Överst på sidan

Volontäravtal

Förlopp:
0%
?
X

Uppge dagens datum då detta avtal skapas.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Volontäravtal

§ 1. Volontärarbetare

Namn: ________ (fortsatt benämnd som "Volontären")
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Förening där volontärarbetet ska utföras

Namn: ________ (fortsatt benämnt "Föreningen")
Adress: ________
Telefon: ________
Epost: ________
Representant: ________


§ 3. Volontärarbete

Syftet med volontärarbetet är samhällsnyttigt.

Volontärarbetet omfattar följande arbetsuppgifter:

________

Arbetet ska utföras under följande tider:

________

Detta avtal innebär inte en anställning eller ett uppdrag, vilket volontären är medveten om.


§ 4. Förbud och begränsningar

a) Publika uttalanden

Under avtalsperioden är volontären förbjuden att göra publika uttalanden som rör föreningen eller dess verksamhet på ett sätt som kan skada föreningens rykte eller integritet. Detta inkluderar negativa eller nedvärderande uttalanden på sociala medier, i intervjuer, i blogginlägg eller andra offentliga plattformar eller rum.

Detta förbud inskränker inte rätten att utöva den lagstadgade yttrandefriheten.

b) Immateriella rättigheter

Volontären förbinder sig att inte använda föreningens immateriella rättigheter för personlig vinning eller utan föreningens skriftliga godkännande.

c) Reklam och försäljning

Volontären är inte tillåten att använda volontärarbetet för att göra personlig reklam eller för att sälja varor eller tjänster för egen räkning.

d) Överlåta rättigheter

Volontären förstår och samtycker till att rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal inte kan överlåtas till tredje part utan skriftligt godkänannde från föreningen.

e) Lagar och regler

Volontären ska vid utförandet av sitt arbete följa gällande lagar, regler och policys.

Volontären är vidare förbjuden att vara delaktig i någon olaglig verksamhet eller aktivitet.


§ 5. Giltighetsperiod

Avtalet löper från och med den ________ tillsvidare.


§ 6. Uppsägning

Avtalet måste sägas upp för att upphöra att gälla. Uppsägning ska ske skriftligt och uppsägningstiden uppgår till ________.


§ 7. Ersättning

Ekonomisk ersättning

Volontären har under tiden för volontärarbetet rätt till en symbolisk ekonomisk ersättning om ________ SEK per dag.

Utbetalning av ekonomisk ersättning

Utbetalning ska ske till bankkonto ________ hos ________.


§ 8. Försäkring

Volontären ansvarar själv för att teckna försäkring/-ar.


§ 9. Sekretess

Volontären förbiner sig att inte utnyttja eller röja konfidentiellt information angående föreningen och dess verksamhet under perioden för volontärarbetet.

Vad som föreskrivs ovan gäller även fär följande period efter volontärarbetet upphört: ________.

Förbindelsen omfattar inte sådan konfidentiell information som är allmänt tillgängligt eller blivit känd för volontären före volontärarbetets start.

När volontärarbetet upphör ska volontären årerlämna all egendom, alla affärshandlingar samt all övrig skriftlig och digital information tillhörande föreningen.


§ 10.
Bilder och videos

Föreningen tillåts publicera och offentliggöra bilder och videos där volontären syns.


§ 11. 8255258822 58 225822522282225

22222 52525228225252 58 52225 58258 225252225 8282225522 522 2252282222 52288252555 225822522282225 8 22882522 225 5525822558225255282222 (2828). 22582252228222525 222225 225582 825525858 8 522 252 522 55 58 822252882 225 2222222552522 58 828222555582222.

55228825 225822522282225 822 825525858 58 2252282222 22585558 22228522282882 285 55222558 225582 58 82525825 22582225.


