En başa dön

Konut Kira Sözleşmesi

İlerleme:
0%
?
X

Kiralanan mülkün sahibi ya da kiraya vermeye yetkili olan kişi kiralayandır. Kiralayan bir ticaret şirketi ( Anonim, Limited Şirket gibi) ya da dernek gibi kanunen tüzel kişiliğe sahip bir kuruluş değil ise gerçek kişidir.

Yardım
gerekli mi?
Örneği uyarla

KONUT KİRA SÖZLEŞMESİ


Madde 1 - TARAFLAR

İşbu kira sözleşmesi (bundan böyle "Sözleşme" olarak anılacaktır), ________ adresinde mukim ________ (bundan böyle "Kiralayan" olarak anılacaktır) ile ________ adresinde mukim ________ (bundan böyle "Kiracı" olarak anılacaktır) arasında imzalanmıştır.

Kiralayan ve Kiracı bundan sonra tek tek "Taraf", birlikte "Taraflar" olarak anılacaklardır.


Madde 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU

Aşağıda belirtilen adreste yer alan ve aşağıdaki şartlar dahilinde belirtilen mülkün Kiralayan tarafından Kiracı'ya kiralanması işbu Sözleşme'nin konusunu teşkil etmektedir. Kiralanan konutun (bundan böyle "mecur" olarak anılacaktır.) adres bilgisi şu şekildedir:

________


Madde 3 - SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

İşbu sözleşme ________ tarihinden itibaren ve belirtilen süre ile geçerli olacaktır: ________. Bu kira sözleşmesi belirtilen sürenin sonuna kadar ve dolayısıyla ________ tarihine kadar geçerliliğini koruyacaktır. Kiracı, Sözleşme'nin süresinin bitiminden en az on beş gün önce yazılı bildirimde bulunmadıkça, işbu Sözleşme ayrıca herhangi bir işleme ya da bildirime gerek olmaksızın aynı şartlarla ve süre ile kendiliğinden uzamış olacaktır. On yıllık uzama süresi sonunda Kiralayan, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce yazılı bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir.


Madde 4 - KULLANIM ŞEKLİ

Kiralanan, mecur konut dışında herhangi bir amaçla kullanılamaz. Kiracı amaç dışı kullanım için Kiralayan' dan yazılı izin almak zorundadır. Kiralayan'ın izin vermemesi halinde Kiracı hakkın kötüye kullanıldığı iddiasında bulunamaz, zarar ziyan talep edemez. Kiracı bu hükme aykırılığın kesin tahliye nedeni olduğunu kabul ve taahhüt etmiştir.


Madde 5 - KİRA BEDELİ

A - Kira sözleşmesinin ________ süreyle geçerli olacağı taraflarca kararlaştırılmıştır. Sözleşmeye göre kira bedeli aylık dönemlerde ödenecek olup, mecurun aylık kirası ________ TL'dır.

B - Kiralayan, kiralama bedeline mahsuben, Kiracı'dan ________ TL kapora almıştır.

Bu sözleşme imzalandıktan sonra, Türk Borçlar Kanunu'nun 178. maddesine göre, taraflardan kiracı, bu mecuru kiralamaktan vazgeçtiği taktirde, verdiği kaporayı geri alamayacaktır. Kiralayan mecuru kiraya vermekten vazgeçerse, kaporayı iade edecek ve kapora miktarı kadar daha tazminat ödeyecektir.

C - Kiracı kira bedelini en geç şu dönemde yatırmalıdır: ________

D - Kiracı kirayı aşağıda belirtilen banka hesabına yatıracaktır.

________

Kira sözleşmesinin belirlenen bitiş süresinde sonra kendiliğinden yenilenmesi halinde kira dönemlerinin aylık kira bedeli artışı takip eden yeni kira dönemi başında TÜİK tarafından açıklanan TÜFE artış oranında artırılacaktır.


Madde 6 - DEPOZİTO

A - Kiracının, işbu sözleşmeden doğan tüm borç ve yükümlülüklerinin teminatı olmak üzere depozito bedeli ________ TL olarak belirlenmiştir.

B - Depozito bedelinin ödenmesi gereken dönem/tarih belirtildiği şekildedir:

________

C - Depozito olarak para veya kıymetli evrak verilmesi kararlaştırılmışsa Kiracı, Kiralayanın onayı olmaksızın çekilmemek üzere, parayı vadeli bir tasarruf hesabına yatırır, kıymetli evrakı ise bir bankaya depo eder. Banka, depozitoyu ancak iki tarafın rızasıyla veya icra takibinin kesinleşmesiyle ya da kesinleşmiş mahkeme kararına dayanarak geri verebilir. Kiralayan, kira sözleşmesinin sona ermesini izleyen üç ay içinde Kiracıya karşı kira sözleşmesiyle ilgili bir dava açtığını veya icra ya da iflas yoluyla takibe giriştiğini bankaya yazılı olarak bildirmemişse banka, kiracının istemi üzerine depozitoyu geri vermekle yükümlüdür.

D - Kiracı herhangi bir kira bedelini veya herhangi bir tutarı mevcut depozitosunu karşılık göstermek sureti ile ödemekten imtina edemez. Gerekli borç ve zararlar indirildikten ve çıkış tarihine isabet eden elektrik, su, çtv, telefon ücretleri vergileri ve yönetim giderleri ödendikten sonra kalan bakiyesi, kiracının mecuru tamamen tahliyesi tarihinden itibaren 3 (üç) ay içinde Kiracıya iade olunur. Bu kiracı tarafından ödenen depozito borç ödemelerine yetmezse Kiracı veya varsa müşterek müteselsil borçlu ve kefilden tahsil yoluna gidilir.


Madde 7 - GECİKME FAİZİ

Kiracı, işbu sözleşmeden doğan tüm yükümlülük, borç ve ödemelerini tam ve eksiksiz olarak süresinde yerine getirmediği takdirde belirtilen sıklıkta faiz işleyecektir: ________.

Belirtilen sıklıkta işleyecek faiz için belirlenen faiz oranı ise % ________ olarak belirlenmiştir. Kiracı, belirlenen sıklıkta uygulanacak faiz oranında gecikme ödemesi yapmayı kabul ve taahhüt etmiştir.

Gecikme faizi kanunen talep edilebilecek olan faizden ayrıdır ve kiracı herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın faizin işlemeye başlayacağını kabul ettiğini taahhüt eder.


