Överst på sidan

Stadgar för ekonomisk förening

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då dessa stadgar skapas.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

Senast uppdaterad ________

Stadgar för ekonomiska föreningen ________
Organisationssnummer: ________

Ekonomiska föreningens namn och säte

§ 1. Den ekonomiska föreningen, fortsatt benämnd "föreningen", kallas ________ och har säte i ________.


Verksamhet och ändamål

§ 2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen på följande sätt:

________

Verksamheten ska följa de lagar och regler som finns på området.


Medlemsskap

§ 3. Följande kan antas som medlem i föreningen:

________

§ 4. Fråga om medlemsskap avgörs av styrelsen.

Styrelsen är skyldig att pröva frågan om medlemsskap inom från att skriftlig ansökan om medlemsskap inkommit till föreningen.

§ 5. Föreningen får inte vägra någon medlemsskap, om det inte finns särskilda skäl för vägran med hänsyn till arten eller omfattningen av föreningens verksamhet eller syfte.

§ 6. Anmälan om utträde ur föreningen ska vara skriftlig.

§ 7. Medlemsinsats

Samtliga medlemmar ska delta med en insats om ________ SEK (________). Insatsen betalas kontant, genom insättning på bankkonto ________ hos ________, när medlemskapet har beviljats.

Medlemmarna får delta med ytterligare medlemsinsats enligt följande:

________

§ 8. Förlagsinsats

Medlemmarna, och även utomstående personer, tillåts tillskjuta ytterligare kapital i form av förlagsinsatser.

§ 9. Förlagsandelar

a) Samtliga som tillskjuter förlagsinsatser får rätt till förlagsandelar. Föreningen ska för varje förlagsinsats utfärda ett förlagsbevis innehållande:

1. föreningens firma,

2. nummer eller annan beteckning för beviset,

3. insatsens storlek,

4. den rätt till utdelning som insatsen medför,

5. det sätt på vilket utdelning ska utbetalas och inlösen ske,

6. information om att förvärv som strider mot lag eller bestämmelserna i dessa stadgar är ogiltiga.

b) Ett förlagsbevis ställs antingen ut till viss person, innehavaren, eller viss person och order. Ett förlagsbevis som är utställt till viss person kan inte överlåtas medan det är möjligt vid de senare två alternativen.

c) Överlåtelse av förlagsandelar kan ske till valfri person.

d) Den som genom överlåtelse har förvärvat en förlagsandel ska ansöka om inträde i föreningen inom sex månader därefter. Ansökan som inkommer efter denna period har passerat likställs med en uppsägning till utträde.


Avgifter

§ 10. Medlemsavgift

Medlemmarna är skyldiga att årligen betala en medlemsavgift om ________ SEK (________).

Medlemsavgift betalas på det sätt och inom den tid som bestäms av styrelsen.

§ 11. Övriga avgifter

Medlemmarna i föreningen är skyldiga att betala följande övriga avgift/-er:

________

De övriga avgifterna betalas på det sätt och inom den tid som bestäms av styrelsen.


Utträde

§ 12. För utträde ur föreningen ska hänsyn tas till en uppsägningstid om ________.

§ 13. Uppsägning ska ske skriftligen till styrelsen. Uppsägningshandlingen ska vara signerad.

§ 14. Uppsägning får inte ske förrän följande period har passerat från inträdet: ________.

§ 15. Återbetalning av medlemsinsats

a) En medlem som utträtt ur föreningen har rätt att, sex månader därefter, få sina medlemsinsatser återbetalda. Beloppet får dock inte överstiga vad som avser den enskilde medlemmen i förhållande till övriga medlemmar av föreningens kapital enligt den balansräkning som hänför sig till tiden för avgången.

b) Sätts föreningen i konkurs inom sex månader från en medlems utträde, eller om beslut om konkurs meddelas inom samma tid, ska rätten till återbetalning av medlemsinsatser bedömas enligt grunderna för reglerna om skifte av föreningens tillgångar.

c) Belopp av medlemsinsatser som en medlem vid utträde inte får tillbaka ska avsättas till reservfond.


