Överst på sidan

Policy för distansarbete

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då arbetsgivaren upprättar denna policy om distansarbete.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Policy för distansarbete hos ________

§ 1. Inledning

Denna policy omfattar villkor kring hur distansarbete ska utföras och berör samtliga arbetstagare som arbetar på distans.

Distansarbete förekommer på arbetsplatsen enligt följande:

________


§ 2. Definition distansarbete

Med distansarbete förstås att arbete utförs på annan plats än hos arbetsgivaren.


§ 3. Syfte

Syftet med denna policy:

________


§ 4. Giltighetsperiod

Denna policy gäller från och med den ________ tillsvidare. Arbetsgivaren ansvarar för att meddela samtliga arbetstagare vid förändring.


§ 5. Allmänna bestämmelser

a) Denna policy gäller som ett internt regelverk och de som omfattas är skyldiga att följa vad som framgår.

b) Distansarbetet ska genomföras på ett sätt som inte medför en negativ inverkan på arbetsgivarens verksamhet.


§ 6. Plats för distansarbete

Arbetstagarna är begränsade gällande vart distansarbete får utföras enligt följande:

________

Följande grund/anledning ligger bakom sådan begränsning:

________


§ 7. Arbetsmaterial och utrustning

Arbetsgivaren ska tillhandahålla det material, den utrustning och de verktyg som behövs för att arbetet ska kunna utföras på distans.

Arbetsgivaren är skyldig att ersätta arbetstagaren för samtliga kostnader som uppstår till följd av distansarbetet.

Specifikation av de kostnader arbetsgivaren är skyldig att täcka:

________

Ersättning för kostnader som uppstår till följd av distansarbetet ska utgå till arbetstagaren enligt följande:

________


§ 8. Arbetstelefoner

Arbetstelefoner som tilldelas arbetstagarna som arbetar på distans får endast användas i arbetet. De får alltså inte användas för privat bruk.

Arbetsgivaren ska bekosta samtliga arbetstelefoner. Arbetstagarna har ingen skyldighet att ersätta eventuell skada eller förlust.


§ 9. Ersättning för el- och vattenförbrukning

Arbetstagarna ska ersättas för personlig el- och vattenförbrukning under arbetstid om ________ SEK (________) per dag.


§ 10. Försäkring

De försäkringar som arbetstagarna omfattas av omfattar framförallt skador som uppkommer på arbetstid på arbetsplatsen. Gällande distansarbete omfattas endast skador och olyckor som har direkt koppling till arbetsuppgifterna, situationer som inte har direkt koppling faller utanför skyddet varför det är rekommenderat för arbetstagarna att upprätta kompletterande sjuk- och olycksfallsförsäkring.


§ 11. 522522288

8252825 22 558228252552 822 5582255 25 5882528 825885 52 52252222 8222558852528 2222852228288 82225252822 825 522 22558 225 22 82588552 822 555 5852825552 8522552282522282225. 8582282885522 825 82582288222 22525225 85228825 82588552 82252 52825822 8225.

858228252552 822 5582255 25 5882528 825 2258555 528258825 52252222 8222558852528 2222852228288 82225252822 25 222 852252 825882 5252 5222282 225 282525825. 85 222 5225222222 8222 852252 825288 825 522 225822558.

855 22 52825882822 522525 825 5582282525522 8 25525 522585225 588 2222522, 5885 5225585525882255 8522 588 28582 825822882 285 5828258 82225252822 28885255252 5582282885522.


§ 12. Överträdelse

Bryter någon som omfattas av denna policy mot vad som framgår i detta dokument ska det hanteras enligt följande:

________


§ 13. Information

Denna policy ska finnas lättillgänglig för samtliga medarbetare som omfattas av dess innehåll. Den återfinns på arbetsplatsen på följande plats: ________.


