Saklama Sözleşmesi

İlerleme:
0%
?
X

Saklatan bir insan (birey) olabileceği gibi, şirket, dernek, vakıf, kurum gibi bir organizasyon da olabilir. Buna göre uygun seçeneği seçiniz. Taşınır eşyasını saklanmak üzere teslim edecek kişi saklatandır.

Yardım
gerekli mi?
Örneği uyarla

Saklama (Vedia) Sözleşmesi

Madde A. Taraflar

a. İş bu Saklama (Vedia) Sözleşmesi (Bundan sonra "Sözleşme" olarak anılacaktır)

  • ________ adresinde ikamet eden ________ (Bundan sonra "Saklatan" olarak anılacaktır) ile
  • ________ adresinde ikamet eden ________ (Bundan sonra "Saklayan" olarak anılacaktır)

arasında aşağıdaki hüküm ve koşullarda, aşağıda belirtilen tarihte imzalanmıştır.

b. Saklatan ve Saklayan ayrı ayrı Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılacaktır.


Madde B. Konu

a. İşbu sözleşmenin konusu, mülkiyeti Saklatan'a ait olan aşağıdaki taşınırın ("Eşya") Saklayan tarafından saklanmasıdır:

________


Madde C. Saklatan'ın Hak ve Yükümlülükleri

a. Saklatan, sözleşme konusu Eşyayı Saklayan'a ________ tarihinde teslim edecektir. Eşyanın nakliyesi ve ulaşımı Saklatan'ın sorumluluğundadır.

b. Saklatan, sözleşme konusu Eşyayı Sözleşme sona ermeden önce herhangi bir tarihte en az 7 (yedi) gün önce fesih bildirimi yaparak geri talep edebilir.

c. Saklatan, Eşyayı saklaması karşılığında Saklayan'a herhangi bir bedel ödemeyecektir. Bununla beraber Saklatan, Eşya'nın saklanması için gerekli olan masrafları, fatura veya belgesi karşılığında Saklayan'a ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

d. Saklatan, Eşyayı iş bu Sözleşme devam ederken başka bir kişiye satabilir. Bu durumda Saklatan Eşya'nın satıldığını yazılı olarak iadeli taahhütlü mektupla veya noter üzerinden ihtarname ile Saklayan'a bildirmekle yükümlüdür.


Madde D. Saklayan'ın Hak ve Yükümlülükleri

a. Eşya ________ tarihinde Saklatan'a geri verilecektir. Şüpheye mahal bırakmamak adına Sözleşme sona ermeden önce herhangi bir tarihte en az 7 (yedi) gün önce fesih bildirimi yaparak geri talep edebilir.

b. Saklayan, sözleşme konusu Eşyayı bu Sözleşme hükümlerine göre iade edecektir. Eşyanın iadesi sırasında Eşya'nın Saklatan'a gönderimi için gerekli nakliye ve ulaşımdan Saklatan sorumludur. Saklayan, saklanmak üzere kendisine teslim edilen Eşya'yı kendi malı gibi saklamak ve korumak zorundadır. Saklanan Eşya geri istendiği zaman da o Eşya'yı zaman geçmesi sebebiyle meydana gelen normal aşınmadan kaynaklı hususlar hariç tam ve eksiksiz geri vermek zorundadır. Saklayan saklanmak üzere kendisine teslim edilen Eşya'nın kaybından, hasara uğramasından sorumlu olur.

c. Saklayan, Eşya'nın üzerinde mülkiyet hakkına sahip olmadığından, Eşya'yı satamaz, tasarruf edemez, atamaz.

d. Saklatan dönünceye kadar Saklayan bu Eşyayı şurada saklayacaktır:

________

e. Eşya, kilitli bir yer, dolap veya kasa içinde saklanacak ve Eşyaya gelecek her türlü ziya ve hasardan Saklayan sorumlu olacaktır. Şüpheye mahal bırakmamak adına Saklayan, eğer Eşya bir hububat türü ise, hububatı rutubetten uzak mutlaka güvenli bir depoda saklayacaktır; kıymetli evrak, hisse senedi veya kıymetli maden türünden bir mal ise güvenli çelik kasalarda saklamak zorundadır; Eşya bir araba ise arabanın güvenliğini sağlamak zorundadır.

