En başa dön

Bakıcı ve Yardımcı Hizmetli İş Sözleşmesi

İlerleme:
0%
?
X

Bu sözleşme ücret karşılığı hizmet vermek isteyen yardımcı kişi ile, bu kişiden çocuğu/ bebeği veya hasta, yaşlı veya engelli bir yakınına bu hizmeti sağlamak ve yardımcı kişiden bu hizmeti almak isteyen bir kişi arasında hak ve yükümlülükleri düzenlemektedir. Bu hizmetin çocuğa/ bebeğe; veyahut da hasta, yaşlı veya engelli bir kişiye verildiğini seçiniz.

Yardım
gerekli mi?
Örneği uyarla

BAKICI VE YARDIMCI HİZMETLİ İŞ SÖZLEŞMESİ


1. TARAFLAR

İşbu Bakıcı ve Yardımcı Hizmetli Sözleşmesi ("Sözleşme"),

A. Hizmet Alan: ________

Hizmet Alan Adres: ________

ile

B. Yardımcı Kişi: ________

Yardımcı Kişi Adres: ________

arasında aşağıdaki hüküm ve koşullarda akdedilmiştir.

Hizmet Alan ve Yardımcı Kişi ayrı ayrı "Taraf" ve birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır.


2. SÖZLEŞMENİN VE İŞİN KONUSU

İşbu Sözleşme'nin konusu aşağıda bilgileri verilen bebeğin/çocuğun evde bakımının yapılması, kreşe/ anaokuluna götürülüp getirilmesi, tuvalet ihtiyacına yardım edilmesi ve temizliğinin yapılması, tuvalet eğitiminin verilmesi, yemek ve içecek ihtiyacının giderilmesi, el, yüz ve ayak temizliği, acil durumlarda hastane ve polise haber verilmesi, uykudan önce kitap okunması, uykuya yatırılması, eğer kurs almaktaysa bu kurslara götürülüp getirilmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Hizmet Alan tarafından ayrıca belirtilen hizmetlerin Yardımcı Kişi tarafından verilecek hizmetler ve Taraflar'ın bu husustaki hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

Hizmete Konu Bebek/ Çocuk: ________

Hizmete Konu Bebeğin/ Çocuğun Doğum Tarihi: ________


3. İŞİN KAPSAMI

Taraflar, Yardımcı Kişi tarafından sunulacak hizmetlerin ve işin kapsamının aşağıdaki şekilde belirlendiğini kabul, beyan ve taahhüt ederler:

________


4. ÇALIŞMA SAATLERİ

Yardımcı Kişi, 1 (bir) ay içerisinde her hafta ________, aşağıda belirtilen saatler arasında çalışmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

 • Mesai Saati: ________
 • Öğle Arası Saati: ________


5. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

İşbu Sözleşme belirli süreli iş sözleşmesidir.

İşbu Sözleşme ________ boyunca yürürlükte ve geçerli olacaktır.

Her bir Taraf, İş Kanunu kapsamında yer alan ihbar sürelerine uymak kaydıyla işbu Sözleşme'yi her zaman feshetme hakkını haizdir.


6. YARDIMCI KİŞİ'NİN DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Hizmet Alan gerekmesi halinde Yardımcı Kişi'yi işin yapılabilmesi için Yardımcı Kişi'nin yapabileceği bütün işlerde geçici veya devamlı çalıştırabilir. Yardımcı Kişi, işin kendisine uygun olmadığı bahanesi ile işin yapılmasından kaçınamaz.

Yardımcı Kişi, Hizmet Alan tarafından talep edilmesi halinde aynı Hizmet Alan'e ait olan konutların herhangi birinde veya birkaçında çalışmayı kanuni hakları saklı kalmak şartı ile peşinen kabul ve taahhüt eder.

Hizmet Alan, 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine uygun olmak kaydıyla, yukarıda yer alan görevlerde sınırlı olmamak üzere ancak sözleşme konusu işle bağlı olarak, Yardımcı Kişi'den çeşitli işlerin yerine getirilmesini talep edebilir. Yardımcı Kişi söz konusu ek görev ve işleri de asıl görevleri gibi tam ve eksiksiz olarak yerine getireceğini kabul ve taahhüt eder.

Yardımcı Kişi, iş tanımı kapsamında yer alan asıl görevleri ve Hizmet Alan tarafından verilen ek görevleri yerine getirmekte dürüst ve iyi niyetli davranacağını ve her durumda Hizmet Alan'in veya iştiraklerinin menfaatlerini koruyacağını kabul ve taahhüt eder.

