Samtycke till behandling av personuppgifter

Förlopp:
0%
?
X

Uppge det datum som detta dokument upprättas och signeras.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Samtycke till behandling av personuppgifter (GDPR)

Jag, ________ med personnummer ________, samtycker härmed till att ________ (fortsatt benämnt "företaget") behandlar mina personuppgifter enligt villkoren nedan.


§ 1. Samtycke tilldelas följande part

Namn: ________
Organisationsnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
Dataskyddsombud: ________


§ 2. Uppgifter som omfattas av samtycket

Samtycket gäller behandling av följande personuppgifter:

________


§ 3. Syfte med personuppgiftsbehandlingen

Personuppgifterna ska behandlas till följande syfte(n):

________


§ 4. Hantering av personuppgifter

Personuppgifterna kommer att hanteras på följande sätt:

________

Följande har tillgång till dessa personuppgifter:

________


Personuppgifterna kommer att hållas inom företaget och således inte lämnas ut till tredje part.


§ 5. Rätt att begära ut personuppgifter

Efter lämnat samtycke kan ett registerutdrag med bekräftelse på huruvida personuppgifterna är under behandling begäras ut. Behandlas personuppgifterna kan tillgång även ges till dessa.

Registerutdrag begärs ut av företagets dataskyddsombud över antingen telefon, ________, eller e-post, ________.

Registerutdraget lämnas ut i skriftlig form antingen digitalt eller på post.


§ 6. Ansökan om rättelse av personuppgift

Om det efter lämnat samtycke upptäcks att företaget lagrar felaktiga uppgifter kan ansökan om rättelse skickas in till företaget för att få dessa ändrade. Saknas någon uppgift kan vidare en komplettering skickas in.


§ 7. Samtyckets giltighetsperiod

Samtycket är giltigt tillsvidare men kan när som helst återkallas.

Återkallelse sker genom att företagets dataskyddsombud antingen kontaktas via telefon, ________, eller e-post, ________.

Återkallas samtycket kommer behandlingen av personuppgifterna som har samlats in med stöd av det upphöra.

Oavsett samtyckets längd kommer personuppgifterna inte behandlas under längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål som samtycket samlats in för.


§ 8. 852222 522 888 825228225

22582252228222525 252 255 822 52882 5552558 22 85 228258. 822 28228 52552252 55 52225 552282522 828255228 222 8 22825252 2588 25822 52228222525 5552558:

a) 82 52228222525 8222 852252 825288 225 52 5255258 822 52 8528528 82 225,

b) 82 852228222 5225258858,

c) 82 22582252228222525 5285258 225 58522225522558225822 285 522 8558 225822522282225 5285258 222852225 582 522,

d) Om de inte finns berättigade skäl som väger tyngre än det enskilda intresset att radera informationen,

e) Om personuppgifterna har behandlats olagligt,

f) Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet,

Önskas personuppgifterna raderas ska företagets dataskyddsombud antingen kontaktas via telefon, ________, eller e-post, ________.
Datum: _______ Ort: ________________________________________

Namnförtydligande: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Samtycke till behandling av personuppgifter (GDPR)

Jag, ________ med personnummer ________, samtycker härmed till att ________ (fortsatt benämnt "företaget") behandlar mina personuppgifter enligt villkoren nedan.


§ 1. Samtycke tilldelas följande part

Namn: ________
Organisationsnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
Dataskyddsombud: ________


§ 2. Uppgifter som omfattas av samtycket

Samtycket gäller behandling av följande personuppgifter:

________


§ 3. Syfte med personuppgiftsbehandlingen

Personuppgifterna ska behandlas till följande syfte(n):

________


§ 4. Hantering av personuppgifter

Personuppgifterna kommer att hanteras på följande sätt:

________

Följande har tillgång till dessa personuppgifter:

________


Personuppgifterna kommer att hållas inom företaget och således inte lämnas ut till tredje part.


§ 5. Rätt att begära ut personuppgifter

Efter lämnat samtycke kan ett registerutdrag med bekräftelse på huruvida personuppgifterna är under behandling begäras ut. Behandlas personuppgifterna kan tillgång även ges till dessa.

Registerutdrag begärs ut av företagets dataskyddsombud över antingen telefon, ________, eller e-post, ________.

Registerutdraget lämnas ut i skriftlig form antingen digitalt eller på post.


§ 6. Ansökan om rättelse av personuppgift

Om det efter lämnat samtycke upptäcks att företaget lagrar felaktiga uppgifter kan ansökan om rättelse skickas in till företaget för att få dessa ändrade. Saknas någon uppgift kan vidare en komplettering skickas in.


§ 7. Samtyckets giltighetsperiod

Samtycket är giltigt tillsvidare men kan när som helst återkallas.

Återkallelse sker genom att företagets dataskyddsombud antingen kontaktas via telefon, ________, eller e-post, ________.

Återkallas samtycket kommer behandlingen av personuppgifterna som har samlats in med stöd av det upphöra.

Oavsett samtyckets längd kommer personuppgifterna inte behandlas under längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål som samtycket samlats in för.


§ 8. 852222 522 888 825228225

22582252228222525 252 255 822 52882 5552558 22 85 228258. 822 28228 52552252 55 52225 552282522 828255228 222 8 22825252 2588 25822 52228222525 5552558:

a) 82 52228222525 8222 852252 825288 225 52 5255258 822 52 8528528 82 225,

b) 82 852228222 5225258858,

c) 82 22582252228222525 5285258 225 58522225522558225822 285 522 8558 225822522282225 5285258 222852225 582 522,

d) Om de inte finns berättigade skäl som väger tyngre än det enskilda intresset att radera informationen,

e) Om personuppgifterna har behandlats olagligt,

f) Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet,

Önskas personuppgifterna raderas ska företagets dataskyddsombud antingen kontaktas via telefon, ________, eller e-post, ________.
Datum: _______ Ort: ________________________________________

Namnförtydligande: ________