Överst på sidan

Rättegångsfullmakt

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då denna fullmakt skrivs.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Rättegångsfullmakt


§ 1. Fullmaktsgivare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Rättegångsombud

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 3. Ombudets behörighet

Härmed befullmäktigas ________ att företräda mig vid tvistemål ________ som är utsatt till förhandling den ________ i ________.

Fullmakten medför behörighet att:

1. Mottaga delvigning av inlagor och andra handlingar,

2. Företaga samtliga handlingar för utförande av min talan samt angiva svaromål,

3. Avstå från yrkande, som av mig framställts, samt medgiva motpartens yrkande,

4. Ingå förlikning,

5. 822585 2822252882 28882222 225 522 828852 822 522822822 252255.


§ 4. Underskrift


Ort: _______ Datum: _____________________________________

Namnförtydligande: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Rättegångsfullmakt


§ 1. Fullmaktsgivare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Rättegångsombud

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 3. Ombudets behörighet

Härmed befullmäktigas ________ att företräda mig vid tvistemål ________ som är utsatt till förhandling den ________ i ________.

Fullmakten medför behörighet att:

1. Mottaga delvigning av inlagor och andra handlingar,

2. Företaga samtliga handlingar för utförande av min talan samt angiva svaromål,

3. Avstå från yrkande, som av mig framställts, samt medgiva motpartens yrkande,

4. Ingå förlikning,

5. 822585 2822252882 28882222 225 522 828852 822 522822822 252255.


§ 4. Underskrift


Ort: _______ Datum: _____________________________________

Namnförtydligande: ________