Çatısız İşyeri Kira Sözleşmesi

İlerleme:
0%
?
X

Kiralanan mülkün sahibi ya da kiraya vermeye yetkili olan kişi kiralayandır. Kiralayan bir ticaret şirketi (Anonim, Limited Şirket gibi) ya da dernek gibi kanunen tüzel kişiliğe sahip bir kuruluş, organizasyon değil ise bireydir.

Yardım
gerekli mi?
Örneği uyarla

ÇATISIZ İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMESİ


Madde 1 - TARAFLAR

1.1 - İşbu Çatısız İşyeri Kira Sözleşmesi (bundan böyle "Sözleşme" olarak anılacaktır) aşağıda belirtilen taraflar arasında imzalanmıştır:

________ adresinde mukim ________ (bundan böyle "Kiralayan" veya "Kiraya Veren" olarak anılacaktır)

VE

________ adresinde mukim ________ (bundan böyle "Kiracı" olarak anılacaktır)

1.2 - Kiralayan ve Kiracı bundan sonra tek tek "Taraf", birlikte "Taraflar" olarak anılacaklardır.


Madde 2 - TANIMLAR

2.1 - Bu Sözleşme'de yer alan tanımlar aksi belirtilmediği müddetçe buradaki anlamları taşırlar.

Kira Ödemelerinin Başlangıç Tarihi: İşbu sözleşmede belirtilen kira başlangıç tarihi veya kiralanan yerin/Mağaza'nın bu tarihten önce açılması halinde açıldığı tarih kira ödemelerinin başlayacağı tarihi ifade eder.

Taşınmaz: Kiraya Veren ile Kiracı arasında imzalanan bu sözleşmede kira konusu kiralanan yeri ifade eder.

Teslim Tarihi: Kiralayan tarafından kiralanan yerin Kiracıya teslim edileceği tarihi ifade eder.


Madde 3 - SÖZLEŞMENİN KONUSU

3.1 - İşbu Sözleşme'nin konusu, Kiraya Veren'e ait çatısız taşınmazın Kiracı tarafından çatısız işyeri olarak işbu Sözleşme'deki hüküm ve şartlar altında kiralanması ve bu hususta Taraflar'ın hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir. Kiralanan yerin (bundan böyle "Taşınmaz" olarak anılacaktır.) adres bilgisi şu şekildedir:

________


Madde 4 - SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

4.1 - İşbu Sözleşme'nin süresi ________ tarihinden itibaren ve belirtilen süre ile geçerli olacaktır: ________. Bu kira sözleşmesi belirtilen sürenin sonuna kadar ve dolayısıyla ________ tarihine kadar geçerliliğini koruyacaktır. Kiracı, Sözleşme süresinin sonundan en geç 1 (bir) ay öncesinde Kiraya Veren'e yazılı bildirimde bulunarak Sözleşme süresinin uzatılmasını talep edebilir. Bu halde Taraflar bir araya gelerek Kira Bedeli'ni piyasa koşullarını dikkate alarak düzenleyeceklerdir. Taraflarca Kira Bedeli'nde anlaşma sağlanamaması halinde Sözleşme süresi sonunda sona ermiş sayılır. Taraflarca Kira Bedeli'nde anlaşma sağlanması halinde Sözleşme 1 (bir) yıl süreyle uzatılmış kabul edilecektir. Söz konusu uzatma dönemi sonunda işbu hükümde yer alan prosedür tekrar izlenmek suretiyle Sözleşme birer yıllık dönemlerle uzatılabilir.


Madde 5 - KULLANIM AMACI

5.1 - Kiracı, kiralanan Taşınmaz'daki aşağıda açıklanan ticari faaliyetinin, yine aşağıdaki ilkelere uygun olacağını kabul ve taahhüt etmiştir. Kiracının ticari faaliyetleri şu şekilde olacaktır:

________

5.2 - Kiracı, kiralanan yeri çatısız iş yeri olarak kiralamıştır. Taraflar işbu Sözleşme'de yer alan Taşınmaz'ın çatısız olarak kiralandığını ve işbu Sözleşme süresince çatısız olarak kullanılacağını; bu çerçevede işbu Sözleşme kapsamında kira ilişkisinin Türk Borçlar Kanunu'nda çatışı işyerine ilişkin düzenlemelere tabi olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Şüpheye mahal bırakmamak adına Kiracı işbu hükmün aksine Taşınmaz üzerine çatı veya çatı benzeri yapı yaptıramaz, inşa edemez; aksi takdirde söz konusu yapı Kiraya Veren talebi üzerine, her türlü masraf ve gider Kiracı üzerinde olmak kaydıyla derhal yıkılmak mecburiyetindedir. İşbu hüküm Sözleşme'nin esasına dair olup, aksi halde Kiraya Veren işbu Sözleşme'yi derhal feshetmeye yetkilidir.

5.3 - Kiracı, işletme adını Kiralayan'ın yazılı ön izni olmadan değiştiremez. Kiracı amaç dışı kullanım için kiralayandan yazılı izin almak zorundadır. Kiralayan'ın izin vermemesi halinde Kiracı hakkın kötüye kullanıldığı iddiasında bulunamaz, zarar ziyan talep edemez. Kiracı bu hükme aykırılığın kesin tahliye ve sözleşmenin feshi nedeni olduğunu kabul ve taahhüt etmiştir.

5.4 - Kiracı, kiralanan yerde kendi adına gerekli yazar kasa, İşletme (açılış) ruhsatının ve vergi levhalarının bulundurulmasını sağlamakla ve Kiralayan tarafından talep edildiğinde birer nüshasını vermekle mükelleftir.

5.5 - Kiracı, kendisine ait olsa dahi, başka işletme adı ile sahip olduğu firmasını kiralanan yerden yararlandırma hakkı yoktur.

5.6 - Kiracı, kiralanan yerde kısmi veya tam olarak belli markalara yer tahsisi suretiyle doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir kira münasebetine giremez, stant kiralaması yapamaz, kira tahsil edemez.

5.7 - Kiracı, kiralanan yerde kendi namına başkası hesabına ticaret yapamaz.

5.8 - Kiracı, çevrede bulunan diğer kiracıların da kiracılığını, onların da gerek aynı iş kolunda, gerekse farklı iş kollarında ticari faaliyetini sürdüreceğini şimdiden kabul eder ve çevrede bulunan diğer kiracıları rakip olarak değerlendirmeden bu konuda Kiralayan' a karşı herhangi bir şikayette bulunmayacağını, sorumluluk yüklemeyeceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.9 - Taşınmaz'da Kiracı' nın yapacağı işin, işbu Kira Sözleşmesi ile kararlaştırılması veya ileride değiştirilmesi veya ilaveler yapılması için Kiralayan'ın vereceği izinler, bu faaliyetlerin uygulanması hususunda her ne suretle olursa olsun gerekli idari izinlerin sağlanması anlamında Kiralayan'ın hiçbir garantisi ve teşebbüsünü gerektirmemektedir. Bu itibarla Kiralayan, söz konusu izinlerin verilmemesi ya da bunların iptalleri halinde hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Kiracı, gerekli izinleri alamazsa dahi kira ödemeye devam edecek ve sözleşmeden doğan her tür yükümlülüğünü yerine getirecektir. Hiçbir tereddüde mahal bırakmamak adına ifade edilmelidir ki, Kiracı'nın ilgili izinleri alamaması başta olmak üzere, herhangi bir sebeple Taşınmaz'da faaliyet göstermemesi hali Sözleşme'nin haklı nedenle feshi gerekçesi olarak kabul edilemez.

5.10 - Taşınmaz'ın tahsis amacı dışındaki her türlü kullanımı akde aykırılık teşkil eder ve akde aykırılık nedeniyle Kiralayan, Kiracı'nın tahliyesini talep edebilir. Bu halde Kiralayan yargı yoluna başvuracağı gibi, Kiracı'yı Taşınmaz'ın temin edeceği hizmetlerden mahrum etme hakkını kullanır. Kiracı' nın, Sözleşme' nin işbu maddesi sebebiyle feshine sebep olması halinde, "Cezai Şart" tutarı olan ________ (________) TL muaccel hale gelir. Kiracı muaccel hale gelen tüm bu Cezai Şart bedellerini nakden ve defaten ödemek zorundadır. Kiracı, hiçbir koşulda Cezai Şartın fahişliği ile tenkisini talep etmeyeceğini Kabul ve Taahhüt eder.


Madde 6
- KİRA BEDELİ

6.1 - Kira sözleşmesinin ________ süreyle geçerli olacağı taraflarca kararlaştırılmıştır. Sözleşmeye göre kira bedeli aylık dönemlerde ödenecek olup, Taşınmaz'ın aylık kirası ________ (________) TL'dır.

6.2 - Kira stopaj vergisi ödemesi Kiracı'ya aittir.

6.3 - Kiralayan, kiralama bedeline mahsuben, Kiracı'dan ________ TL kapora almıştır.

6.4 - Bu sözleşme imzalandıktan sonra, Türk Borçlar Kanunu'nun 178. maddesine göre, taraflardan kiracı, bu Taşınmaz'ı kiralamaktan vazgeçtiği taktirde, verdiği kaporayı geri alamayacaktır. Kiralayan Taşınmaz'ı kiraya vermekten vazgeçerse, kaporayı iade edecek ve kapora miktarı kadar daha tazminat ödeyecektir.

6.5 - Kiracı kira bedelini en geç şu dönemde yatırmalıdır: ________

6.6 - Kiracı, kirayı aşağıda belirtilen bankaya ve hesaba yatıracaktır.

________ - ________

6.7 - Kira sözleşmesinin belirlenen bitiş süresinden sonra kendiliğinden yenilenmesi halinde, kira bedelinde % ________ oranında artış yapılacaktır.

6.8 - Kiracı, Sözleşme feshedilse ve/veya Kiracı tarafından sözleşmeden cayılsa dahi, işbu sözleşmede belirtilen ve varsa peşin olarak yaptığı ödemeleri (faizleri de dahil olmak üzere) herhangi bir iade ve/veya başkaca hak ve talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

6.9 - İhtilafın varlığı halinde Kiracı, tüm kira ödemelerini makbuz ile kanıtlamak durumundadır. Ödemelerle ilgili havale ve diğer olan ve olabilecek tüm masraflar Kiracı'ya aittir.

6.10 - Kiracı, paranın satın alma gücünde düşme, devalüasyon, enflasyon, döviz kurlarındaki şok ve ani değişimler, vergi ve harçların yükselmesi veya yeni vergi ve harç konması, satışlarının düşmesi, maliyetlerinin artması da dahil ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere herhangi bir sebep ileri sürerek yapacağı Kira Bedeli ödemelerinin azaltılmasını talep edemez ve ayrıca sözü geçen sebeplerden birine veya birkaçına dayanarak bu şartlarla Sözleşme'nin ifasının ağır ölçüde zorlaştığını veya işlem temelinin çöktüğünü iddia ederek Sözleşme'nin yeni koşullara uyarlanmasını talep edemez. Kiracı, bu hususta uyarlama talebinden peşinen feragat etmiştir.


