กลับไปด้านบน

ข้อสัญญาหรือข้อตกลงการห้ามประกอบอาชีพและ/หรือกิจการ สามารถบังคับใช้ได้หรือไม่ อย่างไร ภายใต้กฎหมายไทย

27 กันยายน 2019 - หมวดหมู่ : เอกสารทางธุรกิจทั่วไป

การห้ามประกอบอาชีพและ/หรือห้ามประกอบกิจการ คืออะไร? ข้อสัญญาหรือข้อตกลงการห้ามประกอบอาชีพและ/หรือห้ามประกอบกิจการ คือข้อตกลงระหว่างคู่สัญญา (เช่น นายจ้างกับลูกจ้าง ผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ ผู้เปิดเผยข้อมูลกับผู้ได้รับข้อมูล) ที่กำหนดให้คู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง (เช่น ฝ่ายลูกจ้าง ฝ่ายผู้ให้บริการ ฝ่ายผู้ได้รับข้อมูล) ห้ามไปทำงาน ประกอบอาชีพและ/หรือประกอบกิจการ อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยเงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งโดยทั่วไปมักกำหนดบังคับใช้กับลูกจ้างหรือคู่สัญญาที่มีหน้าที่หรืออยู่ในตำแหน่งที่สำคัญ (Strategic Personnel) เช่น ผู้บริหาร ผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด หน้าที่ฝ่ายพัฒนาและวิจัย ผู้จัดการโครงการ วิศวกร นักวิจัย โดยที่ข้อตกลงการห้ามประกอบอาชีพและหรือห้ามประกอบกิจการนั้น อาจสามารถพบได้ในสัญญาดังต่อไปนี้ เช่น สัญญาจ้างแรงงาน สัญญาบริการ สัญญาเก็บรักษาความลับ สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ รวมถึง สัญญาโอนหุ้นบริษัท และ สัญญาซื้อขายกิจการ หรืออาจสามารถพบเป็นสัญญาห้ามทำงาน/ประกอบกิจการแยกเป็นฉบับหนึ่งเลยก็ได้  [...]

ข้อควรพิจารณาในการจ้างคนต่างด้าวทำงาน

11 กันยายน 2019 - หมวดหมู่ : ทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายแรงงาน

ทำไมจึงต้องจ้างคนงานต่างด้าว? ก่อนที่จะกล่าวถึงสาเหตุและความจำเป็นที่นายจ้างในประเทศไทยต้องจ้างลูกจ้างหรือพนักงานต่างด้าวหรือต่างชาติให้ทำงานให้นั้น ผู้อ่านอาจต้องทำความเข้าใจเสียก่อนว่า การจ้างคนงานต่างด้าวทำงานนั้น หมายถึง การที่นายจ้างให้ลูกจ้างหรือพนักงานซึ่งเป็นคนต่างด้าวนั้นทำงานให้ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานด้วยแรงงานหรือด้วยความรู้ความสามารถก็ตาม และไม่ว่ามีค่าจ้างหรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นหรือไม่ก็ตาม โดยที่ ลูกจ้างหรือพนักงานซึ่งเป็นคนต่างด้าวก็คือ บุคคลใดๆ ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย (เช่น สัญชาติลาว จีน ญี่ปุ่น อังกฤษ อเมริกัน) บุคคลเหล่านี้ถือเป็นคนต่างด้าวทั้งสิ้น  [...]

สัญญาเช่าสิ่งปลูกสร้าง หากเกิดความชำรุดเสียหายกับทรัพย์ที่เช่า ใครต้องรับผิดชอบ

23 กรกฎาคม 2019 - หมวดหมู่ : งานปรับปรุงและซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์

ปัจจุบันการเช่าสิ่งปลูกสร้าง ไม่ว่าจะเป็นการเช่าเพื่อการอยู่อาศัยหรือเพื่อการประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว และค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าการซื้อขาดสิ่งปลูกสร้างนั้น อย่างไรก็ดี เมื่อมีการเช่าสิ่งปลูกสร้าง ปัญหาที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือ เมื่อสิ่งปลูกสร้างที่เช่าเกิดการชำรุดบกพร่อง เสียหาย หรือเสื่อมสภาพ จะเป็นหน้าที่ของคู่สัญญาฝ่ายใด ผู้ให้เช่าหรือผู้เช่า ที่จะต้องรับผิดชอบดำเนินการซ่อมแซมความชำรุดบกพร่อง ความเสียหาย หรือการเสื่อมสภาพนั้น การเช่าสิ่งปลูกสร้างอาจเป็นการเช่าบ้านหรือห้องชุดเพื่ออยู่อาศัยตาม สัญญาเช่าสิ่งปลูกสร้างเพื่ออยู่อาศัย หรือการเช่าอาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงาน อาคารต่างๆ เพื่อประกอบกิจการตาม สัญญาเช่าอาคาร/พื้นที่พาณิชย์ รวมถึงการเช่าช่วงต่อตาม สัญญาเช่าช่วง ด้วย  [...]

