Makine Kiralama Sözleşmesi

İlerleme:
0%
?
X

Bu sözleşme iş makinesi, sanayi tipi veya endüstriyel makine veya makinelerin kiralanması amacıyla hazırlanmıştır.

Eğer diğer türden, örneğin masa-sandalye, mobilya, ofis takımı, mutfak eşyası, kıyafet, çanta gibi eşyalar kiralanacaksa bu sözleşme kullanılmamalıdır.

Yardım
gerekli mi?
Örneği uyarla

MAKİNE KİRALAMA SÖZLEŞMESİ


Madde 1 - TARAFLAR

1.1 - İşbu Makine Kiralama Sözleşmesi (bundan böyle "Sözleşme" olarak anılacaktır) aşağıda belirtilen taraflar arasında imzalanmıştır:

- ________ (T.C. kimlik no: ________, Adres: ________) (Bundan böyle "Kiralayan" veya "Kiraya Veren" olarak anılacaktır.)

VE

- ________ (T.C. kimlik no: ________, Adres: ________) (Bundan böyle "Kiracı" olarak anılacaktır.)

1.2. Kiralayan ve Kiracı bundan sonra tek tek "Taraf", birlikte "Taraflar" olarak anılacaklardır.


Madde 2 - TANIMLAR

2.1 - Bu Sözleşme'de yer alan tanımlar aksi belirtilmediği müddetçe buradaki anlamları taşırlar.

Kira Ödemelerinin Başlangıç Tarihi: İşbu sözleşmede belirtilen kira başlangıç tarihini ifade eder.

Kira Süresi: ________ ila ________ tarihleri arasındaki dönemi ifade eder.

Makine: Kiraya Veren ile Kiracı arasında imzalanan bu sözleşmede kira konusu makineyi ifade eder.

Teslim Adresi: ________

Teslim Tarihi: Kiralayan tarafından Makine'nin Kiracıya teslim edileceği, işbu Sözleşme'nin başlangıç tarihi olan ________ tarihini ifade eder.


Madde 3 - SÖZLEŞMENİN KONUSU

3.1 - İşbu Sözleşme'nin konusu, Kiraya Veren'e ait Makine'nin işbu Sözleşme'deki hüküm ve şartlar altında kiralanması ve bu hususta Taraflar'ın hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir. Makine'ye ilişkin bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Makine Türü: ________

Marka/ Model: ________

Yılı: ________


Madde 4 - SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

4.1 - İşbu Sözleşme'nin süresi ________ tarihinden itibaren ________ tarihine kadar geçerlidir.

4.2 - Kiracı, Sözleşme süresinin sonundan en geç 1 (bir) ay öncesinde Kiraya Veren'e yazılı bildirimde bulunarak Sözleşme süresinin uzatılmasını talep edebilir. Bu halde Taraflar bir araya gelerek Kira Bedeli'ni piyasa koşullarını dikkate alarak düzenleyeceklerdir. Taraflarca Kira Bedeli'nde anlaşma sağlanamaması halinde Sözleşme süresi sonunda sona ermiş sayılır. Taraflarca Kira Bedeli'nde anlaşma sağlanması halinde Sözleşme 1 (bir) yıl süreyle uzatılmış kabul edilecektir. Söz konusu uzatma dönemi sonunda işbu hükümde yer alan prosedür tekrar izlenmek suretiyle Sözleşme birer yıllık dönemlerle uzatılabilir.


Madde 5 - TESLİM

5.1 - İş bu Sözleşme'ye konu olan Makine, Sözleşme'nin imzalanmasını müteakip ilgili kanun ve Yönetmeliklerin zorunlu kabul ettiği bütün donanımlara sahip olacak şekilde gerekli teçhizatla teslim edilmiş ve Kiracı'nın kullanımına sunulmuştur.

5.2 - Kiracı, kira konusu Makine'yi teslim alırken gerekli incelemeyi yapmış, kullanımına hazır ve temiz bir şekilde teslim almıştır.

5.3 - Kiracı bu konuda sonradan fark edilen eksikleri varsa bunları teslim aldıktan sonraki 3 (üç) iş günü içerinde Kiraya Veren'e yazılı olarak bildirecektir. Bu süre içinde de her hangi bir itiraz yapılmadığı takdirde Makine'yi belirtilen şekilde yeterli tüm donanımlara sahip olarak almış olduğu kabul edilecektir. Bu konuda ileride oluşabilecek her türlü eksiklik ve bu donanımlarda bozukluğundan dolayı Kiracı, Kiraya Veren'e karşı doğrudan sorumlu olacaktır ve donanımda oluşacak zararı ödeyecektir.


Madde 6 - KULLANIM AMACI VE TARAFLAR'IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1 - Kiracı, kiralanan Makine'nin aşağıda açıklanan ilkelere uygun kullanılacağını kabul ve taahhüt etmiştir.

6.2 - Kiracı, kiralanan Makine'nin yalnızca inşaat, altyapı, kaldırma, söküm ve yapım gibi işlerde kullanılacağını, bu amacı aşan iş ve faaliyetlerde kullanılmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3 - Kiracı, kiralanan Makine'nin inşaat alanında kullanılması sırasında her türlü iş sağlığı ve güvenliği talimat, uyarı ve direktiflerine uygun davranılacağını, bilgisiz ve tecrübesiz personel çalıştırılmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4 - Kiracı, Makine'nin günlük azami çalışma süresinin 9 (dokuz) saat olduğunu; bu sürenin üzerinde çalıştırılması durumunda ilgili gün bakımından Kira Bedeli'nin çalıştırılan her saat için %10 (yüzde on) artırılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Çalışılmayan saatler sonraki günlere devir edilemez.

6.5 - Kiracı, Makine'nin kendisine teslim edilmesi, kendi kullandığı arazi ve saha içerisinde nakliyesi, montaj ve demontajı ve Kiraya Veren'e iadesi süresince doğacak her türlü nakliye, yol ve (makine kırılım sigortası hariç) sigorta maliyetlerinden sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

6.6 - Kiracı, Makine'nin kendisine ait Teslim Adresi'nden farklı bir yere nakledilmeyeceğini, götürülmeyeceğini, başka bir adreste çalışma gerçekleştirilmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

6.7 - Makine'nin motorin, yakıt, elektrik ve yağ ile periyodik bakım masrafları Kiracı'ya aittir. Makine kırılım sigortası ile olağanüstü bakım ve arıza giderleri Kiraya Veren'e aittir.

6.8 - Makine tehlikeli bölgelerde gerekli güvenlik önlemleri alınmadan çalıştırılmayacaktır. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınmaması nedeniyle gelebilecek maddi, manevi, cismani zararları ve idari para cezalarını Kiracı münhasıran tazmin edecektir.

6.9 - Kiracı Makine'nin iş güvenliiği esaslarına uygun bir şekilde çalıştırılmasından münhasıran sorumludur. İş sağlığı ve güvenliği kural ve talimatlarına, mevzuata uyulmaması nedeniyle doğabilecek her türlü maddi, manevi, cismani zararları ve idari para cezalarını Kiracı münhasıran tazmin edecektir.