Madde 8 - KİRACININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

A - Kiracı mecuru kullanırken iş bu Sözleşmeden kanundan doğan tüm mali, hukuki, teknik ve idari yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmekle yükümlüdür.

B - Mecur, amacı olarak belirtilen (konut) dışında başka bir amaçla; ofis, münhasıran depo, showroom, fabrika satış mağazası, seri sonu mağazası, defolu mallar mağazası, imalathane, atölye vb. faaliyetler için kullanılamaz ve kullandırılamaz. Kiracı amaç dışı kullanım için Kiralayan'dan yazılı izin almak zorundadır.

C - Kiracı ortak kullanım yerlerinde, Kiralayan'ın ya da bina yönetiminin koyacağı yazılı kurallara ve güvenlik talimatlarına uymakla yükümlüdür. Öte yandan Kiracı gerek ortak mahallerde ve gerekse mecurda yapılacak her türlü bakım, onarım, yenileme, temizlik vb. işlerin yapılması sırasında Kiracı mahallinden yapılacak işler ve işlemler için muavafakat edeceğini gayri kabili rücu kabul ve taahhüt etmiştir.

D - Kiracı, mecuru en iyi bakım ve onarım durumunda muhafaza edip tahliye halinde ise boş, hasarsız, temiz, bakımlı ve iyi durumda teslim edecektir. Mecurda bakım ve acil onarım yapılması gereken durumlarda, Kiracı, Kiralayan'a derhal izin verecektir. Aksi taktirde doğacak zararlardan Kiracı sorumludur.

E - Zorunlu Deprem Sigortası (DASK), masrafları Kiracı tarafından karşılanmak üzere, "Sigorta Ettiren" sıfatıyla Kiracı tarafından Kiralayan adına yaptırılacaktır.

F - Kiracı, satış ya da sonraki kiralama için zorunlu olduğu ölçüde, Kiralayan'ın ve onun belirlediği üçüncü kişinin kiralananı gezip görmesine izin vermekle yükümlüdür.

G - Kiracı, mecuru komşuların huzurunu bozacak şekilde kullanmamayı, dışarıya taşacak şekilde müzik ve ses yayını yapmamayı, herhangi bir tarzda gürültüye sebep olmamayı, toz ve koku çıkaracak hareketlerden ve benzeri davranışlardan kaçınmayı taahhüt etmiştir.

H - Kiracı, kiralanan yerin temizliğini yaparken, ortak kullanım alanlarını kirletmemeyi ve Kiralayan tarafından konulan temizlik kaidelerine riayet etmeyi taahhüt eder.

I - Kiralanan yerin gerek müstakil tüm giderleri (elektrik, su, ısıtma, abonelik, güvence bedeli v.b.) ve gerekse taşınmazın bulunduğu taşınmaza ilişkin temizlik, güvenlik vb. her türlü genel gidere, aidata katılım yükümlülüğü Kiracıya aittir. Kiracı, idarece istenen teminat ve depozitoları yatırarak kendi adına sayaçları kullanıma açtıracak ve tahliye anında ilgili kuruma olan borçlarını ödeyerek, teminatını geri alacak ve sayaçlarını kapatacaktır. Kiracı, bu giderleri ödediğini ispat edici belgelerin birer örneğini, istem üzerine Kiralayan' a vermek zorundadır.

J - Kiracı, kendisine kiralanan bağımsız bölümü, kendi sınırları içinde kullanır ve her taraftan ve nasıl olursan olsun en ufak biçimde dahi olsa kendisine tahsis edilen mekanın sınırları dışına taşamaz.

K - Kiracı' nın mecurda hayvan beslemesi yasaktır.

L - Kiracı kiraladığı şeyi ne halde buldu ise kiraya verene o halde teslim etmeye mecburdur. Ancak mecurda, giderilmesi kiraya verenin sorumluluğu kapsamında bulunan herhangi bir arıza veya hasar meydana gelirse, kiracı durumu kiraya verene yazılı olarak ihbar edecektir.İhbar yapmadan,kiracının kendiliğinden yapacağı harcamalardan kiraya veren sorumlu olmayacaktır. Kiracı kiraya verenin muvaffakatı çerçevesinde anlaşarak, kiralananda bir takım faydalı tadilat,tamirat ve dekorasyon yapabilir.Tahliye sırasında kiraya verenin seçimlik hakkı yapılan anlaşma ile sınırlı olacaktır.

M - Kiracı, işbu Sözleşmedeki koşullardan herhangi birine aykırı hareketinin sözleşmeyi fesih nedeni olacağını ve kendisine yazılı olarak verilen makul bir sürede durumu düzeltmediği takdirde, Kiralayan'ın Sözleşmeyi derhal feshedebileceğini kayıtsız şartsız kabul etmiştir.


Madde 9 - ZARAR, ZİYAN, HASAR VE NOKSANLARIN TAZMİNİ

Demirbaş eşya, armatür, aksesuar, tesis tesisat ve teçhizatlara ve mecurun herhangi bir kısmına, Kiracı' nın hata, kusur veya ihmali sebebiyle vaki olacak her türlü doğrudan zarar, ziyan hasar ve noksanlıklar Kiracı tarafından evsaf ve görüntü ahengine uygun olarak tazmin edilecektir. Hasar, kusur, zarar, ziyan ve noksan mevcudiyeti Kiracı veya temsilcisi tarafından mahallinde tespit olunur. Kiracı bu tespitte bulunmadığı veya tespiti engellediği takdirde gıyabında yapılacak tespite itiraz edemez. Kiralayan bu tespitlere göre mecuru eski haline getirmek için gerekli tamir, tadil, tebdil veya yenileme yaptırmak ve tutarının da tamamı için Kiracı'ya rücu etme hakkını saklı tutar.


Madde 10 -
DEKORASYON, MECURUN TADİLAT ve BAKIMI

A - Kiracı mal sahibinin yazılı onayı olmadan bakım ve onarım amaçlı dahi olsa mecurda herhangi bir tadilat yapamaz.

B - Kiracı mecurun ana yapısına zarar vermeksizin, kullanım amacına ve onaylı mimari projeye ve bina projesine uygun olarak bakım ve onarım amaçlı tadilat yapacaktır. Mecurun bakım ve onarımı adına yapılan masraflar Kiralayan'a ait olacaktır. Kiracı'nın tadilat nedeniyle yaptığı masrafları Kiralayan'dan rücu etme ya da kira bedelinden mashup etme hakkı saklıdır.

C - Kiracı mal sahibinin yazılı onayı olmadan mecuru güzelleştirmek ya da değiştirmek amacıyla dekorasyon yapamaz.

