Överst på sidan

Samarbetsavtal

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då detta dokument skapas.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Samarbetsavtal

§ 1. Parter

Detta avtal har i dag ________ upprättats mellan nedan angivna parter.

a) Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________

b) Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Syfte med samarbetet

Avtal om samarbete ingås för att uppnå följande syfte/-n:

________


§ 3. Definition av samarbetet

Parterna förbinder sig att samarbeta enligt följande:

________


§ 4. Immateriella rättigheter

Parterna innehar följande immateriella rättigheter:

________


§ 5. Exklusivitet

Parterna får under tiden för detta samarbetsavtal inte ingå liknande avtal med någon utomstående.


§ 6. Sekretess

a) Parternas sekretessåtagande

Parterna förbinder sig att inte, utan skriftligt samtycke, röja konfidentiell information som kan komma att delas mellan varandra.

b) Konfidentiell information

Med konfidentiell information förstås varje uppgift av tekniskt, kommersiellt eller annat slag som inte redan är känd för allmänheten eller kommer till allmänhetens kännedom på annat sätt än genom brott mot detta avtal. Detta gäller oavsett om informationen i fråga har dokumenterats.

c) Undantag från sekretessen

Parterna har rätt och ibland skyldighet att yppa konfidentiell information om det följer av författning, professionell skyldighet eller myndighets beslut.

De har vidare rätt att yppa konfidentiell information till sina försäkringsbolag eller juridiska rådgivare inför eller i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen.


§ 7. Ansvars-/arbetsfördelning

Ansvaret/arbetet mellan parterna fördelas enligt nedan.

a) ________

________

b) ________

________


§ 8. Reklamationer

Reklamation ska ske skriftligen inom ________ dagar från att ett fel upptäckts.


§ 9. Konkurrensförbud

Parterna har kommit överens om följande konkurrensförbud:

________

Konkurrensförbudet stäcker sig under avtalsperioden samt under följande period efter avtalet upphört: ________.


§ 10. Avtalsperiod

Avtalet löper från den ________ tillsvidare. Avtalet måste således sägas upp för att upphöra att gälla, uppsägningstiden uppgår till ________.


§ 11. Förtida upphörande

Om någon part begår avtalsbrott, hamnar på obestånd eller går i konkurs kan avtalet sägas upp i förtid.

För att avtalet ska kunnas sägas upp p.g.a. avtalsbrott krävs att avvikelsen är av väsentlig betydelse för motparten/motparterna. Vidare ska det finnas möjlighet att vidta rättelse innan en uppsägning på denna grund kan bli aktuell. Sådan rättelse ska vidtas inom ________ dagar från att meddelande om uppsägning lämnats.


§ 12. Behandling av personuppgifter

Inom ramen för samarbetet och i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) kommer parterna behandla personuppgifter som lämnats självmant och som eventuellt inhämtats från externa register. Parterna ska vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs enligt GDPR för att skydda sådana personuppgifter mot obehörig åtkomst, förstörelse och ändring.


§ 13. 22582 2522552

82 25222 2552 55 2255825555 28825 225582 2888 28258822 522 2282255 252 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 2.2.5. 2522228888 2582, 5228222, 8828255, 28588555, 25255252582522, 588855882 82822825852822 28825 52252 228252582522 822 52 8222 55525 2825 28825 252252 2255282 55 52 82258552 2552 522 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 285 2552 8228582522 522 2585225 8255282525.


§ 14. Ändring

För att ändringar av avtalet ska vara gällande ska det göras skriftligen och undertecknas av båda parter.


§ 15. Tvist

Eventuell tvist ska lösas i allmän domstol med ________(s) tingsrätt som första instans.