f. Saklayan söz konusu Eşyayı kullanamaz ve başkalarına da kullandırtamaz.

g. Saklanmak üzere teslim edilen Eşya'ya haciz konulması veya istihkak davası açılması hâlinde saklayan, durumu hemen Saklatan'a bildirmek zorundadır.

h. Üçüncü bir kişi, saklanan Eşya üzerinde mülkiyet veya başka ayni hak iddiasında bulunsa bile, Eşya haczedilmedikçe veya Saklayan'a karşı istihkak davası açılmadıkça Saklayan, Eşya'yı Saklatan dışında bir üçüncü kişiiye iade edemez.


Madde E. Sözleşme'nin Sona Ermesi, Feshi ve Eşya'nın İadesi

a. İş bu Sözleşme, ________ tarihinin sonunda kendiliğinden sona erecektir.

b. Saklatan, Sözleşme'yi herhangi bir zamanda 7 (yedi) gün önceden bildirimde bulunarak feshetme hakkına sahiptir.

c. Saklayan, Sözleşme'yi herhangi bir zamanda 7 (yedi) gün önceden bildirimde bulunarak feshetme hakkına sahiptir.

d. Sözleşme'nin herhangi bir sebeple sona ermesi veya feshedilmesi halinde Saklayan, Saklatan'a Eşyayı 3 (üç) gün içerisinde iade edecektir. Saklatan'ın Eşyayı teslim almaması halinde, Saklayan, teslim alınmayan Eşyayı bir depoya tevdi ederek, masrafların Saklatan tarafından ödenmesini talep etme hakkına sahiptir.


Madde F. 52888252 82 88858582825

a. Yukarıda 252888 55528825, 8885 52282822' 282 52258522588255, 2555285582 252528 22888252 555288258 285552 25858 25882822285. 55552855552 8858282 22888252 555288252 5228882882 282588 5588252, 2228 22888252 555288 58225 555525 885 55225 8825888252 252888 285552 888585882822285. 85528 52288828828282, 8288582222 855252 888585882222882522 528528 285858882822 2525285852825522, 555288 5228822 55552 8255285555.

b. İşbu 52282822'22 52252 285552 825882288 2252288 8225 82588228822 8282 8258822 525 25585 88858582, 25822, 88222, 85255855 82 58225 88858582825, 8885 8228282252 8288528822 55552 55528825822 2228288 2528 82 855288 255555285 222252 2285 882 8288528822 555528555 582 555288252 252888 82 555282 2528885. 5555285582 85 852558558 585828 25585, 8525582 252885828 25585 285552 25858 258885.


Madde G. Mücbir Sebepler

a. İşbu sözleşme çerçevesinde bir olayın mücbir sebep sayılabilmesi için, olaydan etkilenen tarafın gerekli özen ve dikkati göstermiş ve önlemleri almış olmasına karşın ortaya çıkan olayın, önlenemeyecek, kaçınılamayacak veya giderilemeyecek olması ve bu durumun, sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesini zaman ve/veya maliyet açısından önemli ölçüde veya tamamen olumsuz yönde etkilemesi gerekir.

b. İşbu Sözleşme' nin devamına engel teşkil eden doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı, savaş, terör gibi olaylar, meydana geldikleri tarihi izleyen on beş (15) gün içinde Karşı Taraf tarafından diğer Taraf 'a yazılı olarak bildirimde bulunulması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla, taraflardan kaynaklanmayan ve taahhüdün yerine getirilmesine engel teşkil eden ve tarafların bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmediği durumlar olarak tespit edilen mücbir sebep halleri olarak kabul edilecektir. Mücbir sebeplerden dolayı taraflar sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Bu durumda Sözleşme' nin feshedilmesi halinde, tarafların herhangi bir tazmin yükümlülüğü ortaya çıkmayacaktır.


Madde H. Sözleşme Hükümlerinin Geçerliliği

a. İşbu sözleşme maddelerinden herhangi biri geçersiz sayılır ya da iptal edilirse, bu hal Sözleşme' nin diğer maddelerinin geçerliğine etki etmez.