Yardımcı Kişi kendisine verilen işi eksiksiz ve hatasız olarak zamanında yapmakla yükümlüdür. Yardımcı Kişi'nin, performansının devamlı düşmesi halinde, performans ölçüleri sonucuna göre Sözleşme'de belirtilen görevi dışında gösterilen her türlü işte çalışmayı kabul ve taahhüt eder.

Yardımcı Kişi, Hizmet Alan tarafından alınmış olan bütün emniyet tedbirlerine uymayı, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili araç ve gereçleri kullanmayı, emniyet tedbirlerine uymamanın veya iş güvenliği araç ve gereçlerini kullanmamanın hizmet akdinin bildirimsiz fesih sebebi olduğunu, sebep olunan zararın cezai ve hukuki sorumluluğunu taşıdığını, bunlardan doğan cezai ve hukuki sorumluluklarını müştereken ve müteselsil sorumluluk kapsamında kabul, beyan ve taahhüt eder.

Yardımcı Kişi işi ile ilgili konularda Hizmet Alan tarafından talep edilen iç ve dış eğitimlere katılmayı kabul eder.

Meslek ve sanatıyla ilgili olarak Yardımcı Kişi'nin doğrudan ve dolaylı olarak kullandığı alet, makine ve malzeme kendisine bir tutanakla teslim edilmemiş olsa bile, Yardımcı Kişi'ye teslim edilmiş sayılacaktır. Yardımcı Kişi, mesleki bilgisizlik, usulüne uygun kullanmamak, özensizlik ve dikkatsizlik nedeniyle kendisine teslim edilen bu alet, ekipman, takım, demirbaş ve her türlü malzemelerde aşırı yıpranma, bozulma, kırılma, fazla kayıp v.s. gibi hallere neden olduğu takdirde bu zarar ve ziyanın Hizmet Alan'ca kendisinden talep edileceğini bilmektedir.

Yardımcı Kişi, Hizmet Alan'ın talebi üzerine veya yasalarda belirtildiği şekilde, sağlık raporunu almak ve periyodik muayenelerini yaptırmak zorundadır.

Yardımcı Kişi; şahsi alet ve edevatını işyerine sokmamayı, üzerinde taşımamayı, Hizmet Alan'a ait giriş ve çıkışlarda üstünün ve yanındaki eşyaların aranmasına itiraz etmeyeceğini taahhüt etmiştir.

Hizmet Alan, işçinin günlük işe başlama, ara dinlenme, yemek molası ve paydos saatlerim yasal sürelere uymak şartı ve önceden tespit etmekte ve sonradan değiştirmekte serbesttir.

Yardımcı Kişi, işverenin yönetmeliklerine ve diğer yayınladığı her türlü duyuru ve talimatları bilmek ve uymak zorunda olduğunu kabul ve taahhüt eder. Ayrıca yönetmeliklerde belirtilen tüm;

 • Yardımcı Kişi'nin yetersizliği nedeni ile fesih maddelerini,
 • Yardımcı Kişi'nin davranışı nedeni ile fesih maddelerini,
 • İşletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan o işyeri dışından kaynaklanan geçerli sebepler,
 • İşyeri dışında kaynaklanan geçerli kaynaklanan,
 • İşyeri için geçerli sebepleri

okuyarak kabul ve taahhüt etmiştir.

Yardımcı Kişi işin gereklilikleri nedeni ile Hizmet Alan tarafından talep edildiği takdirde seyahat etmeye mani bir durumun bulunmadığını beyan ve taahhüt eder.

Yardımcı Kişi;

 • Görevini yerine getirmekte kayıtsızlık ve düzensizlik göstermeyeceğini,
 • Kendisine verilen işi sebepsiz yere geciktirmeyeceğini, kendi işinden başka bir işle ilgilenmeyeceğini,
 • İşin yapılması sırasında zorluk göstermeyeceğini,
 • Mazeretsiz olarak işe devamsızlık etmeyeceğini,
 • İşe devamsızlık halinin meşru nedenini 12 (oniki) saat içerisinde Hizmet Alan'a bildireceğini,
 • Görev alanına giren her türlü sorumlulukları yapacağını,

kabul, beyan ve taahhüt eder.

Yardımcı Kişi, çalışması ile ilgili olmayan eşya ve maddeler ile taşınması ya da kullanılması yasaklanmış maddeleri konuta sokmamayı taahhüt eder. Aksi halde işbu Sözleşme süre verilmeksizin ve tazminatsız olarak feshedilir.