§ 16. Signering

Detta dokument har upprättats i två exemplar där parterna har tagit var sitt.


a) Ort: _______ Datum: ____________________________________________________

Namnförtydligande: ________


b) Ort: _______ Datum: ___________________________________________________

Namnförtydligande: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Samarbetsavtal

§ 1. Parter

Detta avtal har i dag ________ upprättats mellan nedan angivna parter.

a) Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________

b) Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Syfte med samarbetet

Avtal om samarbete ingås för att uppnå följande syfte/-n:

________


§ 3. Definition av samarbetet

Parterna förbinder sig att samarbeta enligt följande:

________


§ 4. Immateriella rättigheter

Parterna innehar följande immateriella rättigheter:

________


§ 5. Exklusivitet

Parterna får under tiden för detta samarbetsavtal inte ingå liknande avtal med någon utomstående.


§ 6. Sekretess

a) Parternas sekretessåtagande

Parterna förbinder sig att inte, utan skriftligt samtycke, röja konfidentiell information som kan komma att delas mellan varandra.

b) Konfidentiell information

Med konfidentiell information förstås varje uppgift av tekniskt, kommersiellt eller annat slag som inte redan är känd för allmänheten eller kommer till allmänhetens kännedom på annat sätt än genom brott mot detta avtal. Detta gäller oavsett om informationen i fråga har dokumenterats.

c) Undantag från sekretessen

Parterna har rätt och ibland skyldighet att yppa konfidentiell information om det följer av författning, professionell skyldighet eller myndighets beslut.

De har vidare rätt att yppa konfidentiell information till sina försäkringsbolag eller juridiska rådgivare inför eller i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen.


§ 7. Ansvars-/arbetsfördelning

Ansvaret/arbetet mellan parterna fördelas enligt nedan.

a) ________

________

b) ________

________


§ 8. Reklamationer

Reklamation ska ske skriftligen inom ________ dagar från att ett fel upptäckts.


§ 9. Konkurrensförbud

Parterna har kommit överens om följande konkurrensförbud:

________

Konkurrensförbudet stäcker sig under avtalsperioden samt under följande period efter avtalet upphört: ________.


§ 10. Avtalsperiod

Avtalet löper från den ________ tillsvidare. Avtalet måste således sägas upp för att upphöra att gälla, uppsägningstiden uppgår till ________.


§ 11. Förtida upphörande

Om någon part begår avtalsbrott, hamnar på obestånd eller går i konkurs kan avtalet sägas upp i förtid.

För att avtalet ska kunnas sägas upp p.g.a. avtalsbrott krävs att avvikelsen är av väsentlig betydelse för motparten/motparterna. Vidare ska det finnas möjlighet att vidta rättelse innan en uppsägning på denna grund kan bli aktuell. Sådan rättelse ska vidtas inom ________ dagar från att meddelande om uppsägning lämnats.


§ 12. Behandling av personuppgifter

Inom ramen för samarbetet och i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) kommer parterna behandla personuppgifter som lämnats självmant och som eventuellt inhämtats från externa register. Parterna ska vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs enligt GDPR för att skydda sådana personuppgifter mot obehörig åtkomst, förstörelse och ändring.


§ 13. 22582 2522552

82 25222 2552 55 2255825555 28825 225582 2888 28258822 522 2282255 252 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 2.2.5. 2522228888 2582, 5228222, 8828255, 28588555, 25255252582522, 588855882 82822825852822 28825 52252 228252582522 822 52 8222 55525 2825 28825 252252 2255282 55 52 82258552 2552 522 25882255 8825 822858252225 228822 52225 58258 285 2552 8228582522 522 2585225 8255282525.


§ 14. Ändring

För att ändringar av avtalet ska vara gällande ska det göras skriftligen och undertecknas av båda parter.


§ 15. Tvist

Eventuell tvist ska lösas i allmän domstol med ________(s) tingsrätt som första instans.


§ 16. Signering

Detta dokument har upprättats i två exemplar där parterna har tagit var sitt.


a) Ort: _______ Datum: ____________________________________________________

Namnförtydligande: ________


b) Ort: _______ Datum: ___________________________________________________

Namnförtydligande: ________