Madde I. Sözleşme Tadili ve Değişiklikler

a. Bu sözleşme taraflarca daha önce özellikle gizlilik konusunda yapılmış olabilecek yazılı ve sözlü tüm sözleşmelerin yerine geçer. Sözleşme değişiklikleri ancak yazılı yapılabilir.


Madde J. Gizlilik Yükümlülüğü

a. Taraflar bu Sözleşme ile ilgili olarak yapacakları görüşmelerde, değerlendirmelerde ve görüşmeler sonrasında kurulabilecek ticari ilişki süresince bilgi alışverişinde bulunabileceklerdir. İş bu madde, Taraflar arasındaki bilgi alışverişi esnasında gizli tutulması gereken bilgileri tanımlamak ve bu bilgilerin korunmasına yönelik Taraflar'ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerini belirlemektedir.

b. Bu maddede kullanılan terimler aşağıdaki anlamları ifade eder:

"Bilgiyi Alan Taraf"; Gizli Bilgi'nin açıklandığı Taraf'ı ifade eder.

"Bilgiyi Veren Taraf"; Gizli Bilgi'yi diğer Taraf'a açıklayan Taraf'ı ifade eder.

"Gizli Bilgi"; Sözleşm ekapsamında Taraflar'ın birbirine yazılı, sözlü, elektronik formatta veya sair şekillerde açıkladığı veya açıklayacağı; sözleşmeleri, ürünleri, hizmetleri, projeleri, faaliyetleri, projeksiyon ve tahminleri, planları, marka, patent, endüstriyel tasarım konusu bilgileri, tasarım hakları, know-how, mali tabloları, ticari sırları, iş fırsatları, pazarlama, satış ve iş modelleri, finansal kurgu ve modelleri, herhangi bir Taraf'ın hissedarı olduğu şirketlere ilişkin olarak sahip olduğu her tür bilgiyi ve müşterilerine ait bilgiler de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, her türlü ticari, mali, hukuki veya teknik nitelikte bilgiyi ve bunların kopyalarını ifade eder. Gizli Bilgi aşağıdaki bilgileri kapsamayacaktır:

- Kamu tarafından bilinen veya bu gizlilik şartları ihlal edilmeksizin kamuya açıklanmış bilgiler,

- Herhangi bir gizlilik yükümlülüğü veya sınırlamasına tabi olmaksızın üçüncü bir kişiden alınan bilgiler,

- Açıklandıkları tarihten önce herhangi bir gizlilik yükümlülüğü ihlal edilmeksizin zaten bilinen bilgiler, veya

- Gizli Bilgi'ye erişim olmaksızın veya Gizli Bilgi'den faydanılmadan bağımsız olarak geliştirilen bilgiler.

c. Bilgiyi Alan Taraf, Gizli Bilgi'leri kesinlikle gizli tutacak ve tamamen veya kısmen, herhangi bir zamanda veya herhangi bir şekilde, üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak açıklamayacak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uyumlu davranacak, bu bilgileri sözleşme amacı dışında kullanmayacak, yurtdışına aktarmayacak, yurtdışında saklamayacak/depolamayacak, böyle bir gereklilik olması halinde derhal bu hususu Bilgiyi Veren Taraf'ı yazılı olarak bildirerek, Bilgiyi Veren Taraf'ın yazılı onayı olmaksızın herhangi bir işlem yapmayacak, temin ettiği kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler açısından kullanıcıları aydınlatacak, söz konusu verilerin işlenmesi ve özellikle de üçüncü kişilere aktarılabilmesi için kişisel veri sahiplerinden muvafakatlerini alacak, aktarım muvafakati vermeyen veri sahiplerine ait bilgileri ise diğer tarafa iletmeyecek, yayımlamayacak, yaymayacak ya da sair şekilde işlemeyecektir.

d. Bilgiyi Alan Taraf Gizli Bilgi'leri bu Sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi ve bu kapsamda aralarındaki ticari ilişkinin amaçları dışında, doğrudan ya da dolaylı olarak kullanmayacaktır.

e. Bilgiyi Alan Taraf, bu Sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi veya ifası için gerekli olduğu ya da yasal düzenlemeler gereğince tutulması zorunlu olan haller veya hukuken izin verilen durumlar haricinde, Gizli Bilgi'leri kopyalamayacak veya sair şekilde çoğaltmayacaktır.

