Serviceavtal

Förlopp:
0%
Ändra mallen

________

Serviceavtal


1. ALLMÄNT

a) Nedanstående villkor och eventuella bilagor till detta serviceavtal utgör tillsammans hela avtalet mellan servicetagaren och servicegivaren.

b) Vid eventuella motstridigheter mellan å ena sidan dessa villkor och å andra sidan beskrivningen av servicen ska servicebeskrivningen nedan ha företräde.


2. PARTER

Mellan ________ (fortsatt benämnd "Servicegivaren"), med personnummer ________, och ________ (fortsatt benämnd "Servicetagaren"), med personnummer ________, har ett avtal om service ingåtts enligt nedan.

Kontaktuppgifter till servicegivaren:

Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________

Kontaktuppgifter till servicetagaren:

Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


3. UPPDRAGETS OMFATTNING OCH UTFÖRANDE

a) Serviceavtalet innebär att servicegivaren ska genomföra följande:

________

b) Ändringar och tillägg till detta avtal gäller endast om de bekräftats skriftligen av både servicetagaren och servicegivaren. Ändringar av detta avtal ska ersättas enligt samma prissättning som framgår längre ned i avtalet.


4. PARTERNAS ÅTAGANDEN

a) Servicegivarens åtagande

Servicegivaren ska utföra servicen med sådan skicklighet och omsorg som följer av yrkesetiska regler.

b) Servicetagarens åtagande

Servicetagaren ska på begäran av servicegivaren utan dröjsmål tillhandahålla sådan komplett och korrekt information som behövs för servicens genomförande. Om servicetagaren eller tredje man som servicetagaren anvisat, dröjer med att tillhandahålla information och material eller inte vidtar åtgärder som krävs för servicens utförande, kan detta orsaka förseningar och merkostnader. Servicegivaren ansvarar inte för sådana förseningar och merkostnader.

Servicen baseras på den information och det material som servicetagaren tillhandahåller.

Servicegivaren utgår från att informationen och materialet är korrekt och fullständigt, vilket innebär att servicegivaren inte självständigt verifierar den information och det material som lämnats.

Under servicens utförande ska servicetagaren se till att servicegivaren utan dröjsmål får löpande information om eventuella förändringar i förutsättningarna för servicen.


5. AVTALSTID

a) Avtalets längd

Avtalet gäller mellan ________ och ________. Fortsätter parterna avtalsförhållandet efter denna period anses avtalet förlängt tillsvidare och måste då sägas upp för att upphöra att gälla. Avtalet upphör i samband med sådan uppsägning.

b) Uppsägning vid avtalsbrott

En part får genom ett skriftligt meddelande säga upp serviceavtalet med omedelbar verkan, om den andra parten bryter mot villkoren enligt detta avtal, avvikelsen är av väsentlig betydelse och en möjlig rättelse inte sker inom en dag från det att en skriftlig begäran framställts.

c) Uppsägning vid obestånd m.m.

En part får genom ett skriftligt meddelande säga upp serviceavtalet med omedelbar verkan, om den andra parten inte kan betala sina skulder eller har konkursförvaltare, företagsrekonstruktör eller likvidator utsedd eller om det finns skäl att anta att något sådant kommer att inträffa.

d) Arvode i samband med uppsägning

Vid uppsägning av serviceavtalet ska servicetagaren betala servicegivaren arvode, utlägg och andra kostnader enligt den ersättning som överenskommits nedan och som servicegivaren enligt serviceavtalet är berättigad till fram till upphörandetidpunkten.

Om uppsägningen inte grundar sig på avtalsbrott eller parts obestånd, eller om den görs av servicetagaren och inte grundar sig på ett väsentligt avtalsbrott från servicegivarens sida, ska servicetagaren även ersätta servicegivaren för andra rimliga kostnader som uppstått i samband med uppsägningen av serviceavtalet. Till sådana kostnader räknas bl.a. kostnader för underkonsultavtal, särskilda investeringar som föranletts av servicen och särskilda avvecklingskostnader till följd av att serviceavtalet upphört i förtid. Servicegivaren ska vidta skäliga åtgärder för att så långt som möjligt begränsa sådana kostnader.


6. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Inom ramen för servicen och i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) kommer servicegivaren att för servicetagarens räkning behandla personuppgifter som servicetagaren lämnat självmant och personuppgifter som inhämtats från externa register. Servicegivaren ska vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs enligt GDPR för att skydda sådana personuppgifter mot obehörig åtkomst, förstörelse och ändring.


7
. ERSÄTTNING OCH BETALNINGSVILLKOR

Servicegivaren får ersättning med en fast avgift om ________ SEK (________).

Avgiften ska betalas via banköverföring till kontonummer ________ hos ________.

Ersättningen ska betalas vid följande tidpunkt:

________

Betalas inte erforderliga avgifter i tid utgår ränta om ________ % på det utestående beloppet.


8.
PERSONAL

a) Servicegivaren har arbetsgivaransvar för eventuell personal som deltar i utförandet av servicen. Servicegivaren ansvarar för att det inom verksamheten finns personal med den utbildning och kompetens som krävs för att fullgöra avtalets åtaganden. Servicegivaren ansvarar för att eventuell personal erhåller sådan fortbildning som är av vikt för att upprätthålla kvalité och utveckling för att kunna utföra servicen.

b) Servicegivaren tillåts att använda underkonsulter för att genomföra servicen enligt detta avtal. Servicegivaren svarar för underkonsultens arbete som sitt eget och har rätt till ersättning för arbete som utförts av en underkonsult. Servicegivaren åtar sig också att ansvara för att underkonsulten följer de riktlinjer som överenskommits i detta avtal och åtaganden i övrigt som gäller för servicegivaren gentemot servicetagaren.

c) Parterna förbinder sig att under avtalsperioden och ________ efter avtalets upphörande inte – vare sig direkt eller indirekt genom någon annan – anställa eller försöka anställa någon hos respektive part som varit involverad i servicen.


9. SEKRETESS

a) Parternas sekretessåtagande

Respektive part förbinder sig att inte röja konfidentiell information om servicen för utomstående, inte heller information om den andra partens verksamhet och angelägenheter, utan den andra partens skriftliga samtycke, om detta inte är nödvändigt för att servicen ska kunna utföras. Servicegivaren svarar för att en eventuell underkonsult är bunden av detta sekretessåtagande.

b) Konfidentiell information

Med konfidentiell information avses varje råd och upplysning, i muntlig eller skriftlig form, av teknisk, ekonomisk eller kommersiell art som utväxlas mellan parterna under servicen eller som någon av parterna på något annat sätt får kännedom om med anledning av servicen, med undantag för sådana råd och upplysningar som;

  • är allmänt kända eller kommer till allmän kännedom på något annat sätt än genom brott mot sekretessåtagandet ovan, eller
  • en part tagit emot från tredje man som inte är bunden av sekretessåtagandet ovan eller mottagande part självständigt tagit fram eller redan känner till.

c) Undantag från sekretessen

Parterna har rätt och ibland skyldighet att yppa konfidentiell information om det följer av författning, professionell skyldighet eller myndighets beslut.

Parterna har vidare rätt att yppa konfidentiell information till sina försäkringsbolag eller juridiska rådgivare inför eller i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att de ska kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen.


10. UPPHOVSRÄTT OCH NYTTJANDERÄTT

Servicetagaren har upphovsrätt eller annan rätt enligt upphovsrättslagen till allt arbetsresultat som produceras inom ramen för servicen. Servicegivaren har emellertid upphovsrätt till de metoder och dylikt som denne utvecklar utan direkt anknytning till servicen. Servicegivaren åtar sig att se till att detta även gäller underkonsults motsvarande arbetsresultat. Allt arbetsmaterial som tillkommit i samband med uppdraget ska överlämnas till servicetagaren fortlöpande eller senast vid avslutande av servicen.