Uteslutning

§ 16. 52 225822 822 852225 222 22522822228 8255255 285 58852852225 8825 822858252225, 22222 522 2.25. 8222 822585 25828258855 58282225, 8222 228225 2522552 828852, 2225582255 22522822228 822528822 28825 825555 2252282222, 255 522885258 58 822528822.

§ 17. 52252 52288522822 8885 52252882 825 225822222 8 25525 25 288825882 522, 8222 22 55255, 22255 882 2825 52 22825258252225 822 225528222 522 225822825222 82552585228.

§ 18. 822 822 52288528 22582555 8 8528525 225 52225 882 5522 522 52825 8 28258522282255 285 828852 22 22522822228 52228522252225.

§ 19. I beslut om uteslutning ska skälen redovisas samt information om överklagande framgå.


Styrelse

§ 20. Styrelsen ska bestå av ________ styrelseledamöter med ________ suppleanter.

Till styrelseledamot kan den som är medlem i föreningen väljas. Detsamma gäller för suppleanter.

§ 21. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman för tiden fram till slutet av nästa ordinarie stämma.

§ 22. Styrelsen är beslutsför när antalet närvarande ledamöter vid sammanträdet överstiger hälften av samtliga ledamöter.

§ 23. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig och vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden. När för beslutförhet minsta antal ledamöter är närvarande fordras dock för giltigt beslut att samtliga närvarande ledamöter ställer sig bakom beslutet.


Verkställande direktör

§ 24. Styrelsen har rätt att utse en verkställande direktör. Den person som utses ska vara medlem i föreningen.


Revisor/-er

§ 25. Föreningen ska ha ________ revisorer med ________ revisorssuppleanter.

Revisor/-er och i förekommande fall suppleant/-er väljs för tiden från ordinarie föreningsstämma intill dess nästa föreningsstämma ägt rum.

§ 26. Revisorn/revisorerna ska bedriva sitt arbete så att revisionen är avslutad och revisionsberättelsen angiven senast före den ordinarie föreningsstämman varje år.

Revisorn/revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar.


Räkenskapsår

§ 27. Föreningens räkenskapsår omfattar perioden 1 januari - 31 december.


Årsredovisning

§ 28. Senast ________ veckor innan den årliga ordinarie föreningsstämman ska styrelsen överlämna årsredovisningen till revisorn/revisorerna.

Årsredovisningen ska bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.


Föreningsstämma

§ 29. Ordinarie föreningsstämma ska hållas årligen före juni månads utgång.

§ 30. Extra föreningsstämma ska hållas då styrelsen finner skäl till det. Styrelsen kan även kalla till extra föreningsstämma om revisorn/en revisor eller minst en tiondel av samtliga röstberättigade skriftligen begär det för att behandla ett angivet ämne.

§ 31. Förutom medlemmar får även utomstående personer närvara under föreningsstämman.

§ 32. Varje medlem äger en röst på stämman. Rösträtt utövas av medlemmen personligen eller genom ombud. Som ombud tillåts, förutom medlems sambo/make, annan medlem eller ställföreträdare för annan medlem, även följande personer:

________

Ett ombud måste ha en skriftlig, daterad och av medlemmen undertecknad fullmakt. Utställd fullmakt gäller högst i ett år från utfärdandet.

§ 33. Kallelse till föreningsstämma

a) Kallelse till ordinarie föreningsstämma ska ske senast ________ veckor i förväg.

b) Kallelse till extra föreningsstämma ska ske senast ________ veckor i förväg.

c) Kallelse ska ske enligt följande:

________

d) Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för föreningsstämman samt de ärenden som ska behandlas.

e) Önskar en medlem att visst ärende behandlas på ordinarie föreningsstämma ska detta skriftligen anmälas till styrelsen i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman.