f. Gizli Bilgi'lerin yasal düzenlemeler gereğince veya mahkeme kararları, idari veya düzenleyici makamların talepleri gereğince ilgili merci ve makamlara açıklanması gerektiği hallerde, Bilgiyi Alan Taraf, bunları Bilgiyi Veren Taraf'a derhal önceden yazılı olarak bilgi vermek suretiyle ve ancak yasal olarak veya ilgili talep uyarınca gerektiği kadarını sadece açıklama yapılması gereken merci veya makam(lar)a açıklayabilecektir.

g. Gizli Bilgi'ler, Bilgiyi Veren Taraf'a aittir. Bilgiyi Veren Taraf'ın aksini kabul ettiği haller ile yasal düzenlemeler haricinde, Bilgiyi Alan Taraf, Sözleşme'nin sona ermesini müteakip ve/veya Bilgiyi Veren Taraf'ın yazılı talebi üzerine, Gizli Bilgi'leri derhal Bilgiyi Veren Taraf'a iade edecektir ve/veya imha edecek ve imha ettiğine ilişkin belge sunacaktır.


Madde K. Hukuk Seçimi, Anlaşmazlıkların Çözümü ve Yetkili Mahkeme

a. İşbu sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları' na tabi olarak akdedilmiş olup, Taraflar işbu Sözleşme'nin uygulanması esnasında vuku bulabilecek bütün ihtilafları uzlaşma ve sulh yolu ile halletmek için her türlü çabayı göstereceklerdir. İhtilafların Taraflar arasında sulh yolu ile çözümlenmemesi halinde Tarafların, işbu Sözleşme'nin ilgili hükümlerine aykırı hareket edildiğine dair iddialarını yargı mercileri nezdinde ileri sürebilme, tazminat talep etme ve dava açma hakkına sahip olup, yetkili mahkeme davalının yerleşim yeri veya işbu Sözleşme' nin ifa edileceği yer Mahkemeleri ve İcra Daireleri'dir.


İşbu sözleşme ________ tarihinde ________ adresinde iki nüsha olarak imzalanmış ve bir nüsha Saklayana teslim edilmiş, ikinci nüsha Saklatan'da kalmıştır.

Saklayan

________

imza


Saklatan

________

imzaBu sözleşmenin akdedilişine şu isim veya isimler şahit olmuştur:

________

imza

Belgenizin
düzenlenmesini izleyin

Saklama (Vedia) Sözleşmesi

Madde A. Taraflar

a. İş bu Saklama (Vedia) Sözleşmesi (Bundan sonra "Sözleşme" olarak anılacaktır)

  • ________ adresinde ikamet eden ________ (Bundan sonra "Saklatan" olarak anılacaktır) ile
  • ________ adresinde ikamet eden ________ (Bundan sonra "Saklayan" olarak anılacaktır)

arasında aşağıdaki hüküm ve koşullarda, aşağıda belirtilen tarihte imzalanmıştır.

b. Saklatan ve Saklayan ayrı ayrı Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılacaktır.


Madde B. Konu

a. İşbu sözleşmenin konusu, mülkiyeti Saklatan'a ait olan aşağıdaki taşınırın ("Eşya") Saklayan tarafından saklanmasıdır:

________


Madde C. Saklatan'ın Hak ve Yükümlülükleri

a. Saklatan, sözleşme konusu Eşyayı Saklayan'a ________ tarihinde teslim edecektir. Eşyanın nakliyesi ve ulaşımı Saklatan'ın sorumluluğundadır.

b. Saklatan, sözleşme konusu Eşyayı Sözleşme sona ermeden önce herhangi bir tarihte en az 7 (yedi) gün önce fesih bildirimi yaparak geri talep edebilir.

c. Saklatan, Eşyayı saklaması karşılığında Saklayan'a herhangi bir bedel ödemeyecektir. Bununla beraber Saklatan, Eşya'nın saklanması için gerekli olan masrafları, fatura veya belgesi karşılığında Saklayan'a ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

d. Saklatan, Eşyayı iş bu Sözleşme devam ederken başka bir kişiye satabilir. Bu durumda Saklatan Eşya'nın satıldığını yazılı olarak iadeli taahhütlü mektupla veya noter üzerinden ihtarname ile Saklayan'a bildirmekle yükümlüdür.