Parterna kan ingå avtal om att servicetagaren äger nyttja arbetsresultaten för egen del, men sådan överenskommelse ska, för att vara giltig, dokumenteras skriftligen av servicetagaren och behörig företrädare för servicetagaren.


11. INTRESSEKONFLIKTER

Parterna åtar sig att, såväl innan serviceavtalet träffas som under avtalstiden, vidta rimliga åtgärder för att undersöka att servicen inte ger upphov till en intressekonflikt som kan äventyra servicens fullgörande. Vardera part åtar sig att informera den andra parten om ändrade förhållanden.

Servicetagaren är medveten om att servicegivaren kan vara bunden av sekretess rörande uppdrag för andra kunder och att bakgrunden till en intressekonflikt därför ibland inte kan yppas. Då någondera part eller båda anser att det finns en intressekonflikt, ska dock parterna efter bästa förmåga försöka finna former för att lösa frågan för att servicen ska kunna fullföljas.


12. 885588

a) 22582 2522552

52588822885522 55 8222 52885582 225 22 82555 822 82525 25 882282 28825 52852582 852 28825 2225825228522555, 2582855252882, 825222, 8828255, 8222222, 8282252 28825 25222 52252 88225252 228252582522. 5 25525 22 825222, 8828255, 8222222 285 8282252 258825 22582558822 5822 22 82588822885522 82588 55 2252258 225, 28825 885255, 22 85552 22228822522555.

b) Lagändringar m.m.

Servicegivaren genomför servicen i enlighet med gällande regler och utifrån förståelsen av tillämpliga författningstolkningar och domslut vid den tidpunkt som servicen eller en del av servicen genomförs. Servicegivaren har inget ansvar för följderna av författningsändringar eller omtolkningar som görs efter det datum som servicegivaren fullföljt servicen eller en relevant del av servicen.

c) Begränsning av ansvar

För skador i andra fall än, de som angetts ovan, är servicegivaren ersättningsskyldig endast om hen/denne förfarit oaktsamt. Servicegivaren är inte i något fall ansvarig för bortfall av produktion, utebliven vinst eller någon annan indirekt skada eller följdskada av något som helst slag.

d) Maximalt ersättningsbelopp

Servicegivarens ansvar för alla skador, förluster, kostnader och utgifter i samband med servicen är begränsat till det högsta av antingen två gånger betalat arvode för servicen enligt serviceavtalet eller tio gånger det prisbasbelopp som enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) gällde när serviceavtalet ingicks. Begränsningen gäller dock inte då det visas att servicegivaren förorsakat skadan genom uppsåt eller grov vårdslöshet.

e) Reklamation

Servicetagaren ska utan dröjsmål skriftligen till servicegivaren reklamera sådana fel eller brister i utförandet av servicen eller en del av servicen som servicetagaren upptäcker eller bort upptäcka. Reklamationen ska innehålla tydliga uppgifter om felets eller bristens art och omfattning. Efter en reklamation eller anmärkning ska servicegivaren beredas tillfälle att inom skälig tid avhjälpa felet eller bristen, om detta är möjligt, innan servicetagaren kräver ersättning. Servicetagarens rätt till skadestånd eller annan gottgörelse är förverkad om reklamationen inte görs inom skälig tid.

För att skadeståndskrav ska kunna göras gällande mot servicegivaren ska servicetagaren först göra en reklamation och därefter framställa skadeståndskraven skriftligen senast tolv månader från reklamationen. Servicegivaren ska till servicetagaren kontinuerligt rapportera förändringar i verksamheten och arbetssätt, som direkt kommer att påverka utförandet enligt detta avtal.


13. KOMMUNIKATION

a) Förändringar

Servicegivaren ska till servicetagaren kontinuerligt rapportera förändringar i verksamheten och arbetssätt, som direkt kommer att påverka utförandet enligt detta avtal.

b) Meddelanden

Reklamationer, uppsägningar och andra meddelanden avseende serviceavtalets tillämpning samt adressändringar ska översändas genom bud eller rekommenderat brev, e-post eller telefax till parternas senast angivna adresser.

c) Elektronisk kommunikation

Elektronisk överföring av information mellan parterna kan inte garanteras vara säker eller fri från virus eller fel, och följaktligen kan sådan information obehörigen fångas upp, förvanskas, förloras, förstöras, försenas, komma fram i ofullständigt skick, skadas på något annat sätt eller vara riskabel att använda av någon annan anledning.