Madde 7 - DİĞER GİDERLER

7.1 - Taşınmaz'a ilişkin her türlü elektrik, su, gaz abonelikleri kiracıya ait olacaktır. Kiracı, bu meblağları mal sahibinden rücu edemeyecektir. Aboneliği kendi adına çevirmediği elektrik, su, doğal gaz, ÇTV ve yönetim giderlerinden eski borç geldiğinde o eski borçtan da sorumlu kiracı olacaktır.

7.2 - Taşınmaz'a ilişkin her türlü masraf Kiracı'ya aittir. Bu nedenle Kiralayan'ın hiçbir sorumluluğu bulunmamakla birlikte herhangi bir ödemede bulunmak zorunda kalması halinde bu ödenen bedelleri Kiracı'ya rücu etme hakkı saklıdır.


Madde 8 - DEPOZİTO

8.1 - Kiracının, işbu sözleşmeden doğan tüm borç ve yükümlülüklerinin teminatı olmak üzere depozito bedeli ________ TL olarak belirlenmiştir.

8.2 - Depozito bedelinin ödenmesi gereken dönem/tarih belirtildiği şekildedir:

________

8.3 - Kiracı, Sözleşme' nin imzası anında, işbu Sözleşme'den doğacak tüm borçları, tazminatları, cezai şartları, kiranın her tür ferileri (bunlarla sınırlı olmamak üzere; kira bedelleri ve ferileri, vb gider) ile işbu Sözleşme' nin ifası sırasında Kiralayan' a vereceği zararlardan ve her ne nam altında olursa olsun Kiralayan' a karşı veya Sözleşme nedeniyle Devlete veya üçüncü kişilere karşı doğmuş ve doğacak borçlarının teminatı olarak ________ TL depozito bedeli ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

8.4 - Depozito ancak, Kiracı' nın Taşınmaz'ı fiilen tahliye ederek, Kiralayan'a teslim etmesi ve Tahliye Teslim Tutanağının imzalanmasından sonra, Taşınmaz'a verilmiş zarar var ise zararın tazmini zımnında meblağın ödenmesi/mahsubu kaydıyla ve Kiralayan' ın kira bedelleri ve kira sözleşmesinden kaynaklanan hak ve tüm alacakları, tazminatları, özel tüketimleri (elektrik, su vb.) ödenmiş olması ve yine Kiracı' nın kendine ait elektrik, su vb. ödendi belgelerinin Kiralayan' a ibrazı ve taraflar arasında işbu sözleşmeden kaynaklanan bir uyuşmazlık var ise bu uyuşmazlığın kesin olarak sonuçlanmış olması kaydıyla Kiracı'ya iade edilecektir. Kiracı tarafından ödenen depozito borç ödemelerine yetmezse Kiracı veya varsa müşterek müteselsil borçlu ve kefilden tahsil yoluna gidilir.

8.5 - Kiracı, Çatısız İşyeri Kira Sözleşmesi süresi içinde ödemekle sorumlu olduğu Kira Bedeli, faiz ve sair giderlerin söz konusu teminattan kesilerek tahsil edilmesini talep edemez; bu yönde bir defi ileri süremez. Kiracı, Depozito' yu bahane ederek başta kira ödemesi olmak üzere hiçbir ödemesini geciktiremez. Kiracı ödenmeyen kiraların Depozito'dan mahsubu ve bu suretle Depozito' nun azaltılması yoluna gidemez.

8.6 - Depozito Kiralayan'a elden teslim edilecektir.

8.7 - Depozito mevcut olduğu halde Kiralayan bütün alacakları için yasal yollara müracaat edebilir. Kiracı kira bedelinde artış yapılması halinde bu artış nispetinde Depozito' yu da arttırmak zorundadır.

8.8 - Kiralayan, Kiracı' nın, yükümlülüklerini hiç ifa etmemesi, kısmen veya gecikmeli olarak ifa etmesi ve/veya ifa etmeyeceğinin makul gerekçeler ile tespit olunması durumunda, Sözleşme'den kaynaklanan taleplerini bu Depozitodan tahsil etme hakkına sahiptir. Depozito, sözleşme ilişkisinin sona ermesinden kaynaklanan tazminat taleplerinin karşılanması için de kullanılabilir. Kiralayan'ın, Depozitoyu nakde çevirmesi durumunda, takdir yetkisi kendisine ait olmak üzere, bunu Kiracı'ya karşı sahip olduğu taleplerine mahsup etme hakkına sahiptir.

8.9 - Kiracı, bu maddede belirtilen Depozito'yu işbu sözleşmede belirtilen süre içinde gerekli yere teslim etmez ise; Kiralayan, sözleşmeyi feshetme ve Kiralanan Yeri teslim etmeme hakkına sahip olur. Ayrıca aynı iş yerine ilişkin başkaca bir Kira Sözleşmesi yapma hakkını haizdir.

8.10 - Kiracı, depozitoyu nakit olarak ödemesi halinde, ödediği nakit bedel için faiz ve masraf talep etme hakkına sahip olmadığını Kabul ve Taahhüt etmiştir.


Madde 9 - GECİKME FAİZİ

9.1 - Kiracı, işbu sözleşmeden doğan tüm yükümlülük, borç ve ödemelerini tam ve eksiksiz olarak süresinde yerine getirmediği takdirde, günlük olarak işleyen % ________ faiz oranında faizi ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

9.2 - Gecikme faizi kanunen talep edilebilecek olan faizden ayrıdır ve kiracı herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın faizin işlemeye başlayacağını kabul ettiğini taahhüt eder.

9.3 - Kiracı'ya bu konuda herhangi bir fatura, ihtar veya ihbar keşide etmeye gerek yoktur. Temerrüt sebebiyle faiz tahakkuk ettirilmesi, Kiraya Veren'in başvurabileceği diğer hukuki takip yollarına başvurma hakkına engel olmaz.


Madde 10 - KİRACININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

10.1 - Kiracı Taşınmaz'ı kullanırken işbu Sözleşmeden kanundan doğan tüm mali, hukuki, teknik ve idari yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmekle yükümlüdür.

10.2 - Kiracı Taşınmaz'ı hijyen ve insan sağlığına zarar vermeyecek nitelikte kullandırmayı, muhafaza etmeyi, personelini de ayrıca bu hususlarda bilgilendirip, Taşınmaz'ı sahip olduğu donanımlarının muhafazası ve usulüne uygun kullanılmasını temin etmeyi garanti ve taahhüt eder.

10.3 - Taşınmaz'ı, amacı olarak belirtilen dışında hiçbir şekilde başka amaçlı faaliyetler için kullanılamaz ve kullandırılamaz.

10.4 - Kiracı satışa konu ettiği ürünlerin veya unsurların Taşınmaz'ında teşhirinden dolayı, kastı veya ihmali olup olmadığına bakılmaksızın müşterilerine vermiş olduğu maddi ve manevi zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Bu sebeple, üçüncü şahıslar tarafından Kiralayan' a yüklenilecek her türlü zararı, herhangi bir ihtara ve mahkeme hükmüne gerek kalmaksızın tazmin etmekle yükümlüdür.

10.5 - Kiracı ve elemanları, Taşınmaz'ın itibarı ile bağdaşmayan görünüm ve eylemlerden, özünü etkileyecek veya ona zarar verecek yahut varlığını tehlikeye düşürecek veya değer kaybettirecek hareketlerden kaçınmakla yükümlüdür. Kiracı aksine davranış halinde yönetimce yapılacak uyarılara uymayı ve uyarılar doğrultusunda hareket etmeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

10.6 - Kiracı, Taşınmaz'da kendisine atfedilebilir sebeplerle oluşabilecek her türlü hasar, zarar ve ziyanı gidermek ve gerek kendi personeline gerek müşterilerine ve sair üçüncü şahıslarla aynına taalluk edebilecek kaza, zarar ve ziyanı karşılamak sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kiracı bu tür nedenlerle Kiralayan'a hiçbir şekilde rücu edemeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt etmiştir.

10.7 - Kiracı kiralanan çatısız işyerinin işletilmesi ile ilgili her türlü ruhsat ve belgeyi almak ve bunları gerektiğinde yenilemekle yükümlüdür. Kiralanan yeri işletmeye açmaya veya işletmeye açık tutmaya yönelik her türlü yasal sorumluluk ve masraf Kiracı ya ait olup, Kiralayan' ın hiçbir sorumluluğu yoktur. Kiracı' nın kiralanan yeri işletmeye açamaması veya işletmeyi açık tutamaması nedeniyle, Kiralayan' ın akde aykırılık hükümlerine dayanarak sözleşmeyi fesih ve Kiracı' yı tahliye hakları saklıdır. Kiracı, faaliyet konusu doğrultusunda işletme ruhsatı alması gerektiğini ve bununla ilgili her türlü hukuki ve mali yükümlülüğün kendisine ait olduğunu basiretli bir tacir olarak bilmektedir. Belediyeden, Resmi Kurum ve Kuruluşlardan alınacak tüm ruhsat, izin, onay ve diğer idari işlemlere ilişkin müsaadeler Kiracı tarafından yerine getirilecek olup, bu çerçevede gerçekleşecek resmi ve özel bütün giderler Kiracı' ya ait olacaktır.

10.8 - Zorunlu Deprem Sigortası (DASK), masrafları Kiracı tarafından karşılanmak üzere, "Sigorta Ettiren" sıfatıyla Kiracı tarafından Kiralayan adına yaptırılacaktır.

10.9 - Kiracı, Taşınmaz'ı en iyi bakım ve onarım durumunda muhafaza edip tahliye halinde ise boş, hasarsız, temiz, bakımlı ve iyi durumda teslim edecektir. Taşınmaz'ında bakım ve acil onarım yapılması gereken durumlarda, Kiracı, Kiralayan' a derhal izin verecektir. Aksi taktirde doğacak zararlardan Kiracı sorumludur.

10.10 - Kiracı, satış ya da sonraki kiralama için zorunlu olduğu ölçüde, Kiralayan'ın ve onun belirlediği üçüncü kişinin Taşınmaz'ı gezip görmesine izin vermekle yükümlüdür.

10.11 - Kiracı, Taşınmaz'ı komşuların huzurunu bozacak şekilde kullanmamayı, dışarıya taşacak şekilde müzik ve ses yayını yapmamayı, herhangi bir tarzda gürültüye sebep olmamayı, toz ve koku çıkaracak hareketlerden ve benzeri davranışlardan kaçınmayı taahhüt etmiştir.

10.12 - Taşınmaz'ın müstakil tüm giderleri (elektrik, su, ısıtma, abonelik, güvence bedeli v.b.) ve temizlik, güvenlik vb. her türlü gidere katılım yükümlülüğü Kiracıya aittir. Kiracı, idarece istenen teminat ve depozitoları yatırarak kendi adına sayaçları kullanıma açtıracak ve tahliye anında ilgili kuruma olan borçlarını ödeyerek, teminatını geri alacak ve sayaçlarını kapatacaktır. Kiracı, bu giderleri ödediğini ispat edici belgelerin birer örneğini, istem üzerine Kiralayan' a vermek zorundadır.