6.10 - Kiracı Makine üzerine eklenti, değişiklik, yenilik yaptıramaz; aksi takdirde Kiraya Veren talebi üzerine, her türlü masraf ve gider Kiracı üzerinde olmak kaydıyla derhal eski hale getirilmek mecburiyetindedir. İşbu hüküm Sözleşme'nin esasına dair olup, aksi halde Kiraya Veren işbu Sözleşme'yi derhal feshetmeye yetkilidir.

6.11 - Kötü yakıt kullanımından ve uzun süreli çalışmadan kaynaklanan bir arıza olursa arızanın bedeli her şart ve koşulda Kiracı'ya aittir.

6.12 - Kiracı' nın gerçekleştireceği faaliyetler bakımından gerekli idari izinlerin sağlanması hususunda Kiralayan'ın hiçbir garantisi ve yükümlülüğü yoktur. Bu itibarla Kiralayan, söz konusu izinlerin verilmemesi ya da bunların iptalleri halinde hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Kiracı, gerekli izinleri alamazsa dahi kira ödemeye devam edecek ve Sözleşme'den doğan her tür yükümlülüğünü yerine getirecektir. Hiçbir tereddüde mahal bırakmamak adına ifade edilmelidir ki, Kiracı'nın ilgili izinleri alamaması başta olmak üzere, herhangi bir sebeple faaliyet göstermemesi hali Sözleşme'nin haklı nedenle feshi gerekçesi olarak kabul edilemez.

6.13 - Kiracı Makine'nin kullanımı sonucunda oluşacak her türlü zarar, ve/ veya üçüncü şahısların çalıştırılmasından doğacak her türlü zarar, kazadan Kiracı münferiden sorumludur. Bunlardan doğacak doğrudan ve dolaylı zararlar Kiracı'ya aittir. Ayrıca cezai ve mali yükümlülükler Kiracı'ya aittir.


Madde 7 - OPERATÖR

7.1 - Kiraya Veren tarafından, kiralama kapsamında Makine'nin kullanımı için bir operatör görevlendirilmiştir ("Operatör").

7.2 - Operatör'ün günlük azami çalışma süresi 9 saattir. Bu sürenin üzerinde çalıştırılması durumunda Kiraya Veren tarafından fazla mesai ücreti için günlük Kira Bedeli'nin %10'u faturaya yansıtılacaktır. Bir başka deyişle, fazla mesailer faturaya eklenecektir.

7.3 - Operatör'ün ayda iki gün istirahat ve tatil hakkı vardır.

7.4 - Operatör'ün ise konaklama ve yemek masrafları Kiracı'ya aittir.

7.5 - Makine'nin günlük çalışmaları Operatör tarafından düzenli olarak kaydedilecek ve gün bitiminde Kiracı'nın yetkilisine imzalatılacaktır.

7.6 - Operatör'ün Kira süresince ücret, prim ve özlük hakları Kiracı'ya aittir.

7.7 - Kiraya Veren 3 (üç) gün öncesinden bildirim yapmak suretiyle Operatör'ü değiştirebilir.

7.8 - Operatör'ün iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyması Kiracı'nın yükümlülüğündedir.


Madde 8 - ARIZA

8.1 - Makine'nin arıza durumuna geçmesi halinde, Kiracı tarafından derhal Kiraya Veren'e yazılı bildirimde bulunulacaktır. Arıza onarımı Kiracı tarafından gerçekleştirilemez. Arıza'nın Kiracı'nın kullanımı sebebiyle meydana geldiğinin anlaşılması halinde, her türlü masraf Kiracı'ya ait olacaktır.

8.2 - Makine'nin 72 (yetmişiki) saatten fazla çalışamayacak şekilde bakıma veya onarıma ihtiyaç duyması durumunda Kiraya Veren, söz konusu Makine(ler) yerine uygun bir ekipman sağlayacaktır.


Madde 9
- KİRA BEDELİ

9.1 - Sözleşme'ye göre, Makine'nin kiralanması ve Operatör'ün çalışması (Sözleşme uyarınca Kiraya Veren tarafından fatura edilecek fazla mesailer hariç olmak kaydıyla) karşılığında Kiracı tarafından Kiraya Veren'e ödenecek kira bedeli ________ TL (________) + KDV'dir.

9.2 - Kiracı kira bedelini en geç ilgili ayın 15. günü aşağıda belirtilen bankaya ve hesaba yatıracaktır.

Banka: ________

Hesap Numarası: ________

IBAN: ________

9.3 - Kira sözleşmesinin bir yıllık dönemi bitirmesi halinde, kira bedelinde, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 12 aylık tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ortalaması oranında artış yapılacaktır.

9.4 - Kiracı, Sözleşme feshedilse ve/veya Kiracı tarafından sözleşmeden cayılsa dahi, işbu sözleşmede belirtilen ve varsa peşin olarak yaptığı ödemeleri (faizleri de dahil olmak üzere) herhangi bir iade ve/veya başkaca hak ve talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

9.5 - İhtilafın varlığı halinde Kiracı, tüm kira ödemelerini makbuz ile kanıtlamak durumundadır. Ödemelerle ilgili havale ve diğer olan ve olabilecek tüm masraflar Kiracı'ya aittir.

9.6 - Kiracı, paranın satın alma gücünde düşme, devalüasyon, enflasyon, döviz kurlarındaki şok ve ani değişimler, vergi ve harçların yükselmesi veya yeni vergi ve harç konması, satışlarının düşmesi, maliyetlerinin artması da dahil ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere herhangi bir sebep ileri sürerek yapacağı Kira Bedeli ödemelerinin azaltılmasını talep edemez ve ayrıca sözü geçen sebeplerden birine veya birkaçına dayanarak bu şartlarla Sözleşme'nin ifasının ağır ölçüde zorlaştığını veya işlem temelinin çöktüğünü iddia ederek Sözleşme'nin yeni koşullara uyarlanmasını talep edemez. Kiracı, bu hususta uyarlama talebinden peşinen feragat etmiştir.


Madde 10 - TEMİNAT

10.1 - Kiracının, iş bu sözleşmeden doğan tüm borç ve yükümlülüklerinin teminatı olmak üzere nakdi teminat bedeli ________ TL (________) olarak belirlenmiştir.

10.2 - Teminat bedeli iş bu Sözleşme'nin imzalanması ile birlikte Kiraya Veren'in banka hesabına ödenecektir.

10.3 - Kiracı, Sözleşme' nin imzası anında, işbu Sözleşme'den doğacak tüm borçları, tazminatları, cezai şartları, kiranın her tür ferileri (bunlarla sınırlı olmamak üzere; kira bedelleri ve ferileri, vb gider) ile işbu Sözleşme' nin ifası sırasında Kiralayan' a vereceği zararlardan ve her ne nam altında olursa olsun Kiralayan' a karşı veya Sözleşme nedeniyle Devlete veya üçüncü kişilere karşı doğmuş ve doğacak borçlarının teminatı olarak teminat bedeli ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

10.4 - Teminat ancak, Kiracı' nın Makine'yi fiilen iyi ve çalışır durumda iade ederek, Kiralayan'a teslim etmesi ve Teslim Tutanağının imzalanmasından sonra, Makine'ye verilmiş zarar var ise zararın tazmini zımnında meblağın ödenmesi/mahsubu kaydıyla ve Kiralayan' ın kira bedelleri ve kira sözleşmesinden kaynaklanan hak ve tüm alacakları, tazminatları ödenmiş olması ve taraflar arasında işbu sözleşmeden kaynaklanan bir uyuşmazlık var ise bu uyuşmazlığın kesin olarak sonuçlanmış olması kaydıyla Kiracı'ya iade edilecektir. Kiracı tarafından ödenen teminat borç ödemelerine yetmezse Kiracı veya varsa müşterek müteselsil borçlu ve kefilden tahsil yoluna gidilir.

