Stadgar för ideell förening

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då dessa föreningsstadgar skapas.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen
Visa ditt dokument

Senast uppdaterad ________

Stadgar för ideell förening ________
Organisationssnummer: ________

Ideella föreningens namn och säte

§ 1. Den ideella föreningen, fortsatt benämnd "föreningen", kallas ________ och har säte i ________.


Ideellt ändamål

§ 2. Föreningens arbete ska bedrivas som en allmännyttig förening med följande ändamål:

________

Föreningen ska följa de lagar och regler som finns på området.


Medlemsskap

§ 3. Föreningen är öppen för samtliga, över 18 år, som delar föreningens ändamål och följer dess stadgar.

§ 4. Medlemsskap erhålls på följande sätt:

________


Medlemsavgift

§ 5. Medlemmarna är skyldiga att årligen betala en medlemsavgift om ________ SEK (________).

Medlemsavgift betalas på det sätt och inom den tid som bestäms av styrelsen.


Ideell medlemsinsats

§ 6. Samtliga medlemmar är skyldiga att delta i föreningen med ideella insatser enligt följande:

________


Utträde ur föreningen

§ 7. Utträde ur föreningen sker på följande sätt:

________


Uteslutning

§ 8. En medlem som bryter mot föreningens stadgar och åsidosätter sina skyldigheter, genom att t.ex. inte betala fastställd medlemsavgift, inte följa fattade beslut, motarbeta föreningens intressen eller skadar föreningen, får uteslutas av styrelsen.

§ 9. Innan uteslutning blir aktuellt ska medlemmen i fråga få tillfälle att, inom 14 dagar, yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasatts.

§ 10. I beslut om uteslutning ska skälen redovisas samt information om överklagande framgå.


Styrelse

§ 11. Styrelsen ska bestå av tre styrelseledamöter med ________ suppleanter.

Till styrelseledamot kan den som är medlem i föreningen väljas. Detsamma gäller för suppleanter.

§ 12. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs på årsmötet för tiden fram till slutet av nästa ordinarie årsmöte.

§ 13. Styrelsen är beslutsför när antalet närvarande ledamöter vid sammanträdet överstiger hälften av samtliga ledamöter.

§ 14. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig och vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden. När för beslutförhet minsta antal ledamöter är närvarande fordras dock för giltigt beslut att samtliga närvarande ledamöter ställer sig bakom beslutet.

§ 15. Styrelsens uppgifter

Styrelsen har till uppgift att företräda föreningen och bevaka dess intressen. Vidare ansvarar styrelsen för föreningens ekonomi och för att verkställa de beslut som fattas på årsmötet.

§ 16. Styrelsens sammanträde

Styrelsen ska sammanträda då antingen ordföraren eller minst tre andra styrelseledamöter begär det.


Revisor/-er

§ 17. Föreningen ska ha ________ revisorer med ________ revisorssuppleanter.

Revisor/-er och i förekommande fall suppleant/-er väljs för tiden från ordinarie årsmöte intill dess nästa årsmöte ägt rum.

§ 18. Revisorn/revisorerna ska bedriva sitt arbete så att revisionen är avslutad och revisionsberättelsen angiven senast före det ordinarie årsmötet.

Revisorn/revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar.


Räkenskapsår

§ 19. Föreningens räkenskapsår omfattar perioden 1 januari - 31 december.


Årsredovisning

§ 20. Senast ________ veckor innan det ordinarie årsmötet ska styrelsen överlämna årsredovisningen till revisorn/revisorerna.

Årsredovisningen ska bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.


Årsmöte

§ 21. Årsmöte ska i föreningen hållas före juni månads utgång varje år.

§ 22. Extra årsmöte ska hållas då styrelsen finner skäl till det. Styrelsen kan även kalla till extra årsmöte om revisorn/en revisor eller minst en tiondel av samtliga röstberättigade skriftligen begär det för att behandla ett angivet ämne.

§ 23. Förutom medlemmar får även utomstående personer närvara under årsmötet.

§ 24. Varje medlem äger en röst på årsmötet. Rösträtt utövas av medlemmen personligen eller genom ombud. Som ombud tillåts, förutom medlems sambo/make, annan medlem eller ställföreträdare för annan medlem, även följande personer:

________

Ett ombud måste ha en skriftlig, daterad och av medlemmen undertecknad fullmakt. Utställd fullmakt gäller högst i ett år från utfärdandet.

§ 25. Omröstning sker öppet.

§ 26. För att få utöva sin rösträtt vid ett årsmöte måste varje medlem varit medlem i minst ________.

§ 27. Kallelse till årsmöte

a) Kallelse till ordinarie årsmöte ska ske senast ________ veckor i förväg.

b) Kallelse till extra årsmöte ska ske senast ________ veckor i förväg.

c) Kallelse ska ske enligt följande:

________

d) Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för årsmötet samt de ärenden som ska behandlas.

e) Önskar en medlem att visst ärende behandlas på ett årsmöte ska detta skriftligen anmälas till styrelsen i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman.