Madde D. Saklayan'ın Hak ve Yükümlülükleri

a. Eşya ________ tarihinde Saklatan'a geri verilecektir. Şüpheye mahal bırakmamak adına Sözleşme sona ermeden önce herhangi bir tarihte en az 7 (yedi) gün önce fesih bildirimi yaparak geri talep edebilir.

b. Saklayan, sözleşme konusu Eşyayı bu Sözleşme hükümlerine göre iade edecektir. Eşyanın iadesi sırasında Eşya'nın Saklatan'a gönderimi için gerekli nakliye ve ulaşımdan Saklatan sorumludur. Saklayan, saklanmak üzere kendisine teslim edilen Eşya'yı kendi malı gibi saklamak ve korumak zorundadır. Saklanan Eşya geri istendiği zaman da o Eşya'yı zaman geçmesi sebebiyle meydana gelen normal aşınmadan kaynaklı hususlar hariç tam ve eksiksiz geri vermek zorundadır. Saklayan saklanmak üzere kendisine teslim edilen Eşya'nın kaybından, hasara uğramasından sorumlu olur.

c. Saklayan, Eşya'nın üzerinde mülkiyet hakkına sahip olmadığından, Eşya'yı satamaz, tasarruf edemez, atamaz.

d. Saklatan dönünceye kadar Saklayan bu Eşyayı şurada saklayacaktır:

________

e. Eşya, kilitli bir yer, dolap veya kasa içinde saklanacak ve Eşyaya gelecek her türlü ziya ve hasardan Saklayan sorumlu olacaktır. Şüpheye mahal bırakmamak adına Saklayan, eğer Eşya bir hububat türü ise, hububatı rutubetten uzak mutlaka güvenli bir depoda saklayacaktır; kıymetli evrak, hisse senedi veya kıymetli maden türünden bir mal ise güvenli çelik kasalarda saklamak zorundadır; Eşya bir araba ise arabanın güvenliğini sağlamak zorundadır.

f. Saklayan söz konusu Eşyayı kullanamaz ve başkalarına da kullandırtamaz.

g. Saklanmak üzere teslim edilen Eşya'ya haciz konulması veya istihkak davası açılması hâlinde saklayan, durumu hemen Saklatan'a bildirmek zorundadır.

h. Üçüncü bir kişi, saklanan Eşya üzerinde mülkiyet veya başka ayni hak iddiasında bulunsa bile, Eşya haczedilmedikçe veya Saklayan'a karşı istihkak davası açılmadıkça Saklayan, Eşya'yı Saklatan dışında bir üçüncü kişiiye iade edemez.


Madde E. Sözleşme'nin Sona Ermesi, Feshi ve Eşya'nın İadesi

a. İş bu Sözleşme, ________ tarihinin sonunda kendiliğinden sona erecektir.

b. Saklatan, Sözleşme'yi herhangi bir zamanda 7 (yedi) gün önceden bildirimde bulunarak feshetme hakkına sahiptir.

c. Saklayan, Sözleşme'yi herhangi bir zamanda 7 (yedi) gün önceden bildirimde bulunarak feshetme hakkına sahiptir.

d. Sözleşme'nin herhangi bir sebeple sona ermesi veya feshedilmesi halinde Saklayan, Saklatan'a Eşyayı 3 (üç) gün içerisinde iade edecektir. Saklatan'ın Eşyayı teslim almaması halinde, Saklayan, teslim alınmayan Eşyayı bir depoya tevdi ederek, masrafların Saklatan tarafından ödenmesini talep etme hakkına sahiptir.


Madde F. 52888252 82 88858582825

a. Yukarıda 252888 55528825, 8885 52282822' 282 52258522588255, 2555285582 252528 22888252 555288258 285552 25858 25882822285. 55552855552 8858282 22888252 555288252 5228882882 282588 5588252, 2228 22888252 555288 58225 555525 885 55225 8825888252 252888 285552 888585882822285. 85528 52288828828282, 8288582222 855252 888585882222882522 528528 285858882822 2525285852825522, 555288 5228822 55552 8255285555.

b. İşbu 52282822'22 52252 285552 825882288 2252288 8225 82588228822 8282 8258822 525 25585 88858582, 25822, 88222, 85255855 82 58225 88858582825, 8885 8228282252 8288528822 55552 55528825822 2228288 2528 82 855288 255555285 222252 2285 882 8288528822 555528555 582 555288252 252888 82 555282 2528885. 5555285582 85 852558558 585828 25585, 8525582 252885828 25585 285552 25858 258885.