D - Kiracı isterse, kiralayanın da onayıyla, mecurun ana yapısına zarar vermeksizin, kullanım amacına ve onaylı mimari projeye ve bina projesine uygun olarak mecuru güzelleştirmek ya da değiştirmek amacıyla dekorasyon yapacaktır. Kiracının, mecuru güzelleştirmek adına yaptığı masraflar Kiralayan'a ait olacaktır. Kiracı'nın dekorasyon amacıyla yaptığı masrafları Kiralayan'dan rücu etme ya da kira bedelinden mashup etme hakkı saklıdır.

E - Kiracı, kolon, tavan ve tabanlardaki sabit kaplama ve döşemeler ile mecurun mütemmim cüzü ve/veya demirbaşına zarar verecek şekilde dekorasyon yapamaz.

F - Kiralayan, mecurun bakım, onarım ve yenileme işlerinin yanı sıra donatım ve tesisat giderlerini de ödeyecektir.

G - Kiralayan mecurda, kira sözleşmesinin feshini gerektirmeyen ve kiracıdan katlanması beklenebilecek olan yenilik ve değişiklikler yapabilir. Bu yenilik ve değişikliklerin yapılması sırasında, Kiracı'nın kira bedelinin indirilmesine ve zararının giderilmesine ilişkin talepleri Kiralayan tarafından kabul görmez.

H - Kiracı kira dönemi sonunda veya herhangi bir nedenle tahliye halinde, varsa taşınmaza bedelini kendi ödeyerek ve kira bedelinden mahsup edilmeyen, ilave ettiği taşınabilir parçaları arzu ederse alıp götürebilecek veya taraflar anlaşmaya varabilirse bedel karşılığı Kiralayan'a bırakabilecektir.

I - Kiracı, mecurda yapacağı her türlü tadilattan kaynaklı hukuki sorumluluğun bizzat kendisine ait olduğunu, bu tadilatlar nedeniyle mecura, binanın ortak alanlarına, üçüncü kişilere vereceği zararlar ile mal sahiplerinin uğrayacağı zararları gidermeyi, bu surette kiralananda imar mevzuatına ve kiralananın onaylı mimari projesine aykırı olarak tadilat yapılması halinde bu tadilatlardan kaynaklı her türlü mali ve hukuki sorumluluğun bizzat kendisine ait olduğunu, yapılacak olan sabit ya da geçici her türlü imalat, eklenti, branda, tente ve benzeri eklentiler sebebiyle Belediye ve /veya herhangi bir özel ya da resmi kurum tarafından tahakkuk edilen ceza, zarar vs. bedeli ve mal sahibinin bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı derhal gidermeyi gayri kabili rücu olarak kabul beyan ve taahhüt eder.


Madde 11 -
SÖZLEŞMENİN VE MECURUN DEVRİ

A - Kiracı, Kiralayan'ın yazılı ön izni olmadan kiralanan yeri kısmen veya tamamen başkalarına devir ve temlik edemez, 3. kişilere kullandıramaz, işgal ettiremez, ortaklaşa veya işbirliği halinde kullanamaz. Kiralayan'ın yazılı izniyle kira ilişkisi kendisine devredilen kişi, kira sözleşmesinde Kiracı'nın yerine geçer. Devreden Kiracı, kiraya verene karşı borçlarından kurtulmaz, kira sözleşmesinin bitimine kadar devralanla birlikte müteselsilen sorumlu olur.

B - Alt kiracı, mecuru Kiracı'ya tanınan amaçtan başka biçimde kullandığı takdirde Kiracı, Kiralayan'a karşı sorumlu olur. Bu durumda Kiralayan, Kiracı'ya karşı sahip olduğu hakları alt kiracıya karşı da kullanacaktır.

C - Kiracı bu sözleşmeyi, bu sözleşmeden doğan borç ve yükümlülüklerini, Kiralayan' ın yazılı ön izni olmadan başkasına doğrudan veya dolaylı olarak devir ve temlik edemez. Gerçek şahsın kiracı olması ve tarafların boşanması durumunda kira akdinin işbu sözleşmeye taraf olmayan şahsa devri tahliye sebebidir.


Madde 12 -
SÖZLEŞME SONU YÜKÜMLÜLÜKLER

A - Sözleşmenin sonunda Kiracı, mecuru, mütemmim cüzleri ve müştemilatları ile birlikte Sözleşmenin başladığı günkü durumunda ve ayrıca aşağıda belirtildiği şekilde Kiracı veya Kiralayan tarafından sonradan yapılan ve mecurdan ayrılmayan parçaları da herhangi bir ücret istemeden Kiralayan'a bırakmak suretiyle tamamen tahliye edip boş, eksiksiz ve hasarsız olarak Kiralayan'a teslim etmek zorundadır. Kiracı bu süre içinde kiralanan yeri boşaltmadığı takdirde; her türlü masraf Kiracı'ya ait olmak ve meydana gelebilecek zarar ve ziyandan Kiracı'nın sorumlu olması kaydı ve şartı ile, Kiracı'ya ait tüm taşınır malları taşıtmaya ve alanı boşaltmaya Kiralayan yetkilidir.

B - Mecur, Sözleşme hükümlerinin sona ermesi halinde kiralayana boş, hasarsız, boyalı ve bakımlı olarak teslim edilecektir. Kiracı, kolon, tavan ve tabanlardaki sabit kaplama ve döşemeler ile mecurun mütemmim cüzü ve/veya demirbaşı haline gelmiş şeyler hariç olmak üzere mecurda yaptığı ekleri, aplikleri, perdeleri, konsolları, halıları ve sair taşınabilir, demonte hale getirilebilir mefruşat ve teçhizatı ve bedeli kendi tarafından ödenmiş ve kira bedelinden mahsup edilmemiş her türlü dekorasyonu sözleşmenin sona ermesinden sonra mecura zarar vermeden söküp götürebilir. Sökme işleminden doğan bütün zararlar Kiracı' ya aittir. Kiracı sözleşmenin sona ermesinden itibaren sökmediği bu tür ekleri Kiralayan'a ücretsiz bir şekilde bırakmış sayılır ve bu nedenle hiç kimseden hiç bir sebeple bir talepte bulunamaz, kira bedelinden mahsup talep edemez.

