En başa dön

Vekalet Sözleşmesi

İlerleme:
0%
?
X

Vekalet sözleşmeleri genellikle noterde düzenleme ya da onaylama şeklinde yapılır. Noterde düzenleme şeklindeki vekalet sözleşmeleri birden fazla işin yapılması için bir kişiye temsil yetkisi veren genel vekaletnamelerdir. Örneğin; bir aracın alımı, satımı, satım parasının teslim alınması gibi birden fazla yetkinin verildiği belgeler genel vekaletnameye örnektir. Noterde onaylama şeklindeki vekalet sözleşmeleri tek bir işin yapılması için bir kişiye temsil yetkisi veren özel vekaletnamelerdir. Örneğin; bir aracın sadece satın alınması için için yetki veren belgeler özel vekaletnameye örnektir. Bunların dışında gündelik yaşamda noter düzenlemesi ya da onayı gerektirmeyen vekalet sözleşmeleri de vardır. Örneğin; apartman yönetim toplantısında oy kullanması için birine yetki veren sözleşmelerin noter onayına ya da düzenlemesine ihtiyaç yoktur. Bu belge, özel vekaletname ya da noter düzenlemesine/onayına ihtiyacı olmayan belge düzenlemelerinde kullanılır. Buna göre bu belgenin notere onaylatılmasına gerek olup olmadığını seçin.

Yardım
gerekli mi?
Örneği uyarla

VEKALET SÖZLEŞMESİBu Vekalet Sözleşmesi (Bundan böyle "Sözleşme" olarak anılacaktır.) ile, aşağıda detaylı olarak tanıtılan kişiler arasında, belirtilen görüşler ve yetkiler doğrultusunda vekalet ilişkisi kurulmuştur.

Vekalet Verenin

Adı-Soyadı: ________ (Bundan böyle "Vekalet Veren" olarak anılacaktır.)

Adresi: ________Vekilin

Adı-Soyadı: ________ (Bundan böyle "Vekil" olarak anılacaktır.)

Adresi: ________


Vekalet Veren ve Vekil bundan böyle tek tek "Taraf", birlikte "Taraflar" olarak anılacaklardır.


Madde 1 - TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Bu sözleşme, aşağıda detaylı olarak açıklanan konularda Taraflar arasında temsil ilişkisini düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. Temsil yetkisinin verilme amacı aşağıda belirtildiği şekildedir:

________

________ yukarıda bahsi geçen konuda, yalnızca bu sözleşme kapsamında çerçevelenen sınırlar içerisinde temsil yetkisini kullanabilecektir.

Madde 2 - TEMSİL YETKİSİNİN SÜRESİ

Temsil yetkisi, aşağıda belirtilen şartlar dahilinde, bu sözleşmenin imza tarihinden itibaren geçerli olur ve belirtilen süre sonunda sona erer: ________


Madde 3 - ÖZEL TALİMATLAR

Vekil, temsil yetkisini kullanırken aşağıdaki özel talimatlara uymakla yükümlüdür:

________


Madde 4 - 5888228858 85552252552585

A - 522888 222288822 85582 2852 2888, 85 82282822282 8825828252 225 5852 25252858528258 82 222888282 222588822 8258822 225288 58225288 82 222288 885 8228852 225822 222852822285.

B - 522888 222288822 85582 2852 2888, 82258228 82522 2888282 252 2588252 82 2588822825822 52252 5552222 252822828 2555552 2525.

C - 52288, 8258822 2252882 225822 22285882288 882 882888 252 5582, 88822 82 22822825 55228255 5225822 52522'8 888288225852228 25858 82 2555552 2525.


Madde
5 - ALT VEKALET İLİŞKİSİ

A - Vekil, bu Sözleşme ile kendisine verilen ve yerine getirmeyi taahhüt ettiği işi vekalet ilişkisi ile bir başkasına gördürebilir.

B - Vekil, kendisi yerine iş gördüreceği kişiyi seçmede ve talimat vermede gerekli özeni göstermekle yükümlüdür.


