Överst på sidan

Uppsägning av arbetstagare

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då detta dokument upprättas och överlämnas till arbetstagaren. Sker överlämningen inte personligen anges datumet då brevet skickas.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Uppsägning av arbetstagare

§ 1. Arbetstagare

Namn: ________

Personnummer: ________

Adress: ________

Telefon: ________


§ 2. Arbetsgivare

Namn: ________

Organisationsnummer: ________

Adress: ________


Närmaste chef:
________

Telefon: ________

E-post: ________


§ 3. Uppsägning på grund av arbetsbrist

Härmed sägs ovan angiven arbetstagare upp från anställningen som ________ hos ________. Uppsägningstiden uppgår till och anställningen upphör således efter det att arbetstagaren tilldelats detta uppsägningsbrev.


Följande skäl ligger till grund för uppsägningen:

________


§ 4. Företrädesrätt till återanställning

Under uppsägningstiden och till dess nio månader har förflutit från det att anställningen upphörde har arbetstagaren företrädesrätt till återanställning på samma ort och inom samma verkningsområde som tidigare.

En förutsättning för att företrädesrätten till återanställning ska träda in är att arbetstagaren skriftligen anmäler sådant intresse till arbetsgivaren. En sådan anmälan ska göras senast en månad efter anställningens upphörande, när denna period har passerat är rätten till återanställning förverkad.


§ 5. Om arbetstagaren vill ogiltigförklara uppsägningen

Om arbetstagaren vill göra gällande att uppsägningen är ogiltig, d.v.s. inte sakligt grundad enligt 7 § lagen om anställningsskydd, ska arbetsgivaren underrättas inom två veckor från det att arbetstagaren tagit del av uppsägningsbeskedet.

Arbetstagarens fackliga organisation har rätt till tvisteförhandling med arbetsgivaren om uppsägningen. Sådan förhandling ska begäras inom två veckor efter det att uppsägningen skedde.

Om förhandlingen avslutas i oenighet, ska talan hos domstol väckas inom två veckor efter förhandlingens avslutande. Om förhandling inte genomförs kan arbetstagaren själv väcka talan hos domstol inom två veckor efter det att tiden för underrättelse gått ut.

Om de angivna tiderna inte hålls har arbetstagaren förlorat sin rätt att föra talan om eventuellt ogiltigförklarande av uppsägningen.


§ 6. Om arbetstagaren vill begära skadestånd

Om arbetstagaren vill begära skadestånd med anledning av uppsägningen ska arbetsgivaren underrättas om detta inom fyra månader från den tidpunkt då den skadegörande handlingen företogs, d.v.s. dagen för uppsägningen.

85822825255228 25828825 252528852822 555 5522 2888 28882222555258822 225 5582282885522 22 825552. 55552 22555258822 825 8225558 8222 2255 2525525 22225 522 522 825552 822552. 82 2255525882222 58885258 8 22282522 252 2552 25 885552 2888 5228228. 55852 825 8 855522 2588 858258 528 522822822 8222 2255 2525525 22225 58885255 22555258822. 82 22555258822 8222 222222258 252 5582282525522 82588 85825 25852 528 5228228 8222 2255 2525525 22225 522 522 28522 225 5252555222882 2522 52.

Om de angivna tiderna inte hålls har arbetstagaren förlorat sin rätt att föra talan om skadestånd.


§ 7. UnderskrifterOrt:
_______ Datum: _____________________________________

Arbetstagarens namnförtydligande: ________Ort: _______ Datum: _____________________________________

Arbetsgivarens namnförtydligande (närmaste chef): ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Uppsägning av arbetstagare

§ 1. Arbetstagare

Namn: ________

Personnummer: ________

Adress: ________

Telefon: ________


§ 2. Arbetsgivare

Namn: ________

Organisationsnummer: ________

Adress: ________


Närmaste chef:
________

Telefon: ________

E-post: ________


§ 3. Uppsägning på grund av arbetsbrist

Härmed sägs ovan angiven arbetstagare upp från anställningen som ________ hos ________. Uppsägningstiden uppgår till och anställningen upphör således efter det att arbetstagaren tilldelats detta uppsägningsbrev.


Följande skäl ligger till grund för uppsägningen:

________


§ 4. Företrädesrätt till återanställning

Under uppsägningstiden och till dess nio månader har förflutit från det att anställningen upphörde har arbetstagaren företrädesrätt till återanställning på samma ort och inom samma verkningsområde som tidigare.

En förutsättning för att företrädesrätten till återanställning ska träda in är att arbetstagaren skriftligen anmäler sådant intresse till arbetsgivaren. En sådan anmälan ska göras senast en månad efter anställningens upphörande, när denna period har passerat är rätten till återanställning förverkad.


§ 5. Om arbetstagaren vill ogiltigförklara uppsägningen

Om arbetstagaren vill göra gällande att uppsägningen är ogiltig, d.v.s. inte sakligt grundad enligt 7 § lagen om anställningsskydd, ska arbetsgivaren underrättas inom två veckor från det att arbetstagaren tagit del av uppsägningsbeskedet.

Arbetstagarens fackliga organisation har rätt till tvisteförhandling med arbetsgivaren om uppsägningen. Sådan förhandling ska begäras inom två veckor efter det att uppsägningen skedde.

Om förhandlingen avslutas i oenighet, ska talan hos domstol väckas inom två veckor efter förhandlingens avslutande. Om förhandling inte genomförs kan arbetstagaren själv väcka talan hos domstol inom två veckor efter det att tiden för underrättelse gått ut.

Om de angivna tiderna inte hålls har arbetstagaren förlorat sin rätt att föra talan om eventuellt ogiltigförklarande av uppsägningen.


§ 6. Om arbetstagaren vill begära skadestånd

Om arbetstagaren vill begära skadestånd med anledning av uppsägningen ska arbetsgivaren underrättas om detta inom fyra månader från den tidpunkt då den skadegörande handlingen företogs, d.v.s. dagen för uppsägningen.

85822825255228 25828825 252528852822 555 5522 2888 28882222555258822 225 5582282885522 22 825552. 55552 22555258822 825 8225558 8222 2255 2525525 22225 522 522 825552 822552. 82 2255525882222 58885258 8 22282522 252 2552 25 885552 2888 5228228. 55852 825 8 855522 2588 858258 528 522822822 8222 2255 2525525 22225 58885255 22555258822. 82 22555258822 8222 222222258 252 5582282525522 82588 85825 25852 528 5228228 8222 2255 2525525 22225 522 522 28522 225 5252555222882 2522 52.

Om de angivna tiderna inte hålls har arbetstagaren förlorat sin rätt att föra talan om skadestånd.


§ 7. UnderskrifterOrt:
_______ Datum: _____________________________________

Arbetstagarens namnförtydligande: ________Ort: _______ Datum: _____________________________________

Arbetsgivarens namnförtydligande (närmaste chef): ________