Hizmet Alım Sözleşmesi

İlerleme:
0%
?
X

İş sahibi bir insan olabileceği gibi; şirket, dernek, vakıf gibi bir organizasyon da olabilir. Buna göre uygun seçeneği seçiniz.

Yardım
gerekli mi?
Örneği uyarla

HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ

Bundan sonra sözleşme olarak anılacak işbu sözleşme metni, ekleri ile birlikte bir bütün arz eder ve aşağıda yazılı taraflar arasında, aşağıda belirtilen tarih itibariyle yürürlüğe girer. Sözleşme metnindeki hükümler ile sözleşmenin ekleri arasında çıkabilecek her türlü ihtilaf durumunda işbu ana sözleşme maddeleri geçerli olacaktır.


Madde 1 - TARAFLAR

1.1- Bir tarafta ________ (bundan sonra "İŞ SAHİBİ" olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ________ (bundan sonra "YÜKLENİCİ" olarak ifade edilecektir) arasında, aşağıda yazılı şartlar dahilinde hizmet verilmesi hususunda bu anlaşmaya varılmıştır. İş Sahibi ve Yüklenici bireysel olarak "Taraf" ya da toplu olarak "Taraflar" olarak anılabilir.

1.2- Tarafların adresleri aşağıda belirtildiği gibidir:

İş Sahibi : ________

Yüklenici: ________

1.3- Her iki taraf da belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.


Madde 2 - TANIMLAR

2.1- İşbu sözleşmede;

2.1.1 - "Ücretler"; 5. Madde'de yer aldığı şekliyle İş sahibi tarafından Yükleniciye yapılan, ödemeler, ücretler ve diğer ödenebilir miktarlardır.

2.1.2 - "Gizli Bilgi"; taraflardan herhangi birince yazılı olarak gizli olduğu belirtilen veya İş sahibine veya (duruma göre) yükleniciye ait işletme, işler, mali bilgiler, mülkler, varlıklar, ticaret uygulamaları, Mallar/Hizmetler, yatırımlar, ticari sırlar, Fikri Mülkiyet Hakları, bilgi-birikimi, personel ve müşteriler ile ilgili bilgiler dahil (nasıl aktarıldığından veya hangi ortamda saklandığından bağımsız olarak) gizli olarak değerlendirilmesi gereken tayin edilmiş herhangi bir bilgi ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesindeki tüm kişisel veriler ve kritik kişisel veriler anlamına gelir;

2.1.3 - "Proje Çıktıları"; Yüklenicinin, Hizmetlerin bir parçası olarak sağladığı veya geliştirdiği tüm Dokümanlar, ürünler ve materyaller anlamına gelir.

2.1.4 - "Mallar"; eğer varsa, Sözleşmenin 4. maddesinde Sözleşme Konusu başlığı içinde belirtilen, işbu Sözleşme kapsamında yüklenici tarafından sağlanacak mal veya ürünler anlamına gelir;

2.1.5 - "Fikri Mülkiyet Hakları"; her türlü telif hakkı ve ilgili haklar, patentler, buluş hakları, tescilli tasarımlar, veritabanı hakları, tasarım hakları, topografi hakları, ticari markalar, hizmet markaları, ticari adlar ve alan adları, ticari sırlar, patentlenmemiş bilgi-birikim hakları, mahremiyet hakları ve her nitelikte tüm diğer fikri veya sınai mülkiyet hakları ve bu haklara ilişkin tüm başvurular (veya başvuru hakları) ve yenilemeler veya uzatmalar ve dünyanın herhangi bir yerinde halen var olan veya gelecekte var olacak benzer veya denk tüm haklar veya korunma biçimleri anlamına gelir;

2.1.6 - "Proje"; Yüklenicinin Hizmetlerini bağlantılı olarak sunduğu proje anlamına gelir.


Madde 3 - SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

3.1- İşbu sözleşme ________ tarihinde başlayıp ________ tarihinde herhangi bir bildirim yapılmaksızın kendiliğinden sona erer.


Madde 4 - SÖZLEŞMENİN KONUSU

4.1- Bu Sözleşmenin konusu, İş Sahibi tarafından ödenen aşağıda belirtilen bedel karşılığında, Yüklenici tarafından aşağıdaki hizmetlerin, İş Sahibine bağımlı olmadan, verilmesidir:

________

4.2- İşin veya verilecek hizmetin teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları sözleşme ekinde yer alan belge(ler)de ayrıca düzenlenmiştir.

4.3- Yüklenici bu hizmet(ler)i İş Sahibinin belirleyeceği yerde (konumda) verecektir. Buna göre hizmet aşağıdaki adreste verilecektir:

________


Madde 5 - ÜCRETLER

5.1 - Yüklenici, yukarıda tarif edilen hizmetleri, (KDV dahil) ________ TL sabit ücret karşılığı yapacaktır.