Madde 6 - ÜCRET

Vekalet veren, Vekile bu Sözleşmede belirtilen işleri yerine getirmesi karşılığında aylık ________ TL ödeme yapmayı kabul ve taahhüt etmiştir.


Madde 7 - GİDERLER VE AVANS

Vekalet Veren, vekalet konusu işin gereği gibi ifası için Vekilin yaptığı giderleri faiziyle birlikte Vekile ödemekle yükümlüdür. İşin görülmesi sırasında ortaya çıkabilecek masrafların karşılanması için Vekile yapılan ön ödemeler, söz konusu gider tutarından düşülerek hesaplama yapılır.

Vekalet sözleşmesinin herhangi bir sebep ile kesin hükümsüz olması durumunda ise Vekalet Veren, Vekilin yaptığı giderlerden sorumlu tutulamaz.

Vekalet veren, işin gereği gibi ifası için ortaya çıkabilecek masrafları karşılaması için, Vekile belirtilen tutarda ödemeyi önden yapmayı kabul etmiştir: ________ TL.


Madde 8 - FESİH

Taraflar her zaman, bir sınırlamaya veya süreye, karşı tarafın rızasına tabi olmaksızın ya da özel veya geçerli bir sebep gösterilmesine gerek olmaksızın tek taraflı olarak sözleşmeye son verme hakkına sahiptir.

Sözleşmeyi sonlandırma beyanı, derhal Sözleşmenin diğer Tarafına bildirilmelidir. Sözleşmeyi sonlandırma talimatını öğrenmeyen Vekilin, Vekalet Veren adına yapmış olduğu işlemler geçerlidir.

İşbu Sözleşme Vekilin veya Vekalet Verenin ölümü, ehliyetini kaybetmesi ya da iflası veya tüzel kişiliğin sona ermesi hallerinde kendiliğinden sona ermiş olur.


Madde 9 - UYGULANACAK HUKUK

İşbu Sözleşme'nin yorumunda ve uygulamasından doğan her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanacaktır


Madde 10 - YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme her iki Tarafça imzaladığı tarihte yürürlüğe girer ve işbu Sözleşmede belirtilen süre sonunda sonunda geçersiz hale gelir.

İşbu Sözleşme, Taraflarca tüm hususlarda mutabık kalınarak 2 (iki) nüsha olmak üzere ________ tarihinde birlikte imza altına alınmıştır.


________

________


SAYIN NOTER,

Üç nüshadan ibaret iş bu belgenin onaylanmış birer suretinin taraflara verilmesini, diğer suretinin dairenizde saklanmasını saygılarımla talep ederim.

Belgenizin
düzenlenmesini izleyin

VEKALET SÖZLEŞMESİBu Vekalet Sözleşmesi (Bundan böyle "Sözleşme" olarak anılacaktır.) ile, aşağıda detaylı olarak tanıtılan kişiler arasında, belirtilen görüşler ve yetkiler doğrultusunda vekalet ilişkisi kurulmuştur.

Vekalet Verenin

Adı-Soyadı: ________ (Bundan böyle "Vekalet Veren" olarak anılacaktır.)

Adresi: ________Vekilin

Adı-Soyadı: ________ (Bundan böyle "Vekil" olarak anılacaktır.)

Adresi: ________


Vekalet Veren ve Vekil bundan böyle tek tek "Taraf", birlikte "Taraflar" olarak anılacaklardır.


Madde 1 - TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Bu sözleşme, aşağıda detaylı olarak açıklanan konularda Taraflar arasında temsil ilişkisini düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. Temsil yetkisinin verilme amacı aşağıda belirtildiği şekildedir:

________

________ yukarıda bahsi geçen konuda, yalnızca bu sözleşme kapsamında çerçevelenen sınırlar içerisinde temsil yetkisini kullanabilecektir.

