En başa dön

Borç Sözleşmesi

İlerleme:
0%
?
X

Borç para alan taraf; ticaret şirketi, dernek gibi kanunen tüzel kişiliğe sahip ise Tüzel Kişi seçeneğini işaretleyin.

Yardım
gerekli mi?
Örneği uyarla

BORÇ SÖZLEŞMESİ
Bundan sonra "Sözleşme" olarak anılacak işbu sözleşme metni, ekleri ile birlikte bir bütün arz eder ve aşağıda yazılı taraflar arasında, aşağıda belirtilen tarih itibariyle yürürlüğe girer. Sözleşme metnindeki hükümler ile sözleşmenin ekleri arasında çıkabilecek her türlü ihtilaf durumunda işbu ana sözleşme maddeleri geçerli olacaktır.


Madde 1 - TARAFLAR

İşbu borç sözleşmesi (bundan böyle "Sözleşme" olarak anılacaktır) aşağıda belirtilen taraflar arasında imzalanmıştır:

________ adresinde mukim ________ (bundan böyle "Borçlu" olarak anılacaktır)

VE

________ adresinde mukim ________ (bundan böyle "Borç Veren" olarak anılacaktır)


Borçlu ve Borç Veren bundan sonra tek tek "Taraf", birlikte "Taraflar" olarak anılacaklardır.


Madde 2 -
TANIMLAR

İşbu Sözleşmede aksi belirtilmedikçe;

Borçlu: Borç parayı alanı, ilgili borç paranın teminatı olarak borç parayı alan lehine kefil olan veya Borç Veren' e karşı asli veya fer'i, niteliği, cinsi ve miktarı ne olursa olsun, herhangi bir borç, yükümlülük, taahhüt yahut bir işlem dolayısıyla herhangi bir şekilde davranış veya ifa yahut eda borcu altına giren kişilerin her birini, hepsini;

Ay: ("takvim ayı" ifadesinin kullanıldığı yerler hariç) herhangi bir takvim ayı içinde herhangi bir gün başlayan ve bir sonraki ay aynı gün sona eren bir dönemi (veya çoğul aylarda müteakip takvim ayını); (İşbu Ay tanımı kapsamında, (i) ilgili dönemin son günü İş günü olmayan bir güne denk geliyorsa; Ay, aynı takvim ayı içindeki bir sonraki İş gününde veya böyle bir gün yoksa bir sonraki ayın ilk İş gününde veya (ii) ilgili dönemin ilk günü herhangi bir takvim ayının son İş gününe denk geliyorsa bu dönemin son günü ilgili takvim ayı içinde sayısal olarak bir güne denk gelmiyorsa Ay, o takvim ayını izleyen ayın ilk İş günü sona erecektir.)

Borçluluk: Borçlu'nun, varsa haleflerinin ve Borçlu'ya kefil olanların mevcut veya gelecekteki, anapara, faiz, teminat ödemesi veya geri ödemesi yükümlülüğünü;

TL: Türkiye Cumhuriyeti'nin kanuni para birimini;

Vergiler: İlgili kişinin her türlü mevcut ve gelecekteki, kesintiler, stopajlar, ne tür ve ne şekilde olursa olsun benzeri vergi, stopaj ve kesintiler, bunların faizleri ve cezaları ile bu türde yapacağı tüm ödemelerini; (Vergi ve Vergilendirme terimleri işbu Vergi tanımına göre yorumlanacaktır.)

Yorum Kuralları: İşbu Sözleşmede, aksine bir hüküm bulunmadıkça;

a - Borçlu ile ilgili her türlü atıf, ilgili olduğu yerlerde, Borçlu'nun haleflerini veya temlik ettiği kişileri de kapsar.

b - Madde veya eklere yapılan atıflar, işbu Sözleşme maddelerine ve eklerine yapılmış sayılır.

c - Herhangi bir sözleşme, senet veya benzeri belgelere yapılacak atıflar (işbu Sözleşme ve ekleri dahil) zaman zaman bunları değiştiren, tadil eden, ilaveler yapan, tekrar düzenleyen veya yenileyen sözleşme, senet veya benzeri belgelere yapılmış kabul edilir.

d - Herhangi bir kanun, kural, nizamname veya hukuki belgeye yapılan atıflar, zaman zaman bunları tadil eden, değiştiren veya tekrar yürürlüğe sokan veya bunların yerine geçen kanunları da kapsar.

e - Günün belli saatlerine yapılan atıflar, Türkiye Cumhuriyeti resmi saati uygulanarak belirlenir.

f - Herhangi bir terimin tekil kullanımı çoğulunu veya çoğul kullanımı da tekilini içerir şekilde anlaşılır.