Yardımcı Kişi, konuttaki makine, alet ve teçhizatı özenle kullanmayı ve usulüne uygun olarak görevi ile ilgili olmayan işlerle uğraşmamayı, kendisine teslim edilmemiş makine, alet ve edevatı kullanmamayı taahhüt eder. Hizmet Alan, Yardımcı Kişi tarafından dikkatsizlik veya savsama neticesi meydana gelecek herhangi bir malzeme hasarı için isterse Yardımcı Kişi'den belirli bir depozito alma hakkına sahiptir. Alınan bu depozito Yardımcı Kişi'nin İş Sözleşmesi sona erdiğinde işletmeye herhangi bir borcu yok ise kendisine aynen iade edilir. Herhangi bir depozito alınmadıysa hasar; Yardımcı Kişi'nin ücretinden malzemenin yeni alış fiyatı üzerinden tazmin edilir.

Yardımcı Kişi iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınmış tüm önlemlere ve kurallara uymayı, iş sağlığı ve güvenliği malzemesini kullanmayı kabul ve taahhüt eder.

Yardımcı Kişi, iş sözleşmesinin feshinde, kendisine teslim edilmiş bulunan her türlü demirbaş eşyayı eksiksiz olarak teslim etmeyi, kendi kasıt ve kusurundan meydana gelmiş zararlar varsa, tazmin etmeyi taahhüt eder.

İşbu İş Sözleşmesi'nde yer almayan hususların çözümünde 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.


7. İHTİYAÇ HALİNDE FAZLADAN ÇALIŞMA

Hizmete konu bebek/çocuğun Yardımcı Kişi'nin iş saatleri dışında bir durum sebebiyle bakım ihtiyacının ortaya çıkması halinde, söz konusu durum en az 48 (kırksekiz) saat önce Hizmet Alan tarafından Yardımcı Kişi'ye bildirilecektir. Bu halde Yardımcı Kişi, İş Kanunu uyarınca kendisine fazla mesai ücreti ödenmek kaydıyla söz konusu süre içerisinde bebek/çocuğun bakımını üstlenmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.


8. ÜCRET VE SİGORTA

İşbu Sözleşme kapsamında Yardımcı Kişi tarafından ________ isimli bebeğe/ çocuğa sunulan hizmetler karşılığında Hizmet Alan tarafından Yardımcı Kişi'ye ödenecek net ücret aylık ________ Türk Lirası olup, söz konusu ücret Yardımcı Kişi'nin vermiş olduğu banka hesabına, banka transfer yöntemlerinden (Havale, EFT, vs.) biriyle ödenecektir.

Yardımcı Kişi'nin sigortası, Hizmet Alan tarafından yaptırılacaktır. Hizmet Alan tarafından Yardımcı Kişi adına özel bir sigorta kuruluşundan sağlık sigortası yaptırılacaktır.


9. DİĞER ÖDEMELER

Yardımcı Kişi'nin hizmet ifası süresince öğle yemeği ücreti Hizmet Alan tarafından karşılanacak olup, günlük öğle yemeği ücreti ________ Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

Yardımcı Kişi'nin hizmeti ifa edebilmek için, hizmetin ifa edileceği yere geliş-gidiş yol ücreti Hizmet Alan tarafından karşılanacak olup, günlük gidiş-geliş yol ücreti ________ Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

Hizmetin ifası sırasında ________ isimli bebeğe/ çocuğa sunulan hizmetler çerçevesinde örneğin hastaneye gidiş-gelişlerde ulaşım hizmetlerinin kullanılması halinde bu masraflar Hizmet Alan tarafından karşılanacaktır.


10. YATILI KALMA

Yardımcı Kişi, işi ifa süresince Hizmet Alan tarafından adresi belirtilen konutta yatılı olarak hizmet vermeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Şüpheye mahal bırakmamak adına Yardımcı Kişi'nin yatılı kalması, fazladan çalışma yaptığı karinesi oluşturmaz.


11. YILLIK ÜCRETLİ İZİN

Hizmet Alan bünyesinde 4857 sayılı İş Kanunu'nun belirlediği şekilde en az 1 (bir) sene çalışmış olmak koşuluyla, işçi yıllık ücretli izne hak kazanır. Bir yılın hesabında Yardımcı Kişi'nin itibari çalışma süresi değil, fiili çalışma süresi dikkate alınır.