C - Kiralayan, geri verme sırasında mecurun durumunu gözden geçirecek ve Kiracı'nın sorumlu olduğu eksiklikleri ve ayıpları yazılı olarak bildirecektir. Teslim alma sırasında olağan incelemeyle belirlenemeyecek olan eksikliklerin ve ayıpların varlığı halinde, sözleşme sona erse bile Kiracı'nın sorumluluğu devam eder. Kiralayan'ın kanundan doğan hakları saklıdır.

D - Gerekli borç ve zararlar indirildikten ve çıkış tarihine isabet eden elektrik, su, çtv, telefon ücretleri vergileri ve yönetim giderleri ödendikten sonra kalan depozito bakiyesi, Kiracı'nın mecuru tamamen tahliyesi tarihinden itibaren 3 (üç) ay içinde Kiracıya iade olunur.


Madde 13 -
OTOPARK KULLANIMI

Kiracı, otopark katlarının ve diğer park yerlerinin kullanımında, Kiralayan'ın ve bina yönetiminin belirleyip duyuracağı esaslar dahilinde hareket edecektir. Kiracı, kendisine tahsis edilen kapalı ve açık park alanları haricinde misafirlerin ve diğer üçüncü kişilerin otopark kullanımına müsaade etmemekle yükümlüdür.


Madde 14 -
VERGİ RESİM VE HARÇLAR

A - Kanuni ve diğer hukuki düzenlemelerden, idari tasarruftan veya mahkeme kararından doğacak, gerek mecurun kullanılması veya gerekse binanın kullanılması veya ondan yararlanılması ile ortaya çıkabilecek ilgili her türlü vergi, resim ve harçlar Kiralayan tarafından ödenecektir.

B - Kanuna göre Kiralayan' ın ödeme yükümlülüğünde olduğu, mecura ait yıllık emlak vergisi Kiralayan adına Kiracı tarafından ödenecektir.

C - İşbu Sözleşmenin Damga Vergisi ve diğer harçların tamamı Kiralayan tarafından ödenecektir.


Madde 15 -
ADİ KEFALET

İşbu sözleşmeyi imzalayan kefilin kefaleti, işbu sözleşmede belirtilen tüm yükümlülükler dahil ancak ________ TL ile sınırlıdır. Sözleşmenin yenilenmesi bakımından, kefilin sorumluluğu bu kira sözleşmesinde belirtilen kira süresi sonunda sona ereceğinden, yenilenen kira dönemlerinde kefilin sorumluluğu devam etmez. Kefilin kefaleti bu sözleşmede belirtilen tüm Kiracı borçlarını kapsamaktadır. Kanunda yazılı nedenlerle kefilin değiştirilmesi gereken hallerde Kiracı' ya yapılacak tebligatı müteakip yedi (7) gün içerisinde yeni muteber, kefil gösterilmemesi veya kefil göstermemekte ısrar edilmesi, Sözleşmenin feshi sonucunu doğurur.


Madde 16 -
SÖZLEŞMENİN FESHİ

A - İş bu sözleşme ile Kiracı'ya yüklenen mükellefiyetlerin Kiracı tarafından kısmen veya tamamen yerine getirilmediğinin tespiti halinde, Kiralayan Kiracı'ya mükellefiyetlerini yerine getirmesi için uygun süre verir. Bu süreye rağmen Kiracı gereğini yapmadığı takdirde sözleşme Kiralayan tarafından tek taraflı olarak feshedilebilir.

B - Mecurun açıkça kötü kullanılması halinde, Kiralayan sözleşmeyi fesih edebilir ve Kiralayan'ın kanunlardan ve özellikle Türk Borçlar Kanunu hükümlerinden doğan tazminat hakları saklıdır. Kiracı sözleşmenin bu şekilde feshi nedeniyle Kiralayan'dan herhangi bir talepte bulunamaz.

C - Kiracı'nın iş bu sözleşme ile kiraladığı mecurda sadece Kiracı tarafından belirtilen amaçla kullanım yapacağını Kiralayan'a beyan ve taahhüt ettiğinden, Kiralayan mecuru bu beyan ve taahhüt üzerine Kiracı'ya kiralamıştır. Dolayısıyla Kiracı'nın herhangi bir nedenle belirtilen amaçla kullanım yapmaması durumunda Kiralayan'ın tek taraflı olarak iş bu kira sözleşmesini fesih edebileceğini Kiracı kabul etmiştir.

D - Kiracı, Sözleşme'nin süresinin bitiminden en az on beş gün önce yazılı bildirimde bulunmadıkça, işbu Sözleşme ayrıca herhangi bir işleme ya da bildirime gerek olmaksızın aynı şartlarla ve süre ile kendiliğinden uzamış olacaktır. On yıllık uzama süresi sonunda Kiralayan, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce yazılı bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir.

E - Olağanüstü fesih halleri:

a - Önemli Sebepler (TBK madde 331): Taraflardan her biri için kira sözleşmesinin devamının çekilemez hale gelmesi durumunda sözleşme yasal fesih bildirim sürelerine uyularak feshedilebilir.

b - Kiracının İflası (TBK madde 332): Kiracının kiralananın tesliminden sonra iflas etmesi halinde, Kiralayan, kira bedelleri için güvence talep etme hakkına sahiptir. Yazılı olarak verilen makul süre içerisinde Kiracı tarafından güvence verilmemesi durumunda Kiralayan kira sözleşmesini hemen feshedebilir.

c - Kiracının Ölümü (TBK madde 333): Kiracının ölmesi durumunda, mirasçıları yasal fesih sürelerine uyarak sözleşmeyi feshedebilir.


Madde 17 - 55825285 888552585

585585252'82 82 585588'282 25255855 252888 2852 555288258 2282588 22888252 555288258585. 5228282228 25225282 228555 252885852 22888252855 55 22888252 55528822 25288288 852885852285. 585588'282 22888252 555288252 2858882822 5228882882825, 52288828 25282 2522 8 (58) 252 8825888252 585585252'5 252888 285552 888585882822285. 88858588225828 25258552 228555 82/8225 822828225228 55528825522 885822 252885852 22888252855 585588'25 25288288 285552 25858 25882822285.


Madde 18 - YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme her iki tarafça imzaladığı tarihte yürürlüğe girer ve daha erken feshedilmedikçe Sözleşmede belirtilen şekilde sona erer.

İşbu sözleşme, taraflarca ve kefilce tüm hususlarda mutabık kalınarak 2 (iki) nüsha olmak üzere ________ tarihinde birlikte imza altına alınmıştır.KİRALAYAN

________
KİRACI

________KEFİL (Kefilin imzasının altına "________ tarihinden itibaren üst sınırı ________ TL olmak şartı ile Kiracı'ya kefil olduğumu kabul ve taahhüt ederim." cümlesi mutlaka kefilin el yazısı ile yazılmalıdır.)