Madde 3 - SÖZLEŞMENİN KONUSU

Bu sözleşmenin amacı, Borç Veren tarafından Borçlu'ya, Türk Lirası'na endeksli olarak, ________ TL tutarında borç para tahsis etmek ve borç paranın verilme şartları ile borç paranın kullanımından dolayı tarafların hak ve yükümlülüklerini tespit etmektir.

Borç Veren yukarıda tutarı belirtilen borç parayı, işbu sözleşmenin imzalandığı tarihte tamamı teslim edilecek şekilde Borçlu'ya vermeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

Borç Veren, borç parayı Borçlu'ya belirli amaç doğrultusunda kullanmak şartı ile vermeyi taahhüt etmiştir. Belirtilen kullanım amacına aykırı bir kullanımın tespiti halinde Borç Veren'in sözleşmeye aykırılık sebebiyle, sözleşmeyi fesih ve borcun iadesini derhal talep hakkı bulunmaktadır. Borç Veren, borç parayı Borçlu' ya aşağıda belirtilen şartlar ve amaç doğrultusunda verecektir:

________


Madde 4 - GERİ ÖDEME

A - Alınan borç para, işbu Sözleşmede belirtilen tarihte, anapara, faiz ve varsa diğer giderlerden oluşan borcun tek seferde Borç Veren'e teslimi suretiyle geri ödenecektir. Borç paranın Borç Veren' e ödeneceği tarih şu şekilde belirlenmiştir: ________

B - Borçlu, borç paranın/taksitlerin geri ödemesini Borç Veren'in banka hesabına yatırmak suretiyle geri ödeyecektir. Borç Veren'e ait banka ve hesap bilgileri aşağıda yer almaktadır:

________ - ________

C - Borçlu'nun yapacağı kısmi ödemeler öncelikle varsa masraf ve faizlere, daha sonra anaparaya mahsup edilecektir. Faiz ve masrafların ödenmiş olması halinde ise kısmi ödemeler anapara borcundan düşülecektir.

D - Borçlu'nun borcun tamamını bu sözleşmede belirtilen ödeme tarihinden (ya da taksit tutarlarına ilişkin ödeme tarihlerinden) daha erken bir tarihte ödemesi halinde, aşağıda belirtilen şartlar dahilinde Borçlu'ya indirim uygulanacaktır:

________


Madde 5 - ANAPARA FAİZİ

Bu borç paranın Borçlu'ya verilmesi ve Borçlu'nun bu parayı kullanması nedeni ile anaparaya yıllık % ________ oranında faiz uygulanacak ve bu oran üzerinden hesaplanacak faiz tutarı anapara ile birlikte Borçlu tarafından Borç Veren'e ödenecektir.


Madde 6 - TEMERRÜT FAİZİ

Borçlu'nun borcunu ödememesi ya da Sözleşme'de belirlenen ödeme tarihinin gecikmesi ya da Ödeme Planı'ndaki taksitler'den herhangi birini Taksit Ödeme Tarihi'nde ödenmediği ve böylelikle Borçlu'nun Temerrüt'e düşmesi halinde; Temerrüt'ün doğduğu tarihten fiili ödemeyi gerçekleştirdiği güne kadar işleyecek % ________ oranında temerrüt faizi diğer anapara ve varsa anapara faizi ile birlikte Borç Veren'e ödenecektir.


