บันทึกข้อตกลงเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างโดยการทำงานที่บ้าน

ความคืบหน้า
0%
?
X

เลือกว่า บันทึกข้อตกลงฉบับนี้เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมสภาพการจ้างเกี่ยวกับเรื่องใด บันทึกข้อตกลงเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างโดยการทำงานที่บ้าน (Work from Home) ฉบับนี้ถูกร่างขึ้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างเกี่ยวกับการทำงานที่บ้าน (Work from Home) ลงในเอกสารต่างๆ โดยเฉพาะ (เช่น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการทำงานที่บ้านในสัญญาจ้างแรงงาน ข้อบังคับการทำงาน ข้อตกลงสภาพการจ้าง) ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างทั่วไปอื่น (เช่น อัตราค่าจ้าง สวัสดิการ เงื่อนไขการเลิกจ้าง) ผู้ใช้งานอาจเลือกใช้ บันทึกข้อตกลงเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างทั่วไป บนเว็บไซต์ของเรา ในกรณีที่ผู้ใช้งานเลือก "การทำงานที่บ้าน (Work from Home)" หมายความว่า คู่สัญญาต้องการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างเกี่ยวกับการทำงานที่บ้าน (Work from Home) ลงในเอกสารต่างๆ โดยเฉพาะ (เช่น การเพิ่ม/แก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการทำงานที่บ้านในสัญญาจ้างแรงงาน ข้อบังคับการทำงาน ข้อตกลงสภาพการจ้าง) ในกรณีที่ผู้ใช้งานเลือก "ทั่วไปอื่นๆ (เช่น อัตราค่าจ้าง สวัสดิการ เงื่อนไขการเลิกจ้าง)" หมายความว่า คู่สัญญาต้องการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างทั่วไปอื่นลงในเอกสารต่างๆ (เช่น การเพิ่ม/แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราค่าจ้าง สวัสดิการ เงื่อนไขการเลิกจ้างในสัญญาจ้างแรงงาน ข้อบังคับการทำงาน ข้อตกลงสภาพการจ้าง)คุณต้องการความช่วยเหลือส่วนบุคคลใช่หรือไม่
ในตอนท้าย คุณสามารถเลือกตัวเลือกปรึกษาทนายความได้

ช่วยเหลือ
แก้ไขแบบฟอร์ม

บันทึกข้อตกลงเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง โดยการทำงานที่บ้าน (Work from Home) ฉบับที่ ________
แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างแรงงาน

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "บันทึกข้อตกลง" ทำขึ้นที่ ________ เมื่อวันที่ ________ ระหว่าง

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้จะเรียกว่า "นายจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้จะเรียกว่า "ลูกจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ นายจ้างและลูกจ้างได้เข้าทำสัญญาจ้างแรงงาน ฉบับลงวันที่ ________ ระหว่าง ________ และ________ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้จะเรียกว่า "สัญญา" และ

โดยที่ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีความประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับดังกล่าว อันเป็นผลให้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างของลูกจ้างเกี่ยวกับการทำงานที่บ้าน (Work from Home) ของลูกจ้าง อันอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กำหนดวันและเวลาทำงาน สถานที่ทำงาน สวัสดิการ ข้อกำหนด แนวปฏิบัติ และ/หรือนโยบายการทำงานที่บ้าน (Work from Home) หรือประโยชน์อื่นของนายจ้างหรือลูกจ้างใดๆ อันเกี่ยวกับการทำงานที่บ้าน (Work from Home)

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 การเพิ่มเติมข้อความในสัญญา

คู่สัญญาตกลงกันให้เพิ่มข้อความดังต่อไปนี้เป็น ________ ภายใต้หัวข้อ ________ ของสัญญา

"(ก) สถานที่ทำงาน

ลูกจ้างตกลงจะทำงานให้แก่นายจ้างตามสัญญาฉบับนี้สลับสับเปลี่ยนระหว่างสถานที่ตามวันและเวลาทำงานที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ ดังต่อไปนี้

(1) สถานประกอบการของนายจ้าง ดังต่อไปนี้

________

(2) ที่อยู่อาศัยของลูกจ้าง ดังต่อไปนี้

________

ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "สถานที่ทำงาน"

ในกรณีที่มีความจำเป็นในการทำงานตามสัญญาฉบับนี้ หรือเพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จลุล่วง ลูกจ้างตกลงที่จะเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ทำงาน หรือปฏิบัติงานตามสถานที่นอกเหนือจากสถานที่ทำงานตามที่นายจ้างจะได้มอบหมายและแจ้งให้ทราบเป็นคราวๆ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางภายในหรือต่างประเทศ

