Överst på sidan

Stadgar för bostadsrättsförening

Förlopp:
0%
?
X

Välj det datum stadgarna kommer signeras och därmed antas.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Stadgar för bostadsrättsföreningen ________
Organisationssnummer: ________

Bostadsrättsföreningens namn och säte

§ 1 Bostadsrättsföreningens namn är ________ och har säte i Ale kommun.


Verksamhet

§ 2 Bostadsrättsföreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning i tiden. Bostadsrätt är den rätt i föreningen en medlem har på grund av upplåtelsen.


Medlemsskap

§ 3 Inträde i föreningen kan beviljas fysisk person som uppfyller villkoren enligt stadgarna och som förvärvat bostadsrätt genom upplåtelse eller överlåtelse.

§ 4 Den som förvärvat en bostadsrätt får inte vägras medlemsskap i föreningen, om de villkor för medlemsskap som föreskrivs enligt stadgarna är uppfyllda och föreningen skäligen bör godta personen som medlem.

§ 5 Fråga om medlemsskap avgörs av styrelsen.

Styrelsen är skyldig att pröva frågan om medlemsskap inom ________ veckor från att skriftlig och, av ________ personer, bevittnad ansökan om medlemsskap inkommit till föreningen.

§ 6 Anmälan om utträde ur bostadsrättsföreningen ska vara skriftlig och bevittnad av ________ personer.


Avgifter

§ 7 Insats, andelstal och årsavgift fastställs av styrelsen. Ändring av insats och andelstal ska dock beslutas på föreningsstämma. Uppnås inte enighet måste beslutet godkännas av hyresnämnden för att bli gällande.

Årsavgiften avvägs så att den i förhållande till bostadsrättens insats motsvarar vad som belöper på bostadsrätten av föreningens löpande in- och utgifter samt avsättning till fonder.

Om det i årsavgiften ingår kostnader för värme och varmvatten, el, sophämtning eller konsumtionsvatten kan föreningsstämman besluta att ersättning för rörliga kostnader avseende dessa ändamål, för varje bostadsrättslägenhet ska beräknas med ledning av uppmätt förbrukning eller boarea.

Vid överlåtelse av en bostadsrätt ska säljaren betala en överlåtelseavgift på ________ % av prisbasbeloppet.

För arbete vid pantsättning av bostadsrätt ska av bostadsrättshavaren uttagas en pantsättningsavgift på ________ % av prisbasbeloppet.

Upplåtelseavgift kan tas ut efter beslut av styrelsen.

Om årsavgiften, eller annan eventuell avgift, inte betalas i utsatt tid, utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635).


Andrahandsuthyrning

§ 8 En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand för eget brukande utan styrelsens tillstånd. Vid uthyrning ska styrelsen genast underrättas om upplåtelsen med uppgift om till vem upplåtelsen skett.

För andrahandsupplåtelse av bostadsrätt ska av bostadsrättshavaren uttagas en årlig avgift motsvarande ________ % av prisbasbeloppet.


Bostadsrättens skick

§ 9 Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad till det inre hålla lägenheten med tillhörande utrymmen i gott skick.

Till lägenhetens inre räknas rummens väggar, golv och tak, samt underliggande fuktisolerade skikt, inredning i kök, badrum och övriga utrymmen i lägenheten, samt eldstäder, glas och bågar i lägenhetens ytter- och innerfönster, lägenhetens ytter- och innerdörrar samt de anordningar från stamledningar som vatten, avlopp, gas, elektricitet, rökgångar och ventilation som bostadsrättshavaren försett lägenheten med. Har bostadsrättsföreningen försett lägenheten med sådana stamledningar ska bostadsrättshavaren inte svara om ledningarna förser fler än en lägenhet. Bostadsrättshavaren ansvarar även för målning av yttersidorna av ytterdörrar och ytterfönster.

Är bostadsrätten försedd med en balkong eller terass åligger det bostadsrättshavaren att svara för renhållning och snöskottning av dessa.