Madde 7 - BORÇLU' NUN TEMERRÜTE DÜŞMESİ HALİNDE BORCUN MAHİYETİ

Herhangi bir ihtara gerek olmaksızın kendiliğinden temerrüdün oluştuğu ve borcun derhal muaccel hale geldiği durumlar; Borç Veren' in Borçlu'ya makul bir süre vererek giderilmesini istemesine rağmen giderilmediği takdirde borcun tamamını muaccel kılabilecek temerrüt durumları; Borç Veren'in muacceliyet halinin niteliğine göre Sözleşme'yi feshedebileceği Borçlu tarafından kabul edilmiştir.


Madde 8 - TEMİNAT

Borçlu; Borç Veren'in işbu sözleşme ile kendisine verdiği borç para ile Borç Veren'e karşı doğmuş ve doğacak borçlarının teminatını teşkil etmek üzere, Borç Veren'in talep ettiği teminatları vermeyi kabul ve taahhüt eder. Teminatlar verilmedikçe Borç Veren söz konusu borç parayı vermeme hakkına sahiptir.

Borçlu tarafından borca karşılık gösterilecek teminat(lar) aşağıda belirtildiği gibidir:

________


Madde 9 - KEFALET

A - İşbu Sözleşme'nin sonunda imzası bulunan kefil, Borçlu'nun işbu Sözleşme tahtında kullandığı/kullanacağı borç para ve ilgili tüm borçlarına kefil olmuştur.

B - Borç Veren'in muaccel alacaklarının tasfiyesi için Borçlu aleyhine yapılan takibin sonunda kesin aciz belgesi alınması veya Borçlu aleyhine Türkiye' de takibatın imkansız hale gelmesi ya da büyük ölçüde güçleşmesi yahut Borçlu'nun iflasına karar verilmesi ya da Borçlu' ya konkordato mehli verilmiş olması halinde, Borç Veren, Borçlu'ya başvurmaksızın doğrudan doğruya kefilden, borç paranın anaparası, akdi faizlerini, Sözleşme'de belirtildiği şekilde hesaplanacak temerrüt faizlerini, her türlü vergi, resim ve harçlarla, Borç Veren'in işbu Sözleşme'den doğan alacağının tahsili için kanuni yollara başvurması halinde yapacağı mahkeme ve icra harç ve masraflarını ve bunlarla sınırlı olmamak ve ancak kefaletin azami miktarını aşmamak kaydıyla talep edebilecektir.

C - İşbu sözleşmeyi imzalayan kefilin kefaleti, işbu sözleşmede belirtilen tüm yükümlülükler dahil ancak ________ TL ile sınırlıdır.


Madde 10 - ALACAĞIN DEVRİ

Borç Veren, işbu Sözleşme'de öngörülen herhangi bir hak, menfaat ve yükümlülüğünü veya alacağını Borçlu'nun onayı olamadan üçüncü gerçek ve tüzel şahıslara hiç bir şekilde devredemez.


Madde 11 - BORCUN VE HAKLARIN DEVRİ

Sözleşmenin bir tarafı olan Borçlu, iş bu sözleşmedeki işbu Sözleşme'de öngörülen herhangi bir hak, menfaat ve yükümlülüğünü veya borcunu üçüncü gerçek ve tüzel kişilere devretmesi, ancak Sözleşme'nin diğer tarafı olan Borç Veren'in bu duruma rıza göstermesi ile mümkün olabilir. Borç Veren' in haberi olmaksızın üçüncü kişiler ile hak ve yükümlülüklerin nakline ilişkin yapılan sözleşmeler, Borç Veren rıza gösterene kadar geçerli sayılmayacaktır.


Madde 12 - SÖZLEŞME EKİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

İşbu Sözleşmede yapılacak her türlü değişiklik ek protokol veya taahhütnameler ile düzenlenecek olup; söz konusu ek protokol ve taahhütnameler taraflarca imzalandıkları tarihten itibaren işbu Sözleşme'nin eki ve ayrılmaz bir parçasını oluşturacaktır.


Madde 13 -
VERGİ

İşbu sözleşme ve ekleriyle sözleşmeye ileride yapılabilecek ek sözleşme, protokol ve eklerden dolayı oluşabilecek her türlü vergi, harç ve masraflar Borçlu tarafından karşılanacaktır.


