Överst på sidan

Regressavtal

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då parterna ingår detta regressavtal.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Regressavtal

§ 1. Parter

a) Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________

b) Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Skuld

Ovan nämnda parter har gemensamt tagit, och är gentemot banken solidariskt ansvariga, för nedanstående lån.

Bank/långivare: ________
Lånenummer: ________
Belopp på kontraktsdagen: ________ SEK (________)


§ 3. Inbördes betalningsansvar

a) ________ har betalningsansvar för ________ SEK (________) av ovan nämnd skuld, samt hänförliga räntekostnader och andra avgifter.

b) ________ har betalningsansvar för ________ SEK (________) av ovan nämnd skuld, samt hänförliga räntekostnader och andra avgifter.

Kräver banken/långivaren någon av parterna på ett högre belopp än vad som reglerats ovan har den erläggande parten regressrätt gällande det överstigande beloppet (d.v.s. regressbeloppet) gentemot den andra parterna.

Ett regressbelopp ska betalas inom ________ dagar.

Betalning ska ske på det sätt som framgår av den skriftliga anmodan. Sker betalning inte inom utsatt tid ska dröjsmålsränta om ________ % utgå. Dröjsmålsräntan beräknas per dag på det obetalda beloppet.


§ 4. Avtalstid

Avtalet löper från och med den ________ till och med den ________, eller tills parterna kommer överens om annat.


§ 5. Avtalsbrott

Bryter någon part mot bestämmelse i detta avtal ska för varje avtalsbrott vite om ________ SEK (________) utgå.

Har ett avtalsbrott medfört skada har parterna även rätt att kräva skadestånd.


§ 6. 22582 2522552

82 25222 2552 55 2255825555 28825 225582 2888 28258822 522 2282255 252 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 2.2.5. 2522228888 2582, 5228222. 8828255, 28588555, 25255252582522, 588855882 82822825852822 28825 52252 228252582522 822 52 8222 55525 2825 28825 252252 2255282 55 52 82258552 2552 522 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 285 2552 8228582522 522 2585225 8255282525.


§ 7. Tvist

Tvist angående tillämpning och tolkning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandling. Om förhandling inte leder till ett för båda parter godtagbart resultat ska tvisten avgöras i allmän domstol med tingsrätten som första instans.


§ 8. Ändring

Eventuell ändring i detta avtal ska upprättas skriftligen och signeras av båda parter.


§ 9. Lag

Svensk lag är tillämplig på detta avtal.


§ 10. Underskrifter


a) Ort: __________ Datum: ____________________________________________

Namnförtydligande: ________


b) Ort: __________ Datum: ____________________________________________

Namnförtydligande: ________


§ 11. Bevittning

Nedanstående person bevittnar parternas signering av detta avtal och styrker att det har gått till på ett korrekt sätt.


Ort: __________ Datum: _________________________________________

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Yrke: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Regressavtal

§ 1. Parter

a) Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________

b) Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Skuld

Ovan nämnda parter har gemensamt tagit, och är gentemot banken solidariskt ansvariga, för nedanstående lån.

Bank/långivare: ________
Lånenummer: ________
Belopp på kontraktsdagen: ________ SEK (________)


§ 3. Inbördes betalningsansvar

a) ________ har betalningsansvar för ________ SEK (________) av ovan nämnd skuld, samt hänförliga räntekostnader och andra avgifter.

b) ________ har betalningsansvar för ________ SEK (________) av ovan nämnd skuld, samt hänförliga räntekostnader och andra avgifter.

Kräver banken/långivaren någon av parterna på ett högre belopp än vad som reglerats ovan har den erläggande parten regressrätt gällande det överstigande beloppet (d.v.s. regressbeloppet) gentemot den andra parterna.

Ett regressbelopp ska betalas inom ________ dagar.

Betalning ska ske på det sätt som framgår av den skriftliga anmodan. Sker betalning inte inom utsatt tid ska dröjsmålsränta om ________ % utgå. Dröjsmålsräntan beräknas per dag på det obetalda beloppet.


§ 4. Avtalstid

Avtalet löper från och med den ________ till och med den ________, eller tills parterna kommer överens om annat.


§ 5. Avtalsbrott

Bryter någon part mot bestämmelse i detta avtal ska för varje avtalsbrott vite om ________ SEK (________) utgå.

Har ett avtalsbrott medfört skada har parterna även rätt att kräva skadestånd.


§ 6. 22582 2522552

82 25222 2552 55 2255825555 28825 225582 2888 28258822 522 2282255 252 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 2.2.5. 2522228888 2582, 5228222. 8828255, 28588555, 25255252582522, 588855882 82822825852822 28825 52252 228252582522 822 52 8222 55525 2825 28825 252252 2255282 55 52 82258552 2552 522 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 285 2552 8228582522 522 2585225 8255282525.


§ 7. Tvist

Tvist angående tillämpning och tolkning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandling. Om förhandling inte leder till ett för båda parter godtagbart resultat ska tvisten avgöras i allmän domstol med tingsrätten som första instans.


§ 8. Ändring

Eventuell ändring i detta avtal ska upprättas skriftligen och signeras av båda parter.


§ 9. Lag

Svensk lag är tillämplig på detta avtal.


§ 10. Underskrifter


a) Ort: __________ Datum: ____________________________________________

Namnförtydligande: ________


b) Ort: __________ Datum: ____________________________________________

Namnförtydligande: ________


§ 11. Bevittning

Nedanstående person bevittnar parternas signering av detta avtal och styrker att det har gått till på ett korrekt sätt.


Ort: __________ Datum: _________________________________________

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Yrke: ________