Bostadsrättshavaren svarar för reparation på grund av brand- eller vattenledningsskada endast om skadan uppkommit genom bostadsrättshavarens egen vårdslöshet eller försummelse, eller vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hens hushåll eller gästar hen eller av annan som hen inrymt i lägenheten eller som där utfört arbete för hens räkning. I fråga om brandskada som uppkommit genom vårdslöshet eller försummelse av annan än bostadsrättshavaren själv är dock denne ansvarig endast om hen brustit i den omsorg och tillsyn som hen bort iaktta.

Föreningen kan i samband med gemensam underhållsåtgärd besluta om reparation, byte av inredning och utrustning avseende de delar av lägenheten som medlemmen svarar för.

§ 10 Om bostadsrättshavaren försummar sitt ansvar för lägenhetens skick i sådan utsträckning att annans säkerhet äventyras eller att det finns risk för omfattande skador på annans egendom har föreningen, efter uppmaning om avhjälpande, rätt att avhjälpa bristen på bostadsrättshavarens bekostnad.

§ 11 Bostadsrättshavaren svarar för sådana åtgärder som vidtagits av tidigare innehavare av bostadsrätten, såsom reparationer, underhåll och installationer som denne utfört. Uppstår skada utanför bostadslägenheten till följd av sådana åtgärder är dock inte bostadsrättshavaren ansvarig, förutsatt att hen inte inte handlat vårdslöst.

§ 12 Bostadsrättshavaren får, sedan lägenheten tillträtts, företa ändring i lägenheten. Förändring får även ske i form av ändring av befintliga ledningar för avlopp, vatten, gas, värme och ventilation. Bostadsrättshavaren får dock inte utan styrelsens skriftliga tillstånd utföra åtgärd som innebär ingrepp i bärande konstruktion, eller annan väsentlig förändring av lägenheten.

Styrelsen får inte vägra att medge tillstånd till en åtgärd som avses i första stycket om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen eller annan medlem.

För åtgärd som kräver bygganmälan eller bygglov erfordras alltid styrelsens tillstånd. Det åligger bostadsrättshavare att ansöka om bygglov eller att göra bygganmälan.


Försäkring

§ 13 Bostadsrättsföreningen ansvarar för försäkring av alla medlemslägenheter genom ett tecknande av en fastighetsförsäkring och en kollektiv försäkring.


Styrelse

§ 14 Styrelsen ska bestå av ________ styrelseledamöter.

§ 15 Bildarstyrelse

Fram till ________ dagar efter godkänd slutbesiktning av samtliga lägenheter har ________ rätt att utse alla styrelseledamöter. ________ har under samma tid rätt att i förekommande fall utse suppleant eller suppleanter.

Innan den första boendestyrelsen valts ska ________ på föreningsstämma lämna slutredovisning avseende bildandet av föreningen.

Boendestyrelse

I de fall ________ avstår från sin rätt att utse styrelseledamöter enligt ovan, eller när utsedd tid förflutit efter godkänd slutbesiktning av samtliga lägenheter, väljs styrelseledamöter och i förekommande fall suppleant eller suppleanter på ordinarie föreningsstämma för ett år. Styrelseledamot och suppleant kan omväljas.

Till styrelseledamot kan den som är medlem i bostadsrättsföreningen väljas. Detsamma gäller för suppleanter.

§ 16 Styrelsen har sitt säte i Ale kommun.

Styrelsen konstituerar sig själv.

Styrelsen är beslutsför när antalet närvarande ledamöter vid sammanträdet överstiger hälften av samtliga ledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig och vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden. När för beslutsförhet minsta antal ledamöter är närvarande fordras dock för giltigt beslut att samtliga närvarande ledamöter ställer sig bakom beslutet.