5.2 - İş Sahibi, Yüklenici tarafından faturanın kesilmesinden itibaren aşağıda belirtilen süre içerisinde ödemeyi yapmalıdır. İş Sahibi' nin ödeme yapması gereken süre taraflarca şu şekilde belirlenmiştir: ________

5.3 -. İş Sahibi (iyi niyetle itiraz edilen herhangi bir tutar dışında) gereğince vadesi gelen ve ödenecek herhangi bir tutarı son ödeme tarihinde ödemezse, Yüklenici, bu tür her geç ödeme miktarına şu faiz oranını uygulayabilir: Günlük %________. Bu faiz, ödeme tarihinden itibaren, ödemenin fiilen yapıldığı tarihe kadar tahakkuk edecektir.


Madde 6 -
İŞ SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1- İş sahibi yüklenicinin işe başlaması için gerekli koşulları sağlayacaktır.

6.2- İş sahibinin sorumluluklarını düzenleyen bu maddenin sözlü olarak, zımnen ya da teamül yolu ile de olsa ıslahı mümkün olmayıp ancak yazılı şekilde değişiklik yapılabilir. İş sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle yüklenicinin zarar görmesi halinde iş sahibi bu zararı tazmin edecektir.


Madde 7 - YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.1- Yüklenici işbu sözleşme hükümlerine uygun olarak makul bir beceri, dikkat ve dirayetle ve iş sahibinin makul talimatlarına göre hizmetleri yerine getirecek varsa proje çıktılarını teslim edecek, ve İşbu borcuna uyabilmesi için yeterli kaynak tahsis edecektir.

7.2- Şartnamede belirtilen sürelerde, hizmet kapsamındaki işleri tamamlayacak, gerekli tüm iş ve işlemleri yerine getirecektir. Yükleniciye tarihte varsa proje çıktılarını teslim edecektir (zaman hizmetlerin yerine getirilmesi ve teslimat için esaslı unsurdur).

7.3-. Yüklenici işin ifasında iş sahibinden bağımsızdır. İşin yerine getirilmesinden kaynaklanan her türlü sorumluluk Yükleniciye aittir. Yüklenici, kendisinin veya istihdam ettiği personelin işin yapılması sırasında İş Sahibi' ne veya herhangi bir üçüncü kişiye verilecek zararlardan da sorumlu olacaktır.

7.4- Sözleşmeyle ilgili, tüm iş ve işlemler ile tüm promosyonel aktivitelerde veya tanıtım faaliyetlerinde iş sahibinin önceden yazılı onayını alacak, ve her zaman bu tür iş, işlem, aktivitelerde veya tanıtımlarda iş sahibinin makul talimatlarına uygun hareket edecektir.

7.5- İşbu Sözleşmenin süresi boyunca Sözleşme kapsamındaki faaliyetlerine ilişkin olarak sigorta koruması alacak ve muhafaza edecek olup, istendiğinde, bu tür sigortanın bulunduğunu iş sahibine ispatlayacaktır.


Madde 8 - YÜKLENİCİ' NİN PERSONELİ

8.1 - Yüklenici hizmetin sağlanması için gerektiğinde bir veya birden fazla çalışan istihdam edecek ve Sözleşme hükümleri bu kişilere uygulanabilir olduğu ölçüde, bu kişilerin Sözleşme hükümlerine uymasını sağlayacaktır. Yüklenici herhangi bir İlgili Kişiyi İş Sahibinin önceden yazılı onayı olmadan atamayacak ve değiştirmeyecektir. İş Sahibi herhangi bir nedenle bir İlgili Kişinin değiştirilmesini isterse, Yüklenici derhal bu isteğe uyacak ve iş sahibi tarafından özellikleri uygun görülecek bir kişiyi atayacaktır.

8.2 - Yüklenicinin istihdam ettiği personelin her türlü ücret, fazla mesai, yıllık izin alacağı, tatil gündelikleri, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı alacaklarından Yüklenici sorumludur.


Madde 9 -
ALT YÜKLENİCİLERE AİT BİLGİ VE SORUMLULUKLAR

9.1- Yüklenicinin, hizmetlerin bir kısmını ya da tamamını sağlamak için, kendi gözetim ve denetimi altında çalışacak alt yükleniciler kullanmasına izin verilecektir. Ancak üstlenilen işi hiçbir şekilde bir başka kişiye devredemez. Ancak Yüklenici herhangi bir alt yükleniciyi kullanmadan önce İş Sahibinin önceden yazılı onayı alacaktır. Yüklenici hizmetin, standartlara uygun bir alt yüklenici tarafından verilmesinden sorumlu olacaktır. Yüklenici Sözleşme hükümleri bu kişilere uygulanabilir olduğu ölçüde, bu kişilerin Sözleşme hükümlerine uymasını sağlayacaktır. Alt yüklenicinin görevlendirilmiş olmasına bakılmaksızın, Yüklenici, İş Sahibine tamamen sorumlu kalmaya devam edecek ve (nasıl gerçekleşirse gerçekleşsin) Hizmetlerin ifası sırasındaki tüm fiil ve ihmallerden sorumlu olacaktır.