§ 34. På ordinarie föreningsstämma ska förekomma:

1. stämmans öppnande,

2. godkännande av dagordning,

3. val av ordförande,

4. anmälan av ordförandens val av protokollförare,

5. val av justeringsman tillika rösträknare som jämte ordförande ska justera protokollet,

6. fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst,

7. fastställande av röstlängd,

8. styrelsens årsredovisning,

9. revisorernas berättelse,

10. fastställande av resultat- och balansräkning,

11. beslut om resultatdisposition,

12. fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna,

13. arvode åt styrelsen och revisorer,

14. val av styrelseledamöter och suppleanter,

15. val av valberedning,

16. av styrelsen till stämman hänskjutna frågor, och

17. stämmans avslutande.

§ 35. På extra föreningsstämma ska utöver vad som framgår av föregående paragraf punkt 1-7 ärenden som blivit utlysta och inkluderade i kallelsen tas upp.


Ordningsregler

§ 36. Styrelsen har rätt att besluta om ordningsregler för föreningen.


Föreningens vinst

§ 37. Beslut om vinstutdelning fattas av föreningsstämman efter förslag från styrelsen. För att ett beslut om vinstutdelning ska vara giltigt krävs att minst två tredjedelar av de röstande röstar för beslutet, om inget annat följer av lag.


Upplösning och likvidation

§ 38. Vid eventuellt överskott vid en upplösning eller likvidation har medlemmarna rätt att så långt överskottet räcker få sina medlemsinsatser inlösta innan något betalas ut för annat ändamål. Beloppet som ska återbetalas ska motsvara insatsernas storlek. Finns flera medlemsinsatser och överskottet inte räcker till full betalning för samtliga, ska överskotter fördelas på insatserna i förhållande till deras storlek.


Ändring av stadgarna

§ 39. Beslut om ändring av stadgarna fattas av föreningsstämman. För att ett beslut om ändring ska vara giltigt krävs att minst två tredjedelar av de röstande röstar för beslutet, om inget annat följer av lag.


Övrigt

§ 40. För sådant som inte framgår av dessa stadgar gäller lag (2018:672) om ekonomiska föreningar.


Ovanstående stadgar har antagits vid föreningsstämma ________.

Visa det pågående
dokumentet

Senast uppdaterad ________

Stadgar för ekonomiska föreningen ________
Organisationssnummer: ________

Ekonomiska föreningens namn och säte

§ 1. Den ekonomiska föreningen, fortsatt benämnd "föreningen", kallas ________ och har säte i ________.


Verksamhet och ändamål

§ 2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen på följande sätt:

________

Verksamheten ska följa de lagar och regler som finns på området.


Medlemsskap

§ 3. Följande kan antas som medlem i föreningen:

________

§ 4. Fråga om medlemsskap avgörs av styrelsen.

Styrelsen är skyldig att pröva frågan om medlemsskap inom från att skriftlig ansökan om medlemsskap inkommit till föreningen.

§ 5. Föreningen får inte vägra någon medlemsskap, om det inte finns särskilda skäl för vägran med hänsyn till arten eller omfattningen av föreningens verksamhet eller syfte.

§ 6. Anmälan om utträde ur föreningen ska vara skriftlig.

§ 7. Medlemsinsats

Samtliga medlemmar ska delta med en insats om ________ SEK (________). Insatsen betalas kontant, genom insättning på bankkonto ________ hos ________, när medlemskapet har beviljats.

Medlemmarna får delta med ytterligare medlemsinsats enligt följande:

________

§ 8. Förlagsinsats

Medlemmarna, och även utomstående personer, tillåts tillskjuta ytterligare kapital i form av förlagsinsatser.

