Konutun İhtiyaç Sebebiyle Tahliyesine İlişkin Dava Dilekçesi

İlerleme:
0%
?
X

Davanın açılmasında hangi yer mahkemesinin yetkili olacağına ilişkin husus mahkemenin yetkisi ile ilgilidir. Sulh hukuk mahkemelerinde açılacak davalarda yetkili mahkeme, davalı kiracının davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir. Ayrıca konutun bulunduğu yer mahkemesi de yetkilidir. Bu çerçevede söz konusu yetkili mahkemelerden biri yazılabilir.

Yardım
gerekli mi?
Örneği uyarla

________ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NE


Davacı
:
________ (TC: ________)

Adres: ________


Davalı
:
________

Adres: ________


Dava Konusu
:
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu madde 351 uyarınca gereksinim sebebiyle taşınmazın tahliyesine ilişkin davadan ibarettir.


Açıklamalar
:

1. Davalı Kiracı, ________ adresinde mevcut konutta ________ tarihinden bu yana Davalı Kiracı olarak oturmaktadır. Taraflar arasında akdedilen kira sözleşmesi işbu dilekçe ekinde sunulmaktadır. Söz konusu konut ________ tarihinde, Davacı Kiraya Veren'e satılmış olup, ________ tarihinden bu yana konutun maliki Davacı Kiraya Veren'dir.

2. Davacı Kiraya Veren tarafından Davalı Kiracı'ya ________ Noterliği'nin ________ yevmiye numaralı ve ________ tarihli ihtarnamesi keşide edilerek, taşınmaza gereksinimi olduğu ve tahliyesini talep ettiği bildirilmiştir. Öte yandan Davalı Kiracı tarafından konut tahliye edilmediğinden, işbu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur. Söz konusu ihtarnameye ilişkin tebliğ şerhi işbu dilekçe ekinde sunulmaktadır.

3. İşbu dava konusu taşınmaz konutu Davacı Kiraya Veren, gereksinim duyduğu için tahliye etmek istemektedir. Davacı Kiraya Veren, kendi sahip olduğu taşınmazı, bizatihi kendisi kullanmak için konuta ihtiyaç duymaktadır. Davacı Kiraya Veren'in aynı bölge içerisinde aynı özelliklere sahip ve konut olarak kullanabileceği bir taşınmazı bulunmamaktadır. İşbu dava konusu taşınmaz konutun gerek konumu, gerek Davacı Kiraya Veren'in ihtiyacına yetecek büyüklüğü, Davalı Kiracı'nın tahliyesini isteme zorunluluğu doğurmuştur.

4. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu madde 351 uyarınca gereksinim sebebiyle taşınmazın tahliyesine ilişkin davaya dair şartlar işbu davada mevcuttur.

Hukuki Sebepler: TBK, HMK, ilgili diğer mevzuat.

Deliller: Kira Sözleşmesi, keşif, tanık, yemin, bilirkişi ve diğer deliller.

Netice 82 55822 522585:

85255855 588285252 2252282582, 858588 585525 52522'82 228852 22252 22522882828 225228 882 858588 585588'282 25882252552 25588228822, 255288525 285258258282 558588 255525 252822228822 25555 82588228828 852288558285 552 82 25822 252582.


________

Belgenizin
düzenlenmesini izleyin

________ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NE


Davacı
:
________ (TC: ________)

Adres: ________


Davalı
:
________

Adres: ________


Dava Konusu
:
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu madde 351 uyarınca gereksinim sebebiyle taşınmazın tahliyesine ilişkin davadan ibarettir.


Açıklamalar
:

1. Davalı Kiracı, ________ adresinde mevcut konutta ________ tarihinden bu yana Davalı Kiracı olarak oturmaktadır. Taraflar arasında akdedilen kira sözleşmesi işbu dilekçe ekinde sunulmaktadır. Söz konusu konut ________ tarihinde, Davacı Kiraya Veren'e satılmış olup, ________ tarihinden bu yana konutun maliki Davacı Kiraya Veren'dir.

2. Davacı Kiraya Veren tarafından Davalı Kiracı'ya ________ Noterliği'nin ________ yevmiye numaralı ve ________ tarihli ihtarnamesi keşide edilerek, taşınmaza gereksinimi olduğu ve tahliyesini talep ettiği bildirilmiştir. Öte yandan Davalı Kiracı tarafından konut tahliye edilmediğinden, işbu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur. Söz konusu ihtarnameye ilişkin tebliğ şerhi işbu dilekçe ekinde sunulmaktadır.

3. İşbu dava konusu taşınmaz konutu Davacı Kiraya Veren, gereksinim duyduğu için tahliye etmek istemektedir. Davacı Kiraya Veren, kendi sahip olduğu taşınmazı, bizatihi kendisi kullanmak için konuta ihtiyaç duymaktadır. Davacı Kiraya Veren'in aynı bölge içerisinde aynı özelliklere sahip ve konut olarak kullanabileceği bir taşınmazı bulunmamaktadır. İşbu dava konusu taşınmaz konutun gerek konumu, gerek Davacı Kiraya Veren'in ihtiyacına yetecek büyüklüğü, Davalı Kiracı'nın tahliyesini isteme zorunluluğu doğurmuştur.

4. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu madde 351 uyarınca gereksinim sebebiyle taşınmazın tahliyesine ilişkin davaya dair şartlar işbu davada mevcuttur.

Hukuki Sebepler: TBK, HMK, ilgili diğer mevzuat.

Deliller: Kira Sözleşmesi, keşif, tanık, yemin, bilirkişi ve diğer deliller.

Netice 82 55822 522585:

85255855 588285252 2252282582, 858588 585525 52522'82 228852 22252 22522882828 225228 882 858588 585588'282 25882252552 25588228822, 255288525 285258258282 558588 255525 252822228822 25555 82588228828 852288558285 552 82 25822 252582.


________