Policy för hantering av intressekonflikter

Förlopp:
0%
?
X

Uppge datumet då denna policy för hantering av intressekonflikter skrivs.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen
Visa ditt dokument

________

Policy för hantering av intressekonflikter


§ 1. Inledning och syfte

________ (fortsatt benämnt som "Företaget"), med organisationsnummer ________, upprättar denna policy i syfte att motverka uppkomsten av intressekonflikter på arbetsplatsen. Företaget ska arbeta för att förhindra att företagets, och företagets kunders/klienters, intressen påverkas negativt p.g.a. motstridiga intressen.

Företaget ska vidta samtliga åtgärder som kan anses rimliga för att identifiera, förhindra och hantera de intressekonflikter som kan uppkomma mellan företaget, dess kunder, ledningen, övrig personal samt närstående personer.

Denna policy fastställer hur företaget ska identifiera, förebygga och hantera intressekonflikter. Den omfattar även ansvarsfördelning samt bestämmelser kring hur berörda parter ska informeras av innehållet.


§ 2. Definitioner

Aktieägare - En aktieägare är en person, fysisk eller juridisk, som äger en andel i ett aktiebolag.

Ansvarsfördelning - Ansvarsfördelning syftar på hur ansvaret kring intressekonflikter delats upp mellan olika personer/positioner/avdelningar hos företaget.

Efterlevnad - Med efterlevnad förstås i denna policy hur reglerna som framgår nedan ska garanteras följas.

Intressekonflikt - En intressekonflikt avser en situation där två eller fler parter har motstridiga, eller potentiellt motstridiga, intressen.

Närstående - Med närstående förstås en person inom familj, släktskap eller på annat sätt nära person till någon på företaget.

Styrelse - Styrelsen ansvarar för den dagliga förvaltningen av företaget. Den består av en sammansättning personer som tillsammans har mandat att fatta beslut gällande företagets angelägenheter.

Verkställande direktör - Verkställande direktören tillsätts av styrelsen och är den högst uppsatta besittningen i ett aktiebolag. Den verkställande direktören ansvarar inför styrelsen för företagets löpande förvaltning.


§ 3. Omfattning och ansvar

Samtliga på företaget, i alla led, omfattas av riktlinjerna i denna policy. VD:n bär ansvaret för att denna policy följs på arbetsplatsen.


§ 4. Förebyggande av intressekonflikte
r

För att förebygga intressekonflikter på arbetsplatsen ska följande åtgärder vidtas:

________


§ 5. 5522282825822 58 822528822222882225

a) 8882522

225825 822222 885 552225822 58 822528822222882225 55 522 85222828255 522. 522528822222882225 252 52222225 8 85228825 825 8 825285252222 285 225225222 825 588285 2255 22 825222822 5282552 855 822 55 8582 225 825285252222 8 882 8522 225 25252525/2882222525.

Identifieras en risk för intressekonflikt ska följande omständigheter granskas:

________

b) Ansvar

Aktieägarna

Aktieägarna bär följande ansvar:

________

Styrelsen

Styrelsen bär följande ansvar:

________

Verkställande direktören

Den verkställande direktören bär följande ansvar

________

Arbetstagarna

Arbetstagarna bär följande ansvar:

________

c) Identifierade risker för intressekonflikter

Aktieägare

Följande risker har identifierats kopplade till företagets aktieägare:

________

Styrelsen

Följande risker har identifierats kopplade till företagets styrelse:

________

Verkställande direktör

Följande risker har identifierats kopplade till företagets verkställande direktör:

________

Arbetstagare

Följande risker har identifierats kopplade till företagets arbetstagare:

________

Övriga risker

Följande övriga risker har identifierats:

________


§ 6. Hantering av uppstådda intressekonflikter

Uppstådda intressekonflikter ska hanteras av följande:

________

Har en intressekonflikt uppstått ska den hanteras enligt följande:

________


§ 7. Information
och utbildning

Policyn ska finnas lättillgänglig på arbetsplatsen. Den återfinns på följande plats: ________. Företaget ska hålla interna utbildningar angående intressekonflikter enligt följande:

________


§ 8. Efterlevnad

Denna policy gäller som interna regler på arbetsplatsen, samtliga är alltså bundna av innehållet och skyldiga att handla i linje med det.

Företaget har inrättat oberoende kontrollfunktioner för att säkerställa denna policys efterlevnad. Dessa kontrollfunktioner går till på följande sätt:

________


§ 9. Rapportering

Den som upptäcker en faktiskt eller en potentiell intressekonflikt ska utan dröjsmål rapportera detta till följande: ________.