10.5 - Kiracı, Kira Sözleşmesi süresi içinde ödemekle sorumlu olduğu Kira Bedeli, faiz ve sair giderlerin söz konusu teminattan kesilerek tahsil edilmesini talep edemez; bu yönde bir defi ileri süremez. Kiracı, teminatı bahane ederek başta kira ödemesi olmak üzere hiçbir ödemesini geciktiremez. Kiracı ödenmeyen kiraların teminattan mahsubu ve bu suretle teminatın azaltılması yoluna gidemez.

10.6 - Teminat mevcut olduğu halde Kiralayan bütün alacakları için yasal yollara müracaat edebilir. Kiracı kira bedelinde artış yapılması halinde bu artış nispetinde teminatı da arttırmak zorundadır.

10.7 - Kiralayan, Kiracı' nın, yükümlülüklerini hiç ifa etmemesi, kısmen veya gecikmeli olarak ifa etmesi ve/veya ifa etmeyeceğinin makul gerekçeler ile tespit olunması durumunda, Sözleşme'den kaynaklanan taleplerini bu teminattan tahsil etme hakkına sahiptir. teminat, sözleşme ilişkisinin sona ermesinden kaynaklanan tazminat taleplerinin karşılanması için de kullanılabilir. Kiralayan'ın, teminatı nakde çevirmesi durumunda, takdir yetkisi kendisine ait olmak üzere, bunu Kiracı'ya karşı sahip olduğu taleplerine mahsup etme hakkına sahiptir.

10.8 - Kiracı, bu maddede belirtilen teminatı işbu sözleşmede belirtilen süre içinde gerekli yere teslim etmez ise; Kiralayan, sözleşmeyi feshetme ve Makine'yi teslim etmeme hakkına sahip olur. Ayrıca başkaca bir Kira Sözleşmesi yapma hakkını haizdir.

10.9 - Kiracı, teminatı nakit olarak ödemesi halinde, ödediği nakit bedel için faiz ve masraf talep etme hakkına sahip olmadığını kabul ve taahhüt etmiştir.


Madde 11 - GECİKME FAİZİ

11.1 - Kiracı, işbu sözleşmeden doğan tüm yükümlülük, borç ve ödemelerini tam ve eksiksiz olarak süresinde yerine getirmediği takdirde, Kiraya Veren'e ticari avans faizi oranında gecikme faizi ödemeyi kabul ve garanti etmiştir.

11.2 - Gecikme faizi kanunen talep edilebilecek olan faizden ayrıdır ve kiracı herhangi bir ihtara, mahkeme kararına veya bildirime gerek kalmaksızın, Sözleşme'ye göre ödemelerin yapılması gereken günden itibaren faizin işlemeye başlayacağını kabul ettiğini taahhüt eder.

11.3 - Kiracı'ya bu konuda herhangi bir fatura, ihtar veya ihbar keşide etmeye gerek yoktur. Temerrüt sebebiyle faiz tahakkuk ettirilmesi, Kiraya Veren'in başvurabileceği diğer hukuki takip yollarına başvurma hakkına engel olmaz.


Madde 12 - CEZAİ ŞART

12.1 - Kiracı' nın, Sözleşme'ye aykırı davranması veya Sözleşme hükümlerinden birini ihlal etmesi halinde "Cezai Şart" tutarı olan ________ TL (________) muaccel hale gelir.

12.2 - Kiracı muaccel hale gelen tüm bu Cezai Şart bedellerini nakden ve defaten ödemek zorundadır. Kiracı, hiçbir koşulda Cezai Şartın fahişliği ile tenkisini talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

12.3 - Kiraya Veren tarafından Sözleşme'nin feshi dahil herhangi bir yasal veya Sözleşmesel hakkın kullanılması, cezai şarttan vazgeçildiği veya feragat edildiği anlamına gelmez. Kiracı söz konusu cezai şartı her hal ve şartta ödemekle yükümlüdür.

12.4 - Cezai şartın muaccel olması ile birlikte ödenmediği her gün ticari avans faizi oranında gecikme faizi işletilecektir.


Madde 13 - KİRACI'NIN DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ

13.1 - Kiracı Makine'yi kullanırken işbu Sözleşmeden kanundan doğan tüm mali, hukuki, teknik ve idari yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmekle yükümlüdür.

13.2 - Kiracı Makine'yi hijyen ve insan sağlığına zarar vermeyecek nitelikte kullandırmayı, muhafaza etmeyi, personelini de ayrıca bu hususlarda bilgilendirip, Makine'yi sahip olduğu donanımlarının muhafazası ve usulüne uygun kullanılmasını temin etmeyi garanti ve taahhüt eder.

13.3 - Kiracı kastı veya ihmali olup olmadığına bakılmaksızın Makine'yi kullanması sebebiyle vermiş olduğu maddi ve manevi zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Bu sebeple, üçüncü şahıslar tarafından Kiralayan' a yüklenilecek her türlü zararı, herhangi bir ihtara ve mahkeme hükmüne gerek kalmaksızın tazmin etmekle yükümlüdür.

13.4 - Kiracı, Makine'de kendisine atfedilebilir sebeplerle oluşabilecek her türlü hasar, zarar ve ziyanı gidermek ve gerek kendi personeline gerek müşterilerine ve sair üçüncü şahıslarla aynına taalluk edebilecek kaza, zarar ve ziyanı karşılamak sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kiracı bu tür nedenlerle Kiralayan'a hiçbir şekilde rücu edemeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt etmiştir.

13.5 - Kiracı kiraladığı Makine'yi ne halde buldu ise kiraya verene o halde teslim etmeye mecburdur.

13.6 - Kiracı, işbu Sözleşmedeki koşullardan herhangi birine aykırı hareketinin sözleşmeyi fesih nedeni olacağını ve kendisine yazılı olarak verilen makul bir sürede durumu düzeltmediği takdirde, Kiralayan'ın Sözleşmeyi derhal feshedebileceğini kayıtsız şartsız kabul etmiştir.


Madde 14 - 558828888' 58 85258 885 55 85552252552585

14.1 - 585585252, 585588'282 52282822'522 52252 2525285852825 5888255 85825 2525255 82 288558 225258825522 52252 2525285852825 28252 52252 85252 2525285852825822 52 52258828 8822222 5522825 85582285.

14.2 - 585585252, 585588' 552 2852 2528228 2855 22885828 585588'282 58258828 55525288282 825828282 585285 2888 8225 28888252 52885 82 222882 25288885. 582888 2855 22885828 525 25585 2582282 225822 2582 28252 52252 2228252 825288885 82 228225288885.

14.3 - 585525 52522'82 52282822'522 82 25252552 52252 252 25858 552855828 25282 82 25822 2222 55228 85288585.


Madde 15 - ALT KİRALAMA VE DEVİR

15.1 - Kiracı, kendisine ait olsa dahi, başka işletme veya şirketi söz konusu Makine'den yararlandırma hakkı yoktur.

