En başa dön

Kira Gecikmesi İçin İhtarname

İlerleme:
0%
?
X

Bu belge iadeli taahhütlü mektup olarak, ya da noter aracılığıyla gönderilebilir.

Yardım
gerekli mi?
Örneği uyarla

İhtar Eden: ________
________

________, ________


Muhatap:
________
________


Konu:
Gecikmiş kira borcunun ödenmesine ilişkin ihtar


Sayın ________,

Mülkiyeti tarafıma ait aşağıda adresi gösterilen taşınmazı ________ başlangıç tarihli yazılı kira sözleşmesine dayanarak kiracı sıfatı ile kullanmaktasınız.

Kira sözleşmesinin takip eden süreyle geçerli olacağı taraflarca kararlaştırılmıştır: ________.

Sözleşmeye göre kira bedeli aylık dönemlerde ödenecek olup, taşınmazın aylık kirası ________TL'dır. Kiralanan taşınmazın adres bilgisi şu şekildedir:

________

________ tarihinde yatırmanız gereken ve aylık kira bedeli olan ________ TL'yi hala ödememiş bulunmaktasınız.

Sayın muhatap, yukarıda açıklanan nedenlerle ve fazlaya ilişkin haklarım saklı kalmak kaydıyla, işbu ihtarnamenin tebliğinden itibaren ________ gün içinde toplam kira bedelinden geriye kalan ve muaccel kira borcunuz olan ________TL' yi ödemenizi; aksi halde temerrüt ve tahliye koşulları oluşacağından akdin feshi ve mecurun tahliyesi için aleyhinize dava açılacağını, birikmiş kira alacaklarının faizi ile tahsili için de icra takibi başlatılacağını, bu uğurda yapılacak tüm giderler ile avukatlık ücretlerinin de tarafınıza ait olacağını ihtar ederim.

Saygılarımla,


________


SAYIN NOTER,

Üç nüshadan ibaret iş bu ihtarnamenin bir suretinin karşı tarafa tebliğini, tebliğ şerhi taşıyan bir suretinin tarafıma verilmesini, diğer suretinin dairenizde saklanmasını saygılarımla talep ederim.

Belgenizin
düzenlenmesini izleyin

İhtar Eden: ________
________

________, ________


Muhatap:
________
________


Konu:
Gecikmiş kira borcunun ödenmesine ilişkin ihtar


Sayın ________,

Mülkiyeti tarafıma ait aşağıda adresi gösterilen taşınmazı ________ başlangıç tarihli yazılı kira sözleşmesine dayanarak kiracı sıfatı ile kullanmaktasınız.

Kira sözleşmesinin takip eden süreyle geçerli olacağı taraflarca kararlaştırılmıştır: ________.

Sözleşmeye göre kira bedeli aylık dönemlerde ödenecek olup, taşınmazın aylık kirası ________TL'dır. Kiralanan taşınmazın adres bilgisi şu şekildedir:

________

________ tarihinde yatırmanız gereken ve aylık kira bedeli olan ________ TL'yi hala ödememiş bulunmaktasınız.

Sayın muhatap, yukarıda açıklanan nedenlerle ve fazlaya ilişkin haklarım saklı kalmak kaydıyla, işbu ihtarnamenin tebliğinden itibaren ________ gün içinde toplam kira bedelinden geriye kalan ve muaccel kira borcunuz olan ________TL' yi ödemenizi; aksi halde temerrüt ve tahliye koşulları oluşacağından akdin feshi ve mecurun tahliyesi için aleyhinize dava açılacağını, birikmiş kira alacaklarının faizi ile tahsili için de icra takibi başlatılacağını, bu uğurda yapılacak tüm giderler ile avukatlık ücretlerinin de tarafınıza ait olacağını ihtar ederim.

Saygılarımla,


________


SAYIN NOTER,

Üç nüshadan ibaret iş bu ihtarnamenin bir suretinin karşı tarafa tebliğini, tebliğ şerhi taşıyan bir suretinin tarafıma verilmesini, diğer suretinin dairenizde saklanmasını saygılarımla talep ederim.