Överst på sidan

Serviceavtal

Förlopp:
0%
?
X

Välj om den som ska utföra servicen är en privatperson eller ett företag.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

Serviceavtal

1. ALLMÄNT

a) Nedanstående villkor och eventuella bilagor till detta Serviceavtal utgör tillsammans hela avtalet mellan servicetagaren och servicegivaren.

b) Vid eventuella motstridigheter mellan å ena sidan dessa villkor och å andra sidan beskrivningen av servicen ska servicebeskrivningen nedan ha företräde.


2. PARTER

Mellan ________ och nedanstående part, benämnd servicetagaren, har ett avtal om service ingåtts enligt nedan.

Servicetagare: ________
Adress: ________


3. UPPDRAGETS OMFATTNING OCH UTFÖRANDE

a) Serviceavtalet innebär att ________ ska:

________

b) Ändringar av och tillägg till detta avtal gäller endast om de bekräftats skriftligen av både servicetagaren och servicegivaren. Ändringar av detta avtal skall ersättas enligt nedanstående prissättning.


4. PARTERNAS ÅTAGANDEN

a) Servicegivarens åtagande
Servicegivaren ska utföra servicen med sådan skicklighet och omsorg som följer av yrkesetiska regler.

b) Servicegtagarens åtagande
Servicegtagaren ska på begäran av Servicegivaren utan dröjsmål tillhandahålla sådan komplett och korrekt information som behövs för servicens genomförande. Om Servicetagaren eller tredje man som Servicetagaren anvisat, dröjer med att tillhandahålla information och material eller inte vidtar åtgärder som krävs för servicens utförande, kan detta orsaka förseningar och merkostnader.

Servicegivaren ansvarar inte för sådana förseningar och merkostnader. Servicen baseras på den information och det material som Servicetagaren tillhandahåller.

Servicegivaren utgår från att informationen och materialet är korrekt och fullständigt, vilket innebär att Servicegivaren inte självständigt verifierar den information och det material som lämnats.

Under servicens utförande ska Servicetagaren se till att Servicegivaren utan dröjsmål får löpande information om eventuella förändringar i förutsättningarna för servicen.

5. AVTALSTID

a) Avtalets längd

Avtalet gäller mellan ________ och ________.

b) Uppsägning vid avtalsbrott

En part får genom ett skriftligt meddelande säga upp Serviceavtalet med omedelbar verkan, om den andra parten bryter mot villkoren enligt detta avtal, avvikelsen är av väsentlig betydelse och en möjlig rättelse inte sker inom ________ dagar från det att en skriftlig begäran framställts.

c) Uppsägning vid obestånd m.m.

En part får genom ett skriftligt meddelande säga upp Serviceavtalet med omedelbar verkan, om den andra parten inte kan betala sina skulder eller har konkursförvaltare, företagsrekonstruktör eller likvidator utsedd eller om det finns skäl att anta att något sådant kommer att inträffa.

d) Arvode i samband med uppsägning

Vid uppsägning av Serviceavtalet ska Servicetagaren betala Servicegivaren arvode, utlägg och andra kostnader enligt den ersättning som överenskommits ovan och som Servicegivaren enligt Serviceavtalet är berättigad till fram till upphörandetidpunkten. Om uppsägningen inte görs på grund av avtalsbrott eller parts obestånd eller om den görs av Servicetagaren och inte grundar sig på ett väsentligt avtalsbrott från Servicegivarens sida, ska Servicetagaren även ersätta Servicegivaren för andra rimliga kostnader som uppstått i samband med uppsägningen av Serviceavtalet. Till sådana kostnader räknas bl.a. kostnader för underkonsultavtal, särskilda investeringar som föranleds av Servicen och särskilda avvecklingskostnader till följd av att Serviceavtalet upphört i förtid. Servicegivaren ska vidta skäliga åtgärder för att så långt möjligt begränsa sådana kostnader.


6. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Inom ramen för servicen och i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) kommer Servicegivaren att för Servicetagaren räkning behandla personuppgifter som Servicetagaren lämnat självmant och personuppgifter som Servicetagaren inhämtat från externa register. Servicegivaren ska vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs enligt personuppgiftslagen för att skydda sådana personuppgifter mot obehörig åtkomst, förstörelse och ändring.