§ 17 Styrelsen får inte utan föreningsstämmans bemyndigande avhända föreningen dess fasta egendom eller tomträtt och inte heller riva eller bygga om sådan egendom. Styrelsen får besluta om inteckning eller annan inskrivning i föreningens fasta egendom eller tomträtt.

§ 18 Styrelsen ska upprätta och årligen uppdatera en underhållsplan för att trygga underhållet av föreningens fastighet med tillhörande byggnader.


Räkenskapsår

§ 19 Bostadsrättsföreningens räkenskapsår omfattar perioden 1 januari - 31 december.

Senast den 1 januari varje år ska styrelsen avlämna balansräkning, resultaträkning och förvaltningsberättelse.


Revisorer

§ 20 Föreningen ska ha ________ revisorer med ________ revisorssuppleanter.

Revisor/-er och suppleant/-er väljs för tiden från ordinarie föreningsstämma intill dess nästa föreningsstämma ägt rum.

§ 21 Revisorerna ska bedriva sitt arbete så att revisionen är avslutad och revisionsberättelsen angiven senast den 1 januari varje år. Styrelsen ska avge skriftlig förklaring till ordinarie föreningsstämma över revisorn/revisorerna gjorda anmärkningar. Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberättelsen och styrelsens förklaring över av revisorn/revisorerna gjorda anmärkningar ska hållas tillgängliga för medlemmarna minst före den föreningsstämma, på vilken de ska förekomma till behandling.


Föreningsstämma

§ 22 Ordinarie föreningsstämma ska hållas årligen före juni månads utgång.

§ 23 Medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman.

§ 24 På ordinarie föreningsstämma ska förekomma:

1. Stämmans öppnande,

2. Godkännande av dagordning,

3. Val av ordförande vid stämman,

4. Anmälan av ordförandens val av protokollförare,

5. Val av justeringsman tillika rösträknare som jämte ordförande ska justera protokollet,

6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst,

7. Fastställande av röstlängd,

8. Styrelsens årsredovisning,

9. Revisorernas berättelse,

10. Fastställande av resultat- och balansräkning,

11. Beslut om resultatdisposition,

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna,

13. Arvode åt styrelsen och revisorer,

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter,

15. Val av valberedning,

16. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt ärenden enligt § 23, och

17. Stämmans avslutande.

§ 25 På extra föreningsstämma ska utöver ärenden enligt § 24 punkt 1 - 7 endast förekomma de ärenden för vilka stämman blivit utlyst och vilka angetts i kallelsen till stämman.

§ 26 Kallelse till föreningsstämma ska innehålla uppgift om förekommande ärenden och utformas genom anslag på lämplig plats. Kallelse ska utfärdas senast ________ veckor före ordinarie föreningsstämma och senast ________ veckor före extra föreningsstämma.

Andra meddelanden till medlemmarna delges genom anstånd på lämplig plats.

§ 27 Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar en bostadsrättslägenhet gemensamt, har de dock tillsammans en röst.

Medlem får företrädas av ombud. Till ombud kan antingen en medlems make, sambo eller annan medlem i bostadsrättsföreningen utses. Ett ombud kan företräda flera av bostadsrättsföreningens medlemmar.


Underhåll av föreningen

§ 28 Inom föreningen ska bildas följande fonder:

1. Fond för yttre underhåll, och

2. Dispositionsfond.

Avsättning till fond för yttre underhåll ska ske enligt underhållsplanen i § 18. Det överskott som kan uppstå på föreningens verksamhet ska avsättas till dispositionsfonden.


Ordningsregler

§ 29 522528822 555 5522 522 8288525 22 25528228522825 225 8282558552282252282222.


Upplösning 285 likvidation

§ 30 585 22522822228 5228282822 825 82558825 2888252255 288825885 22582225525 8 22555885252 2888 8285282525.


Övrigt

§ 31 225 855522 822 8222 2552255 58 52885 8255255 258825 82825585522885222 (2882:522) 285 852 (5822:585) 22 2222228825 2252282255.