________

Belgenizin
düzenlenmesini izleyin

KONUT KİRA SÖZLEŞMESİ


Madde 1 - TARAFLAR

İşbu kira sözleşmesi (bundan böyle "Sözleşme" olarak anılacaktır), ________ adresinde mukim ________ (bundan böyle "Kiralayan" olarak anılacaktır) ile ________ adresinde mukim ________ (bundan böyle "Kiracı" olarak anılacaktır) arasında imzalanmıştır.

Kiralayan ve Kiracı bundan sonra tek tek "Taraf", birlikte "Taraflar" olarak anılacaklardır.


Madde 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU

Aşağıda belirtilen adreste yer alan ve aşağıdaki şartlar dahilinde belirtilen mülkün Kiralayan tarafından Kiracı'ya kiralanması işbu Sözleşme'nin konusunu teşkil etmektedir. Kiralanan konutun (bundan böyle "mecur" olarak anılacaktır.) adres bilgisi şu şekildedir:

________


Madde 3 - SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

İşbu sözleşme ________ tarihinden itibaren ve belirtilen süre ile geçerli olacaktır: ________. Bu kira sözleşmesi belirtilen sürenin sonuna kadar ve dolayısıyla ________ tarihine kadar geçerliliğini koruyacaktır. Kiracı, Sözleşme'nin süresinin bitiminden en az on beş gün önce yazılı bildirimde bulunmadıkça, işbu Sözleşme ayrıca herhangi bir işleme ya da bildirime gerek olmaksızın aynı şartlarla ve süre ile kendiliğinden uzamış olacaktır. On yıllık uzama süresi sonunda Kiralayan, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce yazılı bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir.


Madde 4 - KULLANIM ŞEKLİ

Kiralanan, mecur konut dışında herhangi bir amaçla kullanılamaz. Kiracı amaç dışı kullanım için Kiralayan' dan yazılı izin almak zorundadır. Kiralayan'ın izin vermemesi halinde Kiracı hakkın kötüye kullanıldığı iddiasında bulunamaz, zarar ziyan talep edemez. Kiracı bu hükme aykırılığın kesin tahliye nedeni olduğunu kabul ve taahhüt etmiştir.


Madde 5 - KİRA BEDELİ

A - Kira sözleşmesinin ________ süreyle geçerli olacağı taraflarca kararlaştırılmıştır. Sözleşmeye göre kira bedeli aylık dönemlerde ödenecek olup, mecurun aylık kirası ________ TL'dır.

B - Kiralayan, kiralama bedeline mahsuben, Kiracı'dan ________ TL kapora almıştır.

Bu sözleşme imzalandıktan sonra, Türk Borçlar Kanunu'nun 178. maddesine göre, taraflardan kiracı, bu mecuru kiralamaktan vazgeçtiği taktirde, verdiği kaporayı geri alamayacaktır. Kiralayan mecuru kiraya vermekten vazgeçerse, kaporayı iade edecek ve kapora miktarı kadar daha tazminat ödeyecektir.

C - Kiracı kira bedelini en geç şu dönemde yatırmalıdır: ________

D - Kiracı kirayı aşağıda belirtilen banka hesabına yatıracaktır.

________

Kira sözleşmesinin belirlenen bitiş süresinde sonra kendiliğinden yenilenmesi halinde kira dönemlerinin aylık kira bedeli artışı takip eden yeni kira dönemi başında TÜİK tarafından açıklanan TÜFE artış oranında artırılacaktır.


Madde 6 - DEPOZİTO

A - Kiracının, işbu sözleşmeden doğan tüm borç ve yükümlülüklerinin teminatı olmak üzere depozito bedeli ________ TL olarak belirlenmiştir.

B - Depozito bedelinin ödenmesi gereken dönem/tarih belirtildiği şekildedir:

________

C - Depozito olarak para veya kıymetli evrak verilmesi kararlaştırılmışsa Kiracı, Kiralayanın onayı olmaksızın çekilmemek üzere, parayı vadeli bir tasarruf hesabına yatırır, kıymetli evrakı ise bir bankaya depo eder. Banka, depozitoyu ancak iki tarafın rızasıyla veya icra takibinin kesinleşmesiyle ya da kesinleşmiş mahkeme kararına dayanarak geri verebilir. Kiralayan, kira sözleşmesinin sona ermesini izleyen üç ay içinde Kiracıya karşı kira sözleşmesiyle ilgili bir dava açtığını veya icra ya da iflas yoluyla takibe giriştiğini bankaya yazılı olarak bildirmemişse banka, kiracının istemi üzerine depozitoyu geri vermekle yükümlüdür.

D - Kiracı herhangi bir kira bedelini veya herhangi bir tutarı mevcut depozitosunu karşılık göstermek sureti ile ödemekten imtina edemez. Gerekli borç ve zararlar indirildikten ve çıkış tarihine isabet eden elektrik, su, çtv, telefon ücretleri vergileri ve yönetim giderleri ödendikten sonra kalan bakiyesi, kiracının mecuru tamamen tahliyesi tarihinden itibaren 3 (üç) ay içinde Kiracıya iade olunur. Bu kiracı tarafından ödenen depozito borç ödemelerine yetmezse Kiracı veya varsa müşterek müteselsil borçlu ve kefilden tahsil yoluna gidilir.


Madde 7 - GECİKME FAİZİ

Kiracı, işbu sözleşmeden doğan tüm yükümlülük, borç ve ödemelerini tam ve eksiksiz olarak süresinde yerine getirmediği takdirde belirtilen sıklıkta faiz işleyecektir: ________.

Belirtilen sıklıkta işleyecek faiz için belirlenen faiz oranı ise % ________ olarak belirlenmiştir. Kiracı, belirlenen sıklıkta uygulanacak faiz oranında gecikme ödemesi yapmayı kabul ve taahhüt etmiştir.

Gecikme faizi kanunen talep edilebilecek olan faizden ayrıdır ve kiracı herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın faizin işlemeye başlayacağını kabul ettiğini taahhüt eder.


Madde 8 - KİRACININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

A - Kiracı mecuru kullanırken iş bu Sözleşmeden kanundan doğan tüm mali, hukuki, teknik ve idari yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmekle yükümlüdür.