15.2 - Kiracı, kısmi veya tam olarak, veya doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir alt kiralama, alt işletme veya devir gerçekleştiremez.


Madde 16 - SÖZLEŞME SONU YÜKÜMLÜLÜKLER

16.1 - Sözleşmenin sonunda Kiracı, Makine'yi, Sözleşme'nin başladığı günkü durumunda ve ayrıca aşağıda belirtildiği şekilde iyi, çalışır, eksiksiz ve hasarsız olarak Kiralayan'a teslim etmek zorundadır. Kiracı bu süre içinde iade etmediği takdirde; her türlü masraf Kiracı'ya ait olmak ve meydana gelebilecek zarar ve ziyandan Kiracı'nın sorumlu olması kaydı ve şartı ile, Kiracı'ya günlük Kira Bedeli'nin 3 (üç) katı ceza bedeli işletilir.

16.2 - Kiralayan, geri verme sırasında Makine'nin durumunu gözden geçirecek ve Kiracı'nın sorumlu olduğu eksiklikleri ve ayıpları yazılı olarak bildirecektir. Teslim alma sırasında olağan incelemeyle belirlenemeyecek olan eksikliklerin ve ayıpların varlığı halinde, Sözleşme sona erse bile Kiracı'nın sorumluluğu devam eder. Kiralayan'ın kanundan doğan hakları saklıdır.


Madde 17 - DAMGA VERGİSİ

17.1 - Kanuni ve diğer hukuki düzenlemelerden, idari tasarruftan veya mahkeme kararından doğacak her türlü damga vergisi Kiralayan tarafından ödenecektir.


Madde 18 -
ADİ KEFALET

18.1 - İşbu sözleşmeyi imzalayan kefilin kefaleti, işbu sözleşmede belirtilen tüm yükümlülükler dahil ancak ________ TL (________) ile sınırlıdır.Sözleşmenin yenilenmesi bakımından, kefilin sorumluluğu bu kira sözleşmesinde belirtilen kira süresi sonunda sona ereceğinden, yenilenen kira dönemlerinde kefilin sorumluluğu devam etmez. Kefilin kefaleti bu sözleşmede belirtilen tüm Kiracı borçlarını kapsamaktadır. Kanunda yazılı nedenlerle kefilin değiştirilmesi gereken hallerde Kiracı' ya yapılacak tebligatı müteakip yedi (7) gün içerisinde yeni muteber, kefil gösterilmemesi veya kefil göstermemekte ısrar edilmesi, Sözleşmenin feshi sonucunu doğurur.


Madde 19 - SÖZLEŞMENİN FESHİ

19.1 - Taraflardan her biri, iş bu Sözleşme'nin ihlal edilmesi halinde, diğer Taraf'a ihlalin giderilmesine yönelik bildirim gönderebilir. Sözleşme'yi ihlal eden Taraf, bildirimi almasından itibaren 15 (on beş) gün içinde ihlal durumunu düzeltmez ise; ilgili Taraf, Sözleşmenin feshini talep etme hakkına sahiptir.

19.2 - Aşağıda sayılan haller, sözleşmeye aykırılık oluşturur ve Kiraya Veren' e tek taraflı olarak, tazminatsız, haklı sebeple ve derhal Sözleşme'yi sona erdirme yetkisi verir:

19.2.1 - Kira Bedeli'nin ve Sözleşme kapsamında diğer meblağların zamanında ödenmemesi,

19.2.2 - Kiracı'ya ilişkin aciz vesikası alınması, Kiracı'nın aciz duruma düşmesi veya aleyhine iflas talebinde bulunulması veya iflasının ertelenmesinin talep edilmesi halleri ile iflası ve tasfiyesi hali ve sair nedenlerle ticari faaliyetini sürdüremeyecek olması,

19.2.3 - Kiracı' nın Makine'yi teslim almaması veya geç teslim alması,

19.2.4 - Kiracı'nın işbu sözleşmenin devri, alt kiralama, alt işletme gibi sözleşmesel yükümlülüklerine aykırı davranması.

19.3 - Kiraya Veren yukarıdaki hallerde fesih yerine ifayı veya ifanın yerine geçmek üzere tazminat ve/veya cezai şart ödenmesini talep edebilir. Kiraya Veren'in yukarıdaki hallere dayanarak Sözleşme'yi feshetmesi halinde dahi, işbu Sözleşme'de belirtilen zararlarını tazmin ve cezai şartları talep hakları saklıdır.

19.4 - Kiracı'nın Sözleşme'ye aykırı davranması halinde Kiralayan' ın, işbu Sözleşme ve kanundan doğan hak ve yetkilerini kullanmaması, işbu Sözleşme' nin zımni olarak değiştirildiği ve/veya sözleşmede ve yasalarda mevcut haklarından feragat ettiği anlamına gelmez ve Kiralayan bu sözleşmede öngörülen borçların ifasını, sözleşmeye aykırılığın giderilmesini veya sözleşmenin feshini her zaman talep edebilir.

19.5 - Herhangi bir sebeple işbu Sözleşme'nin feshi halinde Kiracı:

19.5.1 - Fesih tarihinden sonra 3 (üç) gün içinde söz konusu Makine'yi iade edeceğini,

19.5.2 - Makine'yi kendisine teslim edildiği şekildeki durumuna uygun, çalışır, temiz ve Kiraya Veren' in kullanımına elverişli halde ve bu Sözleşme'de belirtildiği şekilde iade edeceğini

kabul ve taahhüt eder.

19.6 - Herhangi bir sebeple işbu Sözleşme'nin, yukarıda yer verilen sebeplerden biri olmaksızın, gerekçesiz olarak feshi halinde, Sözleşme'yi fesheden taraf, diğer tarafa ________ TL (________) cezai şartı ve fesih sebebiyle uğradığı zararı ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Şüpheye mahal bırakmamak adına, fesheden taraf bu hükümde yer alan cezai şart haricinde, erken fesih gerekçesiyle Sözleşme'de yer alan diğer cezai şartları ödemez.


Madde 20 - YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRESİ

20.1 - İşbu sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları' na tabi olarak akdedilmiş olup, Taraflar işbu Sözleşme'nin uygulanması esnasında vuku bulabilecek bütün ihtilafları uzlaşma ve sulh yolu ile halletmek için her türlü çabayı göstereceklerdir. İhtilafların Taraflar arasında sulh yolu ile çözümlenmemesi halinde Tarafların, işbu Sözleşme'nin ilgili hükümlerine aykırı hareket edildiğine dair iddialarını yargı mercileri nezdinde ileri sürebilme, tazminat talep etme ve dava açma hakkına sahip olup, yetkili mahkeme davalının yerleşim yeri veya işbu Sözleşme' nin ifa edileceği yer Mahkemeleri ve İcra Daireleri'dir.


Madde 21 - YÜRÜRLÜK

21.1 - İşbu Sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve daha erken feshedilmedikçe Sözleşmede belirtilen şekilde sona erer.

İşbu sözleşme, taraflarca ve kefil tarafından tüm hususlarda mutabık kalınarak 2 (iki) nüsha olmak üzere ________ tarihinde birlikte imza altına alınmıştır.


