Överst på sidan

Stämmoprotokoll för föreningsstämma

Förlopp:
0%
?
X

Uppge om detta stämmoprotokoll upprättas för en bostadsrättsförening, en ekonomisk förening eller en ideell förening. Det finns två olika typer av föreningar, ekonomiska och ideella. En bostadsrättsförening är en typ av ekonomisk förening och är den enda typen av förening som tillåts upplåta lägenheter till sina medlemmar. Skillnaden mellan en ekonomisk förening och en ideell förening är syftet med den verksamhet som drivs. En ekonomisk förening bedriver ekonomisk verksamhet med syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. En ideell förening ska ha ett annat syfte, det kan t.ex. vara att stärka medlemmarnas rättigheter i samhället eller allmännyttigt.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

Stämmoprotokoll för föreningsstämma

________ (bostadsrättsförening)
Organisationsnummer: ________

Protokoll fört vid föreningsstämma i ________ den ________.


§ 1. Föreningsstämmans öppnande

Föreningsstämman öppnades av styrelsens ordförande ________.


§ 2. Ordförande
och justeringsman

Till ordförande har ________ utsetts av föreningsstämman. Detta protokoll har upprättats av denne.

Som justeringsman har föreningsstämman utsett ________.


§ 3. Röstlängd

Föreningsmedlemmar som närvarade
________ (även biträde ________ var närvarande)
________ (även biträde ________ var närvarande)


§ 4. Kallelse och dagordning

Kallelse till föreningsstämman konstaterades ha utfärdats på ett korrekt sätt och dagordningen godkändes.


§ 5. Årsredovisning och revisionsberättelse

Årssredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsår ________ - ________ lades fram och godkändes.


§ 6. 8288882288255222882

82888822882552228822 225255228 285 828852 25225528 22 522 85225 2888 522 2888 552588225525.


§ 7. 82858252- 285 8585285522822

82858252- 285 858528552282222 258282588528.


§ 8. Resultatdeposition

Föreningsstämman fattade beslut om att godkänna styrelsens och den verkställande direktörens förslag till vinstdeposition i årsredovisningen.


§ 9. Ansvarsfrihet

Styrelsen och den verkställande direktören i föreningen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret (________ - ________).


§ 10. Arvoden

Föreningsstämman beslutade om att tilldela styrelsen arvode enligt följande:

________


§ 11. Val av ny styrelseledmot

Fram tills nästa föreningsstämma valdes ________ som ledamot till styrelsen.

Vid omröstning fick ________ ________ röster.

________ fick lika många röster som ________ och beslut fattades därför genom lottning.


§ 12. Val av
styrelsesuppleant

Fram tills nästa föreningsstämma valdes ________ till styrelsesuppleant i styrelsen.

Vid omröstning fick ________ ________ röster.

________ fick lika många röster som ________ och beslut fattades därför genom lottning.


§ 13. Val av revisor

Fram tills nästa föreningsstämma valdes ________ till revisor för föreningen.

Vid omröstning fick ________ ________ röster.

________ fick lika många röster som ________ och beslut fattades därför genom lottning.


§ 14. Beslut om ________

Yrkande för beslutet:

________

Vid omröstning röstade ________ av de röstberättigade för och ________ emot det som yrkats.

Då lika många röstade för och emot vad som yrkats fattades beslut genom ordförandens utslagsröst. Ordförande röstade för det som yrkades.


§ 15. Avslutande

Föreningsstämman avslutades.


§ 16. Underskrifter


Ort: __________ Datum: ________________________________________________

Namnförtydligande (ordföranden/protokollföraren): ________


Ort: __________ Datum: ________________________________________________

Namnförtydligande (justeringsman): ________

Visa det pågående
dokumentet

Stämmoprotokoll för föreningsstämma

________ (bostadsrättsförening)
Organisationsnummer: ________

Protokoll fört vid föreningsstämma i ________ den ________.


§ 1. Föreningsstämmans öppnande

Föreningsstämman öppnades av styrelsens ordförande ________.


§ 2. Ordförande
och justeringsman

Till ordförande har ________ utsetts av föreningsstämman. Detta protokoll har upprättats av denne.

Som justeringsman har föreningsstämman utsett ________.


§ 3. Röstlängd

Föreningsmedlemmar som närvarade
________ (även biträde ________ var närvarande)
________ (även biträde ________ var närvarande)


§ 4. Kallelse och dagordning

Kallelse till föreningsstämman konstaterades ha utfärdats på ett korrekt sätt och dagordningen godkändes.


§ 5. Årsredovisning och revisionsberättelse

Årssredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsår ________ - ________ lades fram och godkändes.


§ 6. 8288882288255222882

82888822882552228822 225255228 285 828852 25225528 22 522 85225 2888 522 2888 552588225525.


§ 7. 82858252- 285 8585285522822

82858252- 285 858528552282222 258282588528.


§ 8. Resultatdeposition

Föreningsstämman fattade beslut om att godkänna styrelsens och den verkställande direktörens förslag till vinstdeposition i årsredovisningen.


§ 9. Ansvarsfrihet

Styrelsen och den verkställande direktören i föreningen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret (________ - ________).


§ 10. Arvoden

Föreningsstämman beslutade om att tilldela styrelsen arvode enligt följande:

________


§ 11. Val av ny styrelseledmot

Fram tills nästa föreningsstämma valdes ________ som ledamot till styrelsen.

Vid omröstning fick ________ ________ röster.

________ fick lika många röster som ________ och beslut fattades därför genom lottning.


§ 12. Val av
styrelsesuppleant

Fram tills nästa föreningsstämma valdes ________ till styrelsesuppleant i styrelsen.

Vid omröstning fick ________ ________ röster.

________ fick lika många röster som ________ och beslut fattades därför genom lottning.


§ 13. Val av revisor

Fram tills nästa föreningsstämma valdes ________ till revisor för föreningen.

Vid omröstning fick ________ ________ röster.

________ fick lika många röster som ________ och beslut fattades därför genom lottning.


§ 14. Beslut om ________

Yrkande för beslutet:

________

Vid omröstning röstade ________ av de röstberättigade för och ________ emot det som yrkats.

Då lika många röstade för och emot vad som yrkats fattades beslut genom ordförandens utslagsröst. Ordförande röstade för det som yrkades.


§ 15. Avslutande

Föreningsstämman avslutades.


§ 16. Underskrifter


Ort: __________ Datum: ________________________________________________

Namnförtydligande (ordföranden/protokollföraren): ________


Ort: __________ Datum: ________________________________________________

Namnförtydligande (justeringsman): ________