Madde 10 - İŞ KAZALARINDAN SORUMLULUK

10.1- İşbu sözleşme kapsamında yapılmakta olan işin (hizmetin) imali sırasında meydana gelebilecek her türlü iş kazalarından doğan hukuki ve cezai sorumluluk tamamı ile Yükleniciye aittir. Zira Sözleşemeye konu iş hiçbir şekilde İş Sahibi' nin kendi ihtisası ve devamlı yaptığı iş olmaması nedeni ile oluşabilecek kazaları ve alınabilecek tedbirlerin tamamı Yüklenici tarafından alınır ve uygulanır. Bu nedenle olabilecek her türlü iş kazası ile ilgili idari ve adli makamlara karşı verilecek her türlü bilgi ve ifadeler yüklenici tarafından verilir. İş Sahibi' nin bu konuda hiçbir yükümlülüğü yoktur.


Madde 11 - SÖZLEŞMENİN DEVRİ

11.1- Tarafların yazılı muvafakatı alınmadan bu sözleşmenin tümünün ya da bir bölümünün üçüncü şahıs veya kuruma devri yapılamaz. Muvafakat alınmaksızın devir yapıldığı taktirde karşı taraf sözleşmeyi feshedebilir.


Madde 12 - VERGİ VE DİĞER GİDERLER

12.1 - Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü ulaşım, iaşe ve ibate giderleri ve iş kıyafeti gibi bütün giderler İş Sahibi tarafından Yükleniciye ayrıca ödenecektir.

12.2 - Sözleşmenin yapılması ve uygulanması ile ilgili (KDV' ye ilişkin düzenlemeye sözleşmenin 5. maddesinde Ücret başlığı altında ayrıca yer verilmiştir.) her türlü harç ve vergiler İş Sahibine aittir.


Madde 13 - SÜRE UZATIMI VERİLEBİLECEK HALLER VE ŞARTLAR

13.1- Aşağıdaki hususların meydana gelmesi halinde, Taşeron işverene bildirerek süre uzatımına gidebilir. Süre uzatımı, meydana gelen hususun işe tesir derecesi dikkate alınarak tespit edilir.

13.1.1 - İşverenin sebep olduğu ve işin gecikmesine neden olan hallerin meydana gelmesi.

13.1.2 - İş Sahibinin ödemelerinde vaki olacak gecikmeler.

13.1.3 - İşveren tarafından yapılacak tadilatlar ile ilave işlerin ve işin keşfini artıran uygulamaların yapılması.


Madde 14 - KUSURDAN DOĞAN SORUMLULUK

14.1 - Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denerim eksikliği, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur.

14.2 - Verilen hizmet veya yapılan iş sonucu ortaya çıkan ayıp sebebiyle Yüklenicinin sorumlu olduğu hallerde İş Sahibi, Türk Borçlar Kanunu' nun 475. maddesindeki seçimlik haklardan birini kullanabilir.

14.3 - Verilen hizmet veya yapılan iş dolayısıyla ortaya çıkan sonucun ayıplı olması, Yüklenicinin açıkça yaptığı ihtara karşın, İş Sahibi' nin verdiği talimattan doğmuş bulunur veya herhangi bir sebeple İş Sahibi' ne yüklenebilecek olursa İş Sahibi, Türk Borçlar Kanunu' nun 475. maddesinden doğan haklarını kullanamaz.


Madde 15 - GARANTİ

15.1- Yüklenici Sözleşme kapsamında verilecek Hizmetlerin ve varsa Proje Çıktılarının;

15.1.1- Şartnameye uygunluğunu;

15.1.2- Türkiye'de uygulanabilir tüm mevzuat anlamında tatmin edici kaliteye sahip olduğunu ve Yüklenici tarafından önerilen veya İş sahibi tarafından yükleniciye belirtilen tüm amaçlara uygun olduğunu;

15.1.3- Varsa tasarım, malzeme ve işçiliğinde herhangi bir kusur bulunmadığını ve verilen hizmetin tüm uygulanabilir kanun, yönetmelik ve mevzuat hükümlerine uygun olduğunu garanti eder. Aynı garanti, sağlanacak hizmetler için de geçerlidir.


Madde 16 - FİKRİ VE SİNAİ HAKLAR

16.1 - Hizmetin verilmesi kapsamında, çalışmaların meydana getirdikleri Eserlerin manevi ve mali hakları 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası'nın 8.nci maddesi uyarınca İş Sahibine aittir.

16.2 - Hizmetin verilmesi sırasında çalışanların yapacakları buluşlara 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Hükümleri Uygulanır.


Madde 17 - GİZLİLİK

17.1- İşbu Madde' nin amacı bakımından; 'Bilgi Açıklayan Taraf'; diğer tarafa Gizli Bilgiler açıklayan veya diğer tarafın Gizli Bilgilerini öğrendiği taraftır; ve 'Bilgi Alan Taraf'; diğer tarafa ilişkin Gizli Bilgileri alan taraftır.