Ovanstående stadgar har antagits vid föreningsstämma ________.

Visa det pågående
dokumentet

________

Stadgar för bostadsrättsföreningen ________
Organisationssnummer: ________

Bostadsrättsföreningens namn och säte

§ 1 Bostadsrättsföreningens namn är ________ och har säte i Ale kommun.


Verksamhet

§ 2 Bostadsrättsföreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning i tiden. Bostadsrätt är den rätt i föreningen en medlem har på grund av upplåtelsen.


Medlemsskap

§ 3 Inträde i föreningen kan beviljas fysisk person som uppfyller villkoren enligt stadgarna och som förvärvat bostadsrätt genom upplåtelse eller överlåtelse.

§ 4 Den som förvärvat en bostadsrätt får inte vägras medlemsskap i föreningen, om de villkor för medlemsskap som föreskrivs enligt stadgarna är uppfyllda och föreningen skäligen bör godta personen som medlem.

§ 5 Fråga om medlemsskap avgörs av styrelsen.

Styrelsen är skyldig att pröva frågan om medlemsskap inom ________ veckor från att skriftlig och, av ________ personer, bevittnad ansökan om medlemsskap inkommit till föreningen.

§ 6 Anmälan om utträde ur bostadsrättsföreningen ska vara skriftlig och bevittnad av ________ personer.


Avgifter

§ 7 Insats, andelstal och årsavgift fastställs av styrelsen. Ändring av insats och andelstal ska dock beslutas på föreningsstämma. Uppnås inte enighet måste beslutet godkännas av hyresnämnden för att bli gällande.

Årsavgiften avvägs så att den i förhållande till bostadsrättens insats motsvarar vad som belöper på bostadsrätten av föreningens löpande in- och utgifter samt avsättning till fonder.

Om det i årsavgiften ingår kostnader för värme och varmvatten, el, sophämtning eller konsumtionsvatten kan föreningsstämman besluta att ersättning för rörliga kostnader avseende dessa ändamål, för varje bostadsrättslägenhet ska beräknas med ledning av uppmätt förbrukning eller boarea.

Vid överlåtelse av en bostadsrätt ska säljaren betala en överlåtelseavgift på ________ % av prisbasbeloppet.

För arbete vid pantsättning av bostadsrätt ska av bostadsrättshavaren uttagas en pantsättningsavgift på ________ % av prisbasbeloppet.

Upplåtelseavgift kan tas ut efter beslut av styrelsen.

Om årsavgiften, eller annan eventuell avgift, inte betalas i utsatt tid, utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635).


Andrahandsuthyrning

§ 8 En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand för eget brukande utan styrelsens tillstånd. Vid uthyrning ska styrelsen genast underrättas om upplåtelsen med uppgift om till vem upplåtelsen skett.

För andrahandsupplåtelse av bostadsrätt ska av bostadsrättshavaren uttagas en årlig avgift motsvarande ________ % av prisbasbeloppet.


Bostadsrättens skick

§ 9 Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad till det inre hålla lägenheten med tillhörande utrymmen i gott skick.

Till lägenhetens inre räknas rummens väggar, golv och tak, samt underliggande fuktisolerade skikt, inredning i kök, badrum och övriga utrymmen i lägenheten, samt eldstäder, glas och bågar i lägenhetens ytter- och innerfönster, lägenhetens ytter- och innerdörrar samt de anordningar från stamledningar som vatten, avlopp, gas, elektricitet, rökgångar och ventilation som bostadsrättshavaren försett lägenheten med. Har bostadsrättsföreningen försett lägenheten med sådana stamledningar ska bostadsrättshavaren inte svara om ledningarna förser fler än en lägenhet. Bostadsrättshavaren ansvarar även för målning av yttersidorna av ytterdörrar och ytterfönster.

Är bostadsrätten försedd med en balkong eller terass åligger det bostadsrättshavaren att svara för renhållning och snöskottning av dessa.

