บันทึกข้อตกลงเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง กรอกแบบฟอร์ม

ต้องทำยังไงบ้าง

1. เลือกแบบฟอร์มนี้

เริ่มต้นโดยการคลิกที่ "กรอกแบบฟอร์ม"

1 / เลือกแบบฟอร์มนี้

2. กรอกเอกสาร

ตอบคำถามบางข้อแล้วเอกสารของคุณก็จะถูกสร้างขึ้นเองโดยอัตโนมัติ

2 / กรอกเอกสาร

3. บันทึก - พิมพ์

เอกสารของคุณพร้อมแล้ว คุณจะได้รับเอกสารดังกล่าวในรูปแบบ Word และ PDF ซึ่งคุณสามารถทำการแก้ไขได้

3 / บันทึก - พิมพ์

ตัวเลือกพิเศษสำหรับการปรึกษาทนายความ

คุณสามารถเลือกที่จะขอรับความช่วยเหลือจากทนายความได้หลังจากกรอกเอกสารเสร็จแล้ว

ตัวเลือกพิเศษสำหรับการปรึกษาทนายความ

บันทึกข้อตกลงเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง

ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด 22/12/2566
รูปแบบ รูปแบบWord และ PDF
ขนาด ขนาด3 ถึง 4 หน้า
กรอกแบบฟอร์ม

ปรับปรุงล่าสุดปรับปรุงล่าสุด 22/12/2566

รูปแบบรูปแบบที่มีให้ Word และ PDF

ขนาดขนาด 3 ถึง 4 หน้า

ตัวเลือก ความช่วยเหลือจากทนายความ

กรอกแบบฟอร์ม

บันทึกข้อตกลงเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง หรือหนังสือข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขการจ้าง คือ สัญญาที่มีคู่สัญญา 2 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายนายจ้าง (เช่น นายจ้าง สมาคมนายจ้าง) ฝ่ายหนึ่ง และฝ่ายลูกจ้าง (เช่น ลูกจ้าง สหภาพแรงงานของลูกจ้าง) โดยที่ คู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่ายจัดทำบันทึกข้อตกลงดังกล่าวขึ้นเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่คู่สัญญาได้เคยทำต่อกันไว้ก่อนหน้า (เช่น สัญญาจ้างแรงงาน ข้อบังคับการทำงาน ข้อตกลงสภาพการจ้าง)

บันทึกข้อตกลงเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างฉบับนี้ อาจนำไปใช้ได้ในกรณี ดังต่อไปนี้

(ก) นายจ้าง - ลูกจ้าง ได้แก่ การตกลงร่วมกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างซึ่งกำหนดไว้ในสัญญาจ้างแรงงานที่ทั้ง 2 ฝ่ายได้เคยทำไว้ต่อกันก่อนหน้า
(ข) นายจ้าง - สหภาพแรงงาน ได้แก่ การตกลงร่วมกันระหว่างนายจ้างและสหภาพแรงงานของลูกจ้างเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างซึ่งกำหนดไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน หรือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่ทั้ง 2 ฝ่ายได้เคยทำไว้ต่อกันก่อนหน้า
(ค) สมาคมนายจ้าง - สหภาพแรงงาน ได้แก่ การตกลงร่วมกันระหว่างสมาคมฝ่ายนายจ้างและสหภาพแรงงานของลูกจ้างเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างซึ่งกำหนดไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน หรือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่ทั้ง 2 ฝ่ายได้เคยทำไว้ต่อกันก่อนหน้า

โดยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารนั้น อาจมีลักษณะเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่

  • การแก้ไขข้อความในเอกสาร โดยที่คู่สัญญาต้องการแก้ไขเงื่อนไขหรือข้อความภายหลังจากที่ได้ลงนาม/จัดทำเอกสารไปแล้ว เช่น การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจ้างหรือการทำงาน กำหนดวันและเวลาทำงาน อัตราค่าจ้าง สวัสดิการ เงื่อนไขการเลิกจ้าง การร้องทุกข์ของลูกจ้าง
  • การเพิ่มเติมข้อความใหม่ในเอกสาร โดยที่คู่สัญญาได้มีการเจรจาข้อตกลงใหม่เพิ่มเติมภายหลังจากที่ได้ลงนาม/จัดทำเอกสารไปแล้ว เช่น การเพิ่มเข้ามาใหม่ซึ่งเงื่อนไขการจ้างหรือการทำงาน กำหนดวันและเวลาทำงาน อัตราค่าจ้าง สวัสดิการ เงื่อนไขการเลิกจ้าง การร้องทุกข์ของลูกจ้าง
  • การลบข้อความในเอกสาร โดยที่คู่สัญญาได้เจรจาตกลงลดเงื่อนไขบางอย่างในสัญญาภายหลังจากที่ได้ลงนาม/จัดทำเอกสารไปแล้ว เช่น การลด/ยกเลิกเงื่อนไขการจ้างหรือการทำงาน กำหนดวันและเวลาทำงาน อัตราค่าจ้าง สวัสดิการ เงื่อนไขการเลิกจ้าง การร้องทุกข์ของลูกจ้าง

โดยอาจเป็นการแก้ไขลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะรวมกันก็ได้ ซึ่งบันทึกข้อตกลงเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างจะเป็นประโยชน์อย่างมากในด้านเวลาและความสะดวก หากต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดต่างๆ เพียงบางส่วน ซึ่งคู่สัญญาไม่จำเป็นต้องจัดทำ เจรจา และตรวจสอบเอกสารฉบับใหม่หมดทั้งฉบับ