Parterna är medvetna om att system och rutiner inte kan garantera att överföringar inte kommer att utsättas för risker, men båda parter samtycker till att använda kommersiellt rimliga metoder för viruskontroll eller sekretess innan information skickas elektroniskt. Parterna accepterar dessa risker och godkänner elektronisk kommunikation dem emellan.


14. LAGAR OCH FÖRORDNINGAR

Servicegivaren är verksamhetsansvarig och har det fulla ansvaret för att gällande lagar, förordningar, föreskrifter och egna riktlinjer, som på något sätt berör här överenskommen service, följs.

Enligt detta avtal ska svensk lag tillämpas på servicen.


15. TVIST

Tvist angående tillämpning och tolkning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandling. Om förhandling inte leder till ett för båda parter godtagbart resultat ska tvisten avgöras i allmän domstol med tingsrätten som första instans.


16. 252255888525 85582 &522; 28855522 8252552855

52588825825822 52225 5285 2825228222228822 228852 25522525 5255252 82588822. 822 25852225 285 52255825 85522 28582552 2258852, 2255282225228, 282522822222882 28825 52252 2222528252822, 825822882 822 2522882.

82 25222 82825222882 8 82588825825822 22282522558 2288282, 825 52225 8222 82228555 522 5825822 8 882 528522 55 22882822. 5 522 252 228828252222 25825255 22 25528 55228252225 28825 822858252225, 825 8 8258822 825882 25222822 822.


17. UNDERSKRIFTER

Detta avtal har upprättats i två originalexemplar varav parterna har tagit var sitt.


Ort: __________ Datum: _____________________________________________

Namnförtydligande (servicegivaren): ________


Ort: __________ Datum: _____________________________________________
Namnförtydligande (servicetagaren): ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Serviceavtal


1. ALLMÄNT

a) Nedanstående villkor och eventuella bilagor till detta serviceavtal utgör tillsammans hela avtalet mellan servicetagaren och servicegivaren.

b) Vid eventuella motstridigheter mellan å ena sidan dessa villkor och å andra sidan beskrivningen av servicen ska servicebeskrivningen nedan ha företräde.


2. PARTER

Mellan ________ (fortsatt benämnd "Servicegivaren"), med personnummer ________, och ________ (fortsatt benämnd "Servicetagaren"), med personnummer ________, har ett avtal om service ingåtts enligt nedan.

Kontaktuppgifter till servicegivaren:

Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________

Kontaktuppgifter till servicetagaren:

Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


3. UPPDRAGETS OMFATTNING OCH UTFÖRANDE

a) Serviceavtalet innebär att servicegivaren ska genomföra följande:

________

b) Ändringar och tillägg till detta avtal gäller endast om de bekräftats skriftligen av både servicetagaren och servicegivaren. Ändringar av detta avtal ska ersättas enligt samma prissättning som framgår längre ned i avtalet.


4. PARTERNAS ÅTAGANDEN

a) Servicegivarens åtagande

Servicegivaren ska utföra servicen med sådan skicklighet och omsorg som följer av yrkesetiska regler.

b) Servicetagarens åtagande

Servicetagaren ska på begäran av servicegivaren utan dröjsmål tillhandahålla sådan komplett och korrekt information som behövs för servicens genomförande. Om servicetagaren eller tredje man som servicetagaren anvisat, dröjer med att tillhandahålla information och material eller inte vidtar åtgärder som krävs för servicens utförande, kan detta orsaka förseningar och merkostnader. Servicegivaren ansvarar inte för sådana förseningar och merkostnader.

Servicen baseras på den information och det material som servicetagaren tillhandahåller.

Servicegivaren utgår från att informationen och materialet är korrekt och fullständigt, vilket innebär att servicegivaren inte självständigt verifierar den information och det material som lämnats.