Madde G. Mücbir Sebepler

a. İşbu sözleşme çerçevesinde bir olayın mücbir sebep sayılabilmesi için, olaydan etkilenen tarafın gerekli özen ve dikkati göstermiş ve önlemleri almış olmasına karşın ortaya çıkan olayın, önlenemeyecek, kaçınılamayacak veya giderilemeyecek olması ve bu durumun, sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesini zaman ve/veya maliyet açısından önemli ölçüde veya tamamen olumsuz yönde etkilemesi gerekir.

b. İşbu Sözleşme' nin devamına engel teşkil eden doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı, savaş, terör gibi olaylar, meydana geldikleri tarihi izleyen on beş (15) gün içinde Karşı Taraf tarafından diğer Taraf 'a yazılı olarak bildirimde bulunulması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla, taraflardan kaynaklanmayan ve taahhüdün yerine getirilmesine engel teşkil eden ve tarafların bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmediği durumlar olarak tespit edilen mücbir sebep halleri olarak kabul edilecektir. Mücbir sebeplerden dolayı taraflar sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Bu durumda Sözleşme' nin feshedilmesi halinde, tarafların herhangi bir tazmin yükümlülüğü ortaya çıkmayacaktır.


Madde H. Sözleşme Hükümlerinin Geçerliliği

a. İşbu sözleşme maddelerinden herhangi biri geçersiz sayılır ya da iptal edilirse, bu hal Sözleşme' nin diğer maddelerinin geçerliğine etki etmez.


Madde I. Sözleşme Tadili ve Değişiklikler

a. Bu sözleşme taraflarca daha önce özellikle gizlilik konusunda yapılmış olabilecek yazılı ve sözlü tüm sözleşmelerin yerine geçer. Sözleşme değişiklikleri ancak yazılı yapılabilir.


Madde J. Gizlilik Yükümlülüğü

a. Taraflar bu Sözleşme ile ilgili olarak yapacakları görüşmelerde, değerlendirmelerde ve görüşmeler sonrasında kurulabilecek ticari ilişki süresince bilgi alışverişinde bulunabileceklerdir. İş bu madde, Taraflar arasındaki bilgi alışverişi esnasında gizli tutulması gereken bilgileri tanımlamak ve bu bilgilerin korunmasına yönelik Taraflar'ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerini belirlemektedir.

b. Bu maddede kullanılan terimler aşağıdaki anlamları ifade eder:

"Bilgiyi Alan Taraf"; Gizli Bilgi'nin açıklandığı Taraf'ı ifade eder.

"Bilgiyi Veren Taraf"; Gizli Bilgi'yi diğer Taraf'a açıklayan Taraf'ı ifade eder.

"Gizli Bilgi"; Sözleşm ekapsamında Taraflar'ın birbirine yazılı, sözlü, elektronik formatta veya sair şekillerde açıkladığı veya açıklayacağı; sözleşmeleri, ürünleri, hizmetleri, projeleri, faaliyetleri, projeksiyon ve tahminleri, planları, marka, patent, endüstriyel tasarım konusu bilgileri, tasarım hakları, know-how, mali tabloları, ticari sırları, iş fırsatları, pazarlama, satış ve iş modelleri, finansal kurgu ve modelleri, herhangi bir Taraf'ın hissedarı olduğu şirketlere ilişkin olarak sahip olduğu her tür bilgiyi ve müşterilerine ait bilgiler de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, her türlü ticari, mali, hukuki veya teknik nitelikte bilgiyi ve bunların kopyalarını ifade eder. Gizli Bilgi aşağıdaki bilgileri kapsamayacaktır:

- Kamu tarafından bilinen veya bu gizlilik şartları ihlal edilmeksizin kamuya açıklanmış bilgiler,

- Herhangi bir gizlilik yükümlülüğü veya sınırlamasına tabi olmaksızın üçüncü bir kişiden alınan bilgiler,