§ 9. Förlagsandelar

a) Samtliga som tillskjuter förlagsinsatser får rätt till förlagsandelar. Föreningen ska för varje förlagsinsats utfärda ett förlagsbevis innehållande:

1. föreningens firma,

2. nummer eller annan beteckning för beviset,

3. insatsens storlek,

4. den rätt till utdelning som insatsen medför,

5. det sätt på vilket utdelning ska utbetalas och inlösen ske,

6. information om att förvärv som strider mot lag eller bestämmelserna i dessa stadgar är ogiltiga.

b) Ett förlagsbevis ställs antingen ut till viss person, innehavaren, eller viss person och order. Ett förlagsbevis som är utställt till viss person kan inte överlåtas medan det är möjligt vid de senare två alternativen.

c) Överlåtelse av förlagsandelar kan ske till valfri person.

d) Den som genom överlåtelse har förvärvat en förlagsandel ska ansöka om inträde i föreningen inom sex månader därefter. Ansökan som inkommer efter denna period har passerat likställs med en uppsägning till utträde.


Avgifter

§ 10. Medlemsavgift

Medlemmarna är skyldiga att årligen betala en medlemsavgift om ________ SEK (________).

Medlemsavgift betalas på det sätt och inom den tid som bestäms av styrelsen.

§ 11. Övriga avgifter

Medlemmarna i föreningen är skyldiga att betala följande övriga avgift/-er:

________

De övriga avgifterna betalas på det sätt och inom den tid som bestäms av styrelsen.


Utträde

§ 12. För utträde ur föreningen ska hänsyn tas till en uppsägningstid om ________.

§ 13. Uppsägning ska ske skriftligen till styrelsen. Uppsägningshandlingen ska vara signerad.

§ 14. Uppsägning får inte ske förrän följande period har passerat från inträdet: ________.

§ 15. Återbetalning av medlemsinsats

a) En medlem som utträtt ur föreningen har rätt att, sex månader därefter, få sina medlemsinsatser återbetalda. Beloppet får dock inte överstiga vad som avser den enskilde medlemmen i förhållande till övriga medlemmar av föreningens kapital enligt den balansräkning som hänför sig till tiden för avgången.

b) Sätts föreningen i konkurs inom sex månader från en medlems utträde, eller om beslut om konkurs meddelas inom samma tid, ska rätten till återbetalning av medlemsinsatser bedömas enligt grunderna för reglerna om skifte av föreningens tillgångar.

c) Belopp av medlemsinsatser som en medlem vid utträde inte får tillbaka ska avsättas till reservfond.


Uteslutning

§ 16. 52 225822 822 852225 222 22522822228 8255255 285 58852852225 8825 822858252225, 22222 522 2.25. 8222 822585 25828258855 58282225, 8222 228225 2522552 828852, 2225582255 22522822228 822528822 28825 825555 2252282222, 255 522885258 58 822528822.

§ 17. 52252 52288522822 8885 52252882 825 225822222 8 25525 25 288825882 522, 8222 22 55255, 22255 882 2825 52 22825258252225 822 225528222 522 225822825222 82552585228.

§ 18. 822 822 52288528 22582555 8 8528525 225 52225 882 5522 522 52825 8 28258522282255 285 828852 22 22522822228 52228522252225.

§ 19. I beslut om uteslutning ska skälen redovisas samt information om överklagande framgå.


Styrelse

§ 20. Styrelsen ska bestå av ________ styrelseledamöter med ________ suppleanter.

Till styrelseledamot kan den som är medlem i föreningen väljas. Detsamma gäller för suppleanter.

§ 21. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman för tiden fram till slutet av nästa ordinarie stämma.

§ 22. Styrelsen är beslutsför när antalet närvarande ledamöter vid sammanträdet överstiger hälften av samtliga ledamöter.

§ 23. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig och vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden. När för beslutförhet minsta antal ledamöter är närvarande fordras dock för giltigt beslut att samtliga närvarande ledamöter ställer sig bakom beslutet.


Verkställande direktör

§ 24. Styrelsen har rätt att utse en verkställande direktör. Den person som utses ska vara medlem i föreningen.


Revisor/-er

§ 25. Föreningen ska ha ________ revisorer med ________ revisorssuppleanter.

Revisor/-er och i förekommande fall suppleant/-er väljs för tiden från ordinarie föreningsstämma intill dess nästa föreningsstämma ägt rum.

§ 26. Revisorn/revisorerna ska bedriva sitt arbete så att revisionen är avslutad och revisionsberättelsen angiven senast före den ordinarie föreningsstämman varje år.