17.2 - Bilgi Alan Taraf, işbu Sözleşme kapsamında veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olarak aldığı tüm Gizli Bilgilerin aşağıdaki şekilde kullanılmasını sağlamak için gerekli tüm önlemleri alır:

17.2.1 - Sadece bu şekilde personeline ve işbu Sözleşmenin ifası için kesinlikle gerekli olduğu için işbu Sözleşme ile bağlantılı olarak danıştığı profesyonel müşavir ve danışmanlara ve sadece işbu Sözleşmenin ifası için gerekli olduğu ölçüde verilmesini;

17.2.2 - Gizli tutulmasını ve (Bilgi Açıklayan Tarafın önceden yazılı izni olmaksızın) açıklanmamasını veya Bilgi Alan Taraf veya onun personelinin herhangi bir üyesi veya profesyonel müşavirleri ve danışmanları tarafından işbu Sözleşmenin amaçları dışında kullanılmamasını.

17.3 - Yüklenici, Yüklenici 'nin Ekibinin tüm üyelerinin veya profesyonel müşavir ve danışmanların, Yüklenici' nin işbu Sözleşme kapsamındaki gizlilik yükümlülüklerinden haberdar olmalarını sağlar.

17.4 - İşbu madde aşağıdaki şekilde herhangi bir Gizli Bilgi için geçerli değildir:

17.4.1 - (işbu Madde' nin ihlali yoluyla olmaksızın) halka açık olan veya halka açık hale gelen;

17.4.2 - Bilgi Açıklayan Taraftan almadan önce, açıklanması bakımından kısıtlama olmaksızın Bilgi Alan Tarafın elinde bulunan;

17.4.3 - Bu bilgiyi yasal olarak edinmiş olan ve açıklanmasını kısıtlayan bir yükümlülüğü bulunmayan bir üçüncü taraftan alınmış olan;

17.4.4 - Bilgi Alan Tarafın üzerindeki hukuki, yasal veya siyasi bir yükümlülük gereğince açıklanması gereken.

17.5 - Tarafların işbu Madde' ye uymaması halinde, taraflar işbu Sözleşmeyi yazılı bildirimde bulunarak derhal geçerli olmak üzere feshetme hakkını saklı tutar.

17.6 - İşbu Madde' nin hükümleri, ne şekilde olursa olsun, işbu Sözleşmenin feshinden sonra da geçerliğini korur.


Madde 18 -
FESİH

18.1 - Taraflar anlaşarak bu sözleşmeyi fesih edebilirler. İş bu sözleşme maddesinde yer almayan durumlara, Türk Borçlar Kanunu' nun 482.- 486. maddeleri arasında yer alan eser sözleşmesinin feshine ilişkin hükümler uygulanır.

18.2 - İş Sahibi, eserin tamamlanmasından önce yapılmış olan kısmın karşılığını ödemek ve yüklenicinin bütün zararlarını gidermek koşuluyla sözleşmeyi feshedebilir.

18.3 - Eserin tamamlanması, İş Sahibi ile ilgili beklenmedik olay dolayısıyla imkansızlaşırsa yüklenici, yaptığı işin değerini ve bu değere girmeyen giderlerini isteyebilir. İfa imkansızlığının ortaya çıkmasında,İş Sahibi kusurluysa, Yüklenici' nin ayrıca tazminat isteme hakkı vardır.

18.4 - Taraflardan biri bu sözleşmede yazılı vecibelerden herhangi birini yerine getirmezse diğer taraf bu durumu yazılı olarak bildirecek ve bu durumunun 15 gün içinde düzeltilmesini isteyecektir. Durum bu süre içinde tashih edilmediği takdirde ilgili taraf sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır.

18.5 - Fesih tarihinden itibaren ödemeler durdurulur. Ancak fesih tarihine kadar yapılmış ödemeler fesih nedeni ne olursa olsun iade edilemez.


Madde 19 - 855258585858 82525 5588 8555852585 5888552555

19.1- Yüklenicinin 2888828 22288828258 222 225252 252585552 25288288 2852 82282822, 2252 28525 8225 258555 2825288282 5822228 2555 2528852 888 252528525 2222222828 2528222288 555525255 2225888282522 8225 2525. 85 5555255 58 555888, 8258822 58222282 25 55 2528852 8882 2525285252 288282552 2555585258882822 882, 225 25858 22222 82 25588882828 82522282 2525285555.


Madde 20 - ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

20.1- Taraflar, bu sözleşmeden doğabilecek tüm anlaşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku' nun uygulanacağını ve taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça HMK hükümlerine göre; davalının dava tarihindeki yerleşim yeri ya da sözleşmenin ifa edildiği yer mahkemelerinin ve icra dairelerinin yetkili olduğunu kabul eder.


Madde 21 - YÜRÜRLÜK

21.1- İş bu Sözleşme her iki tarafça imzaladığı tarihte yürürlüğe girer ve daha erken feshedilmedikçe Sözleşmede belirtilen şekilde sona erer.

İş bu sözleşme, taraflarca tüm hususlarda mutabık kalınarak 2 (iki) nüsha olmak üzere ________ tarihinde birlikte imza altına alınmıştır.