สัญญาจ้างแบบมีกำหนดระยะเวลา ทำได้หรือไม่ และนายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยหรือไม่เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการจ้าง

15 กรกฎาคม 2019 - หมวดหมู่ : สัญญาจ้างงาน

ในปัจจุบัน ความหลากหลายในการประกอบธุรกิจและกิจการมีเพิ่มมากขึ้นทำให้มีลักษณะการให้บริการคู่ค้าหรือผู้บริโภคมากขึ้นและในขณะเดียวกันก็ทำให้ผู้ประกอบการหรือนายจ้างมีความต้องการแรงงานในลักษณะที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ในบางลักษณะงานนายจ้างต้องการผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ และมีความเข้าใจรูปแบบและลักษณะการดำเนินธุรกิจและประกอบธุรกิจของนายจ้างเป็นอย่างดี ในกรณีเช่นนี้ นายจ้างอาจเลือกที่จะจ้างลูกจ้างหรือพนักงานในรูปแบบพนักงานประจำ (ไม่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างที่แน่นอน) เนื่องจากต้องการให้ลูกจ้างทำงานอยู่กันนายจ้างในระยะยาว ในทางกลับกัน ในบางลักษณะงานนายจ้างอาจต้องการผู้ปฏิบัติงานมาทำงานให้เพียงชั่วคราวเท่านั้น เช่น เป็นโครงการพิเศษ หรือเป็นงานที่มีเป็นช่วงๆ ตามฤดูกาล หรืองานที่ระยะการปฏิบัติงานเพียงระยะเวลาสั้นๆ ในกรณีเช่นนี้ นายจ้างอาจเลือกที่จะจ้างลูกจ้างหรือพนักงานด้วยระยะเวลาที่จำกัด (มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการจ้างที่แน่นอน) เพื่อตอบสนองความต้องการแรงงานของผู้ประกอบกิจการหรือนายจ้าง รวมถึงเพื่อตอบสนองการบริหารและใช้งบประมาณของกิจการหรือนายจ้างที่มีประสิทธิภาพด้วย สัญญาจ้างแบบมีกำหนดระยะเวลาทำได้หรือไม่  [...]

ทำไมเจ้าของ/ผู้ให้บริการเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันจำเป็นต้องมีนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

26 มิถุนายน 2019 - หมวดหมู่ : ทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีใหม่

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก เช่น การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต การเชื่อมต่อข้อมูลจากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การส่งผ่านข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การซื้อสินค้าและ/หรือการใช้บริการผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน รวมถึงการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งความก้าวหน้าดังกล่าวย่อมต้องมีการส่งผ่านข้อมูลต่างๆ จำนวนมากอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ ด้วยเหตุนี้ทำให้มีการเข้าถึงข้อมูลที่ง่าย แพร่หลาย และสะดวกมากขึ้นซึ่งอาจก่อให้เกิดการล่วงละเมิดในข้อมูลดังกล่าวหรือกล่าวคือการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวได้ง่ายขึ้นตามไปด้วยซึ่งสิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนที่พึงจะมี โดยการละเมิดดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อน รำคาญ หรือความเสียหายต่อบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลนั้นหรืออาจส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมได้ ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร  [...]

