Överst på sidan

Policy för hantering av våld i nära relationer

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då denna policy för hantering av våld i nära relationer skapas.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Policy för hantering av våld i nära relationer

§ 1. Inledning och syfte

________ (fortsatt benämnt som "Företaget"), med organisationsnummer ________, upprättar denna policy i syfte utbilda och uppmärksamma samtliga medarbetare om av våld i nära relationer. Syftet med policyn är vidare att ge klarhet hur en medarbetare som blir utsatt för våld i nära relationer kan få stöd och hur medarbetare som misstänker att annan medarbetare utsätts för våld i nära relationer ska hantera detta.

Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem där mäns våld mot kvinnor dominerar. Förekomsten av denna typ av våld hämmar utvecklingen mot jämställdhet och denna policy innehåller företagets värderingar och övergripande mål i arbetet mot detta.

Denna policy är tillämplig på all typ av våld mot närstående oavsett kön som den som utsätts identifierar sig som. Även hedersrelaterad våld omfattas även om förövaren inte behöver vara en person som står den utsatta personen nära.


§ 2. Definition

Våld i nära relationer avser våld mellan personer som står varandra nära. Det kan t.ex. vara att en person riktar våld riktat mot sitt barn, sin partner eller nån annan i familjen eller släkten. Även personer som inte tillhör familjen kan räknas som närstående, avgörande är att det finns en förtroendefull relation mellan förövaren och den som utsätts för våld.

Våld innebär en kränkning av en människas rättigheter. Det kan kan ha flera olika karaktär och te sig både fysiskt och psykiskt.

a) Fysisk våld

Fysisk våld avser våld mot kroppen. Det kan t.ex. röra sig om slag, knivstick, knuffar, sparkar, styptag och liknande.

b) Psykisk våld

Psykisk våld är svårare för omvärlden att identifiera i och med att det inte lämnar några fysiska märken på kroppen. Det handlar om makt och kontroll och är minst lika traumatiserande som fysisk våld.

Exempel på psykisk våld är hot, nedsättande kommentarer, tvång, trakasserier och förlöjliganden.

c) Sexuellt våld

Med sexuellt våld förstås sexuella handlingar som utförs mot någons vilja med hjälp av våld eller tvång.

Exempel på sexuellt våld är samlag eller andra sexuella aktiviteter utan samtycke, tvång att titta på pornografi, sexuella trakasserier och användning av sexuellt kränkande språk.

d) Försummelse

Med försummelse förstås att någon underlåter att ta hand om någon som inte kan ta hand om sig själv. Det kan handla om att den som utsätts inte får tillräckligt med mat, inte får behövlig medicin eller medicin i rätt dos eller underlåts hjälp med hygien.

Försummelse är vanligast förekommande gentemot barn.

e) Ekonomiskt förtryck

Ekonomiskt förtryck uttrycks t.ex. genom ekonomiska hot, begränsning av gemensamma ekonomiska tillgångar eller tvång att utföra ekonomiska olagligheter.

f) Hedersrelaterat våld

Hedersrelaterat våld har sin grund i hederskultur. Vad som avses med hederskultur är kulturella föreställningar där en familjs eller en grupps heder är viktigare än den enskilda personens vilja, känslor eller tankar. Det kan t.ex. röra sig om föreställningar kring kön, sexualitet eller beteenden i övrigt.

Går en person som lever med hederskultur emot familjens heder anses personen i fråga ha svikit familjen och kan då straffas med våld och i värsta fall döden. Våldet kan antingen utövas av någon som tillhör familjen eller gruppen eller av annan på begäran av någon i familjen eller gruppen.

Tvångsgifte och könsstympning är vidare ofta sammankopplat med hedeskultur.


§ 3. Målsättning

Företaget har följande målsättning med denna policy och gällande sina medarbetares syn på våld i nära relationer:

________


§ 4. Omfattning och ansvar

Samtliga personer på arbetsplatsen omfattas av denna policy och ska agera utefter de riktlinjer som uppställs.

________ bär det yttersta ansvaret för denna policys efterlevnad. Varje medarbetare förväntas dock handla med sunt förnuft och genom eget ansvar ta till sig innehållet i policyn.