Madde 14 - KISMİ GEÇERSİZLİK

İşbu Sözleşme'nin herhangi bir hükmünün herhangi bir zamanda geçersiz olması veya herhangi bir hukuki düzenlemeye veya bir devlet kurumunca verilmiş bir karara aykırılık taşıması veya başkaca bir sebeple uygulanamaz nitelikte olması veya herhangi bir mahkemenin uygulanamaz olduğuna karar vermesi halinde, işbu Sözleşme'nin diğer tüm hükümleri geçerliliğini, bağlayıcılığını ve uygulanabilirliğini korur.


Madde 15 - 2588285

A - 5885 52282822 552528258282 52555228 8858282 288222 8225 2525222 5225852252588, 252888 282558285 82 8258 52522 2555282552 82258522558285 2282588 282525852285.

B - 8258 52522'82 8885 52282822'52 225 5852 52555228 885 5522828 258852252588 8225 25885225225 228822288 852855552 2255252 222828 52852825 228222 82 8885 52282822 252852825528 52555228 885 552282 885 2252 25 55 288222 258852882588 85 552282 5555 82255 25885288258828 25 55 85825 885 552282 25885288258828 2222882222.


Madde 16 - UYGULANACAK HUKUK

İşbu Sözleşme'nin yorumunda ve uygulamasından doğan her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanacaktır


Madde 17 - YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRESİ

İşbu Sözleşmenin, eklerinin, tadillerinin uygulanmasından veya yorumundan doğabilecek ihtilaflarda yetkili mahkeme ve icra daireleri, taraflar aksine ilişkin bir anlaşma yapmadıkça, HMK' daki hükümlere göre belirlenecektir.


Madde 18 - YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme her iki taraf ve kefil tarafından imzaladığı tarihte yürürlüğe girer ve borcun Sözleşmede belirtilen şekilde geri ödenmesi ile kendiliğinden sona erer.

İşbu sözleşme, taraflarca ve aşağıda adı belirtilen kefil tarafından tüm hususlarda mutabık kalınarak 2 (iki) nüsha olmak üzere ________ tarihinde birlikte imza altına alınmıştır.


Borçlu


________Borç Veren


________Kefil


________

Belgenizin
düzenlenmesini izleyin

BORÇ SÖZLEŞMESİ
Bundan sonra "Sözleşme" olarak anılacak işbu sözleşme metni, ekleri ile birlikte bir bütün arz eder ve aşağıda yazılı taraflar arasında, aşağıda belirtilen tarih itibariyle yürürlüğe girer. Sözleşme metnindeki hükümler ile sözleşmenin ekleri arasında çıkabilecek her türlü ihtilaf durumunda işbu ana sözleşme maddeleri geçerli olacaktır.


Madde 1 - TARAFLAR

İşbu borç sözleşmesi (bundan böyle "Sözleşme" olarak anılacaktır) aşağıda belirtilen taraflar arasında imzalanmıştır:

________ adresinde mukim ________ (bundan böyle "Borçlu" olarak anılacaktır)

VE

________ adresinde mukim ________ (bundan böyle "Borç Veren" olarak anılacaktır)


Borçlu ve Borç Veren bundan sonra tek tek "Taraf", birlikte "Taraflar" olarak anılacaklardır.


Madde 2 -
TANIMLAR

İşbu Sözleşmede aksi belirtilmedikçe;

Borçlu: Borç parayı alanı, ilgili borç paranın teminatı olarak borç parayı alan lehine kefil olan veya Borç Veren' e karşı asli veya fer'i, niteliği, cinsi ve miktarı ne olursa olsun, herhangi bir borç, yükümlülük, taahhüt yahut bir işlem dolayısıyla herhangi bir şekilde davranış veya ifa yahut eda borcu altına giren kişilerin her birini, hepsini;

Ay: ("takvim ayı" ifadesinin kullanıldığı yerler hariç) herhangi bir takvim ayı içinde herhangi bir gün başlayan ve bir sonraki ay aynı gün sona eren bir dönemi (veya çoğul aylarda müteakip takvim ayını); (İşbu Ay tanımı kapsamında, (i) ilgili dönemin son günü İş günü olmayan bir güne denk geliyorsa; Ay, aynı takvim ayı içindeki bir sonraki İş gününde veya böyle bir gün yoksa bir sonraki ayın ilk İş gününde veya (ii) ilgili dönemin ilk günü herhangi bir takvim ayının son İş gününe denk geliyorsa bu dönemin son günü ilgili takvim ayı içinde sayısal olarak bir güne denk gelmiyorsa Ay, o takvim ayını izleyen ayın ilk İş günü sona erecektir.)