10.13 - Kiracı kiraladığı Taşınmaz'ı ne halde buldu ise kiraya verene o halde teslim etmeye mecburdur. Ancak Taşınmaz'ında, giderilmesi kiraya verenin sorumluluğu kapsamında bulunan herhangi bir arıza veya hasar meydana gelirse, kiracı durumu kiraya verene yazılı olarak ihbar edecektir.İhbar yapmadan kiracının kendiliğinden yapacağı harcamalardan kiraya veren sorumlu olmayacaktır. Kiracı kiraya verenin muvafakatı çerçevesinde anlaşarak, kiralananda bir takım faydalı tadilat, tamirat ve dekorasyon yapabilir. Tahliye sırasında kiraya verenin seçimlik hakkı yapılan anlaşma ile sınırlı olacaktır.

10.14 - Kiracı, kiralanan yeri tüm kira süresi boyunca tayin etmiş olduğu maksada uygun olarak kesintisiz bir şekilde kullanmakla yükümlüdür. Kiralanan yerde kendi ticari faaliyetini kesintisiz devam ettirecektir. Kiracı' ya kiralanan yeri kullanmamasından ya da sınırlı kullanmasından dolayı Kiralayan'ın kurtulduğu giderleri kira bedelinden indirme hakkı bulunmamaktadır. Kiralayan'ın yazılı ihtarına rağmen bu maddeye aykırı davranışlarını sürdürmesi Sözleşmeye açıkça aykırılık teşkil eder.

10.15 - Kiracı, işbu Sözleşmedeki koşullardan herhangi birine aykırı hareketinin sözleşmeyi fesih nedeni olacağını ve kendisine yazılı olarak verilen makul bir sürede durumu düzeltmediği takdirde, Kiralayan'ın Sözleşmeyi derhal feshedebileceğini kayıtsız şartsız kabul etmiştir.

10.16 - Kiracı, yanıcı, patlayıcı, zehirli, ağır veya insan, eşya veya mal/mülk açısından tehlike arz eden her türlü malzeme ve ürünün Taşınmaz'da depolanmasının veya yüklenip boşaltılmasının ve herhangi bir şekilde tehlikeli olabilecek veya burayı bozacak veya buraya zarar verecek herhangi bir faaliyetin yürütülmesinin yasak olduğunu kabul eder. Kiracı, işbu bölümdeki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda kendisinin veya çalışanlarının neden oldukları zararlardan doğrudan sorumlu olacaktır ve bu durum, Kiraya Veren'in, bu nedenle işbu Sözleşmeyi feshetme hakkına halel getirmeyecektir.


Madde 11 - KİRALAYAN' IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

11.1 - Kiralayan, Kiracı'nın Sözleşme'den doğan yükümlülükler dışında başta kanunda ve ticari teamüllerden doğan yükümlülükler olmak üzere bütün yükümlülüklerine de uymasını istemek hakkına sahiptir.

11.2 - Kiralayan, Kiracı' dan elde edeceği kira gelirini Kiracı'nın rızasını aramaksızın serbestçe üçüncü kişi veya kişilere devir ve temlik edebilir. İlgili kira gelirini her türlü güvence yerine kaim olmak üzere teminat verebilir ve gösterebilir.

11.3 - Kiraya Veren'in Sözleşme'den ve kanundan doğan tüm yasal haklarını takip ve talep etme hakkı saklıdır.

11.4 - Kiralayan, Taşınmaz'ı, işbu sözleşmeye uygun şekilde ve zamanda Kiracı'ya teslim etmek ve Sözleşme süresince Kiracı'nın kullanımını yine işbu Sözleşme hükümlerine uygun şekilde temin etmekle yükümlüdür.


Madde 12 - ZARAR, ZİYAN, HASAR VE NOKSANLARIN TAZMİNİ

12.1 - Demirbaş eşya, armatür, aksesuar, tesis tesisat ve teçhizatlara ve Taşınmaz'ın herhangi bir kısmına, Kiracı'nın hata, kusur veya ihmali sebebiyle vaki olacak her türlü doğrudan zarar, ziyan hasar ve noksanlıklar Kiracı tarafından evsaf ve görüntü ahengine uygun olarak tazmin edilecektir. Hasar, kusur, zarar, ziyan ve noksan mevcudiyeti Kiracı veya temsilcisi tarafından mahallinde tespit olunur. Kiracı bu tespitte bulunmadığı veya tespiti engellediği takdirde gıyabında yapılacak tespite itiraz edemez. Kiralayan bu tespitlere göre Taşınmaz'ı eski haline getirmek için gerekli tamir, tadil, tebdil veya yenileme yaptırmak ve tutarının da tamamı için Kiracı'ya rücu etme hakkını saklı tutar.


Madde 13 - TAŞINMAZIN TADİLAT ve BAKIMI

13.1 - Kiracı mal sahibinin yazılı onayı olmadan Taşınmaz'ında herhangi bir tadilat yapamaz.

13.2 - Kiracı Taşınmaz'ın kullanım amacına ve onaylı mimari projeye uygun olarak tadilat yapacaktır.

13.3 - Kiracı Taşınmaz'ında Kiralayan'ın onayı olmaksızın projenin tadilini ya da tashihini gerektirecek tadilat veya tamirat yapamaz. Tespiti halinde Kiracı, bu hususları derhal eski hale getirmekle yükümlü olup, aynı zamanda ilgili Belediyece uygulanacak Hukuki ve Cezai yaptırımların sorumluluğunu kabul ettiğini kabul ve taahhüt etmiştir. Kiracı, tüm tadilat ve tesisat işlerini yaparken gerek taşınmazın, gerekse üçüncü kişilerin uğrayacağı tüm zarar ve hasarlardan adli ve idari makamlara karşı cezai, hukuki ve mali açıdan sorumlu olacağı gibi; gerek Kiraya Veren'in gerekse üçüncü kişilerin göreceği zararlardan dolayı da Kiralayan' a terettüp edecek tüm zararları karşılamayı kabul eder. Kiracı, söz konusu zararların Kiralayan'ın dilerse nezdinde bulunan teminatlarından mahsup edileceğini peşinen kabul eder. Söz konusu teminatların, Kiralayan'ın zararlarını, hasarlarını ve tazmin taleplerini karşılamaması halinde Kiracı, söz konusu tutarları da ayrıca Kiraya Veren'in ilk talebinde nakden ve defaten ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

13.4 - Taşınmaz'ı korumak, bakımını, onarımını ve yenilemesini yapmak için yapılan masraflar Kiralayan' a aittir. Kiracının Taşınmaz'ın bakımı, onarımı ve yenilenmesi için yapmış olduğu masrafları Kiralayan' dan rücu etme ya da kira bedelinden mahsup etme hakkı saklıdır.

13.5 - Kiralayan Taşınmaz'ında, kira sözleşmesinin feshini gerektirmeyen ve kiracıdan katlanması beklenebilecek olan yenilik ve değişiklikler yapabilir. Bu yenilik ve değişikliklerin yapılması sırasında, Kiracı'nın kira bedelinin indirilmesine ve zararının giderilmesine ilişkin talepleri Kiralayan tarafından kabul görmez.

13.6 - Kiracı kira dönemi sonunda veya herhangi bir nedenle tahliye halinde, varsa taşınmaza bedelini kendi ödeyerek ve kira bedelinden mahsup edilmeyen, ilave ettiği taşınabilir parçaları arzu ederse alıp götürebilecek veya taraflar anlaşmaya varabilirse bedel karşılığı Kiralayan' a bırakabilecektir.

13.7 - Kiracı, Taşınmaz'ında yapacağı her türlü tadilattan kaynaklı hukuki sorumluluğun bizzat kendisine ait olduğunu, bu tadilatlar nedeniyle Taşınmaz'ına, üçüncü kişilere vereceği zararlar ile mal sahiplerinin uğrayacağı zararları gidermeyi, bu surette kiralananda imar mevzuatına aykırı olarak tadilat yapılması halinde bu tadilatlardan kaynaklı her türlü mali ve hukuki sorumluluğun bizzat kendisine ait olduğunu, yapılacak olan sabit ya da geçici her türlü imalat, eklenti, branda, tente ve benzeri eklentiler sebebiyle Belediye ve /veya herhangi bir özel ya da resmi kurum tarafından tahakkuk edilen ceza, zarar vs. bedeli ve mal sahibinin bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı derhal gidermeyi gayri kabili rücu olarak kabul beyan ve taahhüt eder.


Madde 14 - 558885 2555888522585858, 88885285 555525858 55 522525 585885 555525858 5588525 58888288

14.1 - Kiracı, 2225888282, 2582555228258282, 25558288 28888258282, 252828558282 82 2225888 882 882888 585285 288882582 55882252'825 8255828258 525 25585 25555552, 258555 282585 5558 8255285555.

14.2 - 85255855 2555252 85588 22822 "585588 882 882888 585285 2888" 522828, 585588 '25 85288 28852 8225 2825882, 5558558255 885 82282822 85852852 25 55 8585225882, 8252222558 82 8588825 2258 55882252'8255 28852 25 55 2825882, 225285 88588222, 2252 55825, 52858825 8588852, 225 88 25252 2888825 882 285585252 22582 888252 8585252 2582258825828 82 85 258225882582 2528255 85852528558, 525885 828288 22 285585 28852 285585252 22552 8585252 28888258 82552 2525.


Madde 15 - TAŞINMAZIN DEVRİ, ALT KİRALAMA, KİRACININ ORTAKLIK YAPISINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

15.1 - Kiracı, Kiralayan'ın yazılı ön izni olmadan kiralanan yeri kısmen veya tamamen başkalarına devir ve temlik edemez, 3. kişilere kullandıramaz, işgal ettiremez, ortaklaşa veya işbirliği halinde kullanamaz. Kiralayan'ın yazılı izniyle kira ilişkisi kendisine devredilen kişi, kira sözleşmesinde Kiracı'nın yerine geçer. Devreden Kiracı, kiraya verene karşı borçlarından kurtulmaz, kira sözleşmesinin bitimine kadar devralanla birlikte müteselsilen sorumlu olur.

15.2 - Alt kiracı, Taşınmaz'ınu Kiracı'ya tanınandan amaçtan başka biçimde kullandığı takdirde Kiracı, Kiralayan'a karşı sorumlu olur. Bu durumda Kiralayan, Kiracı'ya karşı sahip olduğu hakları alt kiracıya karşı da kullanacaktır.

15.3 - Kiracı bu sözleşmeyi, bu sözleşmeden doğan borç ve yükümlülüklerini, Kiralayan'ın yazılı ön izni olmadan başkasına doğrudan veya dolaylı olarak devir ve temlik edemez. Gerçek şahsın kiracı olması ve tarafların boşanması durumunda kira akdinin işbu sözleşmeye taraf olmayan şahsa devri tahliye sebebidir.

15.4 - Kiralayan, Kiracı'nın iznini almaya, Kiracı'ya ihtar çekmeye veya bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın Kiralanan Yer'in mülkiyetini veya intifa hakkını veya işbu Sözleşmeyi kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredebilir. Böyle bir devir halinde, Kiralayan, Kira bedelinin yatırılacağı yeni hesap bilgilerini yazılı olarak Kiracı'ya bildirecektir. Kaldı ki Kiralayan işbu sözleşmeden kaynaklanan kira bedelini, Kiracı'ya ihtar çekmeye veya bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın üçüncü kişilere devir ve temlik edebilir. Kira Bedelinin temlik edilmesi halinde, Kiracı işbu sözleşmenin ekinde bulunan Temlik Teyit Mektubu imzalamayı kabul ve taahhüt eder.