§ 14. Uppdatering

Denna policy ska uppdateras enligt följande:

________

Uppdatering meddelas berörda parter enligt följande:

________


§ 15. Signatur


Ort: __________ Datum: _________________________________________

Arbetsgivarens namnförtydligande: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Policy för distansarbete hos ________

§ 1. Inledning

Denna policy omfattar villkor kring hur distansarbete ska utföras och berör samtliga arbetstagare som arbetar på distans.

Distansarbete förekommer på arbetsplatsen enligt följande:

________


§ 2. Definition distansarbete

Med distansarbete förstås att arbete utförs på annan plats än hos arbetsgivaren.


§ 3. Syfte

Syftet med denna policy:

________


§ 4. Giltighetsperiod

Denna policy gäller från och med den ________ tillsvidare. Arbetsgivaren ansvarar för att meddela samtliga arbetstagare vid förändring.


§ 5. Allmänna bestämmelser

a) Denna policy gäller som ett internt regelverk och de som omfattas är skyldiga att följa vad som framgår.

b) Distansarbetet ska genomföras på ett sätt som inte medför en negativ inverkan på arbetsgivarens verksamhet.


§ 6. Plats för distansarbete

Arbetstagarna är begränsade gällande vart distansarbete får utföras enligt följande:

________

Följande grund/anledning ligger bakom sådan begränsning:

________


§ 7. Arbetsmaterial och utrustning

Arbetsgivaren ska tillhandahålla det material, den utrustning och de verktyg som behövs för att arbetet ska kunna utföras på distans.

Arbetsgivaren är skyldig att ersätta arbetstagaren för samtliga kostnader som uppstår till följd av distansarbetet.

Specifikation av de kostnader arbetsgivaren är skyldig att täcka:

________

Ersättning för kostnader som uppstår till följd av distansarbetet ska utgå till arbetstagaren enligt följande:

________


§ 8. Arbetstelefoner

Arbetstelefoner som tilldelas arbetstagarna som arbetar på distans får endast användas i arbetet. De får alltså inte användas för privat bruk.

Arbetsgivaren ska bekosta samtliga arbetstelefoner. Arbetstagarna har ingen skyldighet att ersätta eventuell skada eller förlust.


§ 9. Ersättning för el- och vattenförbrukning

Arbetstagarna ska ersättas för personlig el- och vattenförbrukning under arbetstid om ________ SEK (________) per dag.


§ 10. Försäkring

De försäkringar som arbetstagarna omfattas av omfattar framförallt skador som uppkommer på arbetstid på arbetsplatsen. Gällande distansarbete omfattas endast skador och olyckor som har direkt koppling till arbetsuppgifterna, situationer som inte har direkt koppling faller utanför skyddet varför det är rekommenderat för arbetstagarna att upprätta kompletterande sjuk- och olycksfallsförsäkring.


§ 11. 522522288

8252825 22 558228252552 822 5582255 25 5882528 825885 52 52252222 8222558852528 2222852228288 82225252822 825 522 22558 225 22 82588552 822 555 5852825552 8522552282522282225. 8582282885522 825 82582288222 22525225 85228825 82588552 82252 52825822 8225.

858228252552 822 5582255 25 5882528 825 2258555 528258825 52252222 8222558852528 2222852228288 82225252822 25 222 852252 825882 5252 5222282 225 282525825. 85 222 5225222222 8222 852252 825288 825 522 225822558.

855 22 52825882822 522525 825 5582282525522 8 25525 522585225 588 2222522, 5885 5225585525882255 8522 588 28582 825822882 285 5828258 82225252822 28885255252 5582282885522.


§ 12. Överträdelse

Bryter någon som omfattas av denna policy mot vad som framgår i detta dokument ska det hanteras enligt följande:

________


§ 13. Information

Denna policy ska finnas lättillgänglig för samtliga medarbetare som omfattas av dess innehåll. Den återfinns på arbetsplatsen på följande plats: ________.


§ 14. Uppdatering

Denna policy ska uppdateras enligt följande:

________

Uppdatering meddelas berörda parter enligt följande:

________


§ 15. Signatur


Ort: __________ Datum: _________________________________________

Arbetsgivarens namnförtydligande: ________