Under servicens utförande ska servicetagaren se till att servicegivaren utan dröjsmål får löpande information om eventuella förändringar i förutsättningarna för servicen.


5. AVTALSTID

a) Avtalets längd

Avtalet gäller mellan ________ och ________. Fortsätter parterna avtalsförhållandet efter denna period anses avtalet förlängt tillsvidare och måste då sägas upp för att upphöra att gälla. Avtalet upphör i samband med sådan uppsägning.

b) Uppsägning vid avtalsbrott

En part får genom ett skriftligt meddelande säga upp serviceavtalet med omedelbar verkan, om den andra parten bryter mot villkoren enligt detta avtal, avvikelsen är av väsentlig betydelse och en möjlig rättelse inte sker inom en dag från det att en skriftlig begäran framställts.

c) Uppsägning vid obestånd m.m.

En part får genom ett skriftligt meddelande säga upp serviceavtalet med omedelbar verkan, om den andra parten inte kan betala sina skulder eller har konkursförvaltare, företagsrekonstruktör eller likvidator utsedd eller om det finns skäl att anta att något sådant kommer att inträffa.

d) Arvode i samband med uppsägning

Vid uppsägning av serviceavtalet ska servicetagaren betala servicegivaren arvode, utlägg och andra kostnader enligt den ersättning som överenskommits nedan och som servicegivaren enligt serviceavtalet är berättigad till fram till upphörandetidpunkten.

Om uppsägningen inte grundar sig på avtalsbrott eller parts obestånd, eller om den görs av servicetagaren och inte grundar sig på ett väsentligt avtalsbrott från servicegivarens sida, ska servicetagaren även ersätta servicegivaren för andra rimliga kostnader som uppstått i samband med uppsägningen av serviceavtalet. Till sådana kostnader räknas bl.a. kostnader för underkonsultavtal, särskilda investeringar som föranletts av servicen och särskilda avvecklingskostnader till följd av att serviceavtalet upphört i förtid. Servicegivaren ska vidta skäliga åtgärder för att så långt som möjligt begränsa sådana kostnader.


6. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Inom ramen för servicen och i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) kommer servicegivaren att för servicetagarens räkning behandla personuppgifter som servicetagaren lämnat självmant och personuppgifter som inhämtats från externa register. Servicegivaren ska vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs enligt GDPR för att skydda sådana personuppgifter mot obehörig åtkomst, förstörelse och ändring.


7
. ERSÄTTNING OCH BETALNINGSVILLKOR

Servicegivaren får ersättning med en fast avgift om ________ SEK (________).

Avgiften ska betalas via banköverföring till kontonummer ________ hos ________.

Ersättningen ska betalas vid följande tidpunkt:

________

Betalas inte erforderliga avgifter i tid utgår ränta om ________ % på det utestående beloppet.


8.
PERSONAL

a) Servicegivaren har arbetsgivaransvar för eventuell personal som deltar i utförandet av servicen. Servicegivaren ansvarar för att det inom verksamheten finns personal med den utbildning och kompetens som krävs för att fullgöra avtalets åtaganden. Servicegivaren ansvarar för att eventuell personal erhåller sådan fortbildning som är av vikt för att upprätthålla kvalité och utveckling för att kunna utföra servicen.

b) Servicegivaren tillåts att använda underkonsulter för att genomföra servicen enligt detta avtal. Servicegivaren svarar för underkonsultens arbete som sitt eget och har rätt till ersättning för arbete som utförts av en underkonsult. Servicegivaren åtar sig också att ansvara för att underkonsulten följer de riktlinjer som överenskommits i detta avtal och åtaganden i övrigt som gäller för servicegivaren gentemot servicetagaren.

c) Parterna förbinder sig att under avtalsperioden och ________ efter avtalets upphörande inte – vare sig direkt eller indirekt genom någon annan – anställa eller försöka anställa någon hos respektive part som varit involverad i servicen.