B - Mecur, amacı olarak belirtilen (konut) dışında başka bir amaçla; ofis, münhasıran depo, showroom, fabrika satış mağazası, seri sonu mağazası, defolu mallar mağazası, imalathane, atölye vb. faaliyetler için kullanılamaz ve kullandırılamaz. Kiracı amaç dışı kullanım için Kiralayan'dan yazılı izin almak zorundadır.

C - Kiracı ortak kullanım yerlerinde, Kiralayan'ın ya da bina yönetiminin koyacağı yazılı kurallara ve güvenlik talimatlarına uymakla yükümlüdür. Öte yandan Kiracı gerek ortak mahallerde ve gerekse mecurda yapılacak her türlü bakım, onarım, yenileme, temizlik vb. işlerin yapılması sırasında Kiracı mahallinden yapılacak işler ve işlemler için muavafakat edeceğini gayri kabili rücu kabul ve taahhüt etmiştir.

D - Kiracı, mecuru en iyi bakım ve onarım durumunda muhafaza edip tahliye halinde ise boş, hasarsız, temiz, bakımlı ve iyi durumda teslim edecektir. Mecurda bakım ve acil onarım yapılması gereken durumlarda, Kiracı, Kiralayan'a derhal izin verecektir. Aksi taktirde doğacak zararlardan Kiracı sorumludur.

E - Zorunlu Deprem Sigortası (DASK), masrafları Kiracı tarafından karşılanmak üzere, "Sigorta Ettiren" sıfatıyla Kiracı tarafından Kiralayan adına yaptırılacaktır.

F - Kiracı, satış ya da sonraki kiralama için zorunlu olduğu ölçüde, Kiralayan'ın ve onun belirlediği üçüncü kişinin kiralananı gezip görmesine izin vermekle yükümlüdür.

G - Kiracı, mecuru komşuların huzurunu bozacak şekilde kullanmamayı, dışarıya taşacak şekilde müzik ve ses yayını yapmamayı, herhangi bir tarzda gürültüye sebep olmamayı, toz ve koku çıkaracak hareketlerden ve benzeri davranışlardan kaçınmayı taahhüt etmiştir.

H - Kiracı, kiralanan yerin temizliğini yaparken, ortak kullanım alanlarını kirletmemeyi ve Kiralayan tarafından konulan temizlik kaidelerine riayet etmeyi taahhüt eder.

I - Kiralanan yerin gerek müstakil tüm giderleri (elektrik, su, ısıtma, abonelik, güvence bedeli v.b.) ve gerekse taşınmazın bulunduğu taşınmaza ilişkin temizlik, güvenlik vb. her türlü genel gidere, aidata katılım yükümlülüğü Kiracıya aittir. Kiracı, idarece istenen teminat ve depozitoları yatırarak kendi adına sayaçları kullanıma açtıracak ve tahliye anında ilgili kuruma olan borçlarını ödeyerek, teminatını geri alacak ve sayaçlarını kapatacaktır. Kiracı, bu giderleri ödediğini ispat edici belgelerin birer örneğini, istem üzerine Kiralayan' a vermek zorundadır.

J - Kiracı, kendisine kiralanan bağımsız bölümü, kendi sınırları içinde kullanır ve her taraftan ve nasıl olursan olsun en ufak biçimde dahi olsa kendisine tahsis edilen mekanın sınırları dışına taşamaz.

K - Kiracı' nın mecurda hayvan beslemesi yasaktır.

L - Kiracı kiraladığı şeyi ne halde buldu ise kiraya verene o halde teslim etmeye mecburdur. Ancak mecurda, giderilmesi kiraya verenin sorumluluğu kapsamında bulunan herhangi bir arıza veya hasar meydana gelirse, kiracı durumu kiraya verene yazılı olarak ihbar edecektir.İhbar yapmadan,kiracının kendiliğinden yapacağı harcamalardan kiraya veren sorumlu olmayacaktır. Kiracı kiraya verenin muvaffakatı çerçevesinde anlaşarak, kiralananda bir takım faydalı tadilat,tamirat ve dekorasyon yapabilir.Tahliye sırasında kiraya verenin seçimlik hakkı yapılan anlaşma ile sınırlı olacaktır.

M - Kiracı, işbu Sözleşmedeki koşullardan herhangi birine aykırı hareketinin sözleşmeyi fesih nedeni olacağını ve kendisine yazılı olarak verilen makul bir sürede durumu düzeltmediği takdirde, Kiralayan'ın Sözleşmeyi derhal feshedebileceğini kayıtsız şartsız kabul etmiştir.


Madde 9 - ZARAR, ZİYAN, HASAR VE NOKSANLARIN TAZMİNİ

Demirbaş eşya, armatür, aksesuar, tesis tesisat ve teçhizatlara ve mecurun herhangi bir kısmına, Kiracı' nın hata, kusur veya ihmali sebebiyle vaki olacak her türlü doğrudan zarar, ziyan hasar ve noksanlıklar Kiracı tarafından evsaf ve görüntü ahengine uygun olarak tazmin edilecektir. Hasar, kusur, zarar, ziyan ve noksan mevcudiyeti Kiracı veya temsilcisi tarafından mahallinde tespit olunur. Kiracı bu tespitte bulunmadığı veya tespiti engellediği takdirde gıyabında yapılacak tespite itiraz edemez. Kiralayan bu tespitlere göre mecuru eski haline getirmek için gerekli tamir, tadil, tebdil veya yenileme yaptırmak ve tutarının da tamamı için Kiracı'ya rücu etme hakkını saklı tutar.


Madde 10 -
DEKORASYON, MECURUN TADİLAT ve BAKIMI

A - Kiracı mal sahibinin yazılı onayı olmadan bakım ve onarım amaçlı dahi olsa mecurda herhangi bir tadilat yapamaz.

B - Kiracı mecurun ana yapısına zarar vermeksizin, kullanım amacına ve onaylı mimari projeye ve bina projesine uygun olarak bakım ve onarım amaçlı tadilat yapacaktır. Mecurun bakım ve onarımı adına yapılan masraflar Kiralayan'a ait olacaktır. Kiracı'nın tadilat nedeniyle yaptığı masrafları Kiralayan'dan rücu etme ya da kira bedelinden mashup etme hakkı saklıdır.

C - Kiracı mal sahibinin yazılı onayı olmadan mecuru güzelleştirmek ya da değiştirmek amacıyla dekorasyon yapamaz.