KİRALAYAN


________KİRACI

________

KEFİL (Kefilin imzasının altına "________ tarihinden itibaren üst sınırı ________ TL (________) olmak şartı ile Kiracı'ya kefil olduğumu kabul ve taahhüt ederim." cümlesi mutlaka kefilin el yazısı ile yazılmalıdır.)________

Belgenizin
düzenlenmesini izleyin

MAKİNE KİRALAMA SÖZLEŞMESİ


Madde 1 - TARAFLAR

1.1 - İşbu Makine Kiralama Sözleşmesi (bundan böyle "Sözleşme" olarak anılacaktır) aşağıda belirtilen taraflar arasında imzalanmıştır:

- ________ (T.C. kimlik no: ________, Adres: ________) (Bundan böyle "Kiralayan" veya "Kiraya Veren" olarak anılacaktır.)

VE

- ________ (T.C. kimlik no: ________, Adres: ________) (Bundan böyle "Kiracı" olarak anılacaktır.)

1.2. Kiralayan ve Kiracı bundan sonra tek tek "Taraf", birlikte "Taraflar" olarak anılacaklardır.


Madde 2 - TANIMLAR

2.1 - Bu Sözleşme'de yer alan tanımlar aksi belirtilmediği müddetçe buradaki anlamları taşırlar.

Kira Ödemelerinin Başlangıç Tarihi: İşbu sözleşmede belirtilen kira başlangıç tarihini ifade eder.

Kira Süresi: ________ ila ________ tarihleri arasındaki dönemi ifade eder.

Makine: Kiraya Veren ile Kiracı arasında imzalanan bu sözleşmede kira konusu makineyi ifade eder.

Teslim Adresi: ________

Teslim Tarihi: Kiralayan tarafından Makine'nin Kiracıya teslim edileceği, işbu Sözleşme'nin başlangıç tarihi olan ________ tarihini ifade eder.


Madde 3 - SÖZLEŞMENİN KONUSU

3.1 - İşbu Sözleşme'nin konusu, Kiraya Veren'e ait Makine'nin işbu Sözleşme'deki hüküm ve şartlar altında kiralanması ve bu hususta Taraflar'ın hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir. Makine'ye ilişkin bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Makine Türü: ________

Marka/ Model: ________

Yılı: ________


Madde 4 - SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

4.1 - İşbu Sözleşme'nin süresi ________ tarihinden itibaren ________ tarihine kadar geçerlidir.

4.2 - Kiracı, Sözleşme süresinin sonundan en geç 1 (bir) ay öncesinde Kiraya Veren'e yazılı bildirimde bulunarak Sözleşme süresinin uzatılmasını talep edebilir. Bu halde Taraflar bir araya gelerek Kira Bedeli'ni piyasa koşullarını dikkate alarak düzenleyeceklerdir. Taraflarca Kira Bedeli'nde anlaşma sağlanamaması halinde Sözleşme süresi sonunda sona ermiş sayılır. Taraflarca Kira Bedeli'nde anlaşma sağlanması halinde Sözleşme 1 (bir) yıl süreyle uzatılmış kabul edilecektir. Söz konusu uzatma dönemi sonunda işbu hükümde yer alan prosedür tekrar izlenmek suretiyle Sözleşme birer yıllık dönemlerle uzatılabilir.


Madde 5 - TESLİM

5.1 - İş bu Sözleşme'ye konu olan Makine, Sözleşme'nin imzalanmasını müteakip ilgili kanun ve Yönetmeliklerin zorunlu kabul ettiği bütün donanımlara sahip olacak şekilde gerekli teçhizatla teslim edilmiş ve Kiracı'nın kullanımına sunulmuştur.

5.2 - Kiracı, kira konusu Makine'yi teslim alırken gerekli incelemeyi yapmış, kullanımına hazır ve temiz bir şekilde teslim almıştır.

5.3 - Kiracı bu konuda sonradan fark edilen eksikleri varsa bunları teslim aldıktan sonraki 3 (üç) iş günü içerinde Kiraya Veren'e yazılı olarak bildirecektir. Bu süre içinde de her hangi bir itiraz yapılmadığı takdirde Makine'yi belirtilen şekilde yeterli tüm donanımlara sahip olarak almış olduğu kabul edilecektir. Bu konuda ileride oluşabilecek her türlü eksiklik ve bu donanımlarda bozukluğundan dolayı Kiracı, Kiraya Veren'e karşı doğrudan sorumlu olacaktır ve donanımda oluşacak zararı ödeyecektir.


Madde 6 - KULLANIM AMACI VE TARAFLAR'IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1 - Kiracı, kiralanan Makine'nin aşağıda açıklanan ilkelere uygun kullanılacağını kabul ve taahhüt etmiştir.

6.2 - Kiracı, kiralanan Makine'nin yalnızca inşaat, altyapı, kaldırma, söküm ve yapım gibi işlerde kullanılacağını, bu amacı aşan iş ve faaliyetlerde kullanılmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3 - Kiracı, kiralanan Makine'nin inşaat alanında kullanılması sırasında her türlü iş sağlığı ve güvenliği talimat, uyarı ve direktiflerine uygun davranılacağını, bilgisiz ve tecrübesiz personel çalıştırılmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4 - Kiracı, Makine'nin günlük azami çalışma süresinin 9 (dokuz) saat olduğunu; bu sürenin üzerinde çalıştırılması durumunda ilgili gün bakımından Kira Bedeli'nin çalıştırılan her saat için %10 (yüzde on) artırılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Çalışılmayan saatler sonraki günlere devir edilemez.

6.5 - Kiracı, Makine'nin kendisine teslim edilmesi, kendi kullandığı arazi ve saha içerisinde nakliyesi, montaj ve demontajı ve Kiraya Veren'e iadesi süresince doğacak her türlü nakliye, yol ve (makine kırılım sigortası hariç) sigorta maliyetlerinden sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

6.6 - Kiracı, Makine'nin kendisine ait Teslim Adresi'nden farklı bir yere nakledilmeyeceğini, götürülmeyeceğini, başka bir adreste çalışma gerçekleştirilmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

6.7 - Makine'nin motorin, yakıt, elektrik ve yağ ile periyodik bakım masrafları Kiracı'ya aittir. Makine kırılım sigortası ile olağanüstü bakım ve arıza giderleri Kiraya Veren'e aittir.

6.8 - Makine tehlikeli bölgelerde gerekli güvenlik önlemleri alınmadan çalıştırılmayacaktır. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınmaması nedeniyle gelebilecek maddi, manevi, cismani zararları ve idari para cezalarını Kiracı münhasıran tazmin edecektir.

6.9 - Kiracı Makine'nin iş güvenliiği esaslarına uygun bir şekilde çalıştırılmasından münhasıran sorumludur. İş sağlığı ve güvenliği kural ve talimatlarına, mevzuata uyulmaması nedeniyle doğabilecek her türlü maddi, manevi, cismani zararları ve idari para cezalarını Kiracı münhasıran tazmin edecektir.

6.10 - Kiracı Makine üzerine eklenti, değişiklik, yenilik yaptıramaz; aksi takdirde Kiraya Veren talebi üzerine, her türlü masraf ve gider Kiracı üzerinde olmak kaydıyla derhal eski hale getirilmek mecburiyetindedir. İşbu hüküm Sözleşme'nin esasına dair olup, aksi halde Kiraya Veren işbu Sözleşme'yi derhal feshetmeye yetkilidir.

