Skuldebrev

Förlopp:
0%
Ändra mallen

________

SKULDEBREV (enkelt)

1. Gäldenär

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefonnummer: ________
E-post: ________


2. Borgenär

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefonnummer: ________
E-post: ________


3. Lånebelopp

Till gäldenären utlånar borgenären ________ SEK (________) den ________ enligt bestämmelserna i detta skuldebrev.

Överlämnande av lånet sker via kontant överlämnande.


4. Lånets löptid.

Lånet löper från den ________ till den ________. Vid detta datum ska alltså lånet vara fullt återbetalat.


5. Säkerhet

Som säkerhet för lånet lämnas följande egendom: ________.

Egendomen som ställts som säkerhet ska återlämnas/återkallas dagen då lånet är till fullo betalt och detta skuldebrev kvitterats som återkallat. Vid eventuell tvist om lånet, har borgenären rätt att behålla säkerheten tills att ärendet är beslutat i tingsrätt eller på annat sätt kommit till avslut.


6. Amortering och ränta

Lånet klassificeras som ett annuitetslån vilket innebär att gäldenären ska betala en lika stor summa vid varje betalningstillfälle, denna summa består av både ränta och amortering. Lånets annuitet är ________ SEK (________) per vecka.

Räntan är bunden för hela låneperioden och uppgår till ________ %. Räntan beräknas på den kvarstående skulden.

Första inbetalningen ska ske den ________, eller närmsta föregående vardag och den sista, om inte betalning sker i förskott, den ________, eller närmsta föregående vardag.


7. Dröjsmålsränta

Om en inbetalning på lånet inte betalas i utsatt tid utgår dröjsmålsränta med ________ %. Dröjsmålsräntan beräknas per dag på det obetalda beloppet.


8. Dröjsmålsvillkor

Borgenären har rätt att säga upp lånet till omedelbar betalning om förfallen inbetalning inte erläggs inom ________ dagar från förfallodagen.

Är lånet uppsagt till betalning utgår en dröjsmålsränta om ________ %.


9. Betalningsuppgifter

Inbetalningarna på lånet ska ske via banköverföring till kontonummer ________ hos ________.


10. Enkelt skuldebrev

Detta är ett enkelt skuldebrev med överlåtelseförbud.


11. Avgifter

Uppläggningsavgift

Gäldenären ska betala en uppläggningsavgift för lånet om ________ SEK (________).

Påminnelseavgift

Vid sen inbetalning ska, utöver dröjsmålsränta, en påminnelseavgift om ________ SEK (________) erläggas gäldenären.


12. 2252855 8282822

2585225522 255 8285 82 5285 28825 528 58 85222 25552882 522 228255.


13. 885822

822 555 825852852822 555 5225522528 8 ett originalexemplar 822 2888528528 8252225522.


14. Underskrift

Datum: __________ Ort: _________________________________________

Namnförtydligande borgenär: ________


Datum: __________ Ort: _________________________________________

Namnförtydligande gäldenär: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

SKULDEBREV (enkelt)

1. Gäldenär

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefonnummer: ________
E-post: ________


2. Borgenär

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefonnummer: ________
E-post: ________


3. Lånebelopp

Till gäldenären utlånar borgenären ________ SEK (________) den ________ enligt bestämmelserna i detta skuldebrev.

Överlämnande av lånet sker via kontant överlämnande.


4. Lånets löptid.

Lånet löper från den ________ till den ________. Vid detta datum ska alltså lånet vara fullt återbetalat.


5. Säkerhet

Som säkerhet för lånet lämnas följande egendom: ________.

Egendomen som ställts som säkerhet ska återlämnas/återkallas dagen då lånet är till fullo betalt och detta skuldebrev kvitterats som återkallat. Vid eventuell tvist om lånet, har borgenären rätt att behålla säkerheten tills att ärendet är beslutat i tingsrätt eller på annat sätt kommit till avslut.


6. Amortering och ränta

Lånet klassificeras som ett annuitetslån vilket innebär att gäldenären ska betala en lika stor summa vid varje betalningstillfälle, denna summa består av både ränta och amortering. Lånets annuitet är ________ SEK (________) per vecka.

Räntan är bunden för hela låneperioden och uppgår till ________ %. Räntan beräknas på den kvarstående skulden.

Första inbetalningen ska ske den ________, eller närmsta föregående vardag och den sista, om inte betalning sker i förskott, den ________, eller närmsta föregående vardag.


7. Dröjsmålsränta

Om en inbetalning på lånet inte betalas i utsatt tid utgår dröjsmålsränta med ________ %. Dröjsmålsräntan beräknas per dag på det obetalda beloppet.


8. Dröjsmålsvillkor

Borgenären har rätt att säga upp lånet till omedelbar betalning om förfallen inbetalning inte erläggs inom ________ dagar från förfallodagen.

Är lånet uppsagt till betalning utgår en dröjsmålsränta om ________ %.


9. Betalningsuppgifter

Inbetalningarna på lånet ska ske via banköverföring till kontonummer ________ hos ________.


10. Enkelt skuldebrev

Detta är ett enkelt skuldebrev med överlåtelseförbud.


11. Avgifter

Uppläggningsavgift

Gäldenären ska betala en uppläggningsavgift för lånet om ________ SEK (________).

Påminnelseavgift

Vid sen inbetalning ska, utöver dröjsmålsränta, en påminnelseavgift om ________ SEK (________) erläggas gäldenären.


12. 2252855 8282822

2585225522 255 8285 82 5285 28825 528 58 85222 25552882 522 228255.


13. 885822

822 555 825852852822 555 5225522528 8 ett originalexemplar 822 2888528528 8252225522.


14. Underskrift

Datum: __________ Ort: _________________________________________

Namnförtydligande borgenär: ________


Datum: __________ Ort: _________________________________________

Namnförtydligande gäldenär: ________