Ancak Yardımcı Kişi'ye verilecek yıllık ücretli izin süresi çalışma izin süresine oranlı olarak belirlenir. Buna göre Yardımcı Kişi'nin yıllık ücretli izni, Yardımcı Kişi'nin kıdemine göre 4857 sayılı İş Kanunu'nun belirtilen asgari sürelere, fiili çalışma süresinin oranlanmasıyla bulunacak süredir. Yıllık ücretli izin kullanma zamanı işin gerekliliklerine göre Hizmet Alan tarafından belirlenecektir.


12. 55825

85 52282822'282 82258522588 8225 825 258822882522 528528 252525 88258882822 2852 55225 8252888 82 58225 525 25585 82528825 882222 8852 2555282552 882888 82528 558528822 25222822285.


13. 58525525'858 5888 582555 55 25585

5885 52282822 58 552525'255 225 5852 22885 828228258 8225 85855 8552825822 52585552 525 25252 22852588288885.

5885 52282822 22852588225828 25258552 8552 8225255 2225888282522 8582585 588885 888222 22522 25825288282 8225 2525.

5885 52282822'282 8225 252288 8225 228525882288 5588252 85558288 5888 82 882222 8852 5558825528 88 88882888 8225 25288 2855.


14. ÖZEL HUSUSLAR

Hizmet Alan'a ait konuta alkol ve uyuşturucu madde etkisiyle gelmek ve/ veya konutta bu tür maddeleri kullanmak yasak olup, aksi takdirde işbu Sözleşme süre verilmeksizin ve tazminatsız olarak feshedilir.


15. GİZLİLİK

İşbu Sözleşme'de açıkça aksi belirtilen haller hariç, Taraflar birbirlerinden öğrendikleri gizli bilgileri öğrendikleri diğer tarafın yazılı izni olmaksızın açıklayamazlar. Şu kadar ki; bu kısıtlama aşağıdaki hallerde uygulanmaz:

I. Gizli bilgiyi alan Taraf'ın kusuru olmaksızın bilgi kamuya açık hale gelmişse;
II. İşbu Sözleşme'den önce gizli bilgiyi alan Taraf'ın elinde bu bilgi mevcut ise;
III. Herhangi bir Resmi Makam kararına istinaden gizli bilginin açıklanması gerekiyorsa.


16. İKAMETGAH VE BİLDİRİMLER

Taraflar'ın işbu Sözleşme'nin giriş bölümünde belirtilen adresleri yapılan her türlü tebligat adres değişikliğini diğerine yazılı bildirmedikçe kendilerine yapılmış gibi geçerli sayılacaktır.


17. KISMİ HÜKÜMSÜZLÜK

İşbu Sözleşme'nin herhangi bir hükmünün, cümlesinin, bölümünün geçersiz olması halinde, söz konusu geçersizlik Sözleşme'nin söz konusu geçersiz hüküm, cümle veya bölüm olmadan var olabilecek diğer hükümlerini etkilemeyecektir.

Şu kadar ki; böyle bir geçersiz hüküm, işbu Sözleşme'nin temelini veya esasını etkilemeyecektir.


18. SÖZLEŞMENİN TADİLİ

İşbu Sözleşme, ancak Taraflar'ın yazılı anlaşması ile değiştirilebilir.


19. FERAGAT ETMEME

Feragat beyanı yazılı olarak verilecek ve feragat eden ve lehine feragat verilen tarafından imzalanmadıkça işbu Sözleşme ile ilgili verilmiş feragatname geçerli sayılmayacaktır.

Feragatname ancak verildiği spesifik zaman ve veriliş amacıyla sınırlı olarak geçerlidir. Taraflar'dan birinin bu Sözleşme'den doğan haklarından herhangi birini yerine getirmede ihmali veya gecikmesi feragat anlamına gelmeyeceği gibi herhangi bir hak veya yükümlülüğün kısmen kullanılması geri kalan hak veya yükümlülüğün sonradan kullanılmasını engellemez. Herhangi bir hak ve yükümlülük veya temerrüdün giderilmesinden feragat etmek aynı hakkın, yükümlülüğün veya temerrüdün giderilmesinden ileride de feragat edildiği anlamına gelmez. Herhangi bir Tarafın buradaki yükümlülüklerinde temerrüde düşmesi diğer Taraf'a yükümlülüklerini ifa etmeden kaçınma hakkı vermez.


20. SÖZLEŞMENİN DEVİR VEYA TEMLİK EDİLEMEMESİ

Taraflar, işbu Sözleşme'den doğan hak ve borçlarını başkalarına devir ve temlik edemezler. İşbu Sözleşme yürürlükte olduğu sürece Taraflar birbirlerinin muhatabı olmaya devam edeceklerdir.


21. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme, Taraflarca müzakere edilerek hazırlanmış olup, Taraflarca tam olarak okunup anlaşılıp imza altına alındıktan sonra geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.

İşbu Sözleşme iki nüsha halinde hazırlanıp taraflarca ________ tarihinde imza altına alınmıştır.


Hizmet Alan
Yardımcı Kişi

Belgenizin
düzenlenmesini izleyin

BAKICI VE YARDIMCI HİZMETLİ İŞ SÖZLEŞMESİ


1. TARAFLAR

İşbu Bakıcı ve Yardımcı Hizmetli Sözleşmesi ("Sözleşme"),

A. Hizmet Alan: ________

Hizmet Alan Adres: ________

ile

B. Yardımcı Kişi: ________

Yardımcı Kişi Adres: ________

arasında aşağıdaki hüküm ve koşullarda akdedilmiştir.

Hizmet Alan ve Yardımcı Kişi ayrı ayrı "Taraf" ve birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır.


2. SÖZLEŞMENİN VE İŞİN KONUSU

İşbu Sözleşme'nin konusu aşağıda bilgileri verilen bebeğin/çocuğun evde bakımının yapılması, kreşe/ anaokuluna götürülüp getirilmesi, tuvalet ihtiyacına yardım edilmesi ve temizliğinin yapılması, tuvalet eğitiminin verilmesi, yemek ve içecek ihtiyacının giderilmesi, el, yüz ve ayak temizliği, acil durumlarda hastane ve polise haber verilmesi, uykudan önce kitap okunması, uykuya yatırılması, eğer kurs almaktaysa bu kurslara götürülüp getirilmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Hizmet Alan tarafından ayrıca belirtilen hizmetlerin Yardımcı Kişi tarafından verilecek hizmetler ve Taraflar'ın bu husustaki hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

Hizmete Konu Bebek/ Çocuk: ________

Hizmete Konu Bebeğin/ Çocuğun Doğum Tarihi: ________


3. İŞİN KAPSAMI

Taraflar, Yardımcı Kişi tarafından sunulacak hizmetlerin ve işin kapsamının aşağıdaki şekilde belirlendiğini kabul, beyan ve taahhüt ederler:

________


4. ÇALIŞMA SAATLERİ

Yardımcı Kişi, 1 (bir) ay içerisinde her hafta ________, aşağıda belirtilen saatler arasında çalışmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

 • Mesai Saati: ________
 • Öğle Arası Saati: ________


5. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

İşbu Sözleşme belirli süreli iş sözleşmesidir.

İşbu Sözleşme ________ boyunca yürürlükte ve geçerli olacaktır.

Her bir Taraf, İş Kanunu kapsamında yer alan ihbar sürelerine uymak kaydıyla işbu Sözleşme'yi her zaman feshetme hakkını haizdir.


6. YARDIMCI KİŞİ'NİN DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Hizmet Alan gerekmesi halinde Yardımcı Kişi'yi işin yapılabilmesi için Yardımcı Kişi'nin yapabileceği bütün işlerde geçici veya devamlı çalıştırabilir. Yardımcı Kişi, işin kendisine uygun olmadığı bahanesi ile işin yapılmasından kaçınamaz.

Yardımcı Kişi, Hizmet Alan tarafından talep edilmesi halinde aynı Hizmet Alan'e ait olan konutların herhangi birinde veya birkaçında çalışmayı kanuni hakları saklı kalmak şartı ile peşinen kabul ve taahhüt eder.

Hizmet Alan, 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine uygun olmak kaydıyla, yukarıda yer alan görevlerde sınırlı olmamak üzere ancak sözleşme konusu işle bağlı olarak, Yardımcı Kişi'den çeşitli işlerin yerine getirilmesini talep edebilir. Yardımcı Kişi söz konusu ek görev ve işleri de asıl görevleri gibi tam ve eksiksiz olarak yerine getireceğini kabul ve taahhüt eder.

Yardımcı Kişi, iş tanımı kapsamında yer alan asıl görevleri ve Hizmet Alan tarafından verilen ek görevleri yerine getirmekte dürüst ve iyi niyetli davranacağını ve her durumda Hizmet Alan'in veya iştiraklerinin menfaatlerini koruyacağını kabul ve taahhüt eder.

Yardımcı Kişi kendisine verilen işi eksiksiz ve hatasız olarak zamanında yapmakla yükümlüdür. Yardımcı Kişi'nin, performansının devamlı düşmesi halinde, performans ölçüleri sonucuna göre Sözleşme'de belirtilen görevi dışında gösterilen her türlü işte çalışmayı kabul ve taahhüt eder.

