Praktikavtal

Förlopp:
0%
Ändra mallen

________

Praktikavtal

§ 1. Praktikant

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Praktikplats

Namn på arbetsplatsen där praktiken utförs: ________
Adress där arbetet kommer utföras: ________
Organisationsnummer: ________
Registrerad adress: ________
Kontaktperson/Handledare: ________
Telefon: ________
E-postadress: ________


§ 3. Information om praktiktjänstgöringen

Praktikperiod

Från den ________ till den ________. Praktiken upphör per automatik vid utsatt slutdatum, någon uppsägning krävs således inte.

Praktiken utförs på heltid. Arbetet uppgår till ________ timmar per vecka.

Praktikanten följer arbetsplatsens ordinarie arbetstider, arbetet kommer således utföras under följande tider:

________

Lön

Praktikanten ersätts med en bruttolön om ________ SEK (________) per månad.

Utbetalning ska ske i förskott till bankkonto ________ hos ________.

Tidpunkt för utbetalning av lön

________

Förmåner

________


§ 4. Praktikplan

Uppgifter som praktikanten ska utföra under praktikperioden specificeras enligt följande:

________


Efter slutförd praktik förväntas praktikanten ha erhållit följande kunskaper:

________


§ 5. Villkor och riktlinjer för praktiktjänstgöringen

Praktikplatsen förbinder sig att:

a) Ge en allmän introduktion samt att sätta in praktikanten i de uppgifter som angivits ovan.

b) Erbjuda praktikanten de verktyg som behövs för att hen ska kunna fullborda de bestämda uppgifterna.

c) Utse en kontaktperson som ansvarar för att:

- upprätta en fullständig praktikplan som formulerar de uppgifter som ska utföras,

- informera praktikanten om arbetsplatsens verksamhet, samt interna regler och policys,

- vara tillgänglig för frågor och praktisk hjälp i arbetet med praktikuppgiften,

- ge regelbunden återkoppling till praktikanten beträffande dennes prestation,

- skapa en arbetsmiljö för praktikanten som tillåter hen att få insyn i och ta del av praktikplatsens verksamhet, och

- utfärda ett praktikintyg i slutet av praktikperioden.


Praktikanten förbinder sig att:

a) Utföra efter bästa förmåga de uppgifter som preciseras i praktikplanen.

b) Följa de bestämda arbetstiderna.

c) Följa de regler som finns på arbetsplatsen.

d) Inte föra vidare, varken under eller efter praktikperioden, eventuell konfidentiell information som hen tagit del av under sin praktikperiod.


§ 6. Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Arbetsgivaren ansvarar för att teckna en för praktikanten gällande sjuk- och olycksfallsförsäkring under praktikperioden.


§ 7. 8885225252 58 2552282225282225822

25522822852822 555 5522 522 5885225 255228222528222582222 8 225285 22 255228252222 8222 228225 28825 58522288, 55258252822, 8222525 828252228825 285/28825 58825225 828252228825.

585552 555 255228252222 5522 522 5888525 882 2552282225282225822 8 225285 5252 825225252 58 25222 52285228228285. 25522822852822 825 8 85 2588 22552858 252288222 28825 82582288222.


§
8. Sekretess

Praktikanten förbinder sig att under praktikperioden, samt ________ veckor efter avslutad praktiktjänstgöring, inte utnyttja eller röja arbetsgivarens företagshemligheter eller annan information av konfidentiell natur som angår arbetsgivarens verksamhet. Förbindelsen omfattar inte sådan konfidentiell information som är allmänt tillgänglig eller blivit känd för praktikanten före praktiktjänstgöringens ingående.

När praktiktjänstgöringen upphör ska praktikanten återlämna all egendom, alla affärshandlingar samt all övrig skriftlig och digital information tillhörande arbetsgivaren.


§ 9. Behandling av personuppgifter

Genom undertecknande av detta avtal godkänner praktikanten att arbetsgivaren registrerar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) i syfte att administrera arbetsförhållandet och därmed närliggande ändamål.


§ 10. Force majeure

Om någon part är förhindrad eller endast till oskäligt hög kostnad kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal p.g.a. exempelvis krig, upplopp. blockad, eldsvåda, naturkatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som de inte råder över eller kunnat förutse är de befriade från att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal och från skyldighet att erlägga skadestånd.


§ 11. Intyg

När praktiktjänstgöringen har slutförts ska handledaren utforma och överlämna ett intyg att praktiktjänstgöringen har ägt rum.


§ 12. Underskrifter

Detta avtal har upprättats i tre exemplar, där var part har tagit var sitt.