§ 12. Underskifter


Datum: _______ Ort: _________________________________________

Namnförtydligande volontär: ________


Datum: _______ Ort: _________________________________________

Namnförtydligande (representant för ________): ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Volontäravtal

§ 1. Volontärarbetare

Namn: ________ (fortsatt benämnd som "Volontären")
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Förening där volontärarbetet ska utföras

Namn: ________ (fortsatt benämnt "Föreningen")
Adress: ________
Telefon: ________
Epost: ________
Representant: ________


§ 3. Volontärarbete

Syftet med volontärarbetet är samhällsnyttigt.

Volontärarbetet omfattar följande arbetsuppgifter:

________

Arbetet ska utföras under följande tider:

________

Detta avtal innebär inte en anställning eller ett uppdrag, vilket volontären är medveten om.


§ 4. Förbud och begränsningar

a) Publika uttalanden

Under avtalsperioden är volontären förbjuden att göra publika uttalanden som rör föreningen eller dess verksamhet på ett sätt som kan skada föreningens rykte eller integritet. Detta inkluderar negativa eller nedvärderande uttalanden på sociala medier, i intervjuer, i blogginlägg eller andra offentliga plattformar eller rum.

Detta förbud inskränker inte rätten att utöva den lagstadgade yttrandefriheten.

b) Immateriella rättigheter

Volontären förbinder sig att inte använda föreningens immateriella rättigheter för personlig vinning eller utan föreningens skriftliga godkännande.

c) Reklam och försäljning

Volontären är inte tillåten att använda volontärarbetet för att göra personlig reklam eller för att sälja varor eller tjänster för egen räkning.

d) Överlåta rättigheter

Volontären förstår och samtycker till att rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal inte kan överlåtas till tredje part utan skriftligt godkänannde från föreningen.

e) Lagar och regler

Volontären ska vid utförandet av sitt arbete följa gällande lagar, regler och policys.

Volontären är vidare förbjuden att vara delaktig i någon olaglig verksamhet eller aktivitet.


§ 5. Giltighetsperiod

Avtalet löper från och med den ________ tillsvidare.


§ 6. Uppsägning

Avtalet måste sägas upp för att upphöra att gälla. Uppsägning ska ske skriftligt och uppsägningstiden uppgår till ________.


§ 7. Ersättning

Ekonomisk ersättning

Volontären har under tiden för volontärarbetet rätt till en symbolisk ekonomisk ersättning om ________ SEK per dag.

Utbetalning av ekonomisk ersättning

Utbetalning ska ske till bankkonto ________ hos ________.


§ 8. Försäkring

Volontären ansvarar själv för att teckna försäkring/-ar.


§ 9. Sekretess

Volontären förbiner sig att inte utnyttja eller röja konfidentiellt information angående föreningen och dess verksamhet under perioden för volontärarbetet.

Vad som föreskrivs ovan gäller även fär följande period efter volontärarbetet upphört: ________.

Förbindelsen omfattar inte sådan konfidentiell information som är allmänt tillgängligt eller blivit känd för volontären före volontärarbetets start.

När volontärarbetet upphör ska volontären årerlämna all egendom, alla affärshandlingar samt all övrig skriftlig och digital information tillhörande föreningen.


§ 10.
Bilder och videos

Föreningen tillåts publicera och offentliggöra bilder och videos där volontären syns.


§ 11. 8255258822 58 225822522282225

22222 52525228225252 58 52225 58258 225252225 8282225522 522 2252282222 52288252555 225822522282225 8 22882522 225 5525822558225255282222 (2828). 22582252228222525 222225 225582 825525858 8 522 252 522 55 58 822252882 225 2222222552522 58 828222555582222.

55228825 225822522282225 822 825525858 58 2252282222 22585558 22228522282882 285 55222558 225582 58 82525825 22582225.


§ 12. Underskifter


Datum: _______ Ort: _________________________________________

Namnförtydligande volontär: ________


Datum: _______ Ort: _________________________________________

Namnförtydligande (representant för ________): ________