Madde 16 - SÖZLEŞME SONU YÜKÜMLÜLÜKLER

16.1 - Sözleşmenin sonunda Kiracı, Taşınmaz'ı, mütemmim cüzleri ve müştemilatları ile birlikte Sözleşmenin başladığı günkü durumunda ve ayrıca aşağıda belirtildiği şekilde Kiracı veya Kiralayan tarafından sonradan yapılan ve Taşınmaz'ından ayrılmayan parçaları da herhangi bir ücret istemeden Kiralayan'a bırakmak suretiyle tamamen tahliye edip boş, eksiksiz ve hasarsız olarak Kiralayan'a teslim etmek zorundadır. Kiracı bu süre içinde kiralanan yeri boşaltmadığı takdirde; her türlü masraf Kiracı'ya ait olmak ve meydana gelebilecek zarar ve ziyandan Kiracı'nın sorumlu olması kaydı ve şartı ile, Kiracı'ya ait tüm taşınır malları taşıtmaya ve alanı boşaltmaya Kiralayan yetkilidir.

16.2 - Taşınmaz, Sözleşme hükümlerinin sona ermesi halinde kiralayana boş, hasarsız, boyalı ve bakımlı olarak teslim edilecektir. Kiracı, kolon, tavan ve tabanlardaki sabit kaplama ve döşemeler ile Taşınmaz'ın mütemmim cüzü ve/veya demirbaşı haline gelmiş şeyler hariç olmak üzere Taşınmaz'ında yaptığı ekleri, aplikleri, perdeleri, konsolları, halıları ve sair taşınabilir, demonte hale getirilebilir mefruşat ve teçhizatı ve bedeli kendi tarafından ödenmiş ve kira bedelinden mahsup edilmemiş her türlü dekorasyonu sözleşmenin sona ermesinden sonra Taşınmaz'ına zarar vermeden söküp götürebilir. Sökme işleminden doğan bütün zararlar Kiracı'ya aittir. Kiracı sözleşmenin sona ermesinden itibaren sökmediği bu tür ekleri Kiralayan'a ücretsiz bir şekilde bırakmış sayılır ve bu nedenle hiç kimseden hiçbir sebeple bir talepte bulunamaz, kira bedelinden mahsup talep edemez.

16.3 - Kiralayan, geri verme sırasında Taşınmaz'ın durumunu gözden geçirecek ve Kiracı'nın sorumlu olduğu eksiklikleri ve ayıpları yazılı olarak bildirecektir. Teslim alma sırasında olağan incelemeyle belirlenemeyecek olan eksikliklerin ve ayıpların varlığı halinde, sözleşme sona erse bile Kiracı'nın sorumluluğu devam eder. Kiralayan'ın kanundan doğan hakları saklıdır.

16.4 - Gerekli borç ve zararlar indirildikten ve çıkış tarihine isabet eden elektrik, su, çtv, telefon ücretleri vergileri ve yönetim giderleri ödendikten sonra kalan depozito bakiyesi, Kiracı'nın Taşınmaz'ın tamamen tahliyesi tarihinden itibaren 3 (üç) ay içinde Kiracı' ya iade olunur.


Madde 17 - VERGİ RESİM VE HARÇLAR

17.1 - Kanuni ve diğer hukuki düzenlemelerden, idari tasarruftan veya mahkeme kararından doğacak, gerek Taşınmaz'ın kullanılması veya gerekse binanın kullanılması veya ondan yararlanılması ile ortaya çıkabilecek ilgili her türlü vergi, resim ve harçlar Kiralayan tarafından ödenecektir.

A - Kanuna göre Kiralayan' ın ödeme yükümlülüğünde olduğu, Taşınmaz'ına ait yıllık emlak vergisi Kiralayan adına Kiracı tarafından ödenecektir.

17.2 - Kiracı, kiralanan Taşınmaz'ına ilişkin olarak kanunen yükümlü olduğu stopaj ödemesini yapmak ve talep edildiği takdirde ilgili ödeme makbuzlarının bir nüshasını Kiralayan'a sağlamakla yükümlüdür.

17.3 - İşbu Sözleşmenin Damga Vergisi ve diğer harçların tamamı Kiralayan tarafından ödenecektir.


Madde 18 -
ADİ KEFALET

18.1 - İşbu sözleşmeyi imzalayan kefilin kefaleti, işbu sözleşmede belirtilen tüm yükümlülükler dahil ancak ________ TL ile sınırlıdır. Sözleşmenin yenilenmesi bakımından, kefilin sorumluluğu bu kira sözleşmesinde belirtilen kira süresi sonunda sona ereceğinden, yenilenen kira dönemlerinde kefilin sorumluluğu devam etmez. Kefilin kefaleti bu sözleşmede belirtilen tüm Kiracı borçlarını kapsamaktadır. Kanunda yazılı nedenlerle kefilin değiştirilmesi gereken hallerde Kiracı' ya yapılacak tebligatı müteakip yedi (7) gün içerisinde yeni muteber, kefil gösterilmemesi veya kefil göstermemekte ısrar edilmesi, Sözleşmenin feshi sonucunu doğurur.


Madde 19 - SÖZLEŞMENİN FESHİ

19.1 - 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu md. 331 hükmü uyarınca, Taraflardan her biri, kira ilişkisinin devamını kendisi için çekilmez hâle getiren önemli sebeplerin varlığı durumunda, diğer Taraf'a bildirimi almasından itibaren 30 (otuz) gün içinde ihlal durumunu düzeltmesine dair bir bildirimi Noter kanalıyla gönderecektir. Söz konusu ihlal, verilen sürede giderilmezse ilgili Taraf, Sözleşmenin feshini talep etme hakkına sahiptir.

19.2 - 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, ilgili mevzuat hükümleri ve sözleşmeden kaynaklanan hükümlerin Kiraya Veren'e sözleşmeyi feshederek tahliye hakkı verdiği sebepler saklı kalmak kaydıyla; aşağıda sayılan haller, sözleşmeye aykırılık oluşturur ve Kiralayan' a tek taraflı olarak ve kira süresinin sona ermesini beklemeksizin yazılı bildirimi takiben sonuçlarını anında doğuracak şekilde sözleşmeyi feshederek Kiralanan Yeri tahliye yetkisi verir:

19.2.1 - Kira Bedeli'nin ve Sözleşme kapsamında diğer meblağların zamanında ödenmemesi,

19.2.2 - Kiralanan Yer'in madde sözleşmede belirtilen kullanım amacının kısmen veya tamamen değiştirilmesi,

19.2.3 - Kiracı'ya ilişkin aciz vesikası alınması, Kiracı'nın aciz duruma düşmesi veya aleyhine iflas talebinde bulunulması veya iflasının ertelenmesinin talep edilmesi halleri ile iflası ve tasfiyesi hali ve sair nedenlerle ticari faaliyetini sürdüremeyecek olması,

19.2.4 - Kiracı' nın Kiralanan Yer'i teslim almaması veya geç teslim alması,

19.2.5 - Kiracı'nın Kiralanan Yer'i Kira Süresi boyunca aralıksız olarak, amacına uygun bir şekilde kullanma yükümlülüğünü ihlal etmesi,

19.2.6 - Kiracı'nın Sözleşme ve eklerinde yazılı diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi,

19.2.7 - Kiracı'nın işbu sözleşmenin Kiralanan Yer'in devri, alt kiralama, Kiracı'nın ortaklık yapısındaki değişiklikler başlıklı sözleşmesel yükümlülüklerine aykırı davranması.

19.3 - Kiraya Veren yukarıdaki hallerde fesih yerine ifayı veya ifanın yerine geçmek üzere tazminat ve/veya cezai şart ödenmesini talep edebilir. Kiraya Veren'in yukarıdaki hallere dayanarak Sözleşme'yi feshetmesi halinde dahi, işbu Sözleşme'de belirtilen zararlarını tazmin ve cezai şartları talep hakları saklıdır.

19.4 - Kiracı'nın Sözleşme'ye aykırı davranması halinde Kiralayan' ın, işbu Sözleşme ve kanundan doğan hak ve yetkilerini kullanmaması, işbu Sözleşme' nin zımni olarak değiştirildiği ve/veya sözleşmede ve yasalarda mevcut haklarından feragat ettiği anlamına gelmez ve Kiralayan bu sözleşmede öngörülen borçların ifasını, sözleşmeye aykırılığın giderilmesini veya sözleşmenin feshini her zaman talep edebilir.

19.5 - Herhangi bir sebeple işbu Sözleşme'nin feshi halinde Kiracı:

19.5.1 - Fesih tarihinden sonra 15(onbeş) gün içinde söz konusu Taşınmaz'ı tahliye edeceğini,

19.5.2 - Kiralanan Yer'den kendisine ait eşyaları çıkaracağını, temiz ve Kiraya Veren' in kullanımına elverişli halde ve bu sözleşmede belirtildiği şekilde iade edeceğini kabul ve taahhüt eder.

19.5.3 - Kiralanan Yer'in tahliyesi halinde Kiracı, sökülmesi veya alınması Taşınmaz'a zarar vermeyecek demirbaş haricinde diğer eşyaları işbu sözleşmede yer alan hükümler ve şartlar dahilinde alabilir. Diğer eşyalar ise Kiralayan'dan herhangi bir bedel talep etmeksizin Taşınmaz'da bırakılacaktır.


Madde 20 - 55825285 888552585

20.1 - Kiralayan'ın 82 585588'282 25255855 252888 2852 555288258 2282588 22888252 555288258585. 5228282228 25225282 55882252'5 252885852 22888252855 55 22888252 55528822 25288288 852885852285. 585588'282 22888252 555288252 2858882822 5228882882825, 52288828 25282 2522 8 (58) 252 8825888252 585585252'5 252888 285552 888585882822285. 88858588225828 25258552 55882252'5 82/8225 822828225228 55528825522 885822 252885852 22888252855 585588'25 25288288 285552 25858 25882822285.


Madde 21 - YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRESİ

21.1 - İşbu sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları' na tabi olarak akdedilmiş olup, Taraflar işbu Sözleşme'nin uygulanması esnasında vuku bulabilecek bütün ihtilafları uzlaşma ve sulh yolu ile halletmek için her türlü çabayı göstereceklerdir. İhtilafların Taraflar arasında sulh yolu ile çözümlenmemesi halinde Tarafların, işbu Sözleşme'nin ilgili hükümlerine aykırı hareket edildiğine dair iddialarını yargı mercileri nezdinde ileri sürebilme, tazminat talep etme ve dava açma hakkına sahip olup, yetkili mahkeme davalının yerleşim yeri veya işbu Sözleşme' nin ifa edileceği yer Mahkemeleri ve İcra Daireleri'dir.


Madde 22 - YÜRÜRLÜK

22.1 - İşbu Sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve daha erken feshedilmedikçe Sözleşmede belirtilen şekilde sona erer.

İşbu sözleşme, taraflarca ve kefil tarafından tüm hususlarda mutabık kalınarak 2 (iki) nüsha olmak üzere ________ tarihinde birlikte imza altına alınmıştır.