İş Sahibi


________
Yüklenici


________

Belgenizin
düzenlenmesini izleyin

HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ

Bundan sonra sözleşme olarak anılacak işbu sözleşme metni, ekleri ile birlikte bir bütün arz eder ve aşağıda yazılı taraflar arasında, aşağıda belirtilen tarih itibariyle yürürlüğe girer. Sözleşme metnindeki hükümler ile sözleşmenin ekleri arasında çıkabilecek her türlü ihtilaf durumunda işbu ana sözleşme maddeleri geçerli olacaktır.


Madde 1 - TARAFLAR

1.1- Bir tarafta ________ (bundan sonra "İŞ SAHİBİ" olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ________ (bundan sonra "YÜKLENİCİ" olarak ifade edilecektir) arasında, aşağıda yazılı şartlar dahilinde hizmet verilmesi hususunda bu anlaşmaya varılmıştır. İş Sahibi ve Yüklenici bireysel olarak "Taraf" ya da toplu olarak "Taraflar" olarak anılabilir.

1.2- Tarafların adresleri aşağıda belirtildiği gibidir:

İş Sahibi : ________

Yüklenici: ________

1.3- Her iki taraf da belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.


Madde 2 - TANIMLAR

2.1- İşbu sözleşmede;

2.1.1 - "Ücretler"; 5. Madde'de yer aldığı şekliyle İş sahibi tarafından Yükleniciye yapılan, ödemeler, ücretler ve diğer ödenebilir miktarlardır.

2.1.2 - "Gizli Bilgi"; taraflardan herhangi birince yazılı olarak gizli olduğu belirtilen veya İş sahibine veya (duruma göre) yükleniciye ait işletme, işler, mali bilgiler, mülkler, varlıklar, ticaret uygulamaları, Mallar/Hizmetler, yatırımlar, ticari sırlar, Fikri Mülkiyet Hakları, bilgi-birikimi, personel ve müşteriler ile ilgili bilgiler dahil (nasıl aktarıldığından veya hangi ortamda saklandığından bağımsız olarak) gizli olarak değerlendirilmesi gereken tayin edilmiş herhangi bir bilgi ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesindeki tüm kişisel veriler ve kritik kişisel veriler anlamına gelir;

2.1.3 - "Proje Çıktıları"; Yüklenicinin, Hizmetlerin bir parçası olarak sağladığı veya geliştirdiği tüm Dokümanlar, ürünler ve materyaller anlamına gelir.

2.1.4 - "Mallar"; eğer varsa, Sözleşmenin 4. maddesinde Sözleşme Konusu başlığı içinde belirtilen, işbu Sözleşme kapsamında yüklenici tarafından sağlanacak mal veya ürünler anlamına gelir;

2.1.5 - "Fikri Mülkiyet Hakları"; her türlü telif hakkı ve ilgili haklar, patentler, buluş hakları, tescilli tasarımlar, veritabanı hakları, tasarım hakları, topografi hakları, ticari markalar, hizmet markaları, ticari adlar ve alan adları, ticari sırlar, patentlenmemiş bilgi-birikim hakları, mahremiyet hakları ve her nitelikte tüm diğer fikri veya sınai mülkiyet hakları ve bu haklara ilişkin tüm başvurular (veya başvuru hakları) ve yenilemeler veya uzatmalar ve dünyanın herhangi bir yerinde halen var olan veya gelecekte var olacak benzer veya denk tüm haklar veya korunma biçimleri anlamına gelir;

2.1.6 - "Proje"; Yüklenicinin Hizmetlerini bağlantılı olarak sunduğu proje anlamına gelir.


Madde 3 - SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

3.1- İşbu sözleşme ________ tarihinde başlayıp ________ tarihinde herhangi bir bildirim yapılmaksızın kendiliğinden sona erer.


Madde 4 - SÖZLEŞMENİN KONUSU

4.1- Bu Sözleşmenin konusu, İş Sahibi tarafından ödenen aşağıda belirtilen bedel karşılığında, Yüklenici tarafından aşağıdaki hizmetlerin, İş Sahibine bağımlı olmadan, verilmesidir:

________

4.2- İşin veya verilecek hizmetin teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları sözleşme ekinde yer alan belge(ler)de ayrıca düzenlenmiştir.

4.3- Yüklenici bu hizmet(ler)i İş Sahibinin belirleyeceği yerde (konumda) verecektir. Buna göre hizmet aşağıdaki adreste verilecektir:

________


Madde 5 - ÜCRETLER

5.1 - Yüklenici, yukarıda tarif edilen hizmetleri, (KDV dahil) ________ TL sabit ücret karşılığı yapacaktır.