§ 5. Förebyggande arbete mot våld i nära relationer

Det preventiva arbetet mot våld i nära relationer ser olika ut beroende på arbetsposition. Nedan framgår vad som förväntas på olika nivåer i ett förebyggande skede.

a) Arbetsgivaren

Arbetsgivarens förebyggande arbete mot våld i nära relationer:

________

b) Chefer

Chefens/chefernas förebyggande arbete mot våld i nära relationer:

________

c) Medarbetare

Medarbetarnas förebyggande arbete mot våld i nära relationer:

________


§ 6. 852225822 58 288825222/2228252255252 22 8585 8 2555 5285282225

82885522 225 555 22 288825222 28825 52282555 882552822 555 8585 8 2555 5285282225 2252222225 825 28825 52 82522252 25 55822822882822. 82552 2552255 855 822 225852258 25 28825 288525 25 5582282852822.

a) 8882522

288825222 28825 2228252255252 58 522 25222 25 5582282852822 5285228 225 8585 8 2555 52852822 2858882882558 822 2222852228288 82225252822 285 255 8582528 8222 52858 225 25222 52228252252. 55552 82225252822 825 885552 8222 5882522558 228852 225558225525 25 52252 8522 52 855 822 2552255 58 52225 228882.

b) Arbetsgivaren

Misstänks eller konstateras någon på arbetsplatsen utsättas för våld i nära relationer ska det hanteras på följande sätt av arbetsgivaren:

________

c) Chefer

Misstänks eller konstateras någon på arbetsplatsen utsättas för våld i nära relationer ska det hanteras på följande sätt av chefen/cheferna på arbetsplatsen:

________

d) Medarbetare

Misstänks eller konstateras någon på arbetsplatsen utsättas för våld i nära relationer ska det hanteras på följande sätt av medarbetarna:

________


§ 7. Information och utbildning

Denna policy ska finnas lättillgänglig för samtliga medarbetare på arbetsplatsen. Den återfinns på följande plats: ________.

Det ska hållas interna utbildningar på arbetsplatsen angående våld i nära relationer enligt följande:

________


§ 8. Uppdatering

Denna policy ska uppdateras enligt följande: ________.

Uppdatering meddelas samtliga på arbetsplatsen enligt följande: ________


§ 9. Underskrift


Ort: __________ Datum: __________________________________________

Namnförtydligande (________): ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Policy för hantering av våld i nära relationer

§ 1. Inledning och syfte

________ (fortsatt benämnt som "Företaget"), med organisationsnummer ________, upprättar denna policy i syfte utbilda och uppmärksamma samtliga medarbetare om av våld i nära relationer. Syftet med policyn är vidare att ge klarhet hur en medarbetare som blir utsatt för våld i nära relationer kan få stöd och hur medarbetare som misstänker att annan medarbetare utsätts för våld i nära relationer ska hantera detta.

Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem där mäns våld mot kvinnor dominerar. Förekomsten av denna typ av våld hämmar utvecklingen mot jämställdhet och denna policy innehåller företagets värderingar och övergripande mål i arbetet mot detta.

Denna policy är tillämplig på all typ av våld mot närstående oavsett kön som den som utsätts identifierar sig som. Även hedersrelaterad våld omfattas även om förövaren inte behöver vara en person som står den utsatta personen nära.


§ 2. Definition

Våld i nära relationer avser våld mellan personer som står varandra nära. Det kan t.ex. vara att en person riktar våld riktat mot sitt barn, sin partner eller nån annan i familjen eller släkten. Även personer som inte tillhör familjen kan räknas som närstående, avgörande är att det finns en förtroendefull relation mellan förövaren och den som utsätts för våld.

Våld innebär en kränkning av en människas rättigheter. Det kan kan ha flera olika karaktär och te sig både fysiskt och psykiskt.

a) Fysisk våld

Fysisk våld avser våld mot kroppen. Det kan t.ex. röra sig om slag, knivstick, knuffar, sparkar, styptag och liknande.

b) Psykisk våld

Psykisk våld är svårare för omvärlden att identifiera i och med att det inte lämnar några fysiska märken på kroppen. Det handlar om makt och kontroll och är minst lika traumatiserande som fysisk våld.

Exempel på psykisk våld är hot, nedsättande kommentarer, tvång, trakasserier och förlöjliganden.

c) Sexuellt våld

Med sexuellt våld förstås sexuella handlingar som utförs mot någons vilja med hjälp av våld eller tvång.

