หนังสือมอบอำนาจ กรอกแบบฟอร์ม

ต้องทำยังไงบ้าง

1. เลือกแบบฟอร์มนี้

เริ่มต้นโดยการคลิกที่ "กรอกแบบฟอร์ม"

1 / เลือกแบบฟอร์มนี้

2. กรอกเอกสาร

ตอบคำถามบางข้อแล้วเอกสารของคุณก็จะถูกสร้างขึ้นเองโดยอัตโนมัติ

2 / กรอกเอกสาร

3. บันทึก - พิมพ์

เอกสารของคุณพร้อมแล้ว คุณจะได้รับเอกสารดังกล่าวในรูปแบบ Word และ PDF ซึ่งคุณสามารถทำการแก้ไขได้

3 / บันทึก - พิมพ์

ตัวเลือกพิเศษสำหรับการปรึกษาทนายความ

คุณสามารถเลือกที่จะขอรับความช่วยเหลือจากทนายความได้หลังจากกรอกเอกสารเสร็จแล้ว

ตัวเลือกพิเศษสำหรับการปรึกษาทนายความ

หนังสือมอบอำนาจ

ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด 16/03/2567
รูปแบบ รูปแบบWord และ PDF
ขนาด ขนาด2 หน้า
4.7 - 9 คะแนนโหวต
กรอกแบบฟอร์ม

ปรับปรุงล่าสุดปรับปรุงล่าสุด 16/03/2567

รูปแบบรูปแบบที่มีให้ Word และ PDF

ขนาดขนาด 2 หน้า

ตัวเลือก ความช่วยเหลือจากทนายความ

คะแนน 4.7 - 9 คะแนนโหวต

กรอกแบบฟอร์ม

หนังสือมอบอำนาจ คือหนังสือซึ่งผู้มอบอำนาจฝ่ายหนึ่ง มอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจคนเดียวหรือหลายคน ดำเนินการ ธุระ กิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ว่าเรื่องใดๆ เช่น การมอบอำนาจทางการเงิน มอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่แทน มอบอำนาจให้ดำเนินการจดทะเบียนกับหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น ซึ่งการกระทำเหล่านี้ ผู้รับมอบอำนาจจะเป็นผู้ดำเนินการในนามของผู้มอบอำนาจ กล่าวคือ เสมือนว่าผู้มอบอำนาจเป็นผู้ดำเนินการเอง ผลผูกพันทางกฎหมายหมาย นิติกรรมสัญญาต่างๆ ที่อยู่ในขอบเขตของการมอบอำนาจนั้นย่อมมีผลและผูกพันผู้มอบอำนาจทั้งสิ้น โดยผู้มอบอำนาจอาจกำหนดเงื่อนไขหรือระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดได้ ทั้งนี้ อาจให้สิทธิแก่ผู้รับมอบอำนาจไปมอบอำนาจช่วงต่อให้แก่บุคคลอื่นเพื่อดำเนินการที่มอบอำนาจนั้นต่อได้ ทั้งนี้การมอบอำนาจอาจมีหรือไม่มีบำเหน็จ (ค่าตอบแทน) ก็ได้ขึ้นอยู่กับความตกลงของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

 

การนำไปใช้

ในการทำหนังสือมอบอำนาจ ผู้มอบอำนาจจะต้องระบุรายละเอียดของผู้มอบอำนาจให้ชัดเจน มีการอ้างอิงที่ระบุถึงตัวผู้มอบอำนาจได้ รวมถึงการระบุตัวผู้รับมอบอำนาจให้ชัดเจนด้วย โดยในการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจ ผู้มอบอำนาจควรคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ทักษะ ความรอบคอบ และวิจารณญาณของผู้รับมอบอำนาจให้เหมาะสมกับกิจการหรือกิจกรรมที่จะมอบอำนาจให้กระทำการ เพราะในบางครั้ง ในการดำเนินกิจการหรือกิจกรรมที่มอบอำนาจให้สำเร็จลุล่วงได้นั้น อาจต้องอาศัยการตัดสินใจเฉพาะหน้าหรือนอกเหนือจากที่ผู้มอบอำนาจจะได้อาจกำหนดแนวทาง หรือจะได้ชี้แนะเอาไว้

การมอบอำนาจอาจมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจคนเดียวหรือหลายคน แยกกันหรือร่วมกันกระทำการ/ดำเนินการ กิจการหรือกิจกรรมที่ได้รับมอบด้วยก็ได้ โดยสามารถกำหนดเงื่อนไขการดำเนินการร่วมกันหรือแยกกันได้ตามความประสงค์ของผู้มอบอำนาจ