5.2 - İş Sahibi, Yüklenici tarafından faturanın kesilmesinden itibaren aşağıda belirtilen süre içerisinde ödemeyi yapmalıdır. İş Sahibi' nin ödeme yapması gereken süre taraflarca şu şekilde belirlenmiştir: ________

5.3 -. İş Sahibi (iyi niyetle itiraz edilen herhangi bir tutar dışında) gereğince vadesi gelen ve ödenecek herhangi bir tutarı son ödeme tarihinde ödemezse, Yüklenici, bu tür her geç ödeme miktarına şu faiz oranını uygulayabilir: Günlük %________. Bu faiz, ödeme tarihinden itibaren, ödemenin fiilen yapıldığı tarihe kadar tahakkuk edecektir.


Madde 6 -
İŞ SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1- İş sahibi yüklenicinin işe başlaması için gerekli koşulları sağlayacaktır.

6.2- İş sahibinin sorumluluklarını düzenleyen bu maddenin sözlü olarak, zımnen ya da teamül yolu ile de olsa ıslahı mümkün olmayıp ancak yazılı şekilde değişiklik yapılabilir. İş sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle yüklenicinin zarar görmesi halinde iş sahibi bu zararı tazmin edecektir.


Madde 7 - YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.1- Yüklenici işbu sözleşme hükümlerine uygun olarak makul bir beceri, dikkat ve dirayetle ve iş sahibinin makul talimatlarına göre hizmetleri yerine getirecek varsa proje çıktılarını teslim edecek, ve İşbu borcuna uyabilmesi için yeterli kaynak tahsis edecektir.

7.2- Şartnamede belirtilen sürelerde, hizmet kapsamındaki işleri tamamlayacak, gerekli tüm iş ve işlemleri yerine getirecektir. Yükleniciye tarihte varsa proje çıktılarını teslim edecektir (zaman hizmetlerin yerine getirilmesi ve teslimat için esaslı unsurdur).

7.3-. Yüklenici işin ifasında iş sahibinden bağımsızdır. İşin yerine getirilmesinden kaynaklanan her türlü sorumluluk Yükleniciye aittir. Yüklenici, kendisinin veya istihdam ettiği personelin işin yapılması sırasında İş Sahibi' ne veya herhangi bir üçüncü kişiye verilecek zararlardan da sorumlu olacaktır.

7.4- Sözleşmeyle ilgili, tüm iş ve işlemler ile tüm promosyonel aktivitelerde veya tanıtım faaliyetlerinde iş sahibinin önceden yazılı onayını alacak, ve her zaman bu tür iş, işlem, aktivitelerde veya tanıtımlarda iş sahibinin makul talimatlarına uygun hareket edecektir.

7.5- İşbu Sözleşmenin süresi boyunca Sözleşme kapsamındaki faaliyetlerine ilişkin olarak sigorta koruması alacak ve muhafaza edecek olup, istendiğinde, bu tür sigortanın bulunduğunu iş sahibine ispatlayacaktır.


Madde 8 - YÜKLENİCİ' NİN PERSONELİ

8.1 - Yüklenici hizmetin sağlanması için gerektiğinde bir veya birden fazla çalışan istihdam edecek ve Sözleşme hükümleri bu kişilere uygulanabilir olduğu ölçüde, bu kişilerin Sözleşme hükümlerine uymasını sağlayacaktır. Yüklenici herhangi bir İlgili Kişiyi İş Sahibinin önceden yazılı onayı olmadan atamayacak ve değiştirmeyecektir. İş Sahibi herhangi bir nedenle bir İlgili Kişinin değiştirilmesini isterse, Yüklenici derhal bu isteğe uyacak ve iş sahibi tarafından özellikleri uygun görülecek bir kişiyi atayacaktır.

8.2 - Yüklenicinin istihdam ettiği personelin her türlü ücret, fazla mesai, yıllık izin alacağı, tatil gündelikleri, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı alacaklarından Yüklenici sorumludur.


Madde 9 -
ALT YÜKLENİCİLERE AİT BİLGİ VE SORUMLULUKLAR

9.1- Yüklenicinin, hizmetlerin bir kısmını ya da tamamını sağlamak için, kendi gözetim ve denetimi altında çalışacak alt yükleniciler kullanmasına izin verilecektir. Ancak üstlenilen işi hiçbir şekilde bir başka kişiye devredemez. Ancak Yüklenici herhangi bir alt yükleniciyi kullanmadan önce İş Sahibinin önceden yazılı onayı alacaktır. Yüklenici hizmetin, standartlara uygun bir alt yüklenici tarafından verilmesinden sorumlu olacaktır. Yüklenici Sözleşme hükümleri bu kişilere uygulanabilir olduğu ölçüde, bu kişilerin Sözleşme hükümlerine uymasını sağlayacaktır. Alt yüklenicinin görevlendirilmiş olmasına bakılmaksızın, Yüklenici, İş Sahibine tamamen sorumlu kalmaya devam edecek ve (nasıl gerçekleşirse gerçekleşsin) Hizmetlerin ifası sırasındaki tüm fiil ve ihmallerden sorumlu olacaktır.