§ 28. På ordinarie årsmöte ska förekomma:

1. mötets öppnande,

2. godkännande av dagordning,

3. val av ordförande,

4. anmälan av ordförandens val av protokollförare,

5. val av justeringsman tillika rösträknare som jämte ordförande ska justera protokollet,

6. fråga om mötet blivit i behörig ordning utlyst,

7. fastställande av röstlängd,

8. styrelsens årsredovisning,

9. revisorernas berättelse,

10. fastställande av resultat- och balansräkning,

11. beslut om resultatdisposition,

12. fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna,

13. arvode åt styrelsen och revisorer,

14. val av styrelseledamöter och suppleanter,

15. val av valberedning,

16. av styrelsen till mötet hänskjutna frågor, och

17. mötets avslutande.

§ 29. 25 25255 5582222 825, 522825 855 822 2552255 58 2252252252 25552552 25222 2-8, 5522522 822 888882 5282825 285 82285525552 8 258828822 258 522.


Ordningsregler

§ 30. 522528822 555 5522 522 8288525 22 25528228522825 225 2252282222.


Föreningens vinst

§ 31. Beslut om vinstutdelning fattas av föreningsstämman efter förslag från styrelsen. För att ett beslut om vinstutdelning ska vara giltigt krävs att minst två tredjedelar av de röstande röstar för beslutet, om inget annat följer av lag.


Upplösning och likvidation

§ 32. Föreningen kan lösas upp frivilligt enligt följande:

________

§ 33. Vid eventuellt överskott vid en upplösning eller likvidation har medlemmarna rätt att så långt överskottet räcker få sina medlemsinsatser inlösta innan något betalas ut för annat ändamål. Beloppet som ska återbetalas ska motsvara insatsernas storlek. Finns flera medlemsinsatser och överskottet inte räcker till full betalning för samtliga, ska överskotter fördelas på insatserna i förhållande till deras storlek.


Ändring av stadgar

§ 34. Beslut om ändring av stadgarna fattas av föreningsstämman. För att ett beslut om ändring ska vara giltigt krävs att minst två tredjedelar av de röstande röstar för beslutet, om inget annat följer av lag.


Ovanstående stadgar har antagits vid föreningsstämma ________.

Visa ditt dokument

Senast uppdaterad ________

Stadgar för ideell förening ________
Organisationssnummer: ________

Ideella föreningens namn och säte

§ 1. Den ideella föreningen, fortsatt benämnd "föreningen", kallas ________ och har säte i ________.


Ideellt ändamål

§ 2. Föreningens arbete ska bedrivas som en allmännyttig förening med följande ändamål:

________

Föreningen ska följa de lagar och regler som finns på området.


Medlemsskap

§ 3. Föreningen är öppen för samtliga, över 18 år, som delar föreningens ändamål och följer dess stadgar.

§ 4. Medlemsskap erhålls på följande sätt:

________


Medlemsavgift

§ 5. Medlemmarna är skyldiga att årligen betala en medlemsavgift om ________ SEK (________).

Medlemsavgift betalas på det sätt och inom den tid som bestäms av styrelsen.


Ideell medlemsinsats

§ 6. Samtliga medlemmar är skyldiga att delta i föreningen med ideella insatser enligt följande:

________


Utträde ur föreningen

§ 7. Utträde ur föreningen sker på följande sätt:

________


Uteslutning

§ 8. En medlem som bryter mot föreningens stadgar och åsidosätter sina skyldigheter, genom att t.ex. inte betala fastställd medlemsavgift, inte följa fattade beslut, motarbeta föreningens intressen eller skadar föreningen, får uteslutas av styrelsen.

§ 9. Innan uteslutning blir aktuellt ska medlemmen i fråga få tillfälle att, inom 14 dagar, yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasatts.

§ 10. I beslut om uteslutning ska skälen redovisas samt information om överklagande framgå.


Styrelse

§ 11. Styrelsen ska bestå av tre styrelseledamöter med ________ suppleanter.

Till styrelseledamot kan den som är medlem i föreningen väljas. Detsamma gäller för suppleanter.

§ 12. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs på årsmötet för tiden fram till slutet av nästa ordinarie årsmöte.

§ 13. Styrelsen är beslutsför när antalet närvarande ledamöter vid sammanträdet överstiger hälften av samtliga ledamöter.

§ 14. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig och vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden. När för beslutförhet minsta antal ledamöter är närvarande fordras dock för giltigt beslut att samtliga närvarande ledamöter ställer sig bakom beslutet.