- Açıklandıkları tarihten önce herhangi bir gizlilik yükümlülüğü ihlal edilmeksizin zaten bilinen bilgiler, veya

- Gizli Bilgi'ye erişim olmaksızın veya Gizli Bilgi'den faydanılmadan bağımsız olarak geliştirilen bilgiler.

c. Bilgiyi Alan Taraf, Gizli Bilgi'leri kesinlikle gizli tutacak ve tamamen veya kısmen, herhangi bir zamanda veya herhangi bir şekilde, üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak açıklamayacak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uyumlu davranacak, bu bilgileri sözleşme amacı dışında kullanmayacak, yurtdışına aktarmayacak, yurtdışında saklamayacak/depolamayacak, böyle bir gereklilik olması halinde derhal bu hususu Bilgiyi Veren Taraf'ı yazılı olarak bildirerek, Bilgiyi Veren Taraf'ın yazılı onayı olmaksızın herhangi bir işlem yapmayacak, temin ettiği kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler açısından kullanıcıları aydınlatacak, söz konusu verilerin işlenmesi ve özellikle de üçüncü kişilere aktarılabilmesi için kişisel veri sahiplerinden muvafakatlerini alacak, aktarım muvafakati vermeyen veri sahiplerine ait bilgileri ise diğer tarafa iletmeyecek, yayımlamayacak, yaymayacak ya da sair şekilde işlemeyecektir.

d. Bilgiyi Alan Taraf Gizli Bilgi'leri bu Sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi ve bu kapsamda aralarındaki ticari ilişkinin amaçları dışında, doğrudan ya da dolaylı olarak kullanmayacaktır.

e. Bilgiyi Alan Taraf, bu Sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi veya ifası için gerekli olduğu ya da yasal düzenlemeler gereğince tutulması zorunlu olan haller veya hukuken izin verilen durumlar haricinde, Gizli Bilgi'leri kopyalamayacak veya sair şekilde çoğaltmayacaktır.

f. Gizli Bilgi'lerin yasal düzenlemeler gereğince veya mahkeme kararları, idari veya düzenleyici makamların talepleri gereğince ilgili merci ve makamlara açıklanması gerektiği hallerde, Bilgiyi Alan Taraf, bunları Bilgiyi Veren Taraf'a derhal önceden yazılı olarak bilgi vermek suretiyle ve ancak yasal olarak veya ilgili talep uyarınca gerektiği kadarını sadece açıklama yapılması gereken merci veya makam(lar)a açıklayabilecektir.

g. Gizli Bilgi'ler, Bilgiyi Veren Taraf'a aittir. Bilgiyi Veren Taraf'ın aksini kabul ettiği haller ile yasal düzenlemeler haricinde, Bilgiyi Alan Taraf, Sözleşme'nin sona ermesini müteakip ve/veya Bilgiyi Veren Taraf'ın yazılı talebi üzerine, Gizli Bilgi'leri derhal Bilgiyi Veren Taraf'a iade edecektir ve/veya imha edecek ve imha ettiğine ilişkin belge sunacaktır.


Madde K. Hukuk Seçimi, Anlaşmazlıkların Çözümü ve Yetkili Mahkeme

a. İşbu sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları' na tabi olarak akdedilmiş olup, Taraflar işbu Sözleşme'nin uygulanması esnasında vuku bulabilecek bütün ihtilafları uzlaşma ve sulh yolu ile halletmek için her türlü çabayı göstereceklerdir. İhtilafların Taraflar arasında sulh yolu ile çözümlenmemesi halinde Tarafların, işbu Sözleşme'nin ilgili hükümlerine aykırı hareket edildiğine dair iddialarını yargı mercileri nezdinde ileri sürebilme, tazminat talep etme ve dava açma hakkına sahip olup, yetkili mahkeme davalının yerleşim yeri veya işbu Sözleşme' nin ifa edileceği yer Mahkemeleri ve İcra Daireleri'dir.


İşbu sözleşme ________ tarihinde ________ adresinde iki nüsha olarak imzalanmış ve bir nüsha Saklayana teslim edilmiş, ikinci nüsha Saklatan'da kalmıştır.

Saklayan

________

imza


Saklatan

________

imzaBu sözleşmenin akdedilişine şu isim veya isimler şahit olmuştur:

________

imza