Yardımcı Kişi, Hizmet Alan tarafından alınmış olan bütün emniyet tedbirlerine uymayı, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili araç ve gereçleri kullanmayı, emniyet tedbirlerine uymamanın veya iş güvenliği araç ve gereçlerini kullanmamanın hizmet akdinin bildirimsiz fesih sebebi olduğunu, sebep olunan zararın cezai ve hukuki sorumluluğunu taşıdığını, bunlardan doğan cezai ve hukuki sorumluluklarını müştereken ve müteselsil sorumluluk kapsamında kabul, beyan ve taahhüt eder.

Yardımcı Kişi işi ile ilgili konularda Hizmet Alan tarafından talep edilen iç ve dış eğitimlere katılmayı kabul eder.

Meslek ve sanatıyla ilgili olarak Yardımcı Kişi'nin doğrudan ve dolaylı olarak kullandığı alet, makine ve malzeme kendisine bir tutanakla teslim edilmemiş olsa bile, Yardımcı Kişi'ye teslim edilmiş sayılacaktır. Yardımcı Kişi, mesleki bilgisizlik, usulüne uygun kullanmamak, özensizlik ve dikkatsizlik nedeniyle kendisine teslim edilen bu alet, ekipman, takım, demirbaş ve her türlü malzemelerde aşırı yıpranma, bozulma, kırılma, fazla kayıp v.s. gibi hallere neden olduğu takdirde bu zarar ve ziyanın Hizmet Alan'ca kendisinden talep edileceğini bilmektedir.

Yardımcı Kişi, Hizmet Alan'ın talebi üzerine veya yasalarda belirtildiği şekilde, sağlık raporunu almak ve periyodik muayenelerini yaptırmak zorundadır.

Yardımcı Kişi; şahsi alet ve edevatını işyerine sokmamayı, üzerinde taşımamayı, Hizmet Alan'a ait giriş ve çıkışlarda üstünün ve yanındaki eşyaların aranmasına itiraz etmeyeceğini taahhüt etmiştir.

Hizmet Alan, işçinin günlük işe başlama, ara dinlenme, yemek molası ve paydos saatlerim yasal sürelere uymak şartı ve önceden tespit etmekte ve sonradan değiştirmekte serbesttir.

Yardımcı Kişi, işverenin yönetmeliklerine ve diğer yayınladığı her türlü duyuru ve talimatları bilmek ve uymak zorunda olduğunu kabul ve taahhüt eder. Ayrıca yönetmeliklerde belirtilen tüm;

 • Yardımcı Kişi'nin yetersizliği nedeni ile fesih maddelerini,
 • Yardımcı Kişi'nin davranışı nedeni ile fesih maddelerini,
 • İşletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan o işyeri dışından kaynaklanan geçerli sebepler,
 • İşyeri dışında kaynaklanan geçerli kaynaklanan,
 • İşyeri için geçerli sebepleri

okuyarak kabul ve taahhüt etmiştir.

Yardımcı Kişi işin gereklilikleri nedeni ile Hizmet Alan tarafından talep edildiği takdirde seyahat etmeye mani bir durumun bulunmadığını beyan ve taahhüt eder.

Yardımcı Kişi;

 • Görevini yerine getirmekte kayıtsızlık ve düzensizlik göstermeyeceğini,
 • Kendisine verilen işi sebepsiz yere geciktirmeyeceğini, kendi işinden başka bir işle ilgilenmeyeceğini,
 • İşin yapılması sırasında zorluk göstermeyeceğini,
 • Mazeretsiz olarak işe devamsızlık etmeyeceğini,
 • İşe devamsızlık halinin meşru nedenini 12 (oniki) saat içerisinde Hizmet Alan'a bildireceğini,
 • Görev alanına giren her türlü sorumlulukları yapacağını,

kabul, beyan ve taahhüt eder.

Yardımcı Kişi, çalışması ile ilgili olmayan eşya ve maddeler ile taşınması ya da kullanılması yasaklanmış maddeleri konuta sokmamayı taahhüt eder. Aksi halde işbu Sözleşme süre verilmeksizin ve tazminatsız olarak feshedilir.