ลูกจ้างยังตกลงและรับทราบว่าในการทำงานให้กับนายจ้างตามสัญญาฉบับนี้ นายจ้างอาจเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงานของลูกจ้างไปยังสถานประกอบการอื่นของนายจ้างอันเป็นการถาวรได้ตามที่นายจ้างเห็นสมควร ทั้งนี้ เพื่อสอดคล้องกับ ตำแหน่งงาน และหน้าที่งานของลูกจ้าง

(ข) การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยของลูกจ้าง

ในกรณีที่ลูกจ้างเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยของลูกจ้างซึ่งเป็นสถานที่ทำงานตามสัญญาฉบับนี้ ลูกจ้างตกลงจะแจ้งให้นายจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมิชักช้านับจากวันที่ลูกจ้างทราบว่าตนจะย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยของลูกจ้างตามสัญญาฉบับนี้

(ค) วันและเวลาทำงาน

ลูกจ้างตกลงจะทำงานให้แก่นายจ้างตามสัญญาฉบับนี้ โดยสลับสับเปลี่ยนระหว่างสถานประกอบการของนายจ้างและที่อยู่อาศัยของลูกจ้างตามวันและเวลาทำงานที่กำหนด ดังต่อไปนี้

________

(ง) การทำงานที่บ้าน (Work from Home)

ในกรณีที่ลูกจ้างทำงานที่บ้าน (Work from Home) หรือทำงาน ณ ที่อยู่อาศัยของลูกจ้างตามสัญญาฉบับนี้ ลูกจ้างได้ตกลงและให้คำรับรองไว้แก่นายจ้าง ดังต่อไปนี้

(1) ความพร้อมในการทำงาน

ภายในวันและเวลาทำงาน ลูกจ้างตกลงจะปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบต่อตำแหน่งงานและคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาของตนอย่างเคร่งครัดเสมือนกับการทำงาน ณ สถานประกอบการของนายจ้าง

(2) ความพร้อมในการติดต่อสื่อการ

ภายในวันและเวลาทำงาน ลูกจ้างตกลงให้นายจ้าง ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน และ/หรือเพื่อนร่วมงานของตนสามารถติดต่อลูกจ้างได้ตลอดเวลาตามความจำเป็นและสมควร ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

________

(จ) เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงาน

ในกรณีที่ลูกจ้างทำงานที่บ้าน (Work from Home) หรือทำงาน ณ ที่อยู่อาศัยของลูกจ้างตามสัญญาฉบับนี้ นายจ้างตกลงจะจัดให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงานซึ่งลูกจ้างสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ณ ที่อยู่อาศัยของลูกจ้างได้ ดังต่อไปนี้

________

ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงาน"

ในกรณีเช่นนี้ ลูกจ้างตกลงจะใช้งานและดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงานซึ่งอยู่ในความครอบครองของตนดังกล่าวเช่นวิญญูชนจะพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง

ในกรณีที่เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงานดังกล่าวชำรุด เสียหาย และ/หรือสูญหาย ไม่ว่าความชำรุด เสียหาย และ/หรือสูญหายนั้นจะเกิดจากตัวลูกจ้างเอง ความเสื่อมสภาพตามปกติของเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงานนั้นเอง หรือเกิดจากเหตุและ/หรือบุคคลภายนอก ลูกจ้างตกลงจะแจ้งความชำรุด เสียหาย และ/หรือสูญหายดังกล่าวนั้นให้นายจ้างทราบโดยมิชักช้า และ

เมื่อสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยกรณีใด ลูกจ้างตกลงจะส่งมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงานของนายจ้างที่อยู่ในความครอบครองของลูกจ้างคืนแก่นายจ้างในสภาพดังเดิมทั้งสิ้น

(ฉ) การเข้าตรวจดูสถานที่ทำงาน

ลูกจ้างตกลงให้นายจ้างหรือตัวแทนของนายจ้างมีสิทธิเข้าตรวจดูสถานที่ทำงานของลูกจ้างตามสัญญาฉบับนี้ โดยนายจ้างตกลงจะบอกกล่าวถึงการเข้าตรวจดูสถานที่ทำงานเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 (สาม) วัน

ในกรณีที่นายจ้างตรวจพบว่ามีการกระทำอันเป็นการผิดสัญญา ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง การกระทำอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อนายจ้าง หรือต่อเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงาน ลูกจ้างตกลงที่จะแก้ไขและปฏิบัติตามคำสั่งและ/หรือคำแนะนำของนายจ้างนั้นทุกประการ