โดยการมอบอำนาจอาจมีกำหนดระยะเวลาการเริ่มและสิ้นสุดหรือไม่ก็ได้ โดยผู้มอบอำนาจอาจกำหนดเงื่อนเวลาหรือเงื่อนไขการเริ่มมอบอำนาจและเงื่อนเวลาหรือเงื่อนไขการสิ้นสุดการมอบอำนาจ เช่น ให้การมอบอำนาจมีผลเริ่มต้นและสิ้นสุดในวันที่ที่กำหนดไว้แน่นอน หรือกำหนดเงื่อนไขให้การมอบอำนาจสิ้นสุดลงเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งขึ้น เป็นต้น โดยหากไม่ได้มีการกำหนดการเริ่มต้น หรือสิ้นสุดเอาไว้ ก็จะต้องถือว่าวันที่ทำหนังสือมอบอำนาจเป็นวันที่เริ่มมอบอำนาจ และถือว่าวันสิ้นสุดเป็นวันที่ผู้มอบอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจขาดสาระสำคัญการเป็นผู้มอบอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจตามแต่กรณี เช่น ผู้มอบอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจตาย เป็นต้น

โดยในการดำเนินการที่ได้มอบอำนาจนั้น ผู้มอบอำนาจอาจกำหนดให้ผู้รับมอบต้องดำเนินการด้วยตัวผู้รับมอบอำนาจเองเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ผู้มอบอำนาจให้ความสำคัญกับคุณสมบัติ ความสามารถเฉพาะตัวของผู้รับมอบอำนาจนั้น หรืออาจให้สิทธิผู้รับมอบอำนาจนั้นสามารถมอบอำนาจช่วงให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนผู้รับมอบอำนาจด้วยก็ได้ ซึ่งจะเรียกผู้รับมอบอำนาจต่อจากผู้รับมอบอำนาจลำดับแรกว่า ผู้รับมอบอำนาจช่วง ซึ่งในกรณีเช่นนี้ ผู้มอบอำนาจจะยังคงต้องผูกพันการใดๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจช่วงได้กระทำไปในขอบเขตอำนาจด้วยเช่นกัน

กิจการหรือกิจกรรมที่มีการมอบอำนาจนั้นอาจเป็นเรื่องเล็กน้อย เช่น การดำเนินการทางธุรการ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ หรืออาจเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากก็ได้ เช่น การมอบอำนาจให้เข้าทำสัญญาซื้อขาย ก่อภาระผูกพันในอสังหาริมทรัพย์ของผู้มอบอำนาจ หรือการประนีประนอมยอมความซึ่งเป็นการจำหน่ายสิทธิของผู้มอบอำนาจ เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นการมอบอำนาจทั่วไป หรือเป็นการมอบอำนาจเฉพาะการก็ได้ กล่าวคือการมอบอำนาจทั่วไป คือการมอบในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายๆ เรื่องเป็นการทั่วไป และเป็นการดำเนินการที่ต่อเนื่องเรื่อยไปจะกว่าการมอบอำนาจจะสิ้นสุดลงตามเงื่อนเวลา เงื่อนไข หรือโดยผลของกฎหมาย ซึ่งต่างจากการมอบอำนาจให้เฉพาะการที่ผู้รับมอบอำนาจจะได้รับมอบอำนาจดำเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ โดยหากการที่มอบอำนาจนั้นสำเร็จลุล่วงแล้ว การมอบอำนาจก็ย่อมสิ้นสุดลงโดยปริยาย

อย่างไรก็ดี ในบางกิจการหรือกิจกรรม ซึ่งต้องอาศัยคุณสมบัติ ความสามารถ เฉพาะตัวของผู้มอบอำนาจเป็นการเฉพาะ เช่น การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท การทำข้อสอบเข้าสมัครทำงาน ก็อาจไม่สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปดำเนินการหรือกระทำการแทนได้

ในการมอบอำนาจอาจมีหรือไม่มีค่าตอบแทนหรือบำเหน็จก็ได้ขึ้นอยู่กับความตกลงของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

อนึ่ง ในการทำหนังสือมอบอำนาจ โดยทั่วไป กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องมีการจัดทำเป็นหนังสือ ยกเว้นในกรณีที่ กิจการหรือกิจกรรมที่มอบอำนาจนั้นมีกฎหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่านิติกรรมใดต้องมีการทำเป็นหนังสือหรือต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ การมอบอำนาจให้ทำนิติกรรมนั้นก็ต้องทำเป็นหนังสือหรือมีหลักฐานเป็นหนังสือด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ดี การมอบอำนาจมักมีปัญหาและข้อพิพาทที่ผู้รับมอบอำนาจมักกระทำเกินขอบเขตอำนาจของอำนาจที่ได้รับมอบ ดังนั้นหากมีหลักฐานที่แสดงเป็นหนังสือที่ชัดเจนว่ามีการมอบอำนาจและขอบเขตอำนาจของผู้รับมอบอำนาจมีมากน้อยเพียงใด ก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาดังกล่าวได้อย่างมาก ดังนั้นไม่ว่าในการมอบอำนาจในกรณีใดๆ จึงควรทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจให้ครบถ้วน รวมถึงควรจะมีพยานลงนามรับรองด้วย

