som ansvarar för att upprätta, implementera och kommunicera denna policy till arbetstagarna.

b) Arbetsgivaren ansvarar för ska säkerställa efterlevnad av policyn.

c) Arbetsgivaren ska hålla utbildningar för de anställda gällande policyn och dess innehåll. Utbildningarna ska hållas med följande regelbundenhet: ________.


852225 285 825282282552222

a) 85222525 285 825282282552222 825 52255 2252888525 22222 522 22825 52225 228882 285 825 5228885 222 25222888222882 82222252 82225 285825 558228252552 885 5285252822 58 8288585 225825.

b) 85222525 855 52885522 225 882 2222 585282822 285 825 2258822 22225288255 225 8822 5582282252 25885252 55822828528228 228882 25885252 5285252822 58 8288585 225825.

c) Cheferna ansvarar för att denna policy implementeras på avdelningsnivå och följs av sitt arbetsteam.


Arbetstagarna

a) Arbetstagarna är skyldiga att ta till sig innehållet i denna policy och följa de riktlinjer som framgår.

b) Arbetstagarna ska använda sociala medier på ett professionellt och respektfullt sätt.

c) Samtliga arbetstagare är skyldiga att delta i de utbildningar som hålls av arbetsgivaren gällande policyn och dess innehåll.


§ 8. Hantering vid användning av sociala medier i strid med denna policy

a) Misstänker en arbetstagare att en medarbetare använder sociala medier i strid med denna policy ska dennes närmaste chef meddelas.

b) Den som misstänker eller vet med sig att annan person på arbetsplatsen använder sociala medier på ett otillåtet sätt ska incidentrapportera detta enligt följande:

________

c) Chefen till en person som misstänks använda sociala medier i strid med denna policy ska kalla in denne till ett enskild möte där misstanken samt vad som ligger till grund för misstanken diskuteras. Vad som sägs under samtalet ska skriftligen dokumenteras.

d) Anses det, efter privata samtal har hållts, proportionerligt har arbetsgivaren vidare rätt att vidta disciplinära åtgärder.
Arbetsgivarens signatur

Datum: ______ Ort: ____________________________________

Namnförtydligande representant för arbetsgivaren: ________