Madde 10 - İŞ KAZALARINDAN SORUMLULUK

10.1- İşbu sözleşme kapsamında yapılmakta olan işin (hizmetin) imali sırasında meydana gelebilecek her türlü iş kazalarından doğan hukuki ve cezai sorumluluk tamamı ile Yükleniciye aittir. Zira Sözleşemeye konu iş hiçbir şekilde İş Sahibi' nin kendi ihtisası ve devamlı yaptığı iş olmaması nedeni ile oluşabilecek kazaları ve alınabilecek tedbirlerin tamamı Yüklenici tarafından alınır ve uygulanır. Bu nedenle olabilecek her türlü iş kazası ile ilgili idari ve adli makamlara karşı verilecek her türlü bilgi ve ifadeler yüklenici tarafından verilir. İş Sahibi' nin bu konuda hiçbir yükümlülüğü yoktur.


Madde 11 - SÖZLEŞMENİN DEVRİ

11.1- Tarafların yazılı muvafakatı alınmadan bu sözleşmenin tümünün ya da bir bölümünün üçüncü şahıs veya kuruma devri yapılamaz. Muvafakat alınmaksızın devir yapıldığı taktirde karşı taraf sözleşmeyi feshedebilir.


Madde 12 - VERGİ VE DİĞER GİDERLER

12.1 - Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü ulaşım, iaşe ve ibate giderleri ve iş kıyafeti gibi bütün giderler İş Sahibi tarafından Yükleniciye ayrıca ödenecektir.

12.2 - Sözleşmenin yapılması ve uygulanması ile ilgili (KDV' ye ilişkin düzenlemeye sözleşmenin 5. maddesinde Ücret başlığı altında ayrıca yer verilmiştir.) her türlü harç ve vergiler İş Sahibine aittir.


Madde 13 - SÜRE UZATIMI VERİLEBİLECEK HALLER VE ŞARTLAR

13.1- Aşağıdaki hususların meydana gelmesi halinde, Taşeron işverene bildirerek süre uzatımına gidebilir. Süre uzatımı, meydana gelen hususun işe tesir derecesi dikkate alınarak tespit edilir.

13.1.1 - İşverenin sebep olduğu ve işin gecikmesine neden olan hallerin meydana gelmesi.

13.1.2 - İş Sahibinin ödemelerinde vaki olacak gecikmeler.

13.1.3 - İşveren tarafından yapılacak tadilatlar ile ilave işlerin ve işin keşfini artıran uygulamaların yapılması.


Madde 14 - KUSURDAN DOĞAN SORUMLULUK

14.1 - Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denerim eksikliği, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur.

14.2 - Verilen hizmet veya yapılan iş sonucu ortaya çıkan ayıp sebebiyle Yüklenicinin sorumlu olduğu hallerde İş Sahibi, Türk Borçlar Kanunu' nun 475. maddesindeki seçimlik haklardan birini kullanabilir.

14.3 - Verilen hizmet veya yapılan iş dolayısıyla ortaya çıkan sonucun ayıplı olması, Yüklenicinin açıkça yaptığı ihtara karşın, İş Sahibi' nin verdiği talimattan doğmuş bulunur veya herhangi bir sebeple İş Sahibi' ne yüklenebilecek olursa İş Sahibi, Türk Borçlar Kanunu' nun 475. maddesinden doğan haklarını kullanamaz.


Madde 15 - GARANTİ

15.1- Yüklenici Sözleşme kapsamında verilecek Hizmetlerin ve varsa Proje Çıktılarının;

15.1.1- Şartnameye uygunluğunu;

15.1.2- Türkiye'de uygulanabilir tüm mevzuat anlamında tatmin edici kaliteye sahip olduğunu ve Yüklenici tarafından önerilen veya İş sahibi tarafından yükleniciye belirtilen tüm amaçlara uygun olduğunu;

15.1.3- Varsa tasarım, malzeme ve işçiliğinde herhangi bir kusur bulunmadığını ve verilen hizmetin tüm uygulanabilir kanun, yönetmelik ve mevzuat hükümlerine uygun olduğunu garanti eder. Aynı garanti, sağlanacak hizmetler için de geçerlidir.


Madde 16 - FİKRİ VE SİNAİ HAKLAR

16.1 - Hizmetin verilmesi kapsamında, çalışmaların meydana getirdikleri Eserlerin manevi ve mali hakları 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası'nın 8.nci maddesi uyarınca İş Sahibine aittir.

16.2 - Hizmetin verilmesi sırasında çalışanların yapacakları buluşlara 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Hükümleri Uygulanır.


Madde 17 - GİZLİLİK

17.1- İşbu Madde' nin amacı bakımından; 'Bilgi Açıklayan Taraf'; diğer tarafa Gizli Bilgiler açıklayan veya diğer tarafın Gizli Bilgilerini öğrendiği taraftır; ve 'Bilgi Alan Taraf'; diğer tarafa ilişkin Gizli Bilgileri alan taraftır.