6.11 - Kötü yakıt kullanımından ve uzun süreli çalışmadan kaynaklanan bir arıza olursa arızanın bedeli her şart ve koşulda Kiracı'ya aittir.

6.12 - Kiracı' nın gerçekleştireceği faaliyetler bakımından gerekli idari izinlerin sağlanması hususunda Kiralayan'ın hiçbir garantisi ve yükümlülüğü yoktur. Bu itibarla Kiralayan, söz konusu izinlerin verilmemesi ya da bunların iptalleri halinde hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Kiracı, gerekli izinleri alamazsa dahi kira ödemeye devam edecek ve Sözleşme'den doğan her tür yükümlülüğünü yerine getirecektir. Hiçbir tereddüde mahal bırakmamak adına ifade edilmelidir ki, Kiracı'nın ilgili izinleri alamaması başta olmak üzere, herhangi bir sebeple faaliyet göstermemesi hali Sözleşme'nin haklı nedenle feshi gerekçesi olarak kabul edilemez.

6.13 - Kiracı Makine'nin kullanımı sonucunda oluşacak her türlü zarar, ve/ veya üçüncü şahısların çalıştırılmasından doğacak her türlü zarar, kazadan Kiracı münferiden sorumludur. Bunlardan doğacak doğrudan ve dolaylı zararlar Kiracı'ya aittir. Ayrıca cezai ve mali yükümlülükler Kiracı'ya aittir.


Madde 7 - OPERATÖR

7.1 - Kiraya Veren tarafından, kiralama kapsamında Makine'nin kullanımı için bir operatör görevlendirilmiştir ("Operatör").

7.2 - Operatör'ün günlük azami çalışma süresi 9 saattir. Bu sürenin üzerinde çalıştırılması durumunda Kiraya Veren tarafından fazla mesai ücreti için günlük Kira Bedeli'nin %10'u faturaya yansıtılacaktır. Bir başka deyişle, fazla mesailer faturaya eklenecektir.

7.3 - Operatör'ün ayda iki gün istirahat ve tatil hakkı vardır.

7.4 - Operatör'ün ise konaklama ve yemek masrafları Kiracı'ya aittir.

7.5 - Makine'nin günlük çalışmaları Operatör tarafından düzenli olarak kaydedilecek ve gün bitiminde Kiracı'nın yetkilisine imzalatılacaktır.

7.6 - Operatör'ün Kira süresince ücret, prim ve özlük hakları Kiracı'ya aittir.

7.7 - Kiraya Veren 3 (üç) gün öncesinden bildirim yapmak suretiyle Operatör'ü değiştirebilir.

7.8 - Operatör'ün iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyması Kiracı'nın yükümlülüğündedir.


Madde 8 - ARIZA

8.1 - Makine'nin arıza durumuna geçmesi halinde, Kiracı tarafından derhal Kiraya Veren'e yazılı bildirimde bulunulacaktır. Arıza onarımı Kiracı tarafından gerçekleştirilemez. Arıza'nın Kiracı'nın kullanımı sebebiyle meydana geldiğinin anlaşılması halinde, her türlü masraf Kiracı'ya ait olacaktır.

8.2 - Makine'nin 72 (yetmişiki) saatten fazla çalışamayacak şekilde bakıma veya onarıma ihtiyaç duyması durumunda Kiraya Veren, söz konusu Makine(ler) yerine uygun bir ekipman sağlayacaktır.


Madde 9
- KİRA BEDELİ

9.1 - Sözleşme'ye göre, Makine'nin kiralanması ve Operatör'ün çalışması (Sözleşme uyarınca Kiraya Veren tarafından fatura edilecek fazla mesailer hariç olmak kaydıyla) karşılığında Kiracı tarafından Kiraya Veren'e ödenecek kira bedeli ________ TL (________) + KDV'dir.

9.2 - Kiracı kira bedelini en geç ilgili ayın 15. günü aşağıda belirtilen bankaya ve hesaba yatıracaktır.

Banka: ________

Hesap Numarası: ________

IBAN: ________

9.3 - Kira sözleşmesinin bir yıllık dönemi bitirmesi halinde, kira bedelinde, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 12 aylık tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ortalaması oranında artış yapılacaktır.

9.4 - Kiracı, Sözleşme feshedilse ve/veya Kiracı tarafından sözleşmeden cayılsa dahi, işbu sözleşmede belirtilen ve varsa peşin olarak yaptığı ödemeleri (faizleri de dahil olmak üzere) herhangi bir iade ve/veya başkaca hak ve talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

9.5 - İhtilafın varlığı halinde Kiracı, tüm kira ödemelerini makbuz ile kanıtlamak durumundadır. Ödemelerle ilgili havale ve diğer olan ve olabilecek tüm masraflar Kiracı'ya aittir.

9.6 - Kiracı, paranın satın alma gücünde düşme, devalüasyon, enflasyon, döviz kurlarındaki şok ve ani değişimler, vergi ve harçların yükselmesi veya yeni vergi ve harç konması, satışlarının düşmesi, maliyetlerinin artması da dahil ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere herhangi bir sebep ileri sürerek yapacağı Kira Bedeli ödemelerinin azaltılmasını talep edemez ve ayrıca sözü geçen sebeplerden birine veya birkaçına dayanarak bu şartlarla Sözleşme'nin ifasının ağır ölçüde zorlaştığını veya işlem temelinin çöktüğünü iddia ederek Sözleşme'nin yeni koşullara uyarlanmasını talep edemez. Kiracı, bu hususta uyarlama talebinden peşinen feragat etmiştir.


Madde 10 - TEMİNAT

10.1 - Kiracının, iş bu sözleşmeden doğan tüm borç ve yükümlülüklerinin teminatı olmak üzere nakdi teminat bedeli ________ TL (________) olarak belirlenmiştir.

10.2 - Teminat bedeli iş bu Sözleşme'nin imzalanması ile birlikte Kiraya Veren'in banka hesabına ödenecektir.

10.3 - Kiracı, Sözleşme' nin imzası anında, işbu Sözleşme'den doğacak tüm borçları, tazminatları, cezai şartları, kiranın her tür ferileri (bunlarla sınırlı olmamak üzere; kira bedelleri ve ferileri, vb gider) ile işbu Sözleşme' nin ifası sırasında Kiralayan' a vereceği zararlardan ve her ne nam altında olursa olsun Kiralayan' a karşı veya Sözleşme nedeniyle Devlete veya üçüncü kişilere karşı doğmuş ve doğacak borçlarının teminatı olarak teminat bedeli ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

10.4 - Teminat ancak, Kiracı' nın Makine'yi fiilen iyi ve çalışır durumda iade ederek, Kiralayan'a teslim etmesi ve Teslim Tutanağının imzalanmasından sonra, Makine'ye verilmiş zarar var ise zararın tazmini zımnında meblağın ödenmesi/mahsubu kaydıyla ve Kiralayan' ın kira bedelleri ve kira sözleşmesinden kaynaklanan hak ve tüm alacakları, tazminatları ödenmiş olması ve taraflar arasında işbu sözleşmeden kaynaklanan bir uyuşmazlık var ise bu uyuşmazlığın kesin olarak sonuçlanmış olması kaydıyla Kiracı'ya iade edilecektir. Kiracı tarafından ödenen teminat borç ödemelerine yetmezse Kiracı veya varsa müşterek müteselsil borçlu ve kefilden tahsil yoluna gidilir.