Bostadsrättshavaren svarar för reparation på grund av brand- eller vattenledningsskada endast om skadan uppkommit genom bostadsrättshavarens egen vårdslöshet eller försummelse, eller vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hens hushåll eller gästar hen eller av annan som hen inrymt i lägenheten eller som där utfört arbete för hens räkning. I fråga om brandskada som uppkommit genom vårdslöshet eller försummelse av annan än bostadsrättshavaren själv är dock denne ansvarig endast om hen brustit i den omsorg och tillsyn som hen bort iaktta.

Föreningen kan i samband med gemensam underhållsåtgärd besluta om reparation, byte av inredning och utrustning avseende de delar av lägenheten som medlemmen svarar för.

§ 10 Om bostadsrättshavaren försummar sitt ansvar för lägenhetens skick i sådan utsträckning att annans säkerhet äventyras eller att det finns risk för omfattande skador på annans egendom har föreningen, efter uppmaning om avhjälpande, rätt att avhjälpa bristen på bostadsrättshavarens bekostnad.

§ 11 Bostadsrättshavaren svarar för sådana åtgärder som vidtagits av tidigare innehavare av bostadsrätten, såsom reparationer, underhåll och installationer som denne utfört. Uppstår skada utanför bostadslägenheten till följd av sådana åtgärder är dock inte bostadsrättshavaren ansvarig, förutsatt att hen inte inte handlat vårdslöst.

§ 12 Bostadsrättshavaren får, sedan lägenheten tillträtts, företa ändring i lägenheten. Förändring får även ske i form av ändring av befintliga ledningar för avlopp, vatten, gas, värme och ventilation. Bostadsrättshavaren får dock inte utan styrelsens skriftliga tillstånd utföra åtgärd som innebär ingrepp i bärande konstruktion, eller annan väsentlig förändring av lägenheten.

Styrelsen får inte vägra att medge tillstånd till en åtgärd som avses i första stycket om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen eller annan medlem.

För åtgärd som kräver bygganmälan eller bygglov erfordras alltid styrelsens tillstånd. Det åligger bostadsrättshavare att ansöka om bygglov eller att göra bygganmälan.


Försäkring

§ 13 Bostadsrättsföreningen ansvarar för försäkring av alla medlemslägenheter genom ett tecknande av en fastighetsförsäkring och en kollektiv försäkring.


Styrelse

§ 14 Styrelsen ska bestå av ________ styrelseledamöter.

§ 15 Bildarstyrelse

Fram till ________ dagar efter godkänd slutbesiktning av samtliga lägenheter har ________ rätt att utse alla styrelseledamöter. ________ har under samma tid rätt att i förekommande fall utse suppleant eller suppleanter.

Innan den första boendestyrelsen valts ska ________ på föreningsstämma lämna slutredovisning avseende bildandet av föreningen.

Boendestyrelse

I de fall ________ avstår från sin rätt att utse styrelseledamöter enligt ovan, eller när utsedd tid förflutit efter godkänd slutbesiktning av samtliga lägenheter, väljs styrelseledamöter och i förekommande fall suppleant eller suppleanter på ordinarie föreningsstämma för ett år. Styrelseledamot och suppleant kan omväljas.

Till styrelseledamot kan den som är medlem i bostadsrättsföreningen väljas. Detsamma gäller för suppleanter.

§ 16 Styrelsen har sitt säte i Ale kommun.

Styrelsen konstituerar sig själv.

Styrelsen är beslutsför när antalet närvarande ledamöter vid sammanträdet överstiger hälften av samtliga ledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig och vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden. När för beslutsförhet minsta antal ledamöter är närvarande fordras dock för giltigt beslut att samtliga närvarande ledamöter ställer sig bakom beslutet.

§ 17 Styrelsen får inte utan föreningsstämmans bemyndigande avhända föreningen dess fasta egendom eller tomträtt och inte heller riva eller bygga om sådan egendom. Styrelsen får besluta om inteckning eller annan inskrivning i föreningens fasta egendom eller tomträtt.

