En başa dön

Genel Kurulda Oy Kullanılmasına Dair Vekaletname

İlerleme:
0%
?
X

Vekilin hangi yönde oy kullanacağı nasıl tespit edilecek ise seçin.

Yardım
gerekli mi?
Örneği uyarla

VEKALETNAME

________'nin, ________ günü, saat ________'de ________ yapılacak olan olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, adıma oy kullanmasına, teklifte bulunmasına ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ________ (T.C Kimlik Numarası: ________) adlı kişiyi adıma vekil tayin ediyorum.

KAPSAM

Genel kurul gündeminde yer alan hususlar hakkında vekil Vekil, genel kurul gündeminde konuşulacak olan konular ile ilgili olarak kendi görüşü doğrultusunda oy kullanacaktır.

Payların Niteliği

8852855 28228828 8288528822 25285582 82288 2555282552 222888 2588228828 22528822552.

Oyda imtiyaz durumu: İmtiyazlı pay (%________)

Hamiline/nama yazılı pay: Nama yazılı pay senedidir.

Pay sahibinin adı ve soyadı: ________

İMZA

Belgenizin
düzenlenmesini izleyin

VEKALETNAME

________'nin, ________ günü, saat ________'de ________ yapılacak olan olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, adıma oy kullanmasına, teklifte bulunmasına ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ________ (T.C Kimlik Numarası: ________) adlı kişiyi adıma vekil tayin ediyorum.

KAPSAM

Genel kurul gündeminde yer alan hususlar hakkında vekil Vekil, genel kurul gündeminde konuşulacak olan konular ile ilgili olarak kendi görüşü doğrultusunda oy kullanacaktır.

Payların Niteliği

8852855 28228828 8288528822 25285582 82288 2555282552 222888 2588228828 22528822552.

Oyda imtiyaz durumu: İmtiyazlı pay (%________)

Hamiline/nama yazılı pay: Nama yazılı pay senedidir.

Pay sahibinin adı ve soyadı: ________

İMZA