17.2 - Bilgi Alan Taraf, işbu Sözleşme kapsamında veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olarak aldığı tüm Gizli Bilgilerin aşağıdaki şekilde kullanılmasını sağlamak için gerekli tüm önlemleri alır:

17.2.1 - Sadece bu şekilde personeline ve işbu Sözleşmenin ifası için kesinlikle gerekli olduğu için işbu Sözleşme ile bağlantılı olarak danıştığı profesyonel müşavir ve danışmanlara ve sadece işbu Sözleşmenin ifası için gerekli olduğu ölçüde verilmesini;

17.2.2 - Gizli tutulmasını ve (Bilgi Açıklayan Tarafın önceden yazılı izni olmaksızın) açıklanmamasını veya Bilgi Alan Taraf veya onun personelinin herhangi bir üyesi veya profesyonel müşavirleri ve danışmanları tarafından işbu Sözleşmenin amaçları dışında kullanılmamasını.

17.3 - Yüklenici, Yüklenici 'nin Ekibinin tüm üyelerinin veya profesyonel müşavir ve danışmanların, Yüklenici' nin işbu Sözleşme kapsamındaki gizlilik yükümlülüklerinden haberdar olmalarını sağlar.

17.4 - İşbu madde aşağıdaki şekilde herhangi bir Gizli Bilgi için geçerli değildir:

17.4.1 - (işbu Madde' nin ihlali yoluyla olmaksızın) halka açık olan veya halka açık hale gelen;

17.4.2 - Bilgi Açıklayan Taraftan almadan önce, açıklanması bakımından kısıtlama olmaksızın Bilgi Alan Tarafın elinde bulunan;

17.4.3 - Bu bilgiyi yasal olarak edinmiş olan ve açıklanmasını kısıtlayan bir yükümlülüğü bulunmayan bir üçüncü taraftan alınmış olan;

17.4.4 - Bilgi Alan Tarafın üzerindeki hukuki, yasal veya siyasi bir yükümlülük gereğince açıklanması gereken.

17.5 - Tarafların işbu Madde' ye uymaması halinde, taraflar işbu Sözleşmeyi yazılı bildirimde bulunarak derhal geçerli olmak üzere feshetme hakkını saklı tutar.

17.6 - İşbu Madde' nin hükümleri, ne şekilde olursa olsun, işbu Sözleşmenin feshinden sonra da geçerliğini korur.


Madde 18 -
FESİH

18.1 - Taraflar anlaşarak bu sözleşmeyi fesih edebilirler. İş bu sözleşme maddesinde yer almayan durumlara, Türk Borçlar Kanunu' nun 482.- 486. maddeleri arasında yer alan eser sözleşmesinin feshine ilişkin hükümler uygulanır.

18.2 - İş Sahibi, eserin tamamlanmasından önce yapılmış olan kısmın karşılığını ödemek ve yüklenicinin bütün zararlarını gidermek koşuluyla sözleşmeyi feshedebilir.

18.3 - Eserin tamamlanması, İş Sahibi ile ilgili beklenmedik olay dolayısıyla imkansızlaşırsa yüklenici, yaptığı işin değerini ve bu değere girmeyen giderlerini isteyebilir. İfa imkansızlığının ortaya çıkmasında,İş Sahibi kusurluysa, Yüklenici' nin ayrıca tazminat isteme hakkı vardır.

18.4 - Taraflardan biri bu sözleşmede yazılı vecibelerden herhangi birini yerine getirmezse diğer taraf bu durumu yazılı olarak bildirecek ve bu durumunun 15 gün içinde düzeltilmesini isteyecektir. Durum bu süre içinde tashih edilmediği takdirde ilgili taraf sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır.

18.5 - Fesih tarihinden itibaren ödemeler durdurulur. Ancak fesih tarihine kadar yapılmış ödemeler fesih nedeni ne olursa olsun iade edilemez.


Madde 19 - 855258585858 82525 5588 8555852585 5888552555

19.1- Yüklenicinin 2888828 22288828258 222 225252 252585552 25288288 2852 82282822, 2252 28525 8225 258555 2825288282 5822228 2555 2528852 888 252528525 2222222828 2528222288 555525255 2225888282522 8225 2525. 85 5555255 58 555888, 8258822 58222282 25 55 2528852 8882 2525285252 288282552 2555585258882822 882, 225 25858 22222 82 25588882828 82522282 2525285555.


Madde 20 - ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

20.1- Taraflar, bu sözleşmeden doğabilecek tüm anlaşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku' nun uygulanacağını ve taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça HMK hükümlerine göre; davalının dava tarihindeki yerleşim yeri ya da sözleşmenin ifa edildiği yer mahkemelerinin ve icra dairelerinin yetkili olduğunu kabul eder.


Madde 21 - YÜRÜRLÜK

21.1- İş bu Sözleşme her iki tarafça imzaladığı tarihte yürürlüğe girer ve daha erken feshedilmedikçe Sözleşmede belirtilen şekilde sona erer.

İş bu sözleşme, taraflarca tüm hususlarda mutabık kalınarak 2 (iki) nüsha olmak üzere ________ tarihinde birlikte imza altına alınmıştır.


İş Sahibi


________
Yüklenici


________