KİRALAYAN

________




KİRACI

________




KEFİL (Kefilin imzasının altına "________ tarihinden itibaren üst sınırı ________ TL olmak şartı ile Kiracı'ya kefil olduğumu kabul ve taahhüt ederim." cümlesi mutlaka kefilin el yazısı ile yazılmalıdır.)



________

Belgenizin
düzenlenmesini izleyin

ÇATISIZ İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMESİ


Madde 1 - TARAFLAR

1.1 - İşbu Çatısız İşyeri Kira Sözleşmesi (bundan böyle "Sözleşme" olarak anılacaktır) aşağıda belirtilen taraflar arasında imzalanmıştır:

________ adresinde mukim ________ (bundan böyle "Kiralayan" veya "Kiraya Veren" olarak anılacaktır)

VE

________ adresinde mukim ________ (bundan böyle "Kiracı" olarak anılacaktır)

1.2 - Kiralayan ve Kiracı bundan sonra tek tek "Taraf", birlikte "Taraflar" olarak anılacaklardır.


Madde 2 - TANIMLAR

2.1 - Bu Sözleşme'de yer alan tanımlar aksi belirtilmediği müddetçe buradaki anlamları taşırlar.

Kira Ödemelerinin Başlangıç Tarihi: İşbu sözleşmede belirtilen kira başlangıç tarihi veya kiralanan yerin/Mağaza'nın bu tarihten önce açılması halinde açıldığı tarih kira ödemelerinin başlayacağı tarihi ifade eder.

Taşınmaz: Kiraya Veren ile Kiracı arasında imzalanan bu sözleşmede kira konusu kiralanan yeri ifade eder.

Teslim Tarihi: Kiralayan tarafından kiralanan yerin Kiracıya teslim edileceği tarihi ifade eder.


Madde 3 - SÖZLEŞMENİN KONUSU

3.1 - İşbu Sözleşme'nin konusu, Kiraya Veren'e ait çatısız taşınmazın Kiracı tarafından çatısız işyeri olarak işbu Sözleşme'deki hüküm ve şartlar altında kiralanması ve bu hususta Taraflar'ın hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir. Kiralanan yerin (bundan böyle "Taşınmaz" olarak anılacaktır.) adres bilgisi şu şekildedir:

________


Madde 4 - SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

4.1 - İşbu Sözleşme'nin süresi ________ tarihinden itibaren ve belirtilen süre ile geçerli olacaktır: ________. Bu kira sözleşmesi belirtilen sürenin sonuna kadar ve dolayısıyla ________ tarihine kadar geçerliliğini koruyacaktır. Kiracı, Sözleşme süresinin sonundan en geç 1 (bir) ay öncesinde Kiraya Veren'e yazılı bildirimde bulunarak Sözleşme süresinin uzatılmasını talep edebilir. Bu halde Taraflar bir araya gelerek Kira Bedeli'ni piyasa koşullarını dikkate alarak düzenleyeceklerdir. Taraflarca Kira Bedeli'nde anlaşma sağlanamaması halinde Sözleşme süresi sonunda sona ermiş sayılır. Taraflarca Kira Bedeli'nde anlaşma sağlanması halinde Sözleşme 1 (bir) yıl süreyle uzatılmış kabul edilecektir. Söz konusu uzatma dönemi sonunda işbu hükümde yer alan prosedür tekrar izlenmek suretiyle Sözleşme birer yıllık dönemlerle uzatılabilir.


Madde 5 - KULLANIM AMACI

5.1 - Kiracı, kiralanan Taşınmaz'daki aşağıda açıklanan ticari faaliyetinin, yine aşağıdaki ilkelere uygun olacağını kabul ve taahhüt etmiştir. Kiracının ticari faaliyetleri şu şekilde olacaktır:

________

5.2 - Kiracı, kiralanan yeri çatısız iş yeri olarak kiralamıştır. Taraflar işbu Sözleşme'de yer alan Taşınmaz'ın çatısız olarak kiralandığını ve işbu Sözleşme süresince çatısız olarak kullanılacağını; bu çerçevede işbu Sözleşme kapsamında kira ilişkisinin Türk Borçlar Kanunu'nda çatışı işyerine ilişkin düzenlemelere tabi olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Şüpheye mahal bırakmamak adına Kiracı işbu hükmün aksine Taşınmaz üzerine çatı veya çatı benzeri yapı yaptıramaz, inşa edemez; aksi takdirde söz konusu yapı Kiraya Veren talebi üzerine, her türlü masraf ve gider Kiracı üzerinde olmak kaydıyla derhal yıkılmak mecburiyetindedir. İşbu hüküm Sözleşme'nin esasına dair olup, aksi halde Kiraya Veren işbu Sözleşme'yi derhal feshetmeye yetkilidir.

5.3 - Kiracı, işletme adını Kiralayan'ın yazılı ön izni olmadan değiştiremez. Kiracı amaç dışı kullanım için kiralayandan yazılı izin almak zorundadır. Kiralayan'ın izin vermemesi halinde Kiracı hakkın kötüye kullanıldığı iddiasında bulunamaz, zarar ziyan talep edemez. Kiracı bu hükme aykırılığın kesin tahliye ve sözleşmenin feshi nedeni olduğunu kabul ve taahhüt etmiştir.

5.4 - Kiracı, kiralanan yerde kendi adına gerekli yazar kasa, İşletme (açılış) ruhsatının ve vergi levhalarının bulundurulmasını sağlamakla ve Kiralayan tarafından talep edildiğinde birer nüshasını vermekle mükelleftir.

5.5 - Kiracı, kendisine ait olsa dahi, başka işletme adı ile sahip olduğu firmasını kiralanan yerden yararlandırma hakkı yoktur.

5.6 - Kiracı, kiralanan yerde kısmi veya tam olarak belli markalara yer tahsisi suretiyle doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir kira münasebetine giremez, stant kiralaması yapamaz, kira tahsil edemez.

5.7 - Kiracı, kiralanan yerde kendi namına başkası hesabına ticaret yapamaz.

5.8 - Kiracı, çevrede bulunan diğer kiracıların da kiracılığını, onların da gerek aynı iş kolunda, gerekse farklı iş kollarında ticari faaliyetini sürdüreceğini şimdiden kabul eder ve çevrede bulunan diğer kiracıları rakip olarak değerlendirmeden bu konuda Kiralayan' a karşı herhangi bir şikayette bulunmayacağını, sorumluluk yüklemeyeceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.9 - Taşınmaz'da Kiracı' nın yapacağı işin, işbu Kira Sözleşmesi ile kararlaştırılması veya ileride değiştirilmesi veya ilaveler yapılması için Kiralayan'ın vereceği izinler, bu faaliyetlerin uygulanması hususunda her ne suretle olursa olsun gerekli idari izinlerin sağlanması anlamında Kiralayan'ın hiçbir garantisi ve teşebbüsünü gerektirmemektedir. Bu itibarla Kiralayan, söz konusu izinlerin verilmemesi ya da bunların iptalleri halinde hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Kiracı, gerekli izinleri alamazsa dahi kira ödemeye devam edecek ve sözleşmeden doğan her tür yükümlülüğünü yerine getirecektir. Hiçbir tereddüde mahal bırakmamak adına ifade edilmelidir ki, Kiracı'nın ilgili izinleri alamaması başta olmak üzere, herhangi bir sebeple Taşınmaz'da faaliyet göstermemesi hali Sözleşme'nin haklı nedenle feshi gerekçesi olarak kabul edilemez.

5.10 - Taşınmaz'ın tahsis amacı dışındaki her türlü kullanımı akde aykırılık teşkil eder ve akde aykırılık nedeniyle Kiralayan, Kiracı'nın tahliyesini talep edebilir. Bu halde Kiralayan yargı yoluna başvuracağı gibi, Kiracı'yı Taşınmaz'ın temin edeceği hizmetlerden mahrum etme hakkını kullanır. Kiracı' nın, Sözleşme' nin işbu maddesi sebebiyle feshine sebep olması halinde, "Cezai Şart" tutarı olan ________ (________) TL muaccel hale gelir. Kiracı muaccel hale gelen tüm bu Cezai Şart bedellerini nakden ve defaten ödemek zorundadır. Kiracı, hiçbir koşulda Cezai Şartın fahişliği ile tenkisini talep etmeyeceğini Kabul ve Taahhüt eder.


Madde 6
- KİRA BEDELİ

6.1 - Kira sözleşmesinin ________ süreyle geçerli olacağı taraflarca kararlaştırılmıştır. Sözleşmeye göre kira bedeli aylık dönemlerde ödenecek olup, Taşınmaz'ın aylık kirası ________ (________) TL'dır.

6.2 - Kira stopaj vergisi ödemesi Kiracı'ya aittir.

6.3 - Kiralayan, kiralama bedeline mahsuben, Kiracı'dan ________ TL kapora almıştır.

6.4 - Bu sözleşme imzalandıktan sonra, Türk Borçlar Kanunu'nun 178. maddesine göre, taraflardan kiracı, bu Taşınmaz'ı kiralamaktan vazgeçtiği taktirde, verdiği kaporayı geri alamayacaktır. Kiralayan Taşınmaz'ı kiraya vermekten vazgeçerse, kaporayı iade edecek ve kapora miktarı kadar daha tazminat ödeyecektir.

6.5 - Kiracı kira bedelini en geç şu dönemde yatırmalıdır: ________

6.6 - Kiracı, kirayı aşağıda belirtilen bankaya ve hesaba yatıracaktır.

________ - ________

6.7 - Kira sözleşmesinin belirlenen bitiş süresinden sonra kendiliğinden yenilenmesi halinde, kira bedelinde % ________ oranında artış yapılacaktır.

6.8 - Kiracı, Sözleşme feshedilse ve/veya Kiracı tarafından sözleşmeden cayılsa dahi, işbu sözleşmede belirtilen ve varsa peşin olarak yaptığı ödemeleri (faizleri de dahil olmak üzere) herhangi bir iade ve/veya başkaca hak ve talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

6.9 - İhtilafın varlığı halinde Kiracı, tüm kira ödemelerini makbuz ile kanıtlamak durumundadır. Ödemelerle ilgili havale ve diğer olan ve olabilecek tüm masraflar Kiracı'ya aittir.

6.10 - Kiracı, paranın satın alma gücünde düşme, devalüasyon, enflasyon, döviz kurlarındaki şok ve ani değişimler, vergi ve harçların yükselmesi veya yeni vergi ve harç konması, satışlarının düşmesi, maliyetlerinin artması da dahil ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere herhangi bir sebep ileri sürerek yapacağı Kira Bedeli ödemelerinin azaltılmasını talep edemez ve ayrıca sözü geçen sebeplerden birine veya birkaçına dayanarak bu şartlarla Sözleşme'nin ifasının ağır ölçüde zorlaştığını veya işlem temelinin çöktüğünü iddia ederek Sözleşme'nin yeni koşullara uyarlanmasını talep edemez. Kiracı, bu hususta uyarlama talebinden peşinen feragat etmiştir.


Madde 7 - DİĞER GİDERLER

7.1 - Taşınmaz'a ilişkin her türlü elektrik, su, gaz abonelikleri kiracıya ait olacaktır. Kiracı, bu meblağları mal sahibinden rücu edemeyecektir. Aboneliği kendi adına çevirmediği elektrik, su, doğal gaz, ÇTV ve yönetim giderlerinden eski borç geldiğinde o eski borçtan da sorumlu kiracı olacaktır.