§ 15. Styrelsens uppgifter

Styrelsen har till uppgift att företräda föreningen och bevaka dess intressen. Vidare ansvarar styrelsen för föreningens ekonomi och för att verkställa de beslut som fattas på årsmötet.

§ 16. Styrelsens sammanträde

Styrelsen ska sammanträda då antingen ordföraren eller minst tre andra styrelseledamöter begär det.


Revisor/-er

§ 17. Föreningen ska ha ________ revisorer med ________ revisorssuppleanter.

Revisor/-er och i förekommande fall suppleant/-er väljs för tiden från ordinarie årsmöte intill dess nästa årsmöte ägt rum.

§ 18. Revisorn/revisorerna ska bedriva sitt arbete så att revisionen är avslutad och revisionsberättelsen angiven senast före det ordinarie årsmötet.

Revisorn/revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar.


Räkenskapsår

§ 19. Föreningens räkenskapsår omfattar perioden 1 januari - 31 december.


Årsredovisning

§ 20. Senast ________ veckor innan det ordinarie årsmötet ska styrelsen överlämna årsredovisningen till revisorn/revisorerna.

Årsredovisningen ska bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.


Årsmöte

§ 21. Årsmöte ska i föreningen hållas före juni månads utgång varje år.

§ 22. Extra årsmöte ska hållas då styrelsen finner skäl till det. Styrelsen kan även kalla till extra årsmöte om revisorn/en revisor eller minst en tiondel av samtliga röstberättigade skriftligen begär det för att behandla ett angivet ämne.

§ 23. Förutom medlemmar får även utomstående personer närvara under årsmötet.

§ 24. Varje medlem äger en röst på årsmötet. Rösträtt utövas av medlemmen personligen eller genom ombud. Som ombud tillåts, förutom medlems sambo/make, annan medlem eller ställföreträdare för annan medlem, även följande personer:

________

Ett ombud måste ha en skriftlig, daterad och av medlemmen undertecknad fullmakt. Utställd fullmakt gäller högst i ett år från utfärdandet.

§ 25. Omröstning sker öppet.

§ 26. För att få utöva sin rösträtt vid ett årsmöte måste varje medlem varit medlem i minst ________.

§ 27. Kallelse till årsmöte

a) Kallelse till ordinarie årsmöte ska ske senast ________ veckor i förväg.

b) Kallelse till extra årsmöte ska ske senast ________ veckor i förväg.

c) Kallelse ska ske enligt följande:

________

d) Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för årsmötet samt de ärenden som ska behandlas.

e) Önskar en medlem att visst ärende behandlas på ett årsmöte ska detta skriftligen anmälas till styrelsen i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman.

§ 28. På ordinarie årsmöte ska förekomma:

1. mötets öppnande,

2. godkännande av dagordning,

3. val av ordförande,

4. anmälan av ordförandens val av protokollförare,

5. val av justeringsman tillika rösträknare som jämte ordförande ska justera protokollet,

6. fråga om mötet blivit i behörig ordning utlyst,

7. fastställande av röstlängd,

8. styrelsens årsredovisning,

9. revisorernas berättelse,

10. fastställande av resultat- och balansräkning,

11. beslut om resultatdisposition,

12. fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna,

13. arvode åt styrelsen och revisorer,

14. val av styrelseledamöter och suppleanter,

15. val av valberedning,

16. av styrelsen till mötet hänskjutna frågor, och

17. mötets avslutande.

§ 29. 25 25255 5582222 825, 522825 855 822 2552255 58 2252252252 25552552 25222 2-8, 5522522 822 888882 5282825 285 82285525552 8 258828822 258 522.


Ordningsregler

§ 30. 522528822 555 5522 522 8288525 22 25528228522825 225 2252282222.


Föreningens vinst

§ 31. Beslut om vinstutdelning fattas av föreningsstämman efter förslag från styrelsen. För att ett beslut om vinstutdelning ska vara giltigt krävs att minst två tredjedelar av de röstande röstar för beslutet, om inget annat följer av lag.


Upplösning och likvidation

§ 32. Föreningen kan lösas upp frivilligt enligt följande:

________

§ 33. Vid eventuellt överskott vid en upplösning eller likvidation har medlemmarna rätt att så långt överskottet räcker få sina medlemsinsatser inlösta innan något betalas ut för annat ändamål. Beloppet som ska återbetalas ska motsvara insatsernas storlek. Finns flera medlemsinsatser och överskottet inte räcker till full betalning för samtliga, ska överskotter fördelas på insatserna i förhållande till deras storlek.


Ändring av stadgar

§ 34. Beslut om ändring av stadgarna fattas av föreningsstämman. För att ett beslut om ändring ska vara giltigt krävs att minst två tredjedelar av de röstande röstar för beslutet, om inget annat följer av lag.


Ovanstående stadgar har antagits vid föreningsstämma ________.