การทวงหนี้จากลูกหนี้อย่างถูกกฎหมายและมีประสิทธิภาพ

23 พฤษภาคม 2019 - หมวดหมู่ : เอกสารทางธุรกิจทั่วไป

เจ้าหนี้หลายคนอาจมีปัญหาการไม่ได้รับชำระเงินจากลูกหนี้ของตนซึ่งอาจมีสาเหตุต่างๆ ตามที่ลูกหนี้นั้นอ้างมาเป็นเหตุผลในการไม่ชำระหนี้ เช่น ลืมกำหนดชำระ ขาดสภาพคล่องทางการเงิน (ไม่มีเงินหรือมีแต่ไม่เพียงพอชำระ) โดยที่หนี้ในที่นี้อาจจะเป็นหนี้ทางการค้าหรือหนี้ทางธุรกิจ เช่น หนี้เงินกู้เพื่อธุรกิจ หนี้ค่าสินค้า ค่าบริการ ค่าเช่าบ้าน หรืออาจเป็นหนี้ส่วนบุคคล เช่น หนี้เงินกู้ยืมระหว่างเพื่อนหรือครอบครัวที่เดือดร้อนจำเป็นต้องใช้เงินก็ได้ ดังนี้ เจ้าหนี้ในที่นี้จึงหมายถึง บุคคลใดๆ ก็ตามที่มีสิทธิที่จะได้รับชำระเงินจากอีกบุคคลหนึ่งซึ่งก็คือลูกหนี้ ไม่ใช่เพียงแต่ ธนาคารหรือสถาบันการเงินรายใหญ่เท่านั้น ตัวอย่างเจ้าหนี้ เช่น ผู้ขายสินค้า ผู้ให้บริการ ผู้ให้กู้ยืมเงิน ผู้ให้เช่า และลูกหนี้ เช่น ลูกค้า คู่ค้า ผู้ซื้อ ผู้รับบริการ ผู้กู้ ผู้เช่า เป็นต้น การที่เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้ตามกำหนดชำระนั้นต่างก็เป็นเรื่องที่เจ้าหนี้ทุกคนคาดหวังไว้ แต่ในความเป็นจริงเจ้าหนี้อาจไม่ได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้ภายในกำหนดชำระหนี้ทุกราย ดังนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น เจ้าหนี้จึงต้องดำเนินการต่างๆ เพื่อให้ได้รับชำระหนี้นั้นมา โดยอาจมีข้อพิจารณาเพื่อให้การติดตามทวงถามหนี้นั้นประสบความสำเร็จ ซึ่งก็คือการที่เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ครบถ้วนโดยเร็วที่สุดและโดยวิถีทางที่ถูกต้องและชอบด้วยกฎหมาย ดังต่อไปนี้  [...]

การเลิกจ้างและการลาออกจากการเป็นพนักงาน/ลูกจ้าง

30 เมษายน 2019 - หมวดหมู่ : ทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายแรงงาน

การสิ้นสุดของสัญญาจ้างแรงงานหรือสัญญาจ้างพนักงาน การสิ้นสุดของสัญญาจ้างแรงงานหรือสัญญาจ้างพนักงานอาจสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  [...]

ความแตกต่างระหว่างสัญญาจ้างแรงงานและสัญญาจ้างทำของ

11 เมษายน 2019 - หมวดหมู่ : สัญญาจ้างงาน

ในปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านการติดต่อสื่อสารและสื่อสังคมมีความก้าวหน้าอย่างมากจึงทำให้เป็นช่องทางในการเกิดธุรกิจเกิดใหม่ (Startups) และลักษณะการดำเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่ (Business Model) มากมาย ด้วยเหตุนี้จึงทำให้มีปริมาณงานมากขึ้นและทำให้มีความต้องการคนทำงานมากขึ้น อย่างไรก็ดี ในการจัดหาผู้ทำงานในปัจจุบันธุรกิจอาจมีทางเลือกในการจัดหาผู้ทำงานหลักๆ ได้แก่ การจ้างแรงงาน (เช่น การจ้างพนักงาน) ซึ่งมุ่งเน้นอำนาจบังคับบัญชาผู้รับจ้างเป็นสำคัญและการจ้างทำของ (เช่น การจ้างผลิตงาน การจ้างออกแบบ การให้คำปรึกษา การจ้างก่อสร้าง การจ้างใช้งานบริการต่างๆ) ซึ่งมุ่งเน้นผลสำเร็จของงานเป็นสำคัญหากพิจารณาเพียงคร่าวๆ จะพบว่าทั้งสองลักษณะการจ้างงานนี้มีความใกล้เคียงกันคือ มีผู้ว่าจ้างจ้างผู้รับจ้างให้ทำงานให้แก่ผู้ว่าจ้างและผู้ว่าจ้างตกลงจะชำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับจ้างเพื่อตอบแทนงานที่ทำนั้น แต่หากพิจารณาในเชิงลึกแล้วทั้งสองลักษณะการจ้างงานมีความแตกต่างกันอย่างมากทั้งในด้านของ ลักษณะ เงื่อนไข ข้อจำกัด กฎหมายที่ใช้บังคับ และที่สำคัญต้นทุนทั้งหมดในการจ้างทำงาน ลักษณะของสัญญาจ้างแรงงาน  [...]