Borçluluk: Borçlu'nun, varsa haleflerinin ve Borçlu'ya kefil olanların mevcut veya gelecekteki, anapara, faiz, teminat ödemesi veya geri ödemesi yükümlülüğünü;

TL: Türkiye Cumhuriyeti'nin kanuni para birimini;

Vergiler: İlgili kişinin her türlü mevcut ve gelecekteki, kesintiler, stopajlar, ne tür ve ne şekilde olursa olsun benzeri vergi, stopaj ve kesintiler, bunların faizleri ve cezaları ile bu türde yapacağı tüm ödemelerini; (Vergi ve Vergilendirme terimleri işbu Vergi tanımına göre yorumlanacaktır.)

Yorum Kuralları: İşbu Sözleşmede, aksine bir hüküm bulunmadıkça;

a - Borçlu ile ilgili her türlü atıf, ilgili olduğu yerlerde, Borçlu'nun haleflerini veya temlik ettiği kişileri de kapsar.

b - Madde veya eklere yapılan atıflar, işbu Sözleşme maddelerine ve eklerine yapılmış sayılır.

c - Herhangi bir sözleşme, senet veya benzeri belgelere yapılacak atıflar (işbu Sözleşme ve ekleri dahil) zaman zaman bunları değiştiren, tadil eden, ilaveler yapan, tekrar düzenleyen veya yenileyen sözleşme, senet veya benzeri belgelere yapılmış kabul edilir.

d - Herhangi bir kanun, kural, nizamname veya hukuki belgeye yapılan atıflar, zaman zaman bunları tadil eden, değiştiren veya tekrar yürürlüğe sokan veya bunların yerine geçen kanunları da kapsar.

e - Günün belli saatlerine yapılan atıflar, Türkiye Cumhuriyeti resmi saati uygulanarak belirlenir.

f - Herhangi bir terimin tekil kullanımı çoğulunu veya çoğul kullanımı da tekilini içerir şekilde anlaşılır.


Madde 3 - SÖZLEŞMENİN KONUSU

Bu sözleşmenin amacı, Borç Veren tarafından Borçlu'ya, Türk Lirası'na endeksli olarak, ________ TL tutarında borç para tahsis etmek ve borç paranın verilme şartları ile borç paranın kullanımından dolayı tarafların hak ve yükümlülüklerini tespit etmektir.

Borç Veren yukarıda tutarı belirtilen borç parayı, işbu sözleşmenin imzalandığı tarihte tamamı teslim edilecek şekilde Borçlu'ya vermeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

Borç Veren, borç parayı Borçlu'ya belirli amaç doğrultusunda kullanmak şartı ile vermeyi taahhüt etmiştir. Belirtilen kullanım amacına aykırı bir kullanımın tespiti halinde Borç Veren'in sözleşmeye aykırılık sebebiyle, sözleşmeyi fesih ve borcun iadesini derhal talep hakkı bulunmaktadır. Borç Veren, borç parayı Borçlu' ya aşağıda belirtilen şartlar ve amaç doğrultusunda verecektir:

________


Madde 4 - GERİ ÖDEME

A - Alınan borç para, işbu Sözleşmede belirtilen tarihte, anapara, faiz ve varsa diğer giderlerden oluşan borcun tek seferde Borç Veren'e teslimi suretiyle geri ödenecektir. Borç paranın Borç Veren' e ödeneceği tarih şu şekilde belirlenmiştir: ________

B - Borçlu, borç paranın/taksitlerin geri ödemesini Borç Veren'in banka hesabına yatırmak suretiyle geri ödeyecektir. Borç Veren'e ait banka ve hesap bilgileri aşağıda yer almaktadır:

________ - ________

C - Borçlu'nun yapacağı kısmi ödemeler öncelikle varsa masraf ve faizlere, daha sonra anaparaya mahsup edilecektir. Faiz ve masrafların ödenmiş olması halinde ise kısmi ödemeler anapara borcundan düşülecektir.