(ช) ความปลอดภัยในการทำงาน

ในการเข้าตรวจดูสถานที่ทำงานในวรรคก่อน นายจ้างย่อมมีสิทธิในการประเมินความปลอดภัยในการทำงาน ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของลูกจ้างภายในสถานที่ทำงานนั้นๆ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ในกรณีที่นายจ้างตรวจพบว่าสถานที่ทำงานตามสัญญาฉบับนี้ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงจะร่วมกันแก้ไขและปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด"

ข้อ 2 5885222582282222858858852228822

588522258228222285885885222882255228288258288585282582 588522258228222285885885222882 58852225822822228588588522288225522828825828858528258252588558288888888888888888888888888888888888888888

ข้อ 3 ผลผูกพันและความเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

คู่สัญญาตกลงกันให้บันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีผลผูกพันตามกฎหมายและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อ 4 การบังคับใช้บันทึกข้อตกลงฉบับนี้

คู่สัญญาตกลงกันให้บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ________ เป็นต้นไป

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความและเงื่อนไขต่างๆ แห่งบันทึกข้อตกลงฉบับนี้โดยละเอียดตลอดดีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนาทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญไว้ (ถ้ามี) เป็นสำคัญลงชื่อ_______________________นายจ้าง
________ลงชื่อ_______________________ลูกจ้าง
________

ดูเอกสารของคุณ
ที่อยู่ระหว่างการสร้าง

บันทึกข้อตกลงเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง โดยการทำงานที่บ้าน (Work from Home) ฉบับที่ ________
แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างแรงงาน

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "บันทึกข้อตกลง" ทำขึ้นที่ ________ เมื่อวันที่ ________ ระหว่าง

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้จะเรียกว่า "นายจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ

________ ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ________ อยู่ที่ ________ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้จะเรียกว่า "ลูกจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ นายจ้างและลูกจ้างได้เข้าทำสัญญาจ้างแรงงาน ฉบับลงวันที่ ________ ระหว่าง ________ และ________ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้จะเรียกว่า "สัญญา" และ

โดยที่ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีความประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับดังกล่าว อันเป็นผลให้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างของลูกจ้างเกี่ยวกับการทำงานที่บ้าน (Work from Home) ของลูกจ้าง อันอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กำหนดวันและเวลาทำงาน สถานที่ทำงาน สวัสดิการ ข้อกำหนด แนวปฏิบัติ และ/หรือนโยบายการทำงานที่บ้าน (Work from Home) หรือประโยชน์อื่นของนายจ้างหรือลูกจ้างใดๆ อันเกี่ยวกับการทำงานที่บ้าน (Work from Home)

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 การเพิ่มเติมข้อความในสัญญา

คู่สัญญาตกลงกันให้เพิ่มข้อความดังต่อไปนี้เป็น ________ ภายใต้หัวข้อ ________ ของสัญญา

"(ก) สถานที่ทำงาน

ลูกจ้างตกลงจะทำงานให้แก่นายจ้างตามสัญญาฉบับนี้สลับสับเปลี่ยนระหว่างสถานที่ตามวันและเวลาทำงานที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ ดังต่อไปนี้

(1) สถานประกอบการของนายจ้าง ดังต่อไปนี้

________

(2) ที่อยู่อาศัยของลูกจ้าง ดังต่อไปนี้

________

ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "สถานที่ทำงาน"

ในกรณีที่มีความจำเป็นในการทำงานตามสัญญาฉบับนี้ หรือเพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จลุล่วง ลูกจ้างตกลงที่จะเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ทำงาน หรือปฏิบัติงานตามสถานที่นอกเหนือจากสถานที่ทำงานตามที่นายจ้างจะได้มอบหมายและแจ้งให้ทราบเป็นคราวๆ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางภายในหรือต่างประเทศ

ลูกจ้างยังตกลงและรับทราบว่าในการทำงานให้กับนายจ้างตามสัญญาฉบับนี้ นายจ้างอาจเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงานของลูกจ้างไปยังสถานประกอบการอื่นของนายจ้างอันเป็นการถาวรได้ตามที่นายจ้างเห็นสมควร ทั้งนี้ เพื่อสอดคล้องกับ ตำแหน่งงาน และหน้าที่งานของลูกจ้าง

(ข) การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยของลูกจ้าง

ในกรณีที่ลูกจ้างเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยของลูกจ้างซึ่งเป็นสถานที่ทำงานตามสัญญาฉบับนี้ ลูกจ้างตกลงจะแจ้งให้นายจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมิชักช้านับจากวันที่ลูกจ้างทราบว่าตนจะย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยของลูกจ้างตามสัญญาฉบับนี้

(ค) วันและเวลาทำงาน

ลูกจ้างตกลงจะทำงานให้แก่นายจ้างตามสัญญาฉบับนี้ โดยสลับสับเปลี่ยนระหว่างสถานประกอบการของนายจ้างและที่อยู่อาศัยของลูกจ้างตามวันและเวลาทำงานที่กำหนด ดังต่อไปนี้