Exempel på sexuellt våld är samlag eller andra sexuella aktiviteter utan samtycke, tvång att titta på pornografi, sexuella trakasserier och användning av sexuellt kränkande språk.

d) Försummelse

Med försummelse förstås att någon underlåter att ta hand om någon som inte kan ta hand om sig själv. Det kan handla om att den som utsätts inte får tillräckligt med mat, inte får behövlig medicin eller medicin i rätt dos eller underlåts hjälp med hygien.

Försummelse är vanligast förekommande gentemot barn.

e) Ekonomiskt förtryck

Ekonomiskt förtryck uttrycks t.ex. genom ekonomiska hot, begränsning av gemensamma ekonomiska tillgångar eller tvång att utföra ekonomiska olagligheter.

f) Hedersrelaterat våld

Hedersrelaterat våld har sin grund i hederskultur. Vad som avses med hederskultur är kulturella föreställningar där en familjs eller en grupps heder är viktigare än den enskilda personens vilja, känslor eller tankar. Det kan t.ex. röra sig om föreställningar kring kön, sexualitet eller beteenden i övrigt.

Går en person som lever med hederskultur emot familjens heder anses personen i fråga ha svikit familjen och kan då straffas med våld och i värsta fall döden. Våldet kan antingen utövas av någon som tillhör familjen eller gruppen eller av annan på begäran av någon i familjen eller gruppen.

Tvångsgifte och könsstympning är vidare ofta sammankopplat med hedeskultur.


§ 3. Målsättning

Företaget har följande målsättning med denna policy och gällande sina medarbetares syn på våld i nära relationer:

________


§ 4. Omfattning och ansvar

Samtliga personer på arbetsplatsen omfattas av denna policy och ska agera utefter de riktlinjer som uppställs.

________ bär det yttersta ansvaret för denna policys efterlevnad. Varje medarbetare förväntas dock handla med sunt förnuft och genom eget ansvar ta till sig innehållet i policyn.


§ 5. Förebyggande arbete mot våld i nära relationer

Det preventiva arbetet mot våld i nära relationer ser olika ut beroende på arbetsposition. Nedan framgår vad som förväntas på olika nivåer i ett förebyggande skede.

a) Arbetsgivaren

Arbetsgivarens förebyggande arbete mot våld i nära relationer:

________

b) Chefer

Chefens/chefernas förebyggande arbete mot våld i nära relationer:

________

c) Medarbetare

Medarbetarnas förebyggande arbete mot våld i nära relationer:

________


§ 6. 852225822 58 288825222/2228252255252 22 8585 8 2555 5285282225

82885522 225 555 22 288825222 28825 52282555 882552822 555 8585 8 2555 5285282225 2252222225 825 28825 52 82522252 25 55822822882822. 82552 2552255 855 822 225852258 25 28825 288525 25 5582282852822.

a) 8882522

288825222 28825 2228252255252 58 522 25222 25 5582282852822 5285228 225 8585 8 2555 52852822 2858882882558 822 2222852228288 82225252822 285 255 8582528 8222 52858 225 25222 52228252252. 55552 82225252822 825 885552 8222 5882522558 228852 225558225525 25 52252 8522 52 855 822 2552255 58 52225 228882.

b) Arbetsgivaren

Misstänks eller konstateras någon på arbetsplatsen utsättas för våld i nära relationer ska det hanteras på följande sätt av arbetsgivaren:

________

c) Chefer

Misstänks eller konstateras någon på arbetsplatsen utsättas för våld i nära relationer ska det hanteras på följande sätt av chefen/cheferna på arbetsplatsen:

________

d) Medarbetare

Misstänks eller konstateras någon på arbetsplatsen utsättas för våld i nära relationer ska det hanteras på följande sätt av medarbetarna:

________


§ 7. Information och utbildning

Denna policy ska finnas lättillgänglig för samtliga medarbetare på arbetsplatsen. Den återfinns på följande plats: ________.

Det ska hållas interna utbildningar på arbetsplatsen angående våld i nära relationer enligt följande:

________


§ 8. Uppdatering

Denna policy ska uppdateras enligt följande: ________.

Uppdatering meddelas samtliga på arbetsplatsen enligt följande: ________


§ 9. Underskrift


Ort: __________ Datum: __________________________________________

Namnförtydligande (________): ________