Revisorn/revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar.


Räkenskapsår

§ 27. Föreningens räkenskapsår omfattar perioden 1 januari - 31 december.


Årsredovisning

§ 28. Senast ________ veckor innan den årliga ordinarie föreningsstämman ska styrelsen överlämna årsredovisningen till revisorn/revisorerna.

Årsredovisningen ska bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.


Föreningsstämma

§ 29. Ordinarie föreningsstämma ska hållas årligen före juni månads utgång.

§ 30. Extra föreningsstämma ska hållas då styrelsen finner skäl till det. Styrelsen kan även kalla till extra föreningsstämma om revisorn/en revisor eller minst en tiondel av samtliga röstberättigade skriftligen begär det för att behandla ett angivet ämne.

§ 31. Förutom medlemmar får även utomstående personer närvara under föreningsstämman.

§ 32. Varje medlem äger en röst på stämman. Rösträtt utövas av medlemmen personligen eller genom ombud. Som ombud tillåts, förutom medlems sambo/make, annan medlem eller ställföreträdare för annan medlem, även följande personer:

________

Ett ombud måste ha en skriftlig, daterad och av medlemmen undertecknad fullmakt. Utställd fullmakt gäller högst i ett år från utfärdandet.

§ 33. Kallelse till föreningsstämma

a) Kallelse till ordinarie föreningsstämma ska ske senast ________ veckor i förväg.

b) Kallelse till extra föreningsstämma ska ske senast ________ veckor i förväg.

c) Kallelse ska ske enligt följande:

________

d) Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för föreningsstämman samt de ärenden som ska behandlas.

e) Önskar en medlem att visst ärende behandlas på ordinarie föreningsstämma ska detta skriftligen anmälas till styrelsen i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman.

§ 34. På ordinarie föreningsstämma ska förekomma:

1. stämmans öppnande,

2. godkännande av dagordning,

3. val av ordförande,

4. anmälan av ordförandens val av protokollförare,

5. val av justeringsman tillika rösträknare som jämte ordförande ska justera protokollet,

6. fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst,

7. fastställande av röstlängd,

8. styrelsens årsredovisning,

9. revisorernas berättelse,

10. fastställande av resultat- och balansräkning,

11. beslut om resultatdisposition,

12. fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna,

13. arvode åt styrelsen och revisorer,

14. val av styrelseledamöter och suppleanter,

15. val av valberedning,

16. av styrelsen till stämman hänskjutna frågor, och

17. stämmans avslutande.

§ 35. På extra föreningsstämma ska utöver vad som framgår av föregående paragraf punkt 1-7 ärenden som blivit utlysta och inkluderade i kallelsen tas upp.


Ordningsregler

§ 36. Styrelsen har rätt att besluta om ordningsregler för föreningen.


Föreningens vinst

§ 37. Beslut om vinstutdelning fattas av föreningsstämman efter förslag från styrelsen. För att ett beslut om vinstutdelning ska vara giltigt krävs att minst två tredjedelar av de röstande röstar för beslutet, om inget annat följer av lag.


Upplösning och likvidation

§ 38. Vid eventuellt överskott vid en upplösning eller likvidation har medlemmarna rätt att så långt överskottet räcker få sina medlemsinsatser inlösta innan något betalas ut för annat ändamål. Beloppet som ska återbetalas ska motsvara insatsernas storlek. Finns flera medlemsinsatser och överskottet inte räcker till full betalning för samtliga, ska överskotter fördelas på insatserna i förhållande till deras storlek.


Ändring av stadgarna

§ 39. Beslut om ändring av stadgarna fattas av föreningsstämman. För att ett beslut om ändring ska vara giltigt krävs att minst två tredjedelar av de röstande röstar för beslutet, om inget annat följer av lag.


Övrigt

§ 40. För sådant som inte framgår av dessa stadgar gäller lag (2018:672) om ekonomiska föreningar.


Ovanstående stadgar har antagits vid föreningsstämma ________.