Madde 2 - TEMSİL YETKİSİNİN SÜRESİ

Temsil yetkisi, aşağıda belirtilen şartlar dahilinde, bu sözleşmenin imza tarihinden itibaren geçerli olur ve belirtilen süre sonunda sona erer: ________


Madde 3 - ÖZEL TALİMATLAR

Vekil, temsil yetkisini kullanırken aşağıdaki özel talimatlara uymakla yükümlüdür:

________


Madde 4 - 5888228858 85552252552585

A - 522888 222288822 85582 2852 2888, 85 82282822282 8825828252 225 5852 25252858528258 82 222888282 222588822 8258822 225288 58225288 82 222288 885 8228852 225822 222852822285.

B - 522888 222288822 85582 2852 2888, 82258228 82522 2888282 252 2588252 82 2588822825822 52252 5552222 252822828 2555552 2525.

C - 52288, 8258822 2252882 225822 22285882288 882 882888 252 5582, 88822 82 22822825 55228255 5225822 52522'8 888288225852228 25858 82 2555552 2525.


Madde
5 - ALT VEKALET İLİŞKİSİ

A - Vekil, bu Sözleşme ile kendisine verilen ve yerine getirmeyi taahhüt ettiği işi vekalet ilişkisi ile bir başkasına gördürebilir.

B - Vekil, kendisi yerine iş gördüreceği kişiyi seçmede ve talimat vermede gerekli özeni göstermekle yükümlüdür.


Madde 6 - ÜCRET

Vekalet veren, Vekile bu Sözleşmede belirtilen işleri yerine getirmesi karşılığında aylık ________ TL ödeme yapmayı kabul ve taahhüt etmiştir.


Madde 7 - GİDERLER VE AVANS

Vekalet Veren, vekalet konusu işin gereği gibi ifası için Vekilin yaptığı giderleri faiziyle birlikte Vekile ödemekle yükümlüdür. İşin görülmesi sırasında ortaya çıkabilecek masrafların karşılanması için Vekile yapılan ön ödemeler, söz konusu gider tutarından düşülerek hesaplama yapılır.

Vekalet sözleşmesinin herhangi bir sebep ile kesin hükümsüz olması durumunda ise Vekalet Veren, Vekilin yaptığı giderlerden sorumlu tutulamaz.

Vekalet veren, işin gereği gibi ifası için ortaya çıkabilecek masrafları karşılaması için, Vekile belirtilen tutarda ödemeyi önden yapmayı kabul etmiştir: ________ TL.


Madde 8 - FESİH

Taraflar her zaman, bir sınırlamaya veya süreye, karşı tarafın rızasına tabi olmaksızın ya da özel veya geçerli bir sebep gösterilmesine gerek olmaksızın tek taraflı olarak sözleşmeye son verme hakkına sahiptir.

Sözleşmeyi sonlandırma beyanı, derhal Sözleşmenin diğer Tarafına bildirilmelidir. Sözleşmeyi sonlandırma talimatını öğrenmeyen Vekilin, Vekalet Veren adına yapmış olduğu işlemler geçerlidir.

İşbu Sözleşme Vekilin veya Vekalet Verenin ölümü, ehliyetini kaybetmesi ya da iflası veya tüzel kişiliğin sona ermesi hallerinde kendiliğinden sona ermiş olur.


Madde 9 - UYGULANACAK HUKUK

İşbu Sözleşme'nin yorumunda ve uygulamasından doğan her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanacaktır


Madde 10 - YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme her iki Tarafça imzaladığı tarihte yürürlüğe girer ve işbu Sözleşmede belirtilen süre sonunda sonunda geçersiz hale gelir.

İşbu Sözleşme, Taraflarca tüm hususlarda mutabık kalınarak 2 (iki) nüsha olmak üzere ________ tarihinde birlikte imza altına alınmıştır.


________

________


SAYIN NOTER,

Üç nüshadan ibaret iş bu belgenin onaylanmış birer suretinin taraflara verilmesini, diğer suretinin dairenizde saklanmasını saygılarımla talep ederim.