На початок

Трудовий контракт з нерезидентом

Зроблено:
0%
?
X

Із наведеного переліку необхідно обрати найбільш підходящий варіант на розсуд сторін цього Трудового контракту. Вибір першої опції означає, що працівником за цим Договором виступає іноземний громадянин. Вибір другої опції означає, що працівником за цим Договором виступає громадянин України, у зв'язку із цим необхідно використати Трудовий договір (контракт) з громадянином України..

Потрібна
допомога?
Змінити шаблон

ТРУДОВИЙ КОНТРАКТ

Дата: ________

________, юридична особа створена відповідно до законодавства наступної України, код ЄДРПОУ: ________, адреса місцезнаходження: ________, в особі підписанта: ________, який(яка) діє на підставі наступного документа: ________ (далі "Роботодавець"), з однієї сторони, та

________, громадянин(громадянка) ________, паспорт (документ, що посвідчує особистість): ________, адреса місця проживання: ________ (далі "Працівник")

далі Роботодавець та Працівник окремо іменуються відповідно або як "Сторона" (коли цього вимагає контекст), або разом іменуються як "Сторони",

уклали цей Трудовий контракт від ________ (далі "Контракт") про наступне:

1. ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ

1.1. Загальні положення

1.1.1. Відповідно до умов цього Контракту Роботодавець працевлаштовує Працівника на наступну посаду: ________ (далі "Робота"), а Працівник зобов'язується особисто виконувати надану Роботу у відповідності до умов Контракту, правил внутрішнього трудового розпорядку та посадових інструкцій Роботодавця.

1.1.2. Основне робоче місце Працівника (тобто місце, де Працівник виконуватиме Роботу, передбачену Контрактом) знаходиться за наступною адресою: ________.

1.1.3. Робота виконувана за Контрактом є основною роботою для Працівника.

1.2. Службові відрядження

1.2.1. Робота, яка виконується Працівником за цим Контрактом, не вимагає направлення Працівника в будь-які службові відрядження впродовж всього Строку Контракту.

1.3. Характер виконуваної роботи

1.3.1. Робота за цим Контрактом виконується у нормальних умовах, що не пов'язані із ризиком для життя або здоров'я Працівника, а умови праці не відносяться до шкідливих або небезпечних.

1.3.2. Роботодавцем було отримано відповідний дозвіл на працевлаштування Працівника на наступний строк: ________ (далі "Дозвіл на працевлаштування").

1.3.3. Працівник цим заявляє та гарантує, що всі документи, що надані ним у копіях та/або оригіналах Роботодавцю для цілей укладення цього Контракту та/або отримання Дозволу на працевлаштування, є дійсними, чинними та такими, що відповідають вимогам законодавства, що висуваються до дійсності документів.

1.3.4. Виконувана Робота за цим Контрактом вимагає наявності у Працівника (1) відповідного рівня кваліфікації (освіти, що підтверджується дипломом та/або сертифікатом), зокрема (далі "Спеціальне право"):

________

1.3.5. Працівник належним чином повідомлений, що відсутність заявленого Спеціального права та/або підробка документів, що підтверджують Спеціальне право є негайною підставою для встановлення невідповідності Працівника займаній посаді та виконуваній Роботі і розірвання цього Контракту в односторонньому порядку Роботодавцем.

1.4. Випробувальний термін

1.4.1. Сторонами погоджено, що Працівнику не встановлюється будь-який випробувальний термін з метою перевірки відповідності його знань, досвіду та кваліфікації виконуваній Роботі за Контрактом.

2. ГРАФІК РОБОТИ. СТРОК КОНТРАКТУ.

2.1. Графік роботи

2.1.1. Для Працівника за Контрактом встановлюється п'ятиденний робочий тиждень, загальною тривалістю не більше ________ (________) годин на тиждень, з двома вихідними днями (у суботу та неділю) (далі "Графік роботи").

2.1.2. Робота, виконувана за цим Контрактом, передбачає нормований робочий день.

2.2. Строк Контракту

2.2.1. Першим робочим днем Працівника вважати ________ (далі "Дата початку роботи").

2.2.2. Контракт укладається на наступний строк: ________ (далі "Строк Контракту") і діятиме до (1) останньої календарної дати визначеного Строку Контракту; або до (2) моменту його розірвання з підстав, передбачених Кодексом законів про працю або цим Контрактом; або (3) до моменту спливу строку чи скасування Дозволу на працевлаштування, залежно від того, яка з перелічених подій настане раніше.

2.2.3. Якщо до закінчення Строку Контракту Роботодавець звернувся за продовженням строку дії Дозволу на працевлаштування, цей Контракт може бути продовжено на новий строк.

2.3. Обідня перерва

2.3.1. Працівник має право на обідню перерву впродовж робочого дня за наступним графіком: ________ (далі "Обідня перерва").

2.3.2. Обідня перерва може бути використана Працівником на його власний розсуд. Впродовж Обідньої перерви Працівник має право на свій розсуд залишати робоче місце та/або приміщення Роботодавця, в якому виконується Робота за Контрактом, на якому Працівник зобов'язується знаходитися впродовж робочого часу.

3. ОПЛАТА ПРАЦІ

3.1. Розмір Заробітної плати та порядок її виплати

3.1.1. За виконання Роботи, передбаченої цим Контрактом, Працівнику встановлюється щомісячний посадовий оклад у розмірі ________ гривень (________) (далі "Заробітна плата"), до вирахування всіх обов'язкових податків та зборів.

3.1.2. Заробітна плата виплачується Працівнику двічі на місяць за наступним графіком: ________.