Yardımcı Kişi, konuttaki makine, alet ve teçhizatı özenle kullanmayı ve usulüne uygun olarak görevi ile ilgili olmayan işlerle uğraşmamayı, kendisine teslim edilmemiş makine, alet ve edevatı kullanmamayı taahhüt eder. Hizmet Alan, Yardımcı Kişi tarafından dikkatsizlik veya savsama neticesi meydana gelecek herhangi bir malzeme hasarı için isterse Yardımcı Kişi'den belirli bir depozito alma hakkına sahiptir. Alınan bu depozito Yardımcı Kişi'nin İş Sözleşmesi sona erdiğinde işletmeye herhangi bir borcu yok ise kendisine aynen iade edilir. Herhangi bir depozito alınmadıysa hasar; Yardımcı Kişi'nin ücretinden malzemenin yeni alış fiyatı üzerinden tazmin edilir.

Yardımcı Kişi iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınmış tüm önlemlere ve kurallara uymayı, iş sağlığı ve güvenliği malzemesini kullanmayı kabul ve taahhüt eder.

Yardımcı Kişi, iş sözleşmesinin feshinde, kendisine teslim edilmiş bulunan her türlü demirbaş eşyayı eksiksiz olarak teslim etmeyi, kendi kasıt ve kusurundan meydana gelmiş zararlar varsa, tazmin etmeyi taahhüt eder.

İşbu İş Sözleşmesi'nde yer almayan hususların çözümünde 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.


7. İHTİYAÇ HALİNDE FAZLADAN ÇALIŞMA

Hizmete konu bebek/çocuğun Yardımcı Kişi'nin iş saatleri dışında bir durum sebebiyle bakım ihtiyacının ortaya çıkması halinde, söz konusu durum en az 48 (kırksekiz) saat önce Hizmet Alan tarafından Yardımcı Kişi'ye bildirilecektir. Bu halde Yardımcı Kişi, İş Kanunu uyarınca kendisine fazla mesai ücreti ödenmek kaydıyla söz konusu süre içerisinde bebek/çocuğun bakımını üstlenmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.


8. ÜCRET VE SİGORTA

İşbu Sözleşme kapsamında Yardımcı Kişi tarafından ________ isimli bebeğe/ çocuğa sunulan hizmetler karşılığında Hizmet Alan tarafından Yardımcı Kişi'ye ödenecek net ücret aylık ________ Türk Lirası olup, söz konusu ücret Yardımcı Kişi'nin vermiş olduğu banka hesabına, banka transfer yöntemlerinden (Havale, EFT, vs.) biriyle ödenecektir.

Yardımcı Kişi'nin sigortası, Hizmet Alan tarafından yaptırılacaktır. Hizmet Alan tarafından Yardımcı Kişi adına özel bir sigorta kuruluşundan sağlık sigortası yaptırılacaktır.


9. DİĞER ÖDEMELER

Yardımcı Kişi'nin hizmet ifası süresince öğle yemeği ücreti Hizmet Alan tarafından karşılanacak olup, günlük öğle yemeği ücreti ________ Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

Yardımcı Kişi'nin hizmeti ifa edebilmek için, hizmetin ifa edileceği yere geliş-gidiş yol ücreti Hizmet Alan tarafından karşılanacak olup, günlük gidiş-geliş yol ücreti ________ Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

Hizmetin ifası sırasında ________ isimli bebeğe/ çocuğa sunulan hizmetler çerçevesinde örneğin hastaneye gidiş-gelişlerde ulaşım hizmetlerinin kullanılması halinde bu masraflar Hizmet Alan tarafından karşılanacaktır.


10. YATILI KALMA

Yardımcı Kişi, işi ifa süresince Hizmet Alan tarafından adresi belirtilen konutta yatılı olarak hizmet vermeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Şüpheye mahal bırakmamak adına Yardımcı Kişi'nin yatılı kalması, fazladan çalışma yaptığı karinesi oluşturmaz.


11. YILLIK ÜCRETLİ İZİN

Hizmet Alan bünyesinde 4857 sayılı İş Kanunu'nun belirlediği şekilde en az 1 (bir) sene çalışmış olmak koşuluyla, işçi yıllık ücretli izne hak kazanır. Bir yılın hesabında Yardımcı Kişi'nin itibari çalışma süresi değil, fiili çalışma süresi dikkate alınır.

Ancak Yardımcı Kişi'ye verilecek yıllık ücretli izin süresi çalışma izin süresine oranlı olarak belirlenir. Buna göre Yardımcı Kişi'nin yıllık ücretli izni, Yardımcı Kişi'nin kıdemine göre 4857 sayılı İş Kanunu'nun belirtilen asgari sürelere, fiili çalışma süresinin oranlanmasıyla bulunacak süredir. Yıllık ücretli izin kullanma zamanı işin gerekliliklerine göre Hizmet Alan tarafından belirlenecektir.