7. ERSÄTTNING OCH BETALNINGSVILLKOR

Servicegivarna får ersättning med en fast avgift om ________ kronor.

Ersättningen faktureras varje vecka.

Fakturan betalas med bankgiro.

Om kunden inte betalar erforderliga avgifter i tid måste servicetagaren betala ränta om ________% på det utestående beloppet.

a) Parterna förbinder sig att under servicen och ________ efter att den upphört inte – vare sig direkt eller indirekt genom någon annan – anställa eller försöka anställa någon hos respektive part som varit involverad i servicen.


8. SEKRETESS

a) Parternas sekretessåtagande
Respektive part förbinder sig att inte röja konfidentiell information om servicen för utomstående, inte heller information om den andra partens verksamhet och angelägenheter, utan den andra partens skriftliga samtycke, om detta inte är nödvändigt för att servicen ska kunna utföras. Servicegivaren svarar för att en eventuell underkonsult är bunden av detta sekretessåtagande.

b) Konfidentiell information
Med konfidentiell information avses varje råd och upplysning, i muntlig eller skriftlig form, av teknisk, ekonomisk eller kommersiell art som utväxlats mellan parterna under servicen eller som någon av parterna på något annat sätt får kännedom om med anledning av servicen, med undantag för sådana råd och upplysningar som

  • är allmänt kända eller kommer till allmän kännedom på något annat sätt än genom brott mot sekretessåtagandet ovan, eller
  • en part tagit emot från tredje man som inte är bunden av sekretessåtagandet ovan eller mottagande part självständigt tagit fram eller redan känner till.

c) Undantag från sekretessen
Parterna har rätt och ibland skyldighet att yppa konfidentiell information om det följer av författning, professionell skyldighet eller myndighets beslut.

Servicegivaren har vidare rätt att yppa konfidentiell information til sina försäkringsbolag eller juridiska rådgivare inför eller i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att Servicegivaren ska kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen.


9. UPPHOVSRÄTT OCH NYTTJANDERÄTT

Servicetagaren har upphovsrätt eller annan rätt enligt upphovsrättslagen till allt arbetsresultat som produceras inom ramen för servicen. Servicegivaren har emellertid upphovsrätt till de metoder och dylikt som denne utvecklat utan direkt anknytning till servicen. Servicegivaren åtar sig att se till att detta gäller även underkonsults motsvarande arbetsresultat. Allt arbetsmaterial som tillkommit i samband med uppdraget skall överlämnas till Servicetagaren fortlöpande eller senast vid avslutande av servicen.

Parterna kan ingå avtal om att Servicetagaren äger nyttja arbetsresultaten för egen del, men sådan överenskommelse skall, för att vara giltig, dokumenteras skriftligen av Servicetagaren och behörig företrädare för Servicetagaren.


10. INTRESSEKONFLIKTER

Parterna har åtar sig att såväl innan serviceavtalet träffas som under avtalstiden vidta rimliga åtgärder för att undersöka att servicen inte ger upphov till en intressekonflikt som kan äventyra servicens fullgörande. Vardera part åtar sig att informera den andra parten om ändrade förhållanden.

Servicetagaren är medveten om att Servicegivaren kan vara bunden av sekretess rörande uppdrag för andra kunder och att bakgrunden till en intressekonflikt därför ibland inte kan yppas. Då någondera part eller båda anser att det finns en intressekonflikt, ska dock parterna efter bästa förmåga försöka finna former för att lösa frågan för att servicen ska kunna fullföljas.

11. ANSVAR

a) Force majeure
Servicegivaren är inte ansvarig för en skada som beror på svensk eller utländsk lag eller myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller någon annan liknande omständighet. Ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller förbehållet även om Servicegivaren själv är föremål för eller vidtar en sådan konfliktåtgärd.

b) Lagändringar m.m.
Servicegivaren genomför servicen i enlighet med gällande regler och utifrån förståelsen av tillämpliga författningstolkningar och domslut vid den tidpunkt som servicen eller en del av servicen genomförs. Servicegivaren har inget ansvar för följderna av författningsändringar eller omtolkningar som görs efter det datum som Servicegivaren fullföljt servicen eller en relevant del av servicen.