9. SEKRETESS

a) Parternas sekretessåtagande

Respektive part förbinder sig att inte röja konfidentiell information om servicen för utomstående, inte heller information om den andra partens verksamhet och angelägenheter, utan den andra partens skriftliga samtycke, om detta inte är nödvändigt för att servicen ska kunna utföras. Servicegivaren svarar för att en eventuell underkonsult är bunden av detta sekretessåtagande.

b) Konfidentiell information

Med konfidentiell information avses varje råd och upplysning, i muntlig eller skriftlig form, av teknisk, ekonomisk eller kommersiell art som utväxlas mellan parterna under servicen eller som någon av parterna på något annat sätt får kännedom om med anledning av servicen, med undantag för sådana råd och upplysningar som;

  • är allmänt kända eller kommer till allmän kännedom på något annat sätt än genom brott mot sekretessåtagandet ovan, eller
  • en part tagit emot från tredje man som inte är bunden av sekretessåtagandet ovan eller mottagande part självständigt tagit fram eller redan känner till.

c) Undantag från sekretessen

Parterna har rätt och ibland skyldighet att yppa konfidentiell information om det följer av författning, professionell skyldighet eller myndighets beslut.

Parterna har vidare rätt att yppa konfidentiell information till sina försäkringsbolag eller juridiska rådgivare inför eller i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att de ska kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen.


10. UPPHOVSRÄTT OCH NYTTJANDERÄTT

Servicetagaren har upphovsrätt eller annan rätt enligt upphovsrättslagen till allt arbetsresultat som produceras inom ramen för servicen. Servicegivaren har emellertid upphovsrätt till de metoder och dylikt som denne utvecklar utan direkt anknytning till servicen. Servicegivaren åtar sig att se till att detta även gäller underkonsults motsvarande arbetsresultat. Allt arbetsmaterial som tillkommit i samband med uppdraget ska överlämnas till servicetagaren fortlöpande eller senast vid avslutande av servicen.

Parterna kan ingå avtal om att servicetagaren äger nyttja arbetsresultaten för egen del, men sådan överenskommelse ska, för att vara giltig, dokumenteras skriftligen av servicetagaren och behörig företrädare för servicetagaren.


11. INTRESSEKONFLIKTER

Parterna åtar sig att, såväl innan serviceavtalet träffas som under avtalstiden, vidta rimliga åtgärder för att undersöka att servicen inte ger upphov till en intressekonflikt som kan äventyra servicens fullgörande. Vardera part åtar sig att informera den andra parten om ändrade förhållanden.

Servicetagaren är medveten om att servicegivaren kan vara bunden av sekretess rörande uppdrag för andra kunder och att bakgrunden till en intressekonflikt därför ibland inte kan yppas. Då någondera part eller båda anser att det finns en intressekonflikt, ska dock parterna efter bästa förmåga försöka finna former för att lösa frågan för att servicen ska kunna fullföljas.


12. 885588

a) 22582 2522552

52588822885522 55 8222 52885582 225 22 82555 822 82525 25 882282 28825 52852582 852 28825 2225825228522555, 2582855252882, 825222, 8828255, 8222222, 8282252 28825 25222 52252 88225252 228252582522. 5 25525 22 825222, 8828255, 8222222 285 8282252 258825 22582558822 5822 22 82588822885522 82588 55 2252258 225, 28825 885255, 22 85552 22228822522555.

b) Lagändringar m.m.

Servicegivaren genomför servicen i enlighet med gällande regler och utifrån förståelsen av tillämpliga författningstolkningar och domslut vid den tidpunkt som servicen eller en del av servicen genomförs. Servicegivaren har inget ansvar för följderna av författningsändringar eller omtolkningar som görs efter det datum som servicegivaren fullföljt servicen eller en relevant del av servicen.

c) Begränsning av ansvar

För skador i andra fall än, de som angetts ovan, är servicegivaren ersättningsskyldig endast om hen/denne förfarit oaktsamt. Servicegivaren är inte i något fall ansvarig för bortfall av produktion, utebliven vinst eller någon annan indirekt skada eller följdskada av något som helst slag.