บันทึกข้อตกลงเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างฉบับนี้ถูกร่างขึ้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างโดยเฉพาะ (เช่น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างแรงงาน ข้อบังคับการทำงาน ข้อตกลงสภาพการจ้าง) ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารอื่น (เช่น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญากู้ยืมเงิน หรือสัญญา/เอกสารอื่นๆ) ผู้ใช้งานอาจเลือกใช้ บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาทั่วไป บนเว็บไซต์ของเรา

การนำไปใช้

ในการจัดทำบันทึกข้อตกลงเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง ผู้จัดทำควรมีข้อพิจารณา ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำควรระบุรายละเอียดและข้อความสำคัญในบันทึกข้อตกลงฉบับดังกล่าว โดยละเอียดและครบถ้วน เช่น

  • คู่สัญญา เช่น ชื่อ ที่อยู่ เพื่อการอ้างอิงที่ถูกต้อง
  • เอกสารที่ต้องการจะแก้ไขเพิ่มเติม เช่น ชื่อสัญญา ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน หรือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง วันที่ทำสัญญา และเลขที่อ้างอิงของเอกสาร (ถ้ามี)
  • การแก้ไขเพิ่มเติม เช่น ลักษณะการแก้ไขและข้อความที่ต้องการแก้ไข เพิ่มเติม หรือลด โดยระบุหมายเลขข้อสัญญาและชื่อหัวข้อของเอกสารที่ต้องการแก้ไขอย่างชัดเจนเพื่อการอ้างอิงที่ถูกต้อง เนื้อหาการแก้ไขเปลี่ยนแปลง รวมถึงวันที่ที่คู่สัญญาตกลงกันให้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้

เมื่อผู้จัดทำระบุรายละเอียดและข้อความสำคัญในบันทึกข้อตกลงครบถ้วนแล้ว ผู้จัดทำควรจัดทำบันทึกข้อตกลงเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร และให้คู่สัญญาหรือตัวแทนผู้มีอำนาจของคู่สัญญา รวมถึงพยานด้วย (ถ้ามี) ลงนามในบันทึกข้อตกลงฉบับดังกล่าวให้เรียบร้อย โดย คู่สัญญาอาจจัดทำคู่ฉบับของสัญญาอย่างน้อย 2 ฉบับ เพื่อให้คู่สัญญาแต่ละฝ่ายเก็บไว้ใช้อ้างอิงเป็นหลักฐานได้ฝ่ายละอย่างน้อย 1 ฉบับ และ

คู่สัญญาแต่ละฝ่ายควรขอเอกสารแสดงตัวตนของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมาเก็บไว้ประกอบบันทึกข้อตกลงฉบับที่ตนเองถือไว้ด้วย เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หนังสือรับรองและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) รวมถึง หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ

ข้อพิจารณา

คู่สัญญาควรนำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ไปจัดเก็บรวบรวมไว้กับเอกสารหลัก และใช้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงแห่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องกับเอกสารทราบว่าเอกสารดังกล่าวมีการแก้ไข อย่างไร และเมื่อใด

นอกจากนี้ ในกรณีที่เอกสารหลักกำหนดเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอาไว้ คู่สัญญาก็จะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดนั้นด้วย หรือในกรณีที่เอกสารหลักนั้นมีกฎหมายกำหนดเอาไว้ถึงแบบ วิธี และเงื่อนไขในการแก้ไขเอาไว้ (เช่น ขั้นตอนการดำเนินการ ข้อจำกัด) คู่สัญญาก็จะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดนั้นด้วย เช่น

  • ในกรณีที่คู่สัญญาตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างแรงงาน กฎหมายกำหนดห้ามมิให้นายจ้างตกลงกับลูกจ้างโดยขัดหรือแย้งกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน (ถ้ามี) แล้วแต่กรณี เว้นแต่ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ลูกจ้างมากกว่า
  • ในกรณีที่คู่สัญญาตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กฎหมายกำหนดให้นายจ้างต้องประกาศข้อบังคับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น โดยการเผยแพร่และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ทำงานของลูกจ้าง หรือเพิ่มเติมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยก็ได้ เพื่อให้ลูกจ้างได้ทราบและเข้าถึงได้โดยสะดวก และจัดเก็บสำเนาข้อบังคับนั้นไว้ ณ สถานประกอบกิจการหรือสำนักงานของนายจ้างตลอดเวลา

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความช่วยเหลือจากทนายความ

คุณสามารถเลือกที่จะปรึกษาทนายความได้ในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือ

ทนายความสามารถช่วยคุณได้โดยทำการตอบคำถามของคุณหรือให้ความช่วยเหลือในกระบวนการต่าง ๆ จะมีการเสนอตัวเลือกดังกล่าวไว้ให้คุณในตอนท้ายของเอกสาร

แก้ไขแบบฟอร์มได้อย่างไร

คุณกรอกแบบสอบถามสำหรับป้อนข้อมูลแล้วจะเห็นได้ว่าระบบของเราจะค่อย ๆ สร้างเอกสารขึ้นเองโดยอัตโนมัติตามคำตอบที่คุณกรอกเข้าไป

ในตอนสุดท้าย คุณจะได้รับเอกสารในรูปแบบ Word และ PDF คุณสามารถแก้ไขและนำเอกสารไปใช้อีกได้

กรอกแบบฟอร์ม