c) Begränsning av ansvar
För skador i andra fall än de som angetts ovan ska Servicegivaren ersätta endast om Servicegivaren förfarit oaktsamt. Servicegivaren är inte i något fall ansvarig för bortfall av produktion, utebliven vinst eller någon annan indirekt skada eller följdskada av något som helst slag.

d) Maximalt ersättningsbelopp
Servicegivarens ansvar för alla skador, förlus-ter, kostnader och utgifter i samband med servicen är begränsat till det högsta av antingen två (2) gånger betalat arvode för servicen enligt Servicetalet eller tio (10) gånger det prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) som gällde när Serviceavtalet ingicks. Begränsningen gäller dock inte då det visas att Servicegivaren förorsakat skadan genom uppsåt eller grov vårdslöshet.

e) Reklamation
Servicetagaren ska utan dröjsmål skriftligen till Servicegivaren reklamera sådana fel eller brister i utförandet av servicen eller en del av servicen som Servicetagaren upptäcker eller bort upptäcka. Reklamationen ska innehålla tydliga uppgifter om felets eller bristens art och omfattning. Efter en reklamation eller anmärkning ska Servicegivarens beredas tillfälle att inom skälig tid avhjälpa felet eller bristen – om detta är möjligt – innan Servicetagaren kräver ersättning. Servicetagarens rätt till skadestånd eller annan gottgörelse är förverkad om reklamationen inte görs inom skälig tid.

För att skadeståndskrav ska kunna göras gällande mot Servicegivaren ska Servicetagaren först göra en reklamation och därefter framställa skadeståndskraven skriftligen senast inom tolv månader efter reklamationen.Servicegivaren ska till servicetagaren kontinuerligt rapportera förändringar i verksamheten och arbetssätt, som direkt kommer att påverka utförandet enligt detta avtal.

12. KOMMUNIKATION

a) Förändringar
Servicegivaren ska till servicetagaren kontinuerligt rapportera förändringar i verksamheten och arbetssätt, som direkt kommer att påverka utförandet enligt detta avtal.

b) Meddelanden
Reklamationer, uppsägningar och andra meddelanden avseende Serviceavtalets tillämpning samt adressändringar ska översändas genom bud eller rekommenderat brev, e-post eller telefax till parternas senast angivna adresser.

c) Elektronisk kommunikation
Elektronisk överföring av information mellan parterna kan inte garanteras vara säker eller fri från virus eller fel, och följaktligen kan sådan information obehörigen fångas upp, förvanskas, förloras, förstöras, försenas, komma fram i ofullständigt skick, skadas på något annat sätt eller vara riskabel att använda av någon annan anledning.

Parterna är medvetna om att system och rutiner inte kan garantera att överföringar inte kommer att utsättas för risker, men båda parter samtycker till att använda kommersiellt rimliga metoder för viruskontroll eller sekretess innan information skickas elektroniskt. Parterna accepterar dessa risker och godkänner elektronisk kommunikation dem emellan.13. LAGAR OCH FÖRORDNINGAR

Servicegivaren är verksamhetsansvariga och har det fulla ansvaret för att gällande lagar, förordningar, föreskrifter och egna riktlinjer, som på något sätt berör här överenskommen service, följs.

Enligt detta avtal ska svensk lag, med undantag för dess lagvalsregler, tillämpas på servicen.


14. TVIST

Tvist angående tillämpning och tolkning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandling. Om förhandling inte leder till ett för båda parter godtagbart resultat ska tvisten avgöras i allmän domstol.


15. 252255888525 85582 &522; 28855522 8252552855

522555285825822 52225 5285 2825228222228822 228852 25522525 5255252 82588822. 822 25852225 285 52255825 85522 28582552 2258852, 2255282225228, 282522822222882 28825 52252 2222528252822, 825822882 822 2522882.

82 25222 82825222882 8 52588825825822 22282522558 2288282, 825 52225 8222 82228555 522 5825822 8 882 528522 55 22882822. 5 522 252 228828252222 25825255 22 25528 55228252225 28825 822858252225, 825 88258822 825882 25222822 822.


16. UNDERSKRIFTER

Av detta avtal har två originalexemplar upprättats och utväxlats mellan parterna.