10.5 - Kiracı, Kira Sözleşmesi süresi içinde ödemekle sorumlu olduğu Kira Bedeli, faiz ve sair giderlerin söz konusu teminattan kesilerek tahsil edilmesini talep edemez; bu yönde bir defi ileri süremez. Kiracı, teminatı bahane ederek başta kira ödemesi olmak üzere hiçbir ödemesini geciktiremez. Kiracı ödenmeyen kiraların teminattan mahsubu ve bu suretle teminatın azaltılması yoluna gidemez.

10.6 - Teminat mevcut olduğu halde Kiralayan bütün alacakları için yasal yollara müracaat edebilir. Kiracı kira bedelinde artış yapılması halinde bu artış nispetinde teminatı da arttırmak zorundadır.

10.7 - Kiralayan, Kiracı' nın, yükümlülüklerini hiç ifa etmemesi, kısmen veya gecikmeli olarak ifa etmesi ve/veya ifa etmeyeceğinin makul gerekçeler ile tespit olunması durumunda, Sözleşme'den kaynaklanan taleplerini bu teminattan tahsil etme hakkına sahiptir. teminat, sözleşme ilişkisinin sona ermesinden kaynaklanan tazminat taleplerinin karşılanması için de kullanılabilir. Kiralayan'ın, teminatı nakde çevirmesi durumunda, takdir yetkisi kendisine ait olmak üzere, bunu Kiracı'ya karşı sahip olduğu taleplerine mahsup etme hakkına sahiptir.

10.8 - Kiracı, bu maddede belirtilen teminatı işbu sözleşmede belirtilen süre içinde gerekli yere teslim etmez ise; Kiralayan, sözleşmeyi feshetme ve Makine'yi teslim etmeme hakkına sahip olur. Ayrıca başkaca bir Kira Sözleşmesi yapma hakkını haizdir.

10.9 - Kiracı, teminatı nakit olarak ödemesi halinde, ödediği nakit bedel için faiz ve masraf talep etme hakkına sahip olmadığını kabul ve taahhüt etmiştir.


Madde 11 - GECİKME FAİZİ

11.1 - Kiracı, işbu sözleşmeden doğan tüm yükümlülük, borç ve ödemelerini tam ve eksiksiz olarak süresinde yerine getirmediği takdirde, Kiraya Veren'e ticari avans faizi oranında gecikme faizi ödemeyi kabul ve garanti etmiştir.

11.2 - Gecikme faizi kanunen talep edilebilecek olan faizden ayrıdır ve kiracı herhangi bir ihtara, mahkeme kararına veya bildirime gerek kalmaksızın, Sözleşme'ye göre ödemelerin yapılması gereken günden itibaren faizin işlemeye başlayacağını kabul ettiğini taahhüt eder.

11.3 - Kiracı'ya bu konuda herhangi bir fatura, ihtar veya ihbar keşide etmeye gerek yoktur. Temerrüt sebebiyle faiz tahakkuk ettirilmesi, Kiraya Veren'in başvurabileceği diğer hukuki takip yollarına başvurma hakkına engel olmaz.


Madde 12 - CEZAİ ŞART

12.1 - Kiracı' nın, Sözleşme'ye aykırı davranması veya Sözleşme hükümlerinden birini ihlal etmesi halinde "Cezai Şart" tutarı olan ________ TL (________) muaccel hale gelir.

12.2 - Kiracı muaccel hale gelen tüm bu Cezai Şart bedellerini nakden ve defaten ödemek zorundadır. Kiracı, hiçbir koşulda Cezai Şartın fahişliği ile tenkisini talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

12.3 - Kiraya Veren tarafından Sözleşme'nin feshi dahil herhangi bir yasal veya Sözleşmesel hakkın kullanılması, cezai şarttan vazgeçildiği veya feragat edildiği anlamına gelmez. Kiracı söz konusu cezai şartı her hal ve şartta ödemekle yükümlüdür.

12.4 - Cezai şartın muaccel olması ile birlikte ödenmediği her gün ticari avans faizi oranında gecikme faizi işletilecektir.


Madde 13 - KİRACI'NIN DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ

13.1 - Kiracı Makine'yi kullanırken işbu Sözleşmeden kanundan doğan tüm mali, hukuki, teknik ve idari yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmekle yükümlüdür.

13.2 - Kiracı Makine'yi hijyen ve insan sağlığına zarar vermeyecek nitelikte kullandırmayı, muhafaza etmeyi, personelini de ayrıca bu hususlarda bilgilendirip, Makine'yi sahip olduğu donanımlarının muhafazası ve usulüne uygun kullanılmasını temin etmeyi garanti ve taahhüt eder.

13.3 - Kiracı kastı veya ihmali olup olmadığına bakılmaksızın Makine'yi kullanması sebebiyle vermiş olduğu maddi ve manevi zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Bu sebeple, üçüncü şahıslar tarafından Kiralayan' a yüklenilecek her türlü zararı, herhangi bir ihtara ve mahkeme hükmüne gerek kalmaksızın tazmin etmekle yükümlüdür.

13.4 - Kiracı, Makine'de kendisine atfedilebilir sebeplerle oluşabilecek her türlü hasar, zarar ve ziyanı gidermek ve gerek kendi personeline gerek müşterilerine ve sair üçüncü şahıslarla aynına taalluk edebilecek kaza, zarar ve ziyanı karşılamak sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kiracı bu tür nedenlerle Kiralayan'a hiçbir şekilde rücu edemeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt etmiştir.

13.5 - Kiracı kiraladığı Makine'yi ne halde buldu ise kiraya verene o halde teslim etmeye mecburdur.

13.6 - Kiracı, işbu Sözleşmedeki koşullardan herhangi birine aykırı hareketinin sözleşmeyi fesih nedeni olacağını ve kendisine yazılı olarak verilen makul bir sürede durumu düzeltmediği takdirde, Kiralayan'ın Sözleşmeyi derhal feshedebileceğini kayıtsız şartsız kabul etmiştir.


Madde 14 - 558828888' 58 85258 885 55 85552252552585

14.1 - 585585252, 585588'282 52282822'522 52252 2525285852825 5888255 85825 2525255 82 288558 225258825522 52252 2525285852825 28252 52252 85252 2525285852825822 52 52258828 8822222 5522825 85582285.

14.2 - 585585252, 585588' 552 2852 2528228 2855 22885828 585588'282 58258828 55525288282 825828282 585285 2888 8225 28888252 52885 82 222882 25288885. 582888 2855 22885828 525 25585 2582282 225822 2582 28252 52252 2228252 825288885 82 228225288885.

14.3 - 585525 52522'82 52282822'522 82 25252552 52252 252 25858 552855828 25282 82 25822 2222 55228 85288585.


Madde 15 - ALT KİRALAMA VE DEVİR

15.1 - Kiracı, kendisine ait olsa dahi, başka işletme veya şirketi söz konusu Makine'den yararlandırma hakkı yoktur.

15.2 - Kiracı, kısmi veya tam olarak, veya doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir alt kiralama, alt işletme veya devir gerçekleştiremez.