________

(ง) การทำงานที่บ้าน (Work from Home)

ในกรณีที่ลูกจ้างทำงานที่บ้าน (Work from Home) หรือทำงาน ณ ที่อยู่อาศัยของลูกจ้างตามสัญญาฉบับนี้ ลูกจ้างได้ตกลงและให้คำรับรองไว้แก่นายจ้าง ดังต่อไปนี้

(1) ความพร้อมในการทำงาน

ภายในวันและเวลาทำงาน ลูกจ้างตกลงจะปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบต่อตำแหน่งงานและคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาของตนอย่างเคร่งครัดเสมือนกับการทำงาน ณ สถานประกอบการของนายจ้าง

(2) ความพร้อมในการติดต่อสื่อการ

ภายในวันและเวลาทำงาน ลูกจ้างตกลงให้นายจ้าง ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน และ/หรือเพื่อนร่วมงานของตนสามารถติดต่อลูกจ้างได้ตลอดเวลาตามความจำเป็นและสมควร ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

________

(จ) เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงาน

ในกรณีที่ลูกจ้างทำงานที่บ้าน (Work from Home) หรือทำงาน ณ ที่อยู่อาศัยของลูกจ้างตามสัญญาฉบับนี้ นายจ้างตกลงจะจัดให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงานซึ่งลูกจ้างสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ณ ที่อยู่อาศัยของลูกจ้างได้ ดังต่อไปนี้

________

ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงาน"

ในกรณีเช่นนี้ ลูกจ้างตกลงจะใช้งานและดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงานซึ่งอยู่ในความครอบครองของตนดังกล่าวเช่นวิญญูชนจะพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง

ในกรณีที่เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงานดังกล่าวชำรุด เสียหาย และ/หรือสูญหาย ไม่ว่าความชำรุด เสียหาย และ/หรือสูญหายนั้นจะเกิดจากตัวลูกจ้างเอง ความเสื่อมสภาพตามปกติของเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงานนั้นเอง หรือเกิดจากเหตุและ/หรือบุคคลภายนอก ลูกจ้างตกลงจะแจ้งความชำรุด เสียหาย และ/หรือสูญหายดังกล่าวนั้นให้นายจ้างทราบโดยมิชักช้า และ

เมื่อสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยกรณีใด ลูกจ้างตกลงจะส่งมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงานของนายจ้างที่อยู่ในความครอบครองของลูกจ้างคืนแก่นายจ้างในสภาพดังเดิมทั้งสิ้น

(ฉ) การเข้าตรวจดูสถานที่ทำงาน

ลูกจ้างตกลงให้นายจ้างหรือตัวแทนของนายจ้างมีสิทธิเข้าตรวจดูสถานที่ทำงานของลูกจ้างตามสัญญาฉบับนี้ โดยนายจ้างตกลงจะบอกกล่าวถึงการเข้าตรวจดูสถานที่ทำงานเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 (สาม) วัน

ในกรณีที่นายจ้างตรวจพบว่ามีการกระทำอันเป็นการผิดสัญญา ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง การกระทำอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อนายจ้าง หรือต่อเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงาน ลูกจ้างตกลงที่จะแก้ไขและปฏิบัติตามคำสั่งและ/หรือคำแนะนำของนายจ้างนั้นทุกประการ

(ช) ความปลอดภัยในการทำงาน

ในการเข้าตรวจดูสถานที่ทำงานในวรรคก่อน นายจ้างย่อมมีสิทธิในการประเมินความปลอดภัยในการทำงาน ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของลูกจ้างภายในสถานที่ทำงานนั้นๆ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ในกรณีที่นายจ้างตรวจพบว่าสถานที่ทำงานตามสัญญาฉบับนี้ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงจะร่วมกันแก้ไขและปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด"

ข้อ 2 5885222582282222858858852228822

588522258228222285885885222882255228288258288585282582 588522258228222285885885222882 58852225822822228588588522288225522828825828858528258252588558288888888888888888888888888888888888888888

ข้อ 3 ผลผูกพันและความเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

คู่สัญญาตกลงกันให้บันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีผลผูกพันตามกฎหมายและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อ 4 การบังคับใช้บันทึกข้อตกลงฉบับนี้

คู่สัญญาตกลงกันให้บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ________ เป็นต้นไป

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความและเงื่อนไขต่างๆ แห่งบันทึกข้อตกลงฉบับนี้โดยละเอียดตลอดดีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนาทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญไว้ (ถ้ามี) เป็นสำคัญลงชื่อ_______________________นายจ้าง
________ลงชื่อ_______________________ลูกจ้าง
________