§ 10. Uppdatering

Denna policy ska uppdateras enligt följande:

________

Uppdatering meddelas berörda parter enligt följande:

________

Visa ditt dokument

________

Policy för hantering av intressekonflikter


§ 1. Inledning och syfte

________ (fortsatt benämnt som "Företaget"), med organisationsnummer ________, upprättar denna policy i syfte att motverka uppkomsten av intressekonflikter på arbetsplatsen. Företaget ska arbeta för att förhindra att företagets, och företagets kunders/klienters, intressen påverkas negativt p.g.a. motstridiga intressen.

Företaget ska vidta samtliga åtgärder som kan anses rimliga för att identifiera, förhindra och hantera de intressekonflikter som kan uppkomma mellan företaget, dess kunder, ledningen, övrig personal samt närstående personer.

Denna policy fastställer hur företaget ska identifiera, förebygga och hantera intressekonflikter. Den omfattar även ansvarsfördelning samt bestämmelser kring hur berörda parter ska informeras av innehållet.


§ 2. Definitioner

Aktieägare - En aktieägare är en person, fysisk eller juridisk, som äger en andel i ett aktiebolag.

Ansvarsfördelning - Ansvarsfördelning syftar på hur ansvaret kring intressekonflikter delats upp mellan olika personer/positioner/avdelningar hos företaget.

Efterlevnad - Med efterlevnad förstås i denna policy hur reglerna som framgår nedan ska garanteras följas.

Intressekonflikt - En intressekonflikt avser en situation där två eller fler parter har motstridiga, eller potentiellt motstridiga, intressen.

Närstående - Med närstående förstås en person inom familj, släktskap eller på annat sätt nära person till någon på företaget.

Styrelse - Styrelsen ansvarar för den dagliga förvaltningen av företaget. Den består av en sammansättning personer som tillsammans har mandat att fatta beslut gällande företagets angelägenheter.

Verkställande direktör - Verkställande direktören tillsätts av styrelsen och är den högst uppsatta besittningen i ett aktiebolag. Den verkställande direktören ansvarar inför styrelsen för företagets löpande förvaltning.


§ 3. Omfattning och ansvar

Samtliga på företaget, i alla led, omfattas av riktlinjerna i denna policy. VD:n bär ansvaret för att denna policy följs på arbetsplatsen.


§ 4. Förebyggande av intressekonflikte
r

För att förebygga intressekonflikter på arbetsplatsen ska följande åtgärder vidtas:

________


§ 5. 5522282825822 58 822528822222882225

a) 8882522

225825 822222 885 552225822 58 822528822222882225 55 522 85222828255 522. 522528822222882225 252 52222225 8 85228825 825 8 825285252222 285 225225222 825 588285 2255 22 825222822 5282552 855 822 55 8582 225 825285252222 8 882 8522 225 25252525/2882222525.

Identifieras en risk för intressekonflikt ska följande omständigheter granskas:

________

b) Ansvar

Aktieägarna

Aktieägarna bär följande ansvar:

________

Styrelsen

Styrelsen bär följande ansvar:

________

Verkställande direktören

Den verkställande direktören bär följande ansvar

________

Arbetstagarna

Arbetstagarna bär följande ansvar:

________

c) Identifierade risker för intressekonflikter

Aktieägare

Följande risker har identifierats kopplade till företagets aktieägare:

________

Styrelsen

Följande risker har identifierats kopplade till företagets styrelse:

________

Verkställande direktör

Följande risker har identifierats kopplade till företagets verkställande direktör:

________

Arbetstagare

Följande risker har identifierats kopplade till företagets arbetstagare:

________

Övriga risker

Följande övriga risker har identifierats:

________


§ 6. Hantering av uppstådda intressekonflikter

Uppstådda intressekonflikter ska hanteras av följande:

________

Har en intressekonflikt uppstått ska den hanteras enligt följande:

________


§ 7. Information
och utbildning

Policyn ska finnas lättillgänglig på arbetsplatsen. Den återfinns på följande plats: ________. Företaget ska hålla interna utbildningar angående intressekonflikter enligt följande:

________


§ 8. Efterlevnad

Denna policy gäller som interna regler på arbetsplatsen, samtliga är alltså bundna av innehållet och skyldiga att handla i linje med det.

Företaget har inrättat oberoende kontrollfunktioner för att säkerställa denna policys efterlevnad. Dessa kontrollfunktioner går till på följande sätt:

________


§ 9. Rapportering

Den som upptäcker en faktiskt eller en potentiell intressekonflikt ska utan dröjsmål rapportera detta till följande: ________.


§ 10. Uppdatering

Denna policy ska uppdateras enligt följande:

________

Uppdatering meddelas berörda parter enligt följande:

________