Ort: _______ Datum: ___________________________________________

Namnförtydligande praktikant: ________Ort: _______ Datum: ___________________________________________

Namnförtydligande kontaktperson på praktikplatsen: ________Ort: _______ Datum: ___________________________________________

Namnförtydligande representant för ________: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Praktikavtal

§ 1. Praktikant

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Praktikplats

Namn på arbetsplatsen där praktiken utförs: ________
Adress där arbetet kommer utföras: ________
Organisationsnummer: ________
Registrerad adress: ________
Kontaktperson/Handledare: ________
Telefon: ________
E-postadress: ________


§ 3. Information om praktiktjänstgöringen

Praktikperiod

Från den ________ till den ________. Praktiken upphör per automatik vid utsatt slutdatum, någon uppsägning krävs således inte.

Praktiken utförs på heltid. Arbetet uppgår till ________ timmar per vecka.

Praktikanten följer arbetsplatsens ordinarie arbetstider, arbetet kommer således utföras under följande tider:

________

Lön

Praktikanten ersätts med en bruttolön om ________ SEK (________) per månad.

Utbetalning ska ske i förskott till bankkonto ________ hos ________.

Tidpunkt för utbetalning av lön

________

Förmåner

________


§ 4. Praktikplan

Uppgifter som praktikanten ska utföra under praktikperioden specificeras enligt följande:

________


Efter slutförd praktik förväntas praktikanten ha erhållit följande kunskaper:

________


§ 5. Villkor och riktlinjer för praktiktjänstgöringen

Praktikplatsen förbinder sig att:

a) Ge en allmän introduktion samt att sätta in praktikanten i de uppgifter som angivits ovan.

b) Erbjuda praktikanten de verktyg som behövs för att hen ska kunna fullborda de bestämda uppgifterna.

c) Utse en kontaktperson som ansvarar för att:

- upprätta en fullständig praktikplan som formulerar de uppgifter som ska utföras,

- informera praktikanten om arbetsplatsens verksamhet, samt interna regler och policys,

- vara tillgänglig för frågor och praktisk hjälp i arbetet med praktikuppgiften,

- ge regelbunden återkoppling till praktikanten beträffande dennes prestation,

- skapa en arbetsmiljö för praktikanten som tillåter hen att få insyn i och ta del av praktikplatsens verksamhet, och

- utfärda ett praktikintyg i slutet av praktikperioden.


Praktikanten förbinder sig att:

a) Utföra efter bästa förmåga de uppgifter som preciseras i praktikplanen.

b) Följa de bestämda arbetstiderna.

c) Följa de regler som finns på arbetsplatsen.

d) Inte föra vidare, varken under eller efter praktikperioden, eventuell konfidentiell information som hen tagit del av under sin praktikperiod.


§ 6. Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Arbetsgivaren ansvarar för att teckna en för praktikanten gällande sjuk- och olycksfallsförsäkring under praktikperioden.


§ 7. 8885225252 58 2552282225282225822

25522822852822 555 5522 522 5885225 255228222528222582222 8 225285 22 255228252222 8222 228225 28825 58522288, 55258252822, 8222525 828252228825 285/28825 58825225 828252228825.

585552 555 255228252222 5522 522 5888525 882 2552282225282225822 8 225285 5252 825225252 58 25222 52285228228285. 25522822852822 825 8 85 2588 22552858 252288222 28825 82582288222.


§
8. Sekretess

Praktikanten förbinder sig att under praktikperioden, samt ________ veckor efter avslutad praktiktjänstgöring, inte utnyttja eller röja arbetsgivarens företagshemligheter eller annan information av konfidentiell natur som angår arbetsgivarens verksamhet. Förbindelsen omfattar inte sådan konfidentiell information som är allmänt tillgänglig eller blivit känd för praktikanten före praktiktjänstgöringens ingående.

När praktiktjänstgöringen upphör ska praktikanten återlämna all egendom, alla affärshandlingar samt all övrig skriftlig och digital information tillhörande arbetsgivaren.


§ 9. Behandling av personuppgifter

Genom undertecknande av detta avtal godkänner praktikanten att arbetsgivaren registrerar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) i syfte att administrera arbetsförhållandet och därmed närliggande ändamål.


§ 10. Force majeure

Om någon part är förhindrad eller endast till oskäligt hög kostnad kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal p.g.a. exempelvis krig, upplopp. blockad, eldsvåda, naturkatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som de inte råder över eller kunnat förutse är de befriade från att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal och från skyldighet att erlägga skadestånd.


§ 11. Intyg

När praktiktjänstgöringen har slutförts ska handledaren utforma och överlämna ett intyg att praktiktjänstgöringen har ägt rum.


§ 12. Underskrifter

Detta avtal har upprättats i tre exemplar, där var part har tagit var sitt.


Ort: _______ Datum: ___________________________________________

Namnförtydligande praktikant: ________Ort: _______ Datum: ___________________________________________

Namnförtydligande kontaktperson på praktikplatsen: ________Ort: _______ Datum: ___________________________________________

Namnförtydligande representant för ________: ________