Madde 16 - SÖZLEŞME SONU YÜKÜMLÜLÜKLER

16.1 - Sözleşmenin sonunda Kiracı, Makine'yi, Sözleşme'nin başladığı günkü durumunda ve ayrıca aşağıda belirtildiği şekilde iyi, çalışır, eksiksiz ve hasarsız olarak Kiralayan'a teslim etmek zorundadır. Kiracı bu süre içinde iade etmediği takdirde; her türlü masraf Kiracı'ya ait olmak ve meydana gelebilecek zarar ve ziyandan Kiracı'nın sorumlu olması kaydı ve şartı ile, Kiracı'ya günlük Kira Bedeli'nin 3 (üç) katı ceza bedeli işletilir.

16.2 - Kiralayan, geri verme sırasında Makine'nin durumunu gözden geçirecek ve Kiracı'nın sorumlu olduğu eksiklikleri ve ayıpları yazılı olarak bildirecektir. Teslim alma sırasında olağan incelemeyle belirlenemeyecek olan eksikliklerin ve ayıpların varlığı halinde, Sözleşme sona erse bile Kiracı'nın sorumluluğu devam eder. Kiralayan'ın kanundan doğan hakları saklıdır.


Madde 17 - DAMGA VERGİSİ

17.1 - Kanuni ve diğer hukuki düzenlemelerden, idari tasarruftan veya mahkeme kararından doğacak her türlü damga vergisi Kiralayan tarafından ödenecektir.


Madde 18 -
ADİ KEFALET

18.1 - İşbu sözleşmeyi imzalayan kefilin kefaleti, işbu sözleşmede belirtilen tüm yükümlülükler dahil ancak ________ TL (________) ile sınırlıdır.Sözleşmenin yenilenmesi bakımından, kefilin sorumluluğu bu kira sözleşmesinde belirtilen kira süresi sonunda sona ereceğinden, yenilenen kira dönemlerinde kefilin sorumluluğu devam etmez. Kefilin kefaleti bu sözleşmede belirtilen tüm Kiracı borçlarını kapsamaktadır. Kanunda yazılı nedenlerle kefilin değiştirilmesi gereken hallerde Kiracı' ya yapılacak tebligatı müteakip yedi (7) gün içerisinde yeni muteber, kefil gösterilmemesi veya kefil göstermemekte ısrar edilmesi, Sözleşmenin feshi sonucunu doğurur.


Madde 19 - SÖZLEŞMENİN FESHİ

19.1 - Taraflardan her biri, iş bu Sözleşme'nin ihlal edilmesi halinde, diğer Taraf'a ihlalin giderilmesine yönelik bildirim gönderebilir. Sözleşme'yi ihlal eden Taraf, bildirimi almasından itibaren 15 (on beş) gün içinde ihlal durumunu düzeltmez ise; ilgili Taraf, Sözleşmenin feshini talep etme hakkına sahiptir.

19.2 - Aşağıda sayılan haller, sözleşmeye aykırılık oluşturur ve Kiraya Veren' e tek taraflı olarak, tazminatsız, haklı sebeple ve derhal Sözleşme'yi sona erdirme yetkisi verir:

19.2.1 - Kira Bedeli'nin ve Sözleşme kapsamında diğer meblağların zamanında ödenmemesi,

19.2.2 - Kiracı'ya ilişkin aciz vesikası alınması, Kiracı'nın aciz duruma düşmesi veya aleyhine iflas talebinde bulunulması veya iflasının ertelenmesinin talep edilmesi halleri ile iflası ve tasfiyesi hali ve sair nedenlerle ticari faaliyetini sürdüremeyecek olması,

19.2.3 - Kiracı' nın Makine'yi teslim almaması veya geç teslim alması,

19.2.4 - Kiracı'nın işbu sözleşmenin devri, alt kiralama, alt işletme gibi sözleşmesel yükümlülüklerine aykırı davranması.

19.3 - Kiraya Veren yukarıdaki hallerde fesih yerine ifayı veya ifanın yerine geçmek üzere tazminat ve/veya cezai şart ödenmesini talep edebilir. Kiraya Veren'in yukarıdaki hallere dayanarak Sözleşme'yi feshetmesi halinde dahi, işbu Sözleşme'de belirtilen zararlarını tazmin ve cezai şartları talep hakları saklıdır.

19.4 - Kiracı'nın Sözleşme'ye aykırı davranması halinde Kiralayan' ın, işbu Sözleşme ve kanundan doğan hak ve yetkilerini kullanmaması, işbu Sözleşme' nin zımni olarak değiştirildiği ve/veya sözleşmede ve yasalarda mevcut haklarından feragat ettiği anlamına gelmez ve Kiralayan bu sözleşmede öngörülen borçların ifasını, sözleşmeye aykırılığın giderilmesini veya sözleşmenin feshini her zaman talep edebilir.

19.5 - Herhangi bir sebeple işbu Sözleşme'nin feshi halinde Kiracı:

19.5.1 - Fesih tarihinden sonra 3 (üç) gün içinde söz konusu Makine'yi iade edeceğini,

19.5.2 - Makine'yi kendisine teslim edildiği şekildeki durumuna uygun, çalışır, temiz ve Kiraya Veren' in kullanımına elverişli halde ve bu Sözleşme'de belirtildiği şekilde iade edeceğini

kabul ve taahhüt eder.

19.6 - Herhangi bir sebeple işbu Sözleşme'nin, yukarıda yer verilen sebeplerden biri olmaksızın, gerekçesiz olarak feshi halinde, Sözleşme'yi fesheden taraf, diğer tarafa ________ TL (________) cezai şartı ve fesih sebebiyle uğradığı zararı ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Şüpheye mahal bırakmamak adına, fesheden taraf bu hükümde yer alan cezai şart haricinde, erken fesih gerekçesiyle Sözleşme'de yer alan diğer cezai şartları ödemez.


Madde 20 - YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRESİ

20.1 - İşbu sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları' na tabi olarak akdedilmiş olup, Taraflar işbu Sözleşme'nin uygulanması esnasında vuku bulabilecek bütün ihtilafları uzlaşma ve sulh yolu ile halletmek için her türlü çabayı göstereceklerdir. İhtilafların Taraflar arasında sulh yolu ile çözümlenmemesi halinde Tarafların, işbu Sözleşme'nin ilgili hükümlerine aykırı hareket edildiğine dair iddialarını yargı mercileri nezdinde ileri sürebilme, tazminat talep etme ve dava açma hakkına sahip olup, yetkili mahkeme davalının yerleşim yeri veya işbu Sözleşme' nin ifa edileceği yer Mahkemeleri ve İcra Daireleri'dir.


Madde 21 - YÜRÜRLÜK

21.1 - İşbu Sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve daha erken feshedilmedikçe Sözleşmede belirtilen şekilde sona erer.

İşbu sözleşme, taraflarca ve kefil tarafından tüm hususlarda mutabık kalınarak 2 (iki) nüsha olmak üzere ________ tarihinde birlikte imza altına alınmıştır.


KİRALAYAN


________KİRACI

________

KEFİL (Kefilin imzasının altına "________ tarihinden itibaren üst sınırı ________ TL (________) olmak şartı ile Kiracı'ya kefil olduğumu kabul ve taahhüt ederim." cümlesi mutlaka kefilin el yazısı ile yazılmalıdır.)________