§ 18 Styrelsen ska upprätta och årligen uppdatera en underhållsplan för att trygga underhållet av föreningens fastighet med tillhörande byggnader.


Räkenskapsår

§ 19 Bostadsrättsföreningens räkenskapsår omfattar perioden 1 januari - 31 december.

Senast den 1 januari varje år ska styrelsen avlämna balansräkning, resultaträkning och förvaltningsberättelse.


Revisorer

§ 20 Föreningen ska ha ________ revisorer med ________ revisorssuppleanter.

Revisor/-er och suppleant/-er väljs för tiden från ordinarie föreningsstämma intill dess nästa föreningsstämma ägt rum.

§ 21 Revisorerna ska bedriva sitt arbete så att revisionen är avslutad och revisionsberättelsen angiven senast den 1 januari varje år. Styrelsen ska avge skriftlig förklaring till ordinarie föreningsstämma över revisorn/revisorerna gjorda anmärkningar. Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberättelsen och styrelsens förklaring över av revisorn/revisorerna gjorda anmärkningar ska hållas tillgängliga för medlemmarna minst före den föreningsstämma, på vilken de ska förekomma till behandling.


Föreningsstämma

§ 22 Ordinarie föreningsstämma ska hållas årligen före juni månads utgång.

§ 23 Medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman.

§ 24 På ordinarie föreningsstämma ska förekomma:

1. Stämmans öppnande,

2. Godkännande av dagordning,

3. Val av ordförande vid stämman,

4. Anmälan av ordförandens val av protokollförare,

5. Val av justeringsman tillika rösträknare som jämte ordförande ska justera protokollet,

6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst,

7. Fastställande av röstlängd,

8. Styrelsens årsredovisning,

9. Revisorernas berättelse,

10. Fastställande av resultat- och balansräkning,

11. Beslut om resultatdisposition,

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna,

13. Arvode åt styrelsen och revisorer,

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter,

15. Val av valberedning,

16. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt ärenden enligt § 23, och

17. Stämmans avslutande.

§ 25 På extra föreningsstämma ska utöver ärenden enligt § 24 punkt 1 - 7 endast förekomma de ärenden för vilka stämman blivit utlyst och vilka angetts i kallelsen till stämman.

§ 26 Kallelse till föreningsstämma ska innehålla uppgift om förekommande ärenden och utformas genom anslag på lämplig plats. Kallelse ska utfärdas senast ________ veckor före ordinarie föreningsstämma och senast ________ veckor före extra föreningsstämma.

Andra meddelanden till medlemmarna delges genom anstånd på lämplig plats.

§ 27 Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar en bostadsrättslägenhet gemensamt, har de dock tillsammans en röst.

Medlem får företrädas av ombud. Till ombud kan antingen en medlems make, sambo eller annan medlem i bostadsrättsföreningen utses. Ett ombud kan företräda flera av bostadsrättsföreningens medlemmar.


Underhåll av föreningen

§ 28 Inom föreningen ska bildas följande fonder:

1. Fond för yttre underhåll, och

2. Dispositionsfond.

Avsättning till fond för yttre underhåll ska ske enligt underhållsplanen i § 18. Det överskott som kan uppstå på föreningens verksamhet ska avsättas till dispositionsfonden.


Ordningsregler

§ 29 522528822 555 5522 522 8288525 22 25528228522825 225 8282558552282252282222.


Upplösning 285 likvidation

§ 30 585 22522822228 5228282822 825 82558825 2888252255 288825885 22582225525 8 22555885252 2888 8285282525.


Övrigt

§ 31 225 855522 822 8222 2552255 58 52885 8255255 258825 82825585522885222 (2882:522) 285 852 (5822:585) 22 2222228825 2252282255.


Ovanstående stadgar har antagits vid föreningsstämma ________.