Servitutsavtal

Förlopp:
0%
Ändra mallen

________

Avtalsservitut


§ 1. Parter

a) Tjänande fastighet

Fastighetsbeteckning: ________
Adress: ________
Ägare: ________ med personnummer ________


b) Härskande fastighet

Fastighetsbeteckning: ________
Adress: ________
Ägare: ________ med personnummer ________


§ 2. Servitutsupplåtelse och ändamål

Tjänande fastighet upplåter följande rätt till härskande fastighet:

________


§ 3. Ersättning

Servitutet upplåts utan ersättning.


§ 4. Upplåtelsetid

Den servitutsrätt som tillkommer den härskande fastigheten enligt detta avtal, ska gälla från och med den ________ till och med den ________.


§ 5. Fastighetsbildning m.m.

Detta servitutsavtal får inte ligga till grund för bildande av officialservitut.

8825888258825222 252 8258858 82 8 2582825228522882522 528 252225225822. En sådan inskrivning ska bekostas av ägaren av den tjänande fastigheten.


§ 6. Underskrifter


Tjänande fastighet


Ort: _______ Datum: ________________________________________

Namnförtydligande: ________Härskande fastighet


Ort: _______ Datum: ________________________________________

Namnförtydligande: ________Detta avtal är upprättat i 3 stycken likalydande exemplar varav parterna har tagit var sitt och ett exemplar har inlämnats till Lantmäteriet för inskrivning i fastighetsregistret.

Visa det pågående
dokumentet

________

Avtalsservitut


§ 1. Parter

a) Tjänande fastighet

Fastighetsbeteckning: ________
Adress: ________
Ägare: ________ med personnummer ________


b) Härskande fastighet

Fastighetsbeteckning: ________
Adress: ________
Ägare: ________ med personnummer ________


§ 2. Servitutsupplåtelse och ändamål

Tjänande fastighet upplåter följande rätt till härskande fastighet:

________


§ 3. Ersättning

Servitutet upplåts utan ersättning.


§ 4. Upplåtelsetid

Den servitutsrätt som tillkommer den härskande fastigheten enligt detta avtal, ska gälla från och med den ________ till och med den ________.


§ 5. Fastighetsbildning m.m.

Detta servitutsavtal får inte ligga till grund för bildande av officialservitut.

8825888258825222 252 8258858 82 8 2582825228522882522 528 252225225822. En sådan inskrivning ska bekostas av ägaren av den tjänande fastigheten.


§ 6. Underskrifter


Tjänande fastighet


Ort: _______ Datum: ________________________________________

Namnförtydligande: ________Härskande fastighet


Ort: _______ Datum: ________________________________________

Namnförtydligande: ________Detta avtal är upprättat i 3 stycken likalydande exemplar varav parterna har tagit var sitt och ett exemplar har inlämnats till Lantmäteriet för inskrivning i fastighetsregistret.