ทั้งนี้ ในการทำหนังสือมอบอำนาจ ประมวลรัษฎากร ได้กำหนดให้เป็นตราสารที่ต้องชำระอากรแสตมป์ โดยการติดดวงตราอากรแสตมป์ ในอัตรา หลักเกณฑ์ และข้อยกเว้นที่กฎหมายกำหนด และตามแนวปฏิบัติทางภาษีอากร (Tax Ruling) โดยขึ้นอยู่กับลักษณะของการมอบอำนาจว่ามีเพียงกิจการหรือกิจกรรมเดียว หรือหลายกิจการหรือกิจกรรม และขึ้นอยู่กับจำนวนผู้รับมอบอำนาจด้วย

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การมอบอำนาจอยู่ภายใต้กฎหมายตัวแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งกำหนดสิทธิ หน้าที่ และความผูกพันระหว่างผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ รวมถึงบุคคลภายนอกด้วย ซึ่งในบางเรื่อง เช่น บำเหน็จ การมอบอำนาจช่วงต่างๆ สามารถตกลงให้แตกต่างไปได้ แต่ในบางเรื่องที่เป็นสาระสำคัญของการมอบอำนาจ เช่น ความผูกพันของตัวการต่อบุคคลภายนอกที่ตัวแทนได้กระทำไปในขอบอำนาจ จะตกลงให้มีผลแตกต่างไปจากที่กฎหมายกำหนดไม่ได้

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดต่างๆ ที่กฎหมายตัวแทนกำหนดไว้ เช่น ผู้รับมอบอำนาจจะดำเนินกิจการหรือกิจกรรมไปในทางที่มีผลประโยชน์ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของผู้มอบอำนาจและผลประโยชน์ส่วนตัวของผู้รับมอบไม่ได้ เช่น การที่ผู้รับมอบอำนาจได้รับมอบอำนาจให้สรรหาและมีอำนาจจัดซื้อที่ดิน และผู้รับมอบอำนาจนั้นก็เป็นผู้ขายที่ดินดังกล่าวให้กับผู้มอบอำนาจ โดยผู้รับมอบอำนาจเป็นผู้ดำเนินการทำสัญญาซื้อที่ดินในนามผู้มอบอำนาจในฐานะตัวผู้รับมอบอำนาจฝ่ายหนึ่ง และกับตนเองในฐานะผู้ขายที่ดิน อีกฝ่ายหนึ่ง เช่นนี้ กฎหมายก็กำหนดห้ามไว้ เว้นแต่ ผู้รับมอบอำนาจยินยอมในการดำเนินการดังกล่าว หรือความรับผิดของผู้รับมอบอำนาจ ในกรณีที่ผู้รับมอบอำนาจดำเนินกิจการหรือกิจกรรมที่มอบอำนาจนั้นโดยประมาทเลินเล่อ กระทำโดยเกินขอบเขตอำนาจที่มอบ หรือไม่กระทำปฏิบัติหน้าที่ตามสมควรที่แก่การที่ได้รับมอบอำนาจ สิทธิยึดหน่วงของผู้รับมอบอำนาจในทรัพย์สินของผู้มอบอำนาจ ในกรณีที่ยังไม่รับชำระหนี้ครบถ้วน อันเป็นผลจากดำเนินการตามหนังสือมอบอำนาจ เช่น ผู้รับมอบอำนาจยังค้างค่าบำเหน็จ เงินสำรองจ่ายที่ผู้รับมอบอำนาจได้ออกไปก่อนเพื่อดำเนินการตามการที่ได้รับมอบอำนาจ ดังนั้น ในการดำเนินการที่มอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจของผู้รับมอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจจะต้องดำเนินการภายในขอบเขตที่มอบอำนาจเท่านั้น และเป็นไปตามคำสั่งและเจตนารมณ์ของผู้มอบอำนาจ นอกจากนี้ยังต้องดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานที่บุคคลในระดับเดียวกันกับผู้รับมอบอำนาจพึงกระทำด้วย

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้รับมอบอำนาจกระทำการเกินขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบไว้ การกระทำส่วนที่เกินนั้นย่อมไม่ผูกพันผู้มอบอำนาจแต่จะผูกพันตัวผู้รับมอบอำนาจเสียเอง ซึ่งผู้รับมอบอำนาจจะต้องรับผิดชอบและผูกพันการนั้นเอง เว้นแต่ผู้มอบอำนาจได้มีการให้สัตยาบันในภายหลัง

 

ความช่วยเหลือจากทนายความ

คุณสามารถเลือกที่จะปรึกษาทนายความได้ในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือ

ทนายความสามารถช่วยคุณได้โดยทำการตอบคำถามของคุณหรือให้ความช่วยเหลือในกระบวนการต่าง ๆ จะมีการเสนอตัวเลือกดังกล่าวไว้ให้คุณในตอนท้ายของเอกสาร

 

แก้ไขแบบฟอร์มได้อย่างไร

คุณกรอกแบบสอบถามสำหรับป้อนข้อมูลแล้วจะเห็นได้ว่าระบบของเราจะค่อย ๆ สร้างเอกสารขึ้นเองโดยอัตโนมัติตามคำตอบที่คุณกรอกเข้าไป

ในตอนสุดท้าย คุณจะได้รับเอกสารในรูปแบบ Word และ PDF คุณสามารถแก้ไขและนำเอกสารไปใช้อีกได้

กรอกแบบฟอร์ม