12. 55825

85 52282822'282 82258522588 8225 825 258822882522 528528 252525 88258882822 2852 55225 8252888 82 58225 525 25585 82528825 882222 8852 2555282552 882888 82528 558528822 25222822285.


13. 58525525'858 5888 582555 55 25585

5885 52282822 58 552525'255 225 5852 22885 828228258 8225 85855 8552825822 52585552 525 25252 22852588288885.

5885 52282822 22852588225828 25258552 8552 8225255 2225888282522 8582585 588885 888222 22522 25825288282 8225 2525.

5885 52282822'282 8225 252288 8225 228525882288 5588252 85558288 5888 82 882222 8852 5558825528 88 88882888 8225 25288 2855.


14. ÖZEL HUSUSLAR

Hizmet Alan'a ait konuta alkol ve uyuşturucu madde etkisiyle gelmek ve/ veya konutta bu tür maddeleri kullanmak yasak olup, aksi takdirde işbu Sözleşme süre verilmeksizin ve tazminatsız olarak feshedilir.


15. GİZLİLİK

İşbu Sözleşme'de açıkça aksi belirtilen haller hariç, Taraflar birbirlerinden öğrendikleri gizli bilgileri öğrendikleri diğer tarafın yazılı izni olmaksızın açıklayamazlar. Şu kadar ki; bu kısıtlama aşağıdaki hallerde uygulanmaz:

I. Gizli bilgiyi alan Taraf'ın kusuru olmaksızın bilgi kamuya açık hale gelmişse;
II. İşbu Sözleşme'den önce gizli bilgiyi alan Taraf'ın elinde bu bilgi mevcut ise;
III. Herhangi bir Resmi Makam kararına istinaden gizli bilginin açıklanması gerekiyorsa.


16. İKAMETGAH VE BİLDİRİMLER

Taraflar'ın işbu Sözleşme'nin giriş bölümünde belirtilen adresleri yapılan her türlü tebligat adres değişikliğini diğerine yazılı bildirmedikçe kendilerine yapılmış gibi geçerli sayılacaktır.


17. KISMİ HÜKÜMSÜZLÜK

İşbu Sözleşme'nin herhangi bir hükmünün, cümlesinin, bölümünün geçersiz olması halinde, söz konusu geçersizlik Sözleşme'nin söz konusu geçersiz hüküm, cümle veya bölüm olmadan var olabilecek diğer hükümlerini etkilemeyecektir.

Şu kadar ki; böyle bir geçersiz hüküm, işbu Sözleşme'nin temelini veya esasını etkilemeyecektir.


18. SÖZLEŞMENİN TADİLİ

İşbu Sözleşme, ancak Taraflar'ın yazılı anlaşması ile değiştirilebilir.


19. FERAGAT ETMEME

Feragat beyanı yazılı olarak verilecek ve feragat eden ve lehine feragat verilen tarafından imzalanmadıkça işbu Sözleşme ile ilgili verilmiş feragatname geçerli sayılmayacaktır.

Feragatname ancak verildiği spesifik zaman ve veriliş amacıyla sınırlı olarak geçerlidir. Taraflar'dan birinin bu Sözleşme'den doğan haklarından herhangi birini yerine getirmede ihmali veya gecikmesi feragat anlamına gelmeyeceği gibi herhangi bir hak veya yükümlülüğün kısmen kullanılması geri kalan hak veya yükümlülüğün sonradan kullanılmasını engellemez. Herhangi bir hak ve yükümlülük veya temerrüdün giderilmesinden feragat etmek aynı hakkın, yükümlülüğün veya temerrüdün giderilmesinden ileride de feragat edildiği anlamına gelmez. Herhangi bir Tarafın buradaki yükümlülüklerinde temerrüde düşmesi diğer Taraf'a yükümlülüklerini ifa etmeden kaçınma hakkı vermez.


20. SÖZLEŞMENİN DEVİR VEYA TEMLİK EDİLEMEMESİ

Taraflar, işbu Sözleşme'den doğan hak ve borçlarını başkalarına devir ve temlik edemezler. İşbu Sözleşme yürürlükte olduğu sürece Taraflar birbirlerinin muhatabı olmaya devam edeceklerdir.


21. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme, Taraflarca müzakere edilerek hazırlanmış olup, Taraflarca tam olarak okunup anlaşılıp imza altına alındıktan sonra geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.

İşbu Sözleşme iki nüsha halinde hazırlanıp taraflarca ________ tarihinde imza altına alınmıştır.


Hizmet Alan
Yardımcı Kişi