Överst på sidan

Stämmoprotokoll för extra bolagsstämma

Förlopp:
0%
?
X

Uppge om detta protokoll ska upprättas för en årsstämma eller en extra bolagsstämma avseende likvidation eller annat. En årsstämma ska hållas en gång per år i ett aktiebolag och är ett möte där aktieägarna fattar viktiga beslut, bl.a. ska aktiebolagets årsredovisning fastställas samt balans- och resultaträkning godkännas. En extra bolagsstämma kan hållas när det anses behövligt, d.v.s. om beslut måste fattas gällande något innan nästa årsstämma. En extra bolagsstämma ska hållas om ett bolag ska likvideras, d.v.s. avslutas, men kan även hållas för att besluta om andra frågor. Detta dokument kan endast användas för upprättande av protokoll för extra bolagsstämma gällande likvidation.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

Extra bolagsstämma (likvidation)

________
Organisationsnummer: ________

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i ________ den ________.


§ 1. Ordförande
och justeringsman

Till ordförande har ________ utsetts av bolagsstämman.

Som justeringsman har bolagsstämman utsett ________.


§ 2. Röstlängd

Aktieägare Antal aktier
________ ________


§ 3. 55882882 285 5522552822

55882882 2888 8285288252252 2228252255528 55 522555528 25 222 2255222 8522 285 552255282222 225252528.


§ 4. Beslut gällande likvidation

Beslut om likvidation grundade sig i det förslag till beslut som lades fram av styrelsen den ________.

Bolagsstämman beslutade att aktiebolaget ska träda i likvidation omedelbart.

Beslut om att träda i likvidation fattades enhälligt.

Skälen till varför beslut om likvidation fattades:

________

Skifteteslikviden förväntas uppgå till ________ SEK (________). Skiftet beräknas vidare ske den ________.


§ 5. Anmälan till Bolagsverket och likvidator

Bolagsstämman beslutade att ________ ska anmäla likvidationen till Bolagsverket. Vidare föreslog bolagsstämman att ________ utses till likvidator.


§ 6. Avslutande

Bolagsstämman avslutades.


§ 7. Underskrifter


Ort: __________ Datum: ________________________________________________

Namnförtydligande (ordföranden/protokollföraren): ________


Ort: __________ Datum: ________________________________________________

Namnförtydligande (justeringsman): ________

Visa det pågående
dokumentet

Extra bolagsstämma (likvidation)

________
Organisationsnummer: ________

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i ________ den ________.


§ 1. Ordförande
och justeringsman

Till ordförande har ________ utsetts av bolagsstämman.

Som justeringsman har bolagsstämman utsett ________.


§ 2. Röstlängd

Aktieägare Antal aktier
________ ________


§ 3. 55882882 285 5522552822

55882882 2888 8285288252252 2228252255528 55 522555528 25 222 2255222 8522 285 552255282222 225252528.


§ 4. Beslut gällande likvidation

Beslut om likvidation grundade sig i det förslag till beslut som lades fram av styrelsen den ________.

Bolagsstämman beslutade att aktiebolaget ska träda i likvidation omedelbart.

Beslut om att träda i likvidation fattades enhälligt.

Skälen till varför beslut om likvidation fattades:

________

Skifteteslikviden förväntas uppgå till ________ SEK (________). Skiftet beräknas vidare ske den ________.


§ 5. Anmälan till Bolagsverket och likvidator

Bolagsstämman beslutade att ________ ska anmäla likvidationen till Bolagsverket. Vidare föreslog bolagsstämman att ________ utses till likvidator.


§ 6. Avslutande

Bolagsstämman avslutades.


§ 7. Underskrifter


Ort: __________ Datum: ________________________________________________

Namnförtydligande (ordföranden/protokollföraren): ________


Ort: __________ Datum: ________________________________________________

Namnförtydligande (justeringsman): ________