Överst på sidan

Samtycke till behandling av personuppgifter

Förlopp:
0%
?
X

Uppge det datum som detta dokument upprättas och signeras.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Samtycke till behandling av personuppgifter (GDPR)

Jag, ________ med personnummer ________, samtycker härmed till att ________ behandlar mina personuppgifter enligt villkor nedan.


§ 1. Samtycke tilldelas följande part

Namn: ________
Organisationsnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
Dataskyddsombud: ________


§ 2. Uppgifter som omfattas av samtycket

Samtycket gäller behandling av följande personuppgifter:

________


§ 3. Syfte med personuppgiftsbehandlingen

Personuppgifterna ska behandlas till följande syfte(n):

________


§ 4. Hantering av personuppgifter

Personuppgifterna kommer att hanteras på följande sätt:

________

Följande har tillgång till dessa personuppgifter:

________


Personuppgifterna kommer att hållas inom företaget och således inte lämnas ut till tredje part.


§ 5. Rätt att begära ut personuppgifter

Efter lämnat samtycke har du rätt att få ett registerutdrag med bekräftelse på huruvida personuppgifterna är under behandling. Behandlas personuppgifterna har du rätt att få tillgång till dem.

Registerutdrag begärs ut av vårt dataskyddsombud över antingen telefon, ________, eller e-post, ________.

Registerutdraget lämnas ut i skriftlig form antingen digitalt eller på post.


§ 6. Ansökan om rättelse av personuppgift

Efter lämnat samtycke har du rätt att vända dig till oss för att få veta vilka personuppgifter vi har lagrade samt få felaktiga uppgifter ändrade. Saknas någon uppgift har du även rätt att komplettera personuppgifterna.


§ 7. Samtyckets giltighetsperiod

Samtycket är giltigt tillsvidare. Du har dock rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Detta görs genom att kontakta vårt dataskyddsombud ________ på antingen telefon, ________, eller e-post, ________. Återkallar du ditt samtycke kommer vi upphöra att behandla dina personuppgifter som vi har samlat in med stöd av det.

Oavsett samtyckets längd kommer vi inte behandla personuppgifterna under längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål som samtycket samlats in för.


§ 8. Rätten att bli bortglömd

85 555 22 5522 522 25 5825 225822522282225 55525552 22 85 228258. 822 28228 52552252 55 52225 552282522 828255228 222 8 22825252 2588 25822 52228222525 5552558:

a) 82 52228222525 8222 852252 825288 225 52 5255258 822 52 8528528 82 225,

b) 82 852228222 5225258858,

c) Om personuppgifterna används för direktmarknadsföring och du motsätter dig det,

d) Om de inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt enskilda intresse att radera informationen,

e) Om personuppgifterna har behandlats olagligt,

f) Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet,

Önskar du få dina personuppgifter raderade ska du kontakta vårt dataskyddsombud ________ på antingen telefon, ________, eller e-post, ________.
Datum: _______ Ort: ________________________________________

Namnförtydligande: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Samtycke till behandling av personuppgifter (GDPR)

Jag, ________ med personnummer ________, samtycker härmed till att ________ behandlar mina personuppgifter enligt villkor nedan.


§ 1. Samtycke tilldelas följande part

Namn: ________
Organisationsnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
Dataskyddsombud: ________


§ 2. Uppgifter som omfattas av samtycket

Samtycket gäller behandling av följande personuppgifter:

________


§ 3. Syfte med personuppgiftsbehandlingen

Personuppgifterna ska behandlas till följande syfte(n):

________


§ 4. Hantering av personuppgifter

Personuppgifterna kommer att hanteras på följande sätt:

________

Följande har tillgång till dessa personuppgifter:

________


Personuppgifterna kommer att hållas inom företaget och således inte lämnas ut till tredje part.


§ 5. Rätt att begära ut personuppgifter

Efter lämnat samtycke har du rätt att få ett registerutdrag med bekräftelse på huruvida personuppgifterna är under behandling. Behandlas personuppgifterna har du rätt att få tillgång till dem.

Registerutdrag begärs ut av vårt dataskyddsombud över antingen telefon, ________, eller e-post, ________.

Registerutdraget lämnas ut i skriftlig form antingen digitalt eller på post.


§ 6. Ansökan om rättelse av personuppgift

Efter lämnat samtycke har du rätt att vända dig till oss för att få veta vilka personuppgifter vi har lagrade samt få felaktiga uppgifter ändrade. Saknas någon uppgift har du även rätt att komplettera personuppgifterna.


§ 7. Samtyckets giltighetsperiod

Samtycket är giltigt tillsvidare. Du har dock rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Detta görs genom att kontakta vårt dataskyddsombud ________ på antingen telefon, ________, eller e-post, ________. Återkallar du ditt samtycke kommer vi upphöra att behandla dina personuppgifter som vi har samlat in med stöd av det.

Oavsett samtyckets längd kommer vi inte behandla personuppgifterna under längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål som samtycket samlats in för.


§ 8. Rätten att bli bortglömd

85 555 22 5522 522 25 5825 225822522282225 55525552 22 85 228258. 822 28228 52552252 55 52225 552282522 828255228 222 8 22825252 2588 25822 52228222525 5552558:

a) 82 52228222525 8222 852252 825288 225 52 5255258 822 52 8528528 82 225,

b) 82 852228222 5225258858,

c) Om personuppgifterna används för direktmarknadsföring och du motsätter dig det,

d) Om de inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt enskilda intresse att radera informationen,

e) Om personuppgifterna har behandlats olagligt,

f) Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet,

Önskar du få dina personuppgifter raderade ska du kontakta vårt dataskyddsombud ________ på antingen telefon, ________, eller e-post, ________.
Datum: _______ Ort: ________________________________________

Namnförtydligande: ________