7.2 - Taşınmaz'a ilişkin her türlü masraf Kiracı'ya aittir. Bu nedenle Kiralayan'ın hiçbir sorumluluğu bulunmamakla birlikte herhangi bir ödemede bulunmak zorunda kalması halinde bu ödenen bedelleri Kiracı'ya rücu etme hakkı saklıdır.


Madde 8 - DEPOZİTO

8.1 - Kiracının, işbu sözleşmeden doğan tüm borç ve yükümlülüklerinin teminatı olmak üzere depozito bedeli ________ TL olarak belirlenmiştir.

8.2 - Depozito bedelinin ödenmesi gereken dönem/tarih belirtildiği şekildedir:

________

8.3 - Kiracı, Sözleşme' nin imzası anında, işbu Sözleşme'den doğacak tüm borçları, tazminatları, cezai şartları, kiranın her tür ferileri (bunlarla sınırlı olmamak üzere; kira bedelleri ve ferileri, vb gider) ile işbu Sözleşme' nin ifası sırasında Kiralayan' a vereceği zararlardan ve her ne nam altında olursa olsun Kiralayan' a karşı veya Sözleşme nedeniyle Devlete veya üçüncü kişilere karşı doğmuş ve doğacak borçlarının teminatı olarak ________ TL depozito bedeli ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

8.4 - Depozito ancak, Kiracı' nın Taşınmaz'ı fiilen tahliye ederek, Kiralayan'a teslim etmesi ve Tahliye Teslim Tutanağının imzalanmasından sonra, Taşınmaz'a verilmiş zarar var ise zararın tazmini zımnında meblağın ödenmesi/mahsubu kaydıyla ve Kiralayan' ın kira bedelleri ve kira sözleşmesinden kaynaklanan hak ve tüm alacakları, tazminatları, özel tüketimleri (elektrik, su vb.) ödenmiş olması ve yine Kiracı' nın kendine ait elektrik, su vb. ödendi belgelerinin Kiralayan' a ibrazı ve taraflar arasında işbu sözleşmeden kaynaklanan bir uyuşmazlık var ise bu uyuşmazlığın kesin olarak sonuçlanmış olması kaydıyla Kiracı'ya iade edilecektir. Kiracı tarafından ödenen depozito borç ödemelerine yetmezse Kiracı veya varsa müşterek müteselsil borçlu ve kefilden tahsil yoluna gidilir.

8.5 - Kiracı, Çatısız İşyeri Kira Sözleşmesi süresi içinde ödemekle sorumlu olduğu Kira Bedeli, faiz ve sair giderlerin söz konusu teminattan kesilerek tahsil edilmesini talep edemez; bu yönde bir defi ileri süremez. Kiracı, Depozito' yu bahane ederek başta kira ödemesi olmak üzere hiçbir ödemesini geciktiremez. Kiracı ödenmeyen kiraların Depozito'dan mahsubu ve bu suretle Depozito' nun azaltılması yoluna gidemez.

8.6 - Depozito Kiralayan'a elden teslim edilecektir.

8.7 - Depozito mevcut olduğu halde Kiralayan bütün alacakları için yasal yollara müracaat edebilir. Kiracı kira bedelinde artış yapılması halinde bu artış nispetinde Depozito' yu da arttırmak zorundadır.

8.8 - Kiralayan, Kiracı' nın, yükümlülüklerini hiç ifa etmemesi, kısmen veya gecikmeli olarak ifa etmesi ve/veya ifa etmeyeceğinin makul gerekçeler ile tespit olunması durumunda, Sözleşme'den kaynaklanan taleplerini bu Depozitodan tahsil etme hakkına sahiptir. Depozito, sözleşme ilişkisinin sona ermesinden kaynaklanan tazminat taleplerinin karşılanması için de kullanılabilir. Kiralayan'ın, Depozitoyu nakde çevirmesi durumunda, takdir yetkisi kendisine ait olmak üzere, bunu Kiracı'ya karşı sahip olduğu taleplerine mahsup etme hakkına sahiptir.

8.9 - Kiracı, bu maddede belirtilen Depozito'yu işbu sözleşmede belirtilen süre içinde gerekli yere teslim etmez ise; Kiralayan, sözleşmeyi feshetme ve Kiralanan Yeri teslim etmeme hakkına sahip olur. Ayrıca aynı iş yerine ilişkin başkaca bir Kira Sözleşmesi yapma hakkını haizdir.

8.10 - Kiracı, depozitoyu nakit olarak ödemesi halinde, ödediği nakit bedel için faiz ve masraf talep etme hakkına sahip olmadığını Kabul ve Taahhüt etmiştir.


Madde 9 - GECİKME FAİZİ

9.1 - Kiracı, işbu sözleşmeden doğan tüm yükümlülük, borç ve ödemelerini tam ve eksiksiz olarak süresinde yerine getirmediği takdirde, günlük olarak işleyen % ________ faiz oranında faizi ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

9.2 - Gecikme faizi kanunen talep edilebilecek olan faizden ayrıdır ve kiracı herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın faizin işlemeye başlayacağını kabul ettiğini taahhüt eder.

9.3 - Kiracı'ya bu konuda herhangi bir fatura, ihtar veya ihbar keşide etmeye gerek yoktur. Temerrüt sebebiyle faiz tahakkuk ettirilmesi, Kiraya Veren'in başvurabileceği diğer hukuki takip yollarına başvurma hakkına engel olmaz.


Madde 10 - KİRACININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

10.1 - Kiracı Taşınmaz'ı kullanırken işbu Sözleşmeden kanundan doğan tüm mali, hukuki, teknik ve idari yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmekle yükümlüdür.

10.2 - Kiracı Taşınmaz'ı hijyen ve insan sağlığına zarar vermeyecek nitelikte kullandırmayı, muhafaza etmeyi, personelini de ayrıca bu hususlarda bilgilendirip, Taşınmaz'ı sahip olduğu donanımlarının muhafazası ve usulüne uygun kullanılmasını temin etmeyi garanti ve taahhüt eder.

10.3 - Taşınmaz'ı, amacı olarak belirtilen dışında hiçbir şekilde başka amaçlı faaliyetler için kullanılamaz ve kullandırılamaz.

10.4 - Kiracı satışa konu ettiği ürünlerin veya unsurların Taşınmaz'ında teşhirinden dolayı, kastı veya ihmali olup olmadığına bakılmaksızın müşterilerine vermiş olduğu maddi ve manevi zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Bu sebeple, üçüncü şahıslar tarafından Kiralayan' a yüklenilecek her türlü zararı, herhangi bir ihtara ve mahkeme hükmüne gerek kalmaksızın tazmin etmekle yükümlüdür.

10.5 - Kiracı ve elemanları, Taşınmaz'ın itibarı ile bağdaşmayan görünüm ve eylemlerden, özünü etkileyecek veya ona zarar verecek yahut varlığını tehlikeye düşürecek veya değer kaybettirecek hareketlerden kaçınmakla yükümlüdür. Kiracı aksine davranış halinde yönetimce yapılacak uyarılara uymayı ve uyarılar doğrultusunda hareket etmeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

10.6 - Kiracı, Taşınmaz'da kendisine atfedilebilir sebeplerle oluşabilecek her türlü hasar, zarar ve ziyanı gidermek ve gerek kendi personeline gerek müşterilerine ve sair üçüncü şahıslarla aynına taalluk edebilecek kaza, zarar ve ziyanı karşılamak sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kiracı bu tür nedenlerle Kiralayan'a hiçbir şekilde rücu edemeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt etmiştir.

10.7 - Kiracı kiralanan çatısız işyerinin işletilmesi ile ilgili her türlü ruhsat ve belgeyi almak ve bunları gerektiğinde yenilemekle yükümlüdür. Kiralanan yeri işletmeye açmaya veya işletmeye açık tutmaya yönelik her türlü yasal sorumluluk ve masraf Kiracı ya ait olup, Kiralayan' ın hiçbir sorumluluğu yoktur. Kiracı' nın kiralanan yeri işletmeye açamaması veya işletmeyi açık tutamaması nedeniyle, Kiralayan' ın akde aykırılık hükümlerine dayanarak sözleşmeyi fesih ve Kiracı' yı tahliye hakları saklıdır. Kiracı, faaliyet konusu doğrultusunda işletme ruhsatı alması gerektiğini ve bununla ilgili her türlü hukuki ve mali yükümlülüğün kendisine ait olduğunu basiretli bir tacir olarak bilmektedir. Belediyeden, Resmi Kurum ve Kuruluşlardan alınacak tüm ruhsat, izin, onay ve diğer idari işlemlere ilişkin müsaadeler Kiracı tarafından yerine getirilecek olup, bu çerçevede gerçekleşecek resmi ve özel bütün giderler Kiracı' ya ait olacaktır.

10.8 - Zorunlu Deprem Sigortası (DASK), masrafları Kiracı tarafından karşılanmak üzere, "Sigorta Ettiren" sıfatıyla Kiracı tarafından Kiralayan adına yaptırılacaktır.

10.9 - Kiracı, Taşınmaz'ı en iyi bakım ve onarım durumunda muhafaza edip tahliye halinde ise boş, hasarsız, temiz, bakımlı ve iyi durumda teslim edecektir. Taşınmaz'ında bakım ve acil onarım yapılması gereken durumlarda, Kiracı, Kiralayan' a derhal izin verecektir. Aksi taktirde doğacak zararlardan Kiracı sorumludur.

10.10 - Kiracı, satış ya da sonraki kiralama için zorunlu olduğu ölçüde, Kiralayan'ın ve onun belirlediği üçüncü kişinin Taşınmaz'ı gezip görmesine izin vermekle yükümlüdür.

10.11 - Kiracı, Taşınmaz'ı komşuların huzurunu bozacak şekilde kullanmamayı, dışarıya taşacak şekilde müzik ve ses yayını yapmamayı, herhangi bir tarzda gürültüye sebep olmamayı, toz ve koku çıkaracak hareketlerden ve benzeri davranışlardan kaçınmayı taahhüt etmiştir.

10.12 - Taşınmaz'ın müstakil tüm giderleri (elektrik, su, ısıtma, abonelik, güvence bedeli v.b.) ve temizlik, güvenlik vb. her türlü gidere katılım yükümlülüğü Kiracıya aittir. Kiracı, idarece istenen teminat ve depozitoları yatırarak kendi adına sayaçları kullanıma açtıracak ve tahliye anında ilgili kuruma olan borçlarını ödeyerek, teminatını geri alacak ve sayaçlarını kapatacaktır. Kiracı, bu giderleri ödediğini ispat edici belgelerin birer örneğini, istem üzerine Kiralayan' a vermek zorundadır.

10.13 - Kiracı kiraladığı Taşınmaz'ı ne halde buldu ise kiraya verene o halde teslim etmeye mecburdur. Ancak Taşınmaz'ında, giderilmesi kiraya verenin sorumluluğu kapsamında bulunan herhangi bir arıza veya hasar meydana gelirse, kiracı durumu kiraya verene yazılı olarak ihbar edecektir.İhbar yapmadan kiracının kendiliğinden yapacağı harcamalardan kiraya veren sorumlu olmayacaktır. Kiracı kiraya verenin muvafakatı çerçevesinde anlaşarak, kiralananda bir takım faydalı tadilat, tamirat ve dekorasyon yapabilir. Tahliye sırasında kiraya verenin seçimlik hakkı yapılan anlaşma ile sınırlı olacaktır.