D - Borçlu'nun borcun tamamını bu sözleşmede belirtilen ödeme tarihinden (ya da taksit tutarlarına ilişkin ödeme tarihlerinden) daha erken bir tarihte ödemesi halinde, aşağıda belirtilen şartlar dahilinde Borçlu'ya indirim uygulanacaktır:

________


Madde 5 - ANAPARA FAİZİ

Bu borç paranın Borçlu'ya verilmesi ve Borçlu'nun bu parayı kullanması nedeni ile anaparaya yıllık % ________ oranında faiz uygulanacak ve bu oran üzerinden hesaplanacak faiz tutarı anapara ile birlikte Borçlu tarafından Borç Veren'e ödenecektir.


Madde 6 - TEMERRÜT FAİZİ

Borçlu'nun borcunu ödememesi ya da Sözleşme'de belirlenen ödeme tarihinin gecikmesi ya da Ödeme Planı'ndaki taksitler'den herhangi birini Taksit Ödeme Tarihi'nde ödenmediği ve böylelikle Borçlu'nun Temerrüt'e düşmesi halinde; Temerrüt'ün doğduğu tarihten fiili ödemeyi gerçekleştirdiği güne kadar işleyecek % ________ oranında temerrüt faizi diğer anapara ve varsa anapara faizi ile birlikte Borç Veren'e ödenecektir.


Madde 7 - BORÇLU' NUN TEMERRÜTE DÜŞMESİ HALİNDE BORCUN MAHİYETİ

Herhangi bir ihtara gerek olmaksızın kendiliğinden temerrüdün oluştuğu ve borcun derhal muaccel hale geldiği durumlar; Borç Veren' in Borçlu'ya makul bir süre vererek giderilmesini istemesine rağmen giderilmediği takdirde borcun tamamını muaccel kılabilecek temerrüt durumları; Borç Veren'in muacceliyet halinin niteliğine göre Sözleşme'yi feshedebileceği Borçlu tarafından kabul edilmiştir.


Madde 8 - TEMİNAT

Borçlu; Borç Veren'in işbu sözleşme ile kendisine verdiği borç para ile Borç Veren'e karşı doğmuş ve doğacak borçlarının teminatını teşkil etmek üzere, Borç Veren'in talep ettiği teminatları vermeyi kabul ve taahhüt eder. Teminatlar verilmedikçe Borç Veren söz konusu borç parayı vermeme hakkına sahiptir.

Borçlu tarafından borca karşılık gösterilecek teminat(lar) aşağıda belirtildiği gibidir:

________


Madde 9 - KEFALET

A - İşbu Sözleşme'nin sonunda imzası bulunan kefil, Borçlu'nun işbu Sözleşme tahtında kullandığı/kullanacağı borç para ve ilgili tüm borçlarına kefil olmuştur.

B - Borç Veren'in muaccel alacaklarının tasfiyesi için Borçlu aleyhine yapılan takibin sonunda kesin aciz belgesi alınması veya Borçlu aleyhine Türkiye' de takibatın imkansız hale gelmesi ya da büyük ölçüde güçleşmesi yahut Borçlu'nun iflasına karar verilmesi ya da Borçlu' ya konkordato mehli verilmiş olması halinde, Borç Veren, Borçlu'ya başvurmaksızın doğrudan doğruya kefilden, borç paranın anaparası, akdi faizlerini, Sözleşme'de belirtildiği şekilde hesaplanacak temerrüt faizlerini, her türlü vergi, resim ve harçlarla, Borç Veren'in işbu Sözleşme'den doğan alacağının tahsili için kanuni yollara başvurması halinde yapacağı mahkeme ve icra harç ve masraflarını ve bunlarla sınırlı olmamak ve ancak kefaletin azami miktarını aşmamak kaydıyla talep edebilecektir.

