Överst på sidan

Samexistensavtal

Förlopp:
0%
?
X

Uppge datumet då parterna ingår detta samexistensavtal.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Samexistensavtal

§ 1. Parter

a) Namn: ________
Organisationsnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
Företagsrepresentant: ________

b) Namn: ________
Organisationsnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
Företagsrepresentant: ________


§ 2. Bakgrund

Parterna har identifierat att deras respektive varumärken, ________ och ________, har liknande/identisk karaktär och används inom samma marknad. För att undvika att varumärkena förväxlas av konsumenter samt för att undvika eventuella konkurrensrättsliga tvister eller liknande ingår parterna detta samexistensavtal.


§ 3. Definitioner

Geografiskt område
Med geografiskt område förstås ett specifikt område som t.ex. en viss stad, ett visst land eller liknande.

Immateriella rättigheter
Immateriella rättigheter är juridiska rättigheter som skyddar immateriell egendom som t.ex. musik, varumärken, uppfinningar och liknande.

Licens
En licens innebär ett formellt tillstånd att nyttja någon annans immateriella egendom.

Samexistens
Med samexistens förstås att två eller flera företag existerar tillsammans på samma marknad utan att konkurrera direkt med varandra.

Tredjepartsanvändning
Med tredjepartsanvändning förstås att en person som står utanför avtalet, d.v.s. inte är part, brukar ett varumärke som omfattas av avtalet.

Varumärke
Ett varumärke kan innefatta ett tecken, ett namn, en logotyp, en symbol eller en kombination av dessa och används för att identifiera och särskilja en viss produkt, tjänst eller företag från andra på marknaden.


§ 4. Specificering av företag och varumärken

a) ________

Varumärkesnamn: ________

Varor som säljs:

________

Varumärket karaktäriseras enligt följande (grafisk utformning):

________

b) ________

Varumärkesnamn: ________

Varor som säljs:

________

Varumärket karaktäriseras enligt följande (grafisk utformning):

________


§ 5. Samexistens och användning

a) I och med signering av detta avtal erkänner parterna varandras rätt till sina respektiva varumärken och förbinder sig att samexistera fredligt på marknaden.

b) Parterna förbinder sig att inte använda sina varumärken på ett sätt som riskerar att skapa förväxling hos konsumenterna eller som riskerar att ge intryck av ett samband mellan partenas företag eller deras produkter.

c) Parterna är överens om att endast använda sitt egna varumärke på produkter, förpackningar, vid annonser och övriga sammahang om inte skriftligt samtycke lämnats från annan avtalspart.


§ 6. Geografiskt område

Detta avtal gäller för följande geografiska område: ________.


§ 7. Licens och tredjepartsanvändning

Parterna ger med detta avtal följande licenser och/eller rättigheter att använda varandras varumärken:

________

Tredje part är dock förbjuden att använda något av parternas varumärken utan skriftligt godkännande från berört företag.


§ 8. 522522582885 55228252225

82225 58258 225225 82222 2255255822 8 525252552222 2888 5282222882 855525522.

________) 555525522 "________", 8522 5885 28885255252 822522582885 55228252225, 2888525 225825 582588255222.

________) 555525522 "________", 8522 5885 28885255252 822522582885 55228252225, 2888525 52555 582588255222.


§ 9. Avtalstid och upphörande

Detta avtal löper från och med den ________ till och med den ________. Avtalet måste dock skriftligen sägas upp för att upphöra att gälla och uppsägningstiden uppgår till ________. Vid utebliven uppsägning eller om uppsägning inte sker i rätt tid förlängs avtalet enligt följande:

________


§ 10. Underskrifter


a) Ort: __________ Datum: ______________________________________________________

Namnförtydligande (företagsrepresentant för ________): ________


b) Ort: __________ Datum: ______________________________________________________

Namnförtydligande (företagsrepresentant för ________): ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Samexistensavtal

§ 1. Parter

a) Namn: ________
Organisationsnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
Företagsrepresentant: ________

b) Namn: ________
Organisationsnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
Företagsrepresentant: ________


§ 2. Bakgrund

Parterna har identifierat att deras respektive varumärken, ________ och ________, har liknande/identisk karaktär och används inom samma marknad. För att undvika att varumärkena förväxlas av konsumenter samt för att undvika eventuella konkurrensrättsliga tvister eller liknande ingår parterna detta samexistensavtal.


§ 3. Definitioner

Geografiskt område
Med geografiskt område förstås ett specifikt område som t.ex. en viss stad, ett visst land eller liknande.

Immateriella rättigheter
Immateriella rättigheter är juridiska rättigheter som skyddar immateriell egendom som t.ex. musik, varumärken, uppfinningar och liknande.

Licens
En licens innebär ett formellt tillstånd att nyttja någon annans immateriella egendom.

Samexistens
Med samexistens förstås att två eller flera företag existerar tillsammans på samma marknad utan att konkurrera direkt med varandra.

Tredjepartsanvändning
Med tredjepartsanvändning förstås att en person som står utanför avtalet, d.v.s. inte är part, brukar ett varumärke som omfattas av avtalet.

Varumärke
Ett varumärke kan innefatta ett tecken, ett namn, en logotyp, en symbol eller en kombination av dessa och används för att identifiera och särskilja en viss produkt, tjänst eller företag från andra på marknaden.


§ 4. Specificering av företag och varumärken

a) ________

Varumärkesnamn: ________

Varor som säljs:

________

Varumärket karaktäriseras enligt följande (grafisk utformning):

________

b) ________

Varumärkesnamn: ________

Varor som säljs:

________

Varumärket karaktäriseras enligt följande (grafisk utformning):

________


§ 5. Samexistens och användning

a) I och med signering av detta avtal erkänner parterna varandras rätt till sina respektiva varumärken och förbinder sig att samexistera fredligt på marknaden.

b) Parterna förbinder sig att inte använda sina varumärken på ett sätt som riskerar att skapa förväxling hos konsumenterna eller som riskerar att ge intryck av ett samband mellan partenas företag eller deras produkter.

c) Parterna är överens om att endast använda sitt egna varumärke på produkter, förpackningar, vid annonser och övriga sammahang om inte skriftligt samtycke lämnats från annan avtalspart.


§ 6. Geografiskt område

Detta avtal gäller för följande geografiska område: ________.


§ 7. Licens och tredjepartsanvändning

Parterna ger med detta avtal följande licenser och/eller rättigheter att använda varandras varumärken:

________

Tredje part är dock förbjuden att använda något av parternas varumärken utan skriftligt godkännande från berört företag.


§ 8. 522522582885 55228252225

82225 58258 225225 82222 2255255822 8 525252552222 2888 5282222882 855525522.

________) 555525522 "________", 8522 5885 28885255252 822522582885 55228252225, 2888525 225825 582588255222.

________) 555525522 "________", 8522 5885 28885255252 822522582885 55228252225, 2888525 52555 582588255222.


§ 9. Avtalstid och upphörande

Detta avtal löper från och med den ________ till och med den ________. Avtalet måste dock skriftligen sägas upp för att upphöra att gälla och uppsägningstiden uppgår till ________. Vid utebliven uppsägning eller om uppsägning inte sker i rätt tid förlängs avtalet enligt följande:

________


§ 10. Underskrifter


a) Ort: __________ Datum: ______________________________________________________

Namnförtydligande (företagsrepresentant för ________): ________


b) Ort: __________ Datum: ______________________________________________________

Namnförtydligande (företagsrepresentant för ________): ________