10.14 - Kiracı, kiralanan yeri tüm kira süresi boyunca tayin etmiş olduğu maksada uygun olarak kesintisiz bir şekilde kullanmakla yükümlüdür. Kiralanan yerde kendi ticari faaliyetini kesintisiz devam ettirecektir. Kiracı' ya kiralanan yeri kullanmamasından ya da sınırlı kullanmasından dolayı Kiralayan'ın kurtulduğu giderleri kira bedelinden indirme hakkı bulunmamaktadır. Kiralayan'ın yazılı ihtarına rağmen bu maddeye aykırı davranışlarını sürdürmesi Sözleşmeye açıkça aykırılık teşkil eder.

10.15 - Kiracı, işbu Sözleşmedeki koşullardan herhangi birine aykırı hareketinin sözleşmeyi fesih nedeni olacağını ve kendisine yazılı olarak verilen makul bir sürede durumu düzeltmediği takdirde, Kiralayan'ın Sözleşmeyi derhal feshedebileceğini kayıtsız şartsız kabul etmiştir.

10.16 - Kiracı, yanıcı, patlayıcı, zehirli, ağır veya insan, eşya veya mal/mülk açısından tehlike arz eden her türlü malzeme ve ürünün Taşınmaz'da depolanmasının veya yüklenip boşaltılmasının ve herhangi bir şekilde tehlikeli olabilecek veya burayı bozacak veya buraya zarar verecek herhangi bir faaliyetin yürütülmesinin yasak olduğunu kabul eder. Kiracı, işbu bölümdeki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda kendisinin veya çalışanlarının neden oldukları zararlardan doğrudan sorumlu olacaktır ve bu durum, Kiraya Veren'in, bu nedenle işbu Sözleşmeyi feshetme hakkına halel getirmeyecektir.


Madde 11 - KİRALAYAN' IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

11.1 - Kiralayan, Kiracı'nın Sözleşme'den doğan yükümlülükler dışında başta kanunda ve ticari teamüllerden doğan yükümlülükler olmak üzere bütün yükümlülüklerine de uymasını istemek hakkına sahiptir.

11.2 - Kiralayan, Kiracı' dan elde edeceği kira gelirini Kiracı'nın rızasını aramaksızın serbestçe üçüncü kişi veya kişilere devir ve temlik edebilir. İlgili kira gelirini her türlü güvence yerine kaim olmak üzere teminat verebilir ve gösterebilir.

11.3 - Kiraya Veren'in Sözleşme'den ve kanundan doğan tüm yasal haklarını takip ve talep etme hakkı saklıdır.

11.4 - Kiralayan, Taşınmaz'ı, işbu sözleşmeye uygun şekilde ve zamanda Kiracı'ya teslim etmek ve Sözleşme süresince Kiracı'nın kullanımını yine işbu Sözleşme hükümlerine uygun şekilde temin etmekle yükümlüdür.


Madde 12 - ZARAR, ZİYAN, HASAR VE NOKSANLARIN TAZMİNİ

12.1 - Demirbaş eşya, armatür, aksesuar, tesis tesisat ve teçhizatlara ve Taşınmaz'ın herhangi bir kısmına, Kiracı'nın hata, kusur veya ihmali sebebiyle vaki olacak her türlü doğrudan zarar, ziyan hasar ve noksanlıklar Kiracı tarafından evsaf ve görüntü ahengine uygun olarak tazmin edilecektir. Hasar, kusur, zarar, ziyan ve noksan mevcudiyeti Kiracı veya temsilcisi tarafından mahallinde tespit olunur. Kiracı bu tespitte bulunmadığı veya tespiti engellediği takdirde gıyabında yapılacak tespite itiraz edemez. Kiralayan bu tespitlere göre Taşınmaz'ı eski haline getirmek için gerekli tamir, tadil, tebdil veya yenileme yaptırmak ve tutarının da tamamı için Kiracı'ya rücu etme hakkını saklı tutar.


Madde 13 - TAŞINMAZIN TADİLAT ve BAKIMI

13.1 - Kiracı mal sahibinin yazılı onayı olmadan Taşınmaz'ında herhangi bir tadilat yapamaz.

13.2 - Kiracı Taşınmaz'ın kullanım amacına ve onaylı mimari projeye uygun olarak tadilat yapacaktır.

13.3 - Kiracı Taşınmaz'ında Kiralayan'ın onayı olmaksızın projenin tadilini ya da tashihini gerektirecek tadilat veya tamirat yapamaz. Tespiti halinde Kiracı, bu hususları derhal eski hale getirmekle yükümlü olup, aynı zamanda ilgili Belediyece uygulanacak Hukuki ve Cezai yaptırımların sorumluluğunu kabul ettiğini kabul ve taahhüt etmiştir. Kiracı, tüm tadilat ve tesisat işlerini yaparken gerek taşınmazın, gerekse üçüncü kişilerin uğrayacağı tüm zarar ve hasarlardan adli ve idari makamlara karşı cezai, hukuki ve mali açıdan sorumlu olacağı gibi; gerek Kiraya Veren'in gerekse üçüncü kişilerin göreceği zararlardan dolayı da Kiralayan' a terettüp edecek tüm zararları karşılamayı kabul eder. Kiracı, söz konusu zararların Kiralayan'ın dilerse nezdinde bulunan teminatlarından mahsup edileceğini peşinen kabul eder. Söz konusu teminatların, Kiralayan'ın zararlarını, hasarlarını ve tazmin taleplerini karşılamaması halinde Kiracı, söz konusu tutarları da ayrıca Kiraya Veren'in ilk talebinde nakden ve defaten ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

13.4 - Taşınmaz'ı korumak, bakımını, onarımını ve yenilemesini yapmak için yapılan masraflar Kiralayan' a aittir. Kiracının Taşınmaz'ın bakımı, onarımı ve yenilenmesi için yapmış olduğu masrafları Kiralayan' dan rücu etme ya da kira bedelinden mahsup etme hakkı saklıdır.

13.5 - Kiralayan Taşınmaz'ında, kira sözleşmesinin feshini gerektirmeyen ve kiracıdan katlanması beklenebilecek olan yenilik ve değişiklikler yapabilir. Bu yenilik ve değişikliklerin yapılması sırasında, Kiracı'nın kira bedelinin indirilmesine ve zararının giderilmesine ilişkin talepleri Kiralayan tarafından kabul görmez.

13.6 - Kiracı kira dönemi sonunda veya herhangi bir nedenle tahliye halinde, varsa taşınmaza bedelini kendi ödeyerek ve kira bedelinden mahsup edilmeyen, ilave ettiği taşınabilir parçaları arzu ederse alıp götürebilecek veya taraflar anlaşmaya varabilirse bedel karşılığı Kiralayan' a bırakabilecektir.

13.7 - Kiracı, Taşınmaz'ında yapacağı her türlü tadilattan kaynaklı hukuki sorumluluğun bizzat kendisine ait olduğunu, bu tadilatlar nedeniyle Taşınmaz'ına, üçüncü kişilere vereceği zararlar ile mal sahiplerinin uğrayacağı zararları gidermeyi, bu surette kiralananda imar mevzuatına aykırı olarak tadilat yapılması halinde bu tadilatlardan kaynaklı her türlü mali ve hukuki sorumluluğun bizzat kendisine ait olduğunu, yapılacak olan sabit ya da geçici her türlü imalat, eklenti, branda, tente ve benzeri eklentiler sebebiyle Belediye ve /veya herhangi bir özel ya da resmi kurum tarafından tahakkuk edilen ceza, zarar vs. bedeli ve mal sahibinin bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı derhal gidermeyi gayri kabili rücu olarak kabul beyan ve taahhüt eder.


Madde 14 - 558885 2555888522585858, 88885285 555525858 55 522525 585885 555525858 5588525 58888288

14.1 - Kiracı, 2225888282, 2582555228258282, 25558288 28888258282, 252828558282 82 2225888 882 882888 585285 288882582 55882252'825 8255828258 525 25585 25555552, 258555 282585 5558 8255285555.

14.2 - 85255855 2555252 85588 22822 "585588 882 882888 585285 2888" 522828, 585588 '25 85288 28852 8225 2825882, 5558558255 885 82282822 85852852 25 55 8585225882, 8252222558 82 8588825 2258 55882252'8255 28852 25 55 2825882, 225285 88588222, 2252 55825, 52858825 8588852, 225 88 25252 2888825 882 285585252 22582 888252 8585252 2582258825828 82 85 258225882582 2528255 85852528558, 525885 828288 22 285585 28852 285585252 22552 8585252 28888258 82552 2525.


Madde 15 - TAŞINMAZIN DEVRİ, ALT KİRALAMA, KİRACININ ORTAKLIK YAPISINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

15.1 - Kiracı, Kiralayan'ın yazılı ön izni olmadan kiralanan yeri kısmen veya tamamen başkalarına devir ve temlik edemez, 3. kişilere kullandıramaz, işgal ettiremez, ortaklaşa veya işbirliği halinde kullanamaz. Kiralayan'ın yazılı izniyle kira ilişkisi kendisine devredilen kişi, kira sözleşmesinde Kiracı'nın yerine geçer. Devreden Kiracı, kiraya verene karşı borçlarından kurtulmaz, kira sözleşmesinin bitimine kadar devralanla birlikte müteselsilen sorumlu olur.

15.2 - Alt kiracı, Taşınmaz'ınu Kiracı'ya tanınandan amaçtan başka biçimde kullandığı takdirde Kiracı, Kiralayan'a karşı sorumlu olur. Bu durumda Kiralayan, Kiracı'ya karşı sahip olduğu hakları alt kiracıya karşı da kullanacaktır.

15.3 - Kiracı bu sözleşmeyi, bu sözleşmeden doğan borç ve yükümlülüklerini, Kiralayan'ın yazılı ön izni olmadan başkasına doğrudan veya dolaylı olarak devir ve temlik edemez. Gerçek şahsın kiracı olması ve tarafların boşanması durumunda kira akdinin işbu sözleşmeye taraf olmayan şahsa devri tahliye sebebidir.

15.4 - Kiralayan, Kiracı'nın iznini almaya, Kiracı'ya ihtar çekmeye veya bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın Kiralanan Yer'in mülkiyetini veya intifa hakkını veya işbu Sözleşmeyi kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredebilir. Böyle bir devir halinde, Kiralayan, Kira bedelinin yatırılacağı yeni hesap bilgilerini yazılı olarak Kiracı'ya bildirecektir. Kaldı ki Kiralayan işbu sözleşmeden kaynaklanan kira bedelini, Kiracı'ya ihtar çekmeye veya bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın üçüncü kişilere devir ve temlik edebilir. Kira Bedelinin temlik edilmesi halinde, Kiracı işbu sözleşmenin ekinde bulunan Temlik Teyit Mektubu imzalamayı kabul ve taahhüt eder.