Ort och datum:___________________________________
Servicetagarens namnteckning

Namn: ________
Adress: ___________________________________________
Servicegivarens namnteckning

Namn: ________
Adress: ________

Visa det pågående
dokumentet

Serviceavtal

1. ALLMÄNT

a) Nedanstående villkor och eventuella bilagor till detta Serviceavtal utgör tillsammans hela avtalet mellan servicetagaren och servicegivaren.

b) Vid eventuella motstridigheter mellan å ena sidan dessa villkor och å andra sidan beskrivningen av servicen ska servicebeskrivningen nedan ha företräde.


2. PARTER

Mellan ________ och nedanstående part, benämnd servicetagaren, har ett avtal om service ingåtts enligt nedan.

Servicetagare: ________
Adress: ________


3. UPPDRAGETS OMFATTNING OCH UTFÖRANDE

a) Serviceavtalet innebär att ________ ska:

________

b) Ändringar av och tillägg till detta avtal gäller endast om de bekräftats skriftligen av både servicetagaren och servicegivaren. Ändringar av detta avtal skall ersättas enligt nedanstående prissättning.


4. PARTERNAS ÅTAGANDEN

a) Servicegivarens åtagande
Servicegivaren ska utföra servicen med sådan skicklighet och omsorg som följer av yrkesetiska regler.

b) Servicegtagarens åtagande
Servicegtagaren ska på begäran av Servicegivaren utan dröjsmål tillhandahålla sådan komplett och korrekt information som behövs för servicens genomförande. Om Servicetagaren eller tredje man som Servicetagaren anvisat, dröjer med att tillhandahålla information och material eller inte vidtar åtgärder som krävs för servicens utförande, kan detta orsaka förseningar och merkostnader.

Servicegivaren ansvarar inte för sådana förseningar och merkostnader. Servicen baseras på den information och det material som Servicetagaren tillhandahåller.

Servicegivaren utgår från att informationen och materialet är korrekt och fullständigt, vilket innebär att Servicegivaren inte självständigt verifierar den information och det material som lämnats.

Under servicens utförande ska Servicetagaren se till att Servicegivaren utan dröjsmål får löpande information om eventuella förändringar i förutsättningarna för servicen.

5. AVTALSTID

a) Avtalets längd

Avtalet gäller mellan ________ och ________.

b) Uppsägning vid avtalsbrott

En part får genom ett skriftligt meddelande säga upp Serviceavtalet med omedelbar verkan, om den andra parten bryter mot villkoren enligt detta avtal, avvikelsen är av väsentlig betydelse och en möjlig rättelse inte sker inom ________ dagar från det att en skriftlig begäran framställts.

c) Uppsägning vid obestånd m.m.

En part får genom ett skriftligt meddelande säga upp Serviceavtalet med omedelbar verkan, om den andra parten inte kan betala sina skulder eller har konkursförvaltare, företagsrekonstruktör eller likvidator utsedd eller om det finns skäl att anta att något sådant kommer att inträffa.

d) Arvode i samband med uppsägning

Vid uppsägning av Serviceavtalet ska Servicetagaren betala Servicegivaren arvode, utlägg och andra kostnader enligt den ersättning som överenskommits ovan och som Servicegivaren enligt Serviceavtalet är berättigad till fram till upphörandetidpunkten. Om uppsägningen inte görs på grund av avtalsbrott eller parts obestånd eller om den görs av Servicetagaren och inte grundar sig på ett väsentligt avtalsbrott från Servicegivarens sida, ska Servicetagaren även ersätta Servicegivaren för andra rimliga kostnader som uppstått i samband med uppsägningen av Serviceavtalet. Till sådana kostnader räknas bl.a. kostnader för underkonsultavtal, särskilda investeringar som föranleds av Servicen och särskilda avvecklingskostnader till följd av att Serviceavtalet upphört i förtid. Servicegivaren ska vidta skäliga åtgärder för att så långt möjligt begränsa sådana kostnader.


6. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Inom ramen för servicen och i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) kommer Servicegivaren att för Servicetagaren räkning behandla personuppgifter som Servicetagaren lämnat självmant och personuppgifter som Servicetagaren inhämtat från externa register. Servicegivaren ska vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs enligt personuppgiftslagen för att skydda sådana personuppgifter mot obehörig åtkomst, förstörelse och ändring.

