Uppsägning av arbetstagare

Förlopp:
0%
Ändra mallen
Visa ditt dokument

________

Uppsägning av arbetstagare

§ 1. Arbetstagare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________


§ 2. Arbetsgivare

Namn: ________
Organisationsnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
Arbetstagarens närmaste chef: ________


§ 3. Uppsägning på grund av arbetsbrist

Härmed sägs ovan angiven arbetstagare upp från anställningen som ________ hos ________. Uppsägningstiden uppgår till och anställningen upphör således efter det att arbetstagaren tilldelats detta uppsägningsbrev.

Följande skäl ligger till grund för uppsägningen:

________


§ 4. Företrädesrätt till återanställning

Under uppsägningstiden och till dess nio månader har förflutit från det att anställningen upphörde har arbetstagaren företrädesrätt till återanställning på samma ort och inom samma verkningsområde som tidigare.

En förutsättning för att företrädesrätten till återanställning ska träda in är att arbetstagaren skriftligen anmäler sådant intresse till arbetsgivaren. En sådan anmälan ska göras senast en månad efter anställningens upphörande, när denna period har passerat är rätten till återanställning förverkad.


§ 5. Om arbetstagaren vill ogiltigförklara uppsägningen

Om arbetstagaren vill göra gällande att uppsägningen är ogiltig, d.v.s. inte sakligt grundad enligt 7 § lagen om anställningsskydd, ska arbetsgivaren underrättas inom två veckor från det att arbetstagaren tagit del av uppsägningsbeskedet.

Arbetstagarens fackliga organisation har rätt till tvisteförhandling med arbetsgivaren om uppsägningen. Sådan förhandling ska begäras inom två veckor efter det att uppsägningen skedde.

Om förhandlingen avslutas i oenighet, ska talan hos domstol väckas inom två veckor efter förhandlingens avslutande. Om förhandling inte genomförs kan arbetstagaren själv väcka talan hos domstol inom två veckor efter det att tiden för underrättelse gått ut.

Om de angivna tiderna inte hålls har arbetstagaren förlorat sin rätt att föra talan om eventuellt ogiltigförklarande av uppsägningen.


§ 6. 82 5582282525522 8888 822555 8255282525

82 5582282525522 8888 822555 8255282525 225 528252822 58 522852282222 825 5582282885522 52525552258 22 52225 8222 2255 2525525 2552 522 28525222 55 522 825522255252 5525882222 22522228, 5.8.8. 55222 225 522852282222.

Arbetstagarens fackliga organisation har rätt till tvisteförhandling med arbetsgivaren om skadan. Sådan förhandling ska begäras inom fyra månader efter det att skadan skedde. Om förhandlingen avslutas i oenighet kan part gå vidare till domstol. Talan ska i sådant fall väckas hos domstolen inom fyra månader efter avslutad förhandling. Om förhandling inte genomförs kan arbetstagaren själv väcka talan hos domstol inom fyra månader efter det att tiden för underrättelse gått ut.

Om de angivna tiderna inte hålls har arbetstagaren förlorat sin rätt att föra talan om skadestånd.


§ 7. Underskrifter


Ort:
_______ Datum: _____________________________________

Arbetstagarens namnförtydligande: ________


Ort:
_______ Datum: _____________________________________

Arbetsgivarens namnförtydligande (närmaste chef): ________

Visa ditt dokument

________

Uppsägning av arbetstagare

§ 1. Arbetstagare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________


§ 2. Arbetsgivare

Namn: ________
Organisationsnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
Arbetstagarens närmaste chef: ________


§ 3. Uppsägning på grund av arbetsbrist

Härmed sägs ovan angiven arbetstagare upp från anställningen som ________ hos ________. Uppsägningstiden uppgår till och anställningen upphör således efter det att arbetstagaren tilldelats detta uppsägningsbrev.

Följande skäl ligger till grund för uppsägningen:

________


§ 4. Företrädesrätt till återanställning

Under uppsägningstiden och till dess nio månader har förflutit från det att anställningen upphörde har arbetstagaren företrädesrätt till återanställning på samma ort och inom samma verkningsområde som tidigare.

En förutsättning för att företrädesrätten till återanställning ska träda in är att arbetstagaren skriftligen anmäler sådant intresse till arbetsgivaren. En sådan anmälan ska göras senast en månad efter anställningens upphörande, när denna period har passerat är rätten till återanställning förverkad.


§ 5. Om arbetstagaren vill ogiltigförklara uppsägningen

Om arbetstagaren vill göra gällande att uppsägningen är ogiltig, d.v.s. inte sakligt grundad enligt 7 § lagen om anställningsskydd, ska arbetsgivaren underrättas inom två veckor från det att arbetstagaren tagit del av uppsägningsbeskedet.

Arbetstagarens fackliga organisation har rätt till tvisteförhandling med arbetsgivaren om uppsägningen. Sådan förhandling ska begäras inom två veckor efter det att uppsägningen skedde.

Om förhandlingen avslutas i oenighet, ska talan hos domstol väckas inom två veckor efter förhandlingens avslutande. Om förhandling inte genomförs kan arbetstagaren själv väcka talan hos domstol inom två veckor efter det att tiden för underrättelse gått ut.

Om de angivna tiderna inte hålls har arbetstagaren förlorat sin rätt att föra talan om eventuellt ogiltigförklarande av uppsägningen.


§ 6. 82 5582282525522 8888 822555 8255282525

82 5582282525522 8888 822555 8255282525 225 528252822 58 522852282222 825 5582282885522 52525552258 22 52225 8222 2255 2525525 2552 522 28525222 55 522 825522255252 5525882222 22522228, 5.8.8. 55222 225 522852282222.

Arbetstagarens fackliga organisation har rätt till tvisteförhandling med arbetsgivaren om skadan. Sådan förhandling ska begäras inom fyra månader efter det att skadan skedde. Om förhandlingen avslutas i oenighet kan part gå vidare till domstol. Talan ska i sådant fall väckas hos domstolen inom fyra månader efter avslutad förhandling. Om förhandling inte genomförs kan arbetstagaren själv väcka talan hos domstol inom fyra månader efter det att tiden för underrättelse gått ut.

Om de angivna tiderna inte hålls har arbetstagaren förlorat sin rätt att föra talan om skadestånd.


§ 7. Underskrifter


Ort:
_______ Datum: _____________________________________

Arbetstagarens namnförtydligande: ________


Ort:
_______ Datum: _____________________________________

Arbetsgivarens namnförtydligande (närmaste chef): ________