Madde 16 - SÖZLEŞME SONU YÜKÜMLÜLÜKLER

16.1 - Sözleşmenin sonunda Kiracı, Taşınmaz'ı, mütemmim cüzleri ve müştemilatları ile birlikte Sözleşmenin başladığı günkü durumunda ve ayrıca aşağıda belirtildiği şekilde Kiracı veya Kiralayan tarafından sonradan yapılan ve Taşınmaz'ından ayrılmayan parçaları da herhangi bir ücret istemeden Kiralayan'a bırakmak suretiyle tamamen tahliye edip boş, eksiksiz ve hasarsız olarak Kiralayan'a teslim etmek zorundadır. Kiracı bu süre içinde kiralanan yeri boşaltmadığı takdirde; her türlü masraf Kiracı'ya ait olmak ve meydana gelebilecek zarar ve ziyandan Kiracı'nın sorumlu olması kaydı ve şartı ile, Kiracı'ya ait tüm taşınır malları taşıtmaya ve alanı boşaltmaya Kiralayan yetkilidir.

16.2 - Taşınmaz, Sözleşme hükümlerinin sona ermesi halinde kiralayana boş, hasarsız, boyalı ve bakımlı olarak teslim edilecektir. Kiracı, kolon, tavan ve tabanlardaki sabit kaplama ve döşemeler ile Taşınmaz'ın mütemmim cüzü ve/veya demirbaşı haline gelmiş şeyler hariç olmak üzere Taşınmaz'ında yaptığı ekleri, aplikleri, perdeleri, konsolları, halıları ve sair taşınabilir, demonte hale getirilebilir mefruşat ve teçhizatı ve bedeli kendi tarafından ödenmiş ve kira bedelinden mahsup edilmemiş her türlü dekorasyonu sözleşmenin sona ermesinden sonra Taşınmaz'ına zarar vermeden söküp götürebilir. Sökme işleminden doğan bütün zararlar Kiracı'ya aittir. Kiracı sözleşmenin sona ermesinden itibaren sökmediği bu tür ekleri Kiralayan'a ücretsiz bir şekilde bırakmış sayılır ve bu nedenle hiç kimseden hiçbir sebeple bir talepte bulunamaz, kira bedelinden mahsup talep edemez.

16.3 - Kiralayan, geri verme sırasında Taşınmaz'ın durumunu gözden geçirecek ve Kiracı'nın sorumlu olduğu eksiklikleri ve ayıpları yazılı olarak bildirecektir. Teslim alma sırasında olağan incelemeyle belirlenemeyecek olan eksikliklerin ve ayıpların varlığı halinde, sözleşme sona erse bile Kiracı'nın sorumluluğu devam eder. Kiralayan'ın kanundan doğan hakları saklıdır.

16.4 - Gerekli borç ve zararlar indirildikten ve çıkış tarihine isabet eden elektrik, su, çtv, telefon ücretleri vergileri ve yönetim giderleri ödendikten sonra kalan depozito bakiyesi, Kiracı'nın Taşınmaz'ın tamamen tahliyesi tarihinden itibaren 3 (üç) ay içinde Kiracı' ya iade olunur.


Madde 17 - VERGİ RESİM VE HARÇLAR

17.1 - Kanuni ve diğer hukuki düzenlemelerden, idari tasarruftan veya mahkeme kararından doğacak, gerek Taşınmaz'ın kullanılması veya gerekse binanın kullanılması veya ondan yararlanılması ile ortaya çıkabilecek ilgili her türlü vergi, resim ve harçlar Kiralayan tarafından ödenecektir.

A - Kanuna göre Kiralayan' ın ödeme yükümlülüğünde olduğu, Taşınmaz'ına ait yıllık emlak vergisi Kiralayan adına Kiracı tarafından ödenecektir.

17.2 - Kiracı, kiralanan Taşınmaz'ına ilişkin olarak kanunen yükümlü olduğu stopaj ödemesini yapmak ve talep edildiği takdirde ilgili ödeme makbuzlarının bir nüshasını Kiralayan'a sağlamakla yükümlüdür.

17.3 - İşbu Sözleşmenin Damga Vergisi ve diğer harçların tamamı Kiralayan tarafından ödenecektir.


Madde 18 -
ADİ KEFALET

18.1 - İşbu sözleşmeyi imzalayan kefilin kefaleti, işbu sözleşmede belirtilen tüm yükümlülükler dahil ancak ________ TL ile sınırlıdır. Sözleşmenin yenilenmesi bakımından, kefilin sorumluluğu bu kira sözleşmesinde belirtilen kira süresi sonunda sona ereceğinden, yenilenen kira dönemlerinde kefilin sorumluluğu devam etmez. Kefilin kefaleti bu sözleşmede belirtilen tüm Kiracı borçlarını kapsamaktadır. Kanunda yazılı nedenlerle kefilin değiştirilmesi gereken hallerde Kiracı' ya yapılacak tebligatı müteakip yedi (7) gün içerisinde yeni muteber, kefil gösterilmemesi veya kefil göstermemekte ısrar edilmesi, Sözleşmenin feshi sonucunu doğurur.


Madde 19 - SÖZLEŞMENİN FESHİ

19.1 - 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu md. 331 hükmü uyarınca, Taraflardan her biri, kira ilişkisinin devamını kendisi için çekilmez hâle getiren önemli sebeplerin varlığı durumunda, diğer Taraf'a bildirimi almasından itibaren 30 (otuz) gün içinde ihlal durumunu düzeltmesine dair bir bildirimi Noter kanalıyla gönderecektir. Söz konusu ihlal, verilen sürede giderilmezse ilgili Taraf, Sözleşmenin feshini talep etme hakkına sahiptir.

19.2 - 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, ilgili mevzuat hükümleri ve sözleşmeden kaynaklanan hükümlerin Kiraya Veren'e sözleşmeyi feshederek tahliye hakkı verdiği sebepler saklı kalmak kaydıyla; aşağıda sayılan haller, sözleşmeye aykırılık oluşturur ve Kiralayan' a tek taraflı olarak ve kira süresinin sona ermesini beklemeksizin yazılı bildirimi takiben sonuçlarını anında doğuracak şekilde sözleşmeyi feshederek Kiralanan Yeri tahliye yetkisi verir:

19.2.1 - Kira Bedeli'nin ve Sözleşme kapsamında diğer meblağların zamanında ödenmemesi,

19.2.2 - Kiralanan Yer'in madde sözleşmede belirtilen kullanım amacının kısmen veya tamamen değiştirilmesi,

19.2.3 - Kiracı'ya ilişkin aciz vesikası alınması, Kiracı'nın aciz duruma düşmesi veya aleyhine iflas talebinde bulunulması veya iflasının ertelenmesinin talep edilmesi halleri ile iflası ve tasfiyesi hali ve sair nedenlerle ticari faaliyetini sürdüremeyecek olması,

19.2.4 - Kiracı' nın Kiralanan Yer'i teslim almaması veya geç teslim alması,

19.2.5 - Kiracı'nın Kiralanan Yer'i Kira Süresi boyunca aralıksız olarak, amacına uygun bir şekilde kullanma yükümlülüğünü ihlal etmesi,

19.2.6 - Kiracı'nın Sözleşme ve eklerinde yazılı diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi,

19.2.7 - Kiracı'nın işbu sözleşmenin Kiralanan Yer'in devri, alt kiralama, Kiracı'nın ortaklık yapısındaki değişiklikler başlıklı sözleşmesel yükümlülüklerine aykırı davranması.

19.3 - Kiraya Veren yukarıdaki hallerde fesih yerine ifayı veya ifanın yerine geçmek üzere tazminat ve/veya cezai şart ödenmesini talep edebilir. Kiraya Veren'in yukarıdaki hallere dayanarak Sözleşme'yi feshetmesi halinde dahi, işbu Sözleşme'de belirtilen zararlarını tazmin ve cezai şartları talep hakları saklıdır.

19.4 - Kiracı'nın Sözleşme'ye aykırı davranması halinde Kiralayan' ın, işbu Sözleşme ve kanundan doğan hak ve yetkilerini kullanmaması, işbu Sözleşme' nin zımni olarak değiştirildiği ve/veya sözleşmede ve yasalarda mevcut haklarından feragat ettiği anlamına gelmez ve Kiralayan bu sözleşmede öngörülen borçların ifasını, sözleşmeye aykırılığın giderilmesini veya sözleşmenin feshini her zaman talep edebilir.

19.5 - Herhangi bir sebeple işbu Sözleşme'nin feshi halinde Kiracı:

19.5.1 - Fesih tarihinden sonra 15(onbeş) gün içinde söz konusu Taşınmaz'ı tahliye edeceğini,

19.5.2 - Kiralanan Yer'den kendisine ait eşyaları çıkaracağını, temiz ve Kiraya Veren' in kullanımına elverişli halde ve bu sözleşmede belirtildiği şekilde iade edeceğini kabul ve taahhüt eder.

19.5.3 - Kiralanan Yer'in tahliyesi halinde Kiracı, sökülmesi veya alınması Taşınmaz'a zarar vermeyecek demirbaş haricinde diğer eşyaları işbu sözleşmede yer alan hükümler ve şartlar dahilinde alabilir. Diğer eşyalar ise Kiralayan'dan herhangi bir bedel talep etmeksizin Taşınmaz'da bırakılacaktır.


Madde 20 - 55825285 888552585

20.1 - Kiralayan'ın 82 585588'282 25255855 252888 2852 555288258 2282588 22888252 555288258585. 5228282228 25225282 55882252'5 252885852 22888252855 55 22888252 55528822 25288288 852885852285. 585588'282 22888252 555288252 2858882822 5228882882825, 52288828 25282 2522 8 (58) 252 8825888252 585585252'5 252888 285552 888585882822285. 88858588225828 25258552 55882252'5 82/8225 822828225228 55528825522 885822 252885852 22888252855 585588'25 25288288 285552 25858 25882822285.


Madde 21 - YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRESİ

21.1 - İşbu sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları' na tabi olarak akdedilmiş olup, Taraflar işbu Sözleşme'nin uygulanması esnasında vuku bulabilecek bütün ihtilafları uzlaşma ve sulh yolu ile halletmek için her türlü çabayı göstereceklerdir. İhtilafların Taraflar arasında sulh yolu ile çözümlenmemesi halinde Tarafların, işbu Sözleşme'nin ilgili hükümlerine aykırı hareket edildiğine dair iddialarını yargı mercileri nezdinde ileri sürebilme, tazminat talep etme ve dava açma hakkına sahip olup, yetkili mahkeme davalının yerleşim yeri veya işbu Sözleşme' nin ifa edileceği yer Mahkemeleri ve İcra Daireleri'dir.


Madde 22 - YÜRÜRLÜK

22.1 - İşbu Sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve daha erken feshedilmedikçe Sözleşmede belirtilen şekilde sona erer.

İşbu sözleşme, taraflarca ve kefil tarafından tüm hususlarda mutabık kalınarak 2 (iki) nüsha olmak üzere ________ tarihinde birlikte imza altına alınmıştır.

KİRALAYAN

________




KİRACI

________




KEFİL (Kefilin imzasının altına "________ tarihinden itibaren üst sınırı ________ TL olmak şartı ile Kiracı'ya kefil olduğumu kabul ve taahhüt ederim." cümlesi mutlaka kefilin el yazısı ile yazılmalıdır.)



________