Överst på sidan

Sekretessavtal

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då detta sekretessavtal ingås.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Sekretessavtal

Detta sekretessavtal är träffat den ________ mellan ________ med personnummer ________ och ________ med personnummer ________.


1. BAKGRUND

a) Parterna upprättar sekretessavtalet mot bakgrund av följande:

________

b) Avtalet är upprättat på grund av att konfidentiell information kan komma att överföras från ________ till ________.

c) Med konfidentiell information förstås varje uppgift av tekniskt, kommersiellt eller annat slag som inte redan är känd för allmänheten eller kommer till allmänhetens kännedom på annat sätt än genom brott mot detta avtal. Detta gäller oavsett om informationen i fråga har dokumenterats.


2. SEKRETESSÅTAGANDE

a) Parterna förbinder sig att inte röja konfidentiell information för utomstående.

b) Den erhållna konfidentiella informationen som överlämnats till part i detta avtal får endast användas i enlighet med syftet för överlämnandet.

c) Sekretessåtagandet löper från dagens datum till den ________.


3. ÅTERLÄMNANDE AV SEKRETESSBELAGD INFORMATION

Vid en situation där samarbetet mellan avtalsparterna upphör ska all sekretessbelagd information som har lämnats gå åter. Detta gäller även om parten som överlämnat den konfidentiella informationen kräver att den ska återlämnas.


4. UNDANTAG FRÅN SEKRETESS

Sekretessen omfattar inte information:

  • som redan är tillgänglig för allmänheten vid tecknandet av detta avtal,
  • som blir allmänt känt på annat sätt än genom brott mot sekretessåtagandena i avtalet, och
  • som redan var känt för parterna innan tecknandet av avtalet och detta kan påvisas.


5. VITE OCH SKADESTÅND

Bryter någon av parterna mot bestämmelserna i detta avtal ska vite om ________ SEK (________) utgå till den part vars konfidentiella information spridits.

5822 825 5225 225 85522 58258885222.

Erhållande 58 8822 522885225 inte 522 2552, 8558 22228522282885 82225252822 282888222 555 82585828, 252 5825225 52555 52255525, 822 2522228888 skadestånd.


6. ÄNDRINGAR

För att ändringar i detta avtal ska va vara giltiga krävs att de är skriftliga och undertecknade av parterna.


7. TVIST

Eventuell avtalstvist ska prövas av allmän domstol med Alingsås tingsrätt som första instans.


8. UNDERSKRIFTER

Avtalet har upprättats i 2 stycken likalydande exemplar där parterna har tagit var sitt.


Datum:_______ Ort: _____________________________________

Namnförtydligande: ________


Datum:_______ Ort: _____________________________________

Namnförtydligande: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Sekretessavtal

Detta sekretessavtal är träffat den ________ mellan ________ med personnummer ________ och ________ med personnummer ________.


1. BAKGRUND

a) Parterna upprättar sekretessavtalet mot bakgrund av följande:

________

b) Avtalet är upprättat på grund av att konfidentiell information kan komma att överföras från ________ till ________.

c) Med konfidentiell information förstås varje uppgift av tekniskt, kommersiellt eller annat slag som inte redan är känd för allmänheten eller kommer till allmänhetens kännedom på annat sätt än genom brott mot detta avtal. Detta gäller oavsett om informationen i fråga har dokumenterats.


2. SEKRETESSÅTAGANDE

a) Parterna förbinder sig att inte röja konfidentiell information för utomstående.

b) Den erhållna konfidentiella informationen som överlämnats till part i detta avtal får endast användas i enlighet med syftet för överlämnandet.

c) Sekretessåtagandet löper från dagens datum till den ________.


3. ÅTERLÄMNANDE AV SEKRETESSBELAGD INFORMATION

Vid en situation där samarbetet mellan avtalsparterna upphör ska all sekretessbelagd information som har lämnats gå åter. Detta gäller även om parten som överlämnat den konfidentiella informationen kräver att den ska återlämnas.


4. UNDANTAG FRÅN SEKRETESS

Sekretessen omfattar inte information:

  • som redan är tillgänglig för allmänheten vid tecknandet av detta avtal,
  • som blir allmänt känt på annat sätt än genom brott mot sekretessåtagandena i avtalet, och
  • som redan var känt för parterna innan tecknandet av avtalet och detta kan påvisas.


5. VITE OCH SKADESTÅND

Bryter någon av parterna mot bestämmelserna i detta avtal ska vite om ________ SEK (________) utgå till den part vars konfidentiella information spridits.

5822 825 5225 225 85522 58258885222.

Erhållande 58 8822 522885225 inte 522 2552, 8558 22228522282885 82225252822 282888222 555 82585828, 252 5825225 52555 52255525, 822 2522228888 skadestånd.


6. ÄNDRINGAR

För att ändringar i detta avtal ska va vara giltiga krävs att de är skriftliga och undertecknade av parterna.


7. TVIST

Eventuell avtalstvist ska prövas av allmän domstol med Alingsås tingsrätt som första instans.


8. UNDERSKRIFTER

Avtalet har upprättats i 2 stycken likalydande exemplar där parterna har tagit var sitt.


Datum:_______ Ort: _____________________________________

Namnförtydligande: ________


Datum:_______ Ort: _____________________________________

Namnförtydligande: ________