7. ERSÄTTNING OCH BETALNINGSVILLKOR

Servicegivarna får ersättning med en fast avgift om ________ kronor.

Ersättningen faktureras varje vecka.

Fakturan betalas med bankgiro.

Om kunden inte betalar erforderliga avgifter i tid måste servicetagaren betala ränta om ________% på det utestående beloppet.

a) Parterna förbinder sig att under servicen och ________ efter att den upphört inte – vare sig direkt eller indirekt genom någon annan – anställa eller försöka anställa någon hos respektive part som varit involverad i servicen.


8. SEKRETESS

a) Parternas sekretessåtagande
Respektive part förbinder sig att inte röja konfidentiell information om servicen för utomstående, inte heller information om den andra partens verksamhet och angelägenheter, utan den andra partens skriftliga samtycke, om detta inte är nödvändigt för att servicen ska kunna utföras. Servicegivaren svarar för att en eventuell underkonsult är bunden av detta sekretessåtagande.

b) Konfidentiell information
Med konfidentiell information avses varje råd och upplysning, i muntlig eller skriftlig form, av teknisk, ekonomisk eller kommersiell art som utväxlats mellan parterna under servicen eller som någon av parterna på något annat sätt får kännedom om med anledning av servicen, med undantag för sådana råd och upplysningar som

  • är allmänt kända eller kommer till allmän kännedom på något annat sätt än genom brott mot sekretessåtagandet ovan, eller
  • en part tagit emot från tredje man som inte är bunden av sekretessåtagandet ovan eller mottagande part självständigt tagit fram eller redan känner till.

c) Undantag från sekretessen
Parterna har rätt och ibland skyldighet att yppa konfidentiell information om det följer av författning, professionell skyldighet eller myndighets beslut.

Servicegivaren har vidare rätt att yppa konfidentiell information til sina försäkringsbolag eller juridiska rådgivare inför eller i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att Servicegivaren ska kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen.


9. UPPHOVSRÄTT OCH NYTTJANDERÄTT

Servicetagaren har upphovsrätt eller annan rätt enligt upphovsrättslagen till allt arbetsresultat som produceras inom ramen för servicen. Servicegivaren har emellertid upphovsrätt till de metoder och dylikt som denne utvecklat utan direkt anknytning till servicen. Servicegivaren åtar sig att se till att detta gäller även underkonsults motsvarande arbetsresultat. Allt arbetsmaterial som tillkommit i samband med uppdraget skall överlämnas till Servicetagaren fortlöpande eller senast vid avslutande av servicen.

Parterna kan ingå avtal om att Servicetagaren äger nyttja arbetsresultaten för egen del, men sådan överenskommelse skall, för att vara giltig, dokumenteras skriftligen av Servicetagaren och behörig företrädare för Servicetagaren.


10. INTRESSEKONFLIKTER

Parterna har åtar sig att såväl innan serviceavtalet träffas som under avtalstiden vidta rimliga åtgärder för att undersöka att servicen inte ger upphov till en intressekonflikt som kan äventyra servicens fullgörande. Vardera part åtar sig att informera den andra parten om ändrade förhållanden.

Servicetagaren är medveten om att Servicegivaren kan vara bunden av sekretess rörande uppdrag för andra kunder och att bakgrunden till en intressekonflikt därför ibland inte kan yppas. Då någondera part eller båda anser att det finns en intressekonflikt, ska dock parterna efter bästa förmåga försöka finna former för att lösa frågan för att servicen ska kunna fullföljas.

11. ANSVAR

a) Force majeure
Servicegivaren är inte ansvarig för en skada som beror på svensk eller utländsk lag eller myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller någon annan liknande omständighet. Ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller förbehållet även om Servicegivaren själv är föremål för eller vidtar en sådan konfliktåtgärd.

b) Lagändringar m.m.
Servicegivaren genomför servicen i enlighet med gällande regler och utifrån förståelsen av tillämpliga författningstolkningar och domslut vid den tidpunkt som servicen eller en del av servicen genomförs. Servicegivaren har inget ansvar för följderna av författningsändringar eller omtolkningar som görs efter det datum som Servicegivaren fullföljt servicen eller en relevant del av servicen.