d) Maximalt ersättningsbelopp

Servicegivarens ansvar för alla skador, förluster, kostnader och utgifter i samband med servicen är begränsat till det högsta av antingen två gånger betalat arvode för servicen enligt serviceavtalet eller tio gånger det prisbasbelopp som enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) gällde när serviceavtalet ingicks. Begränsningen gäller dock inte då det visas att servicegivaren förorsakat skadan genom uppsåt eller grov vårdslöshet.

e) Reklamation

Servicetagaren ska utan dröjsmål skriftligen till servicegivaren reklamera sådana fel eller brister i utförandet av servicen eller en del av servicen som servicetagaren upptäcker eller bort upptäcka. Reklamationen ska innehålla tydliga uppgifter om felets eller bristens art och omfattning. Efter en reklamation eller anmärkning ska servicegivaren beredas tillfälle att inom skälig tid avhjälpa felet eller bristen, om detta är möjligt, innan servicetagaren kräver ersättning. Servicetagarens rätt till skadestånd eller annan gottgörelse är förverkad om reklamationen inte görs inom skälig tid.

För att skadeståndskrav ska kunna göras gällande mot servicegivaren ska servicetagaren först göra en reklamation och därefter framställa skadeståndskraven skriftligen senast tolv månader från reklamationen. Servicegivaren ska till servicetagaren kontinuerligt rapportera förändringar i verksamheten och arbetssätt, som direkt kommer att påverka utförandet enligt detta avtal.


13. KOMMUNIKATION

a) Förändringar

Servicegivaren ska till servicetagaren kontinuerligt rapportera förändringar i verksamheten och arbetssätt, som direkt kommer att påverka utförandet enligt detta avtal.

b) Meddelanden

Reklamationer, uppsägningar och andra meddelanden avseende serviceavtalets tillämpning samt adressändringar ska översändas genom bud eller rekommenderat brev, e-post eller telefax till parternas senast angivna adresser.

c) Elektronisk kommunikation

Elektronisk överföring av information mellan parterna kan inte garanteras vara säker eller fri från virus eller fel, och följaktligen kan sådan information obehörigen fångas upp, förvanskas, förloras, förstöras, försenas, komma fram i ofullständigt skick, skadas på något annat sätt eller vara riskabel att använda av någon annan anledning.

Parterna är medvetna om att system och rutiner inte kan garantera att överföringar inte kommer att utsättas för risker, men båda parter samtycker till att använda kommersiellt rimliga metoder för viruskontroll eller sekretess innan information skickas elektroniskt. Parterna accepterar dessa risker och godkänner elektronisk kommunikation dem emellan.


14. LAGAR OCH FÖRORDNINGAR

Servicegivaren är verksamhetsansvarig och har det fulla ansvaret för att gällande lagar, förordningar, föreskrifter och egna riktlinjer, som på något sätt berör här överenskommen service, följs.

Enligt detta avtal ska svensk lag tillämpas på servicen.


15. TVIST

Tvist angående tillämpning och tolkning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandling. Om förhandling inte leder till ett för båda parter godtagbart resultat ska tvisten avgöras i allmän domstol med tingsrätten som första instans.


16. 252255888525 85582 &522; 28855522 8252552855

52588825825822 52225 5285 2825228222228822 228852 25522525 5255252 82588822. 822 25852225 285 52255825 85522 28582552 2258852, 2255282225228, 282522822222882 28825 52252 2222528252822, 825822882 822 2522882.

82 25222 82825222882 8 82588825825822 22282522558 2288282, 825 52225 8222 82228555 522 5825822 8 882 528522 55 22882822. 5 522 252 228828252222 25825255 22 25528 55228252225 28825 822858252225, 825 8 8258822 825882 25222822 822.


17. UNDERSKRIFTER

Detta avtal har upprättats i två originalexemplar varav parterna har tagit var sitt.


Ort: __________ Datum: _____________________________________________

Namnförtydligande (servicegivaren): ________


Ort: __________ Datum: _____________________________________________
Namnförtydligande (servicetagaren): ________