D - Kiracı isterse, kiralayanın da onayıyla, mecurun ana yapısına zarar vermeksizin, kullanım amacına ve onaylı mimari projeye ve bina projesine uygun olarak mecuru güzelleştirmek ya da değiştirmek amacıyla dekorasyon yapacaktır. Kiracının, mecuru güzelleştirmek adına yaptığı masraflar Kiralayan'a ait olacaktır. Kiracı'nın dekorasyon amacıyla yaptığı masrafları Kiralayan'dan rücu etme ya da kira bedelinden mashup etme hakkı saklıdır.

E - Kiracı, kolon, tavan ve tabanlardaki sabit kaplama ve döşemeler ile mecurun mütemmim cüzü ve/veya demirbaşına zarar verecek şekilde dekorasyon yapamaz.

F - Kiralayan, mecurun bakım, onarım ve yenileme işlerinin yanı sıra donatım ve tesisat giderlerini de ödeyecektir.

G - Kiralayan mecurda, kira sözleşmesinin feshini gerektirmeyen ve kiracıdan katlanması beklenebilecek olan yenilik ve değişiklikler yapabilir. Bu yenilik ve değişikliklerin yapılması sırasında, Kiracı'nın kira bedelinin indirilmesine ve zararının giderilmesine ilişkin talepleri Kiralayan tarafından kabul görmez.

H - Kiracı kira dönemi sonunda veya herhangi bir nedenle tahliye halinde, varsa taşınmaza bedelini kendi ödeyerek ve kira bedelinden mahsup edilmeyen, ilave ettiği taşınabilir parçaları arzu ederse alıp götürebilecek veya taraflar anlaşmaya varabilirse bedel karşılığı Kiralayan'a bırakabilecektir.

I - Kiracı, mecurda yapacağı her türlü tadilattan kaynaklı hukuki sorumluluğun bizzat kendisine ait olduğunu, bu tadilatlar nedeniyle mecura, binanın ortak alanlarına, üçüncü kişilere vereceği zararlar ile mal sahiplerinin uğrayacağı zararları gidermeyi, bu surette kiralananda imar mevzuatına ve kiralananın onaylı mimari projesine aykırı olarak tadilat yapılması halinde bu tadilatlardan kaynaklı her türlü mali ve hukuki sorumluluğun bizzat kendisine ait olduğunu, yapılacak olan sabit ya da geçici her türlü imalat, eklenti, branda, tente ve benzeri eklentiler sebebiyle Belediye ve /veya herhangi bir özel ya da resmi kurum tarafından tahakkuk edilen ceza, zarar vs. bedeli ve mal sahibinin bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı derhal gidermeyi gayri kabili rücu olarak kabul beyan ve taahhüt eder.


Madde 11 -
SÖZLEŞMENİN VE MECURUN DEVRİ

A - Kiracı, Kiralayan'ın yazılı ön izni olmadan kiralanan yeri kısmen veya tamamen başkalarına devir ve temlik edemez, 3. kişilere kullandıramaz, işgal ettiremez, ortaklaşa veya işbirliği halinde kullanamaz. Kiralayan'ın yazılı izniyle kira ilişkisi kendisine devredilen kişi, kira sözleşmesinde Kiracı'nın yerine geçer. Devreden Kiracı, kiraya verene karşı borçlarından kurtulmaz, kira sözleşmesinin bitimine kadar devralanla birlikte müteselsilen sorumlu olur.

B - Alt kiracı, mecuru Kiracı'ya tanınan amaçtan başka biçimde kullandığı takdirde Kiracı, Kiralayan'a karşı sorumlu olur. Bu durumda Kiralayan, Kiracı'ya karşı sahip olduğu hakları alt kiracıya karşı da kullanacaktır.

C - Kiracı bu sözleşmeyi, bu sözleşmeden doğan borç ve yükümlülüklerini, Kiralayan' ın yazılı ön izni olmadan başkasına doğrudan veya dolaylı olarak devir ve temlik edemez. Gerçek şahsın kiracı olması ve tarafların boşanması durumunda kira akdinin işbu sözleşmeye taraf olmayan şahsa devri tahliye sebebidir.


Madde 12 -
SÖZLEŞME SONU YÜKÜMLÜLÜKLER

A - Sözleşmenin sonunda Kiracı, mecuru, mütemmim cüzleri ve müştemilatları ile birlikte Sözleşmenin başladığı günkü durumunda ve ayrıca aşağıda belirtildiği şekilde Kiracı veya Kiralayan tarafından sonradan yapılan ve mecurdan ayrılmayan parçaları da herhangi bir ücret istemeden Kiralayan'a bırakmak suretiyle tamamen tahliye edip boş, eksiksiz ve hasarsız olarak Kiralayan'a teslim etmek zorundadır. Kiracı bu süre içinde kiralanan yeri boşaltmadığı takdirde; her türlü masraf Kiracı'ya ait olmak ve meydana gelebilecek zarar ve ziyandan Kiracı'nın sorumlu olması kaydı ve şartı ile, Kiracı'ya ait tüm taşınır malları taşıtmaya ve alanı boşaltmaya Kiralayan yetkilidir.

B - Mecur, Sözleşme hükümlerinin sona ermesi halinde kiralayana boş, hasarsız, boyalı ve bakımlı olarak teslim edilecektir. Kiracı, kolon, tavan ve tabanlardaki sabit kaplama ve döşemeler ile mecurun mütemmim cüzü ve/veya demirbaşı haline gelmiş şeyler hariç olmak üzere mecurda yaptığı ekleri, aplikleri, perdeleri, konsolları, halıları ve sair taşınabilir, demonte hale getirilebilir mefruşat ve teçhizatı ve bedeli kendi tarafından ödenmiş ve kira bedelinden mahsup edilmemiş her türlü dekorasyonu sözleşmenin sona ermesinden sonra mecura zarar vermeden söküp götürebilir. Sökme işleminden doğan bütün zararlar Kiracı' ya aittir. Kiracı sözleşmenin sona ermesinden itibaren sökmediği bu tür ekleri Kiralayan'a ücretsiz bir şekilde bırakmış sayılır ve bu nedenle hiç kimseden hiç bir sebeple bir talepte bulunamaz, kira bedelinden mahsup talep edemez.

C - Kiralayan, geri verme sırasında mecurun durumunu gözden geçirecek ve Kiracı'nın sorumlu olduğu eksiklikleri ve ayıpları yazılı olarak bildirecektir. Teslim alma sırasında olağan incelemeyle belirlenemeyecek olan eksikliklerin ve ayıpların varlığı halinde, sözleşme sona erse bile Kiracı'nın sorumluluğu devam eder. Kiralayan'ın kanundan doğan hakları saklıdır.