c) Begränsning av ansvar
För skador i andra fall än de som angetts ovan ska Servicegivaren ersätta endast om Servicegivaren förfarit oaktsamt. Servicegivaren är inte i något fall ansvarig för bortfall av produktion, utebliven vinst eller någon annan indirekt skada eller följdskada av något som helst slag.

d) Maximalt ersättningsbelopp
Servicegivarens ansvar för alla skador, förlus-ter, kostnader och utgifter i samband med servicen är begränsat till det högsta av antingen två (2) gånger betalat arvode för servicen enligt Servicetalet eller tio (10) gånger det prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) som gällde när Serviceavtalet ingicks. Begränsningen gäller dock inte då det visas att Servicegivaren förorsakat skadan genom uppsåt eller grov vårdslöshet.

e) Reklamation
Servicetagaren ska utan dröjsmål skriftligen till Servicegivaren reklamera sådana fel eller brister i utförandet av servicen eller en del av servicen som Servicetagaren upptäcker eller bort upptäcka. Reklamationen ska innehålla tydliga uppgifter om felets eller bristens art och omfattning. Efter en reklamation eller anmärkning ska Servicegivarens beredas tillfälle att inom skälig tid avhjälpa felet eller bristen – om detta är möjligt – innan Servicetagaren kräver ersättning. Servicetagarens rätt till skadestånd eller annan gottgörelse är förverkad om reklamationen inte görs inom skälig tid.

För att skadeståndskrav ska kunna göras gällande mot Servicegivaren ska Servicetagaren först göra en reklamation och därefter framställa skadeståndskraven skriftligen senast inom tolv månader efter reklamationen.Servicegivaren ska till servicetagaren kontinuerligt rapportera förändringar i verksamheten och arbetssätt, som direkt kommer att påverka utförandet enligt detta avtal.

12. KOMMUNIKATION

a) Förändringar
Servicegivaren ska till servicetagaren kontinuerligt rapportera förändringar i verksamheten och arbetssätt, som direkt kommer att påverka utförandet enligt detta avtal.

b) Meddelanden
Reklamationer, uppsägningar och andra meddelanden avseende Serviceavtalets tillämpning samt adressändringar ska översändas genom bud eller rekommenderat brev, e-post eller telefax till parternas senast angivna adresser.

c) Elektronisk kommunikation
Elektronisk överföring av information mellan parterna kan inte garanteras vara säker eller fri från virus eller fel, och följaktligen kan sådan information obehörigen fångas upp, förvanskas, förloras, förstöras, försenas, komma fram i ofullständigt skick, skadas på något annat sätt eller vara riskabel att använda av någon annan anledning.

Parterna är medvetna om att system och rutiner inte kan garantera att överföringar inte kommer att utsättas för risker, men båda parter samtycker till att använda kommersiellt rimliga metoder för viruskontroll eller sekretess innan information skickas elektroniskt. Parterna accepterar dessa risker och godkänner elektronisk kommunikation dem emellan.13. LAGAR OCH FÖRORDNINGAR

Servicegivaren är verksamhetsansvariga och har det fulla ansvaret för att gällande lagar, förordningar, föreskrifter och egna riktlinjer, som på något sätt berör här överenskommen service, följs.

Enligt detta avtal ska svensk lag, med undantag för dess lagvalsregler, tillämpas på servicen.


14. TVIST

Tvist angående tillämpning och tolkning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandling. Om förhandling inte leder till ett för båda parter godtagbart resultat ska tvisten avgöras i allmän domstol.


15. 252255888525 85582 &522; 28855522 8252552855

522555285825822 52225 5285 2825228222228822 228852 25522525 5255252 82588822. 822 25852225 285 52255825 85522 28582552 2258852, 2255282225228, 282522822222882 28825 52252 2222528252822, 825822882 822 2522882.

82 25222 82825222882 8 52588825825822 22282522558 2288282, 825 52225 8222 82228555 522 5825822 8 882 528522 55 22882822. 5 522 252 228828252222 25825255 22 25528 55228252225 28825 822858252225, 825 88258822 825882 25222822 822.


16. UNDERSKRIFTER

Av detta avtal har två originalexemplar upprättats och utväxlats mellan parterna.


Ort och datum:___________________________________
Servicetagarens namnteckning

Namn: ________
Adress: ___________________________________________
Servicegivarens namnteckning

Namn: ________
Adress: ________