C - İşbu sözleşmeyi imzalayan kefilin kefaleti, işbu sözleşmede belirtilen tüm yükümlülükler dahil ancak ________ TL ile sınırlıdır.


Madde 10 - ALACAĞIN DEVRİ

Borç Veren, işbu Sözleşme'de öngörülen herhangi bir hak, menfaat ve yükümlülüğünü veya alacağını Borçlu'nun onayı olamadan üçüncü gerçek ve tüzel şahıslara hiç bir şekilde devredemez.


Madde 11 - BORCUN VE HAKLARIN DEVRİ

Sözleşmenin bir tarafı olan Borçlu, iş bu sözleşmedeki işbu Sözleşme'de öngörülen herhangi bir hak, menfaat ve yükümlülüğünü veya borcunu üçüncü gerçek ve tüzel kişilere devretmesi, ancak Sözleşme'nin diğer tarafı olan Borç Veren'in bu duruma rıza göstermesi ile mümkün olabilir. Borç Veren' in haberi olmaksızın üçüncü kişiler ile hak ve yükümlülüklerin nakline ilişkin yapılan sözleşmeler, Borç Veren rıza gösterene kadar geçerli sayılmayacaktır.


Madde 12 - SÖZLEŞME EKİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

İşbu Sözleşmede yapılacak her türlü değişiklik ek protokol veya taahhütnameler ile düzenlenecek olup; söz konusu ek protokol ve taahhütnameler taraflarca imzalandıkları tarihten itibaren işbu Sözleşme'nin eki ve ayrılmaz bir parçasını oluşturacaktır.


Madde 13 -
VERGİ

İşbu sözleşme ve ekleriyle sözleşmeye ileride yapılabilecek ek sözleşme, protokol ve eklerden dolayı oluşabilecek her türlü vergi, harç ve masraflar Borçlu tarafından karşılanacaktır.


Madde 14 - KISMİ GEÇERSİZLİK

İşbu Sözleşme'nin herhangi bir hükmünün herhangi bir zamanda geçersiz olması veya herhangi bir hukuki düzenlemeye veya bir devlet kurumunca verilmiş bir karara aykırılık taşıması veya başkaca bir sebeple uygulanamaz nitelikte olması veya herhangi bir mahkemenin uygulanamaz olduğuna karar vermesi halinde, işbu Sözleşme'nin diğer tüm hükümleri geçerliliğini, bağlayıcılığını ve uygulanabilirliğini korur.


Madde 15 - 2588285

A - 5885 52282822 552528258282 52555228 8858282 288222 8225 2525222 5225852252588, 252888 282558285 82 8258 52522 2555282552 82258522558285 2282588 282525852285.

B - 8258 52522'82 8885 52282822'52 225 5852 52555228 885 5522828 258852252588 8225 25885225225 228822288 852855552 2255252 222828 52852825 228222 82 8885 52282822 252852825528 52555228 885 552282 885 2252 25 55 288222 258852882588 85 552282 5555 82255 25885288258828 25 55 85825 885 552282 25885288258828 2222882222.


Madde 16 - UYGULANACAK HUKUK

İşbu Sözleşme'nin yorumunda ve uygulamasından doğan her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanacaktır


Madde 17 - YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRESİ

İşbu Sözleşmenin, eklerinin, tadillerinin uygulanmasından veya yorumundan doğabilecek ihtilaflarda yetkili mahkeme ve icra daireleri, taraflar aksine ilişkin bir anlaşma yapmadıkça, HMK' daki hükümlere göre belirlenecektir.


Madde 18 - YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme her iki taraf ve kefil tarafından imzaladığı tarihte yürürlüğe girer ve borcun Sözleşmede belirtilen şekilde geri ödenmesi ile kendiliğinden sona erer.

İşbu sözleşme, taraflarca ve aşağıda adı belirtilen kefil tarafından tüm hususlarda mutabık kalınarak 2 (iki) nüsha olmak üzere ________ tarihinde birlikte imza altına alınmıştır.


Borçlu


________Borç Veren


________Kefil


________