D - Gerekli borç ve zararlar indirildikten ve çıkış tarihine isabet eden elektrik, su, çtv, telefon ücretleri vergileri ve yönetim giderleri ödendikten sonra kalan depozito bakiyesi, Kiracı'nın mecuru tamamen tahliyesi tarihinden itibaren 3 (üç) ay içinde Kiracıya iade olunur.


Madde 13 -
OTOPARK KULLANIMI

Kiracı, otopark katlarının ve diğer park yerlerinin kullanımında, Kiralayan'ın ve bina yönetiminin belirleyip duyuracağı esaslar dahilinde hareket edecektir. Kiracı, kendisine tahsis edilen kapalı ve açık park alanları haricinde misafirlerin ve diğer üçüncü kişilerin otopark kullanımına müsaade etmemekle yükümlüdür.


Madde 14 -
VERGİ RESİM VE HARÇLAR

A - Kanuni ve diğer hukuki düzenlemelerden, idari tasarruftan veya mahkeme kararından doğacak, gerek mecurun kullanılması veya gerekse binanın kullanılması veya ondan yararlanılması ile ortaya çıkabilecek ilgili her türlü vergi, resim ve harçlar Kiralayan tarafından ödenecektir.

B - Kanuna göre Kiralayan' ın ödeme yükümlülüğünde olduğu, mecura ait yıllık emlak vergisi Kiralayan adına Kiracı tarafından ödenecektir.

C - İşbu Sözleşmenin Damga Vergisi ve diğer harçların tamamı Kiralayan tarafından ödenecektir.


Madde 15 -
ADİ KEFALET

İşbu sözleşmeyi imzalayan kefilin kefaleti, işbu sözleşmede belirtilen tüm yükümlülükler dahil ancak ________ TL ile sınırlıdır. Sözleşmenin yenilenmesi bakımından, kefilin sorumluluğu bu kira sözleşmesinde belirtilen kira süresi sonunda sona ereceğinden, yenilenen kira dönemlerinde kefilin sorumluluğu devam etmez. Kefilin kefaleti bu sözleşmede belirtilen tüm Kiracı borçlarını kapsamaktadır. Kanunda yazılı nedenlerle kefilin değiştirilmesi gereken hallerde Kiracı' ya yapılacak tebligatı müteakip yedi (7) gün içerisinde yeni muteber, kefil gösterilmemesi veya kefil göstermemekte ısrar edilmesi, Sözleşmenin feshi sonucunu doğurur.


Madde 16 -
SÖZLEŞMENİN FESHİ

A - İş bu sözleşme ile Kiracı'ya yüklenen mükellefiyetlerin Kiracı tarafından kısmen veya tamamen yerine getirilmediğinin tespiti halinde, Kiralayan Kiracı'ya mükellefiyetlerini yerine getirmesi için uygun süre verir. Bu süreye rağmen Kiracı gereğini yapmadığı takdirde sözleşme Kiralayan tarafından tek taraflı olarak feshedilebilir.

B - Mecurun açıkça kötü kullanılması halinde, Kiralayan sözleşmeyi fesih edebilir ve Kiralayan'ın kanunlardan ve özellikle Türk Borçlar Kanunu hükümlerinden doğan tazminat hakları saklıdır. Kiracı sözleşmenin bu şekilde feshi nedeniyle Kiralayan'dan herhangi bir talepte bulunamaz.

C - Kiracı'nın iş bu sözleşme ile kiraladığı mecurda sadece Kiracı tarafından belirtilen amaçla kullanım yapacağını Kiralayan'a beyan ve taahhüt ettiğinden, Kiralayan mecuru bu beyan ve taahhüt üzerine Kiracı'ya kiralamıştır. Dolayısıyla Kiracı'nın herhangi bir nedenle belirtilen amaçla kullanım yapmaması durumunda Kiralayan'ın tek taraflı olarak iş bu kira sözleşmesini fesih edebileceğini Kiracı kabul etmiştir.

D - Kiracı, Sözleşme'nin süresinin bitiminden en az on beş gün önce yazılı bildirimde bulunmadıkça, işbu Sözleşme ayrıca herhangi bir işleme ya da bildirime gerek olmaksızın aynı şartlarla ve süre ile kendiliğinden uzamış olacaktır. On yıllık uzama süresi sonunda Kiralayan, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce yazılı bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir.

E - Olağanüstü fesih halleri:

a - Önemli Sebepler (TBK madde 331): Taraflardan her biri için kira sözleşmesinin devamının çekilemez hale gelmesi durumunda sözleşme yasal fesih bildirim sürelerine uyularak feshedilebilir.

b - Kiracının İflası (TBK madde 332): Kiracının kiralananın tesliminden sonra iflas etmesi halinde, Kiralayan, kira bedelleri için güvence talep etme hakkına sahiptir. Yazılı olarak verilen makul süre içerisinde Kiracı tarafından güvence verilmemesi durumunda Kiralayan kira sözleşmesini hemen feshedebilir.

c - Kiracının Ölümü (TBK madde 333): Kiracının ölmesi durumunda, mirasçıları yasal fesih sürelerine uyarak sözleşmeyi feshedebilir.


Madde 17 - 55825285 888552585

585585252'82 82 585588'282 25255855 252888 2852 555288258 2282588 22888252 555288258585. 5228282228 25225282 228555 252885852 22888252855 55 22888252 55528822 25288288 852885852285. 585588'282 22888252 555288252 2858882822 5228882882825, 52288828 25282 2522 8 (58) 252 8825888252 585585252'5 252888 285552 888585882822285. 88858588225828 25258552 228555 82/8225 822828225228 55528825522 885822 252885852 22888252855 585588'25 25288288 285552 25858 25882822285.


Madde 18 - YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme her iki tarafça imzaladığı tarihte yürürlüğe girer ve daha erken feshedilmedikçe Sözleşmede belirtilen şekilde sona erer.

İşbu sözleşme, taraflarca ve kefilce tüm hususlarda mutabık kalınarak 2 (iki) nüsha olmak üzere ________ tarihinde birlikte imza altına alınmıştır.KİRALAYAN

________
KİRACI

________KEFİL (Kefilin imzasının altına "________ tarihinden itibaren üst sınırı ________ TL olmak şartı ile Kiracı'ya kefil olduğumu kabul ve taahhüt ederim." cümlesi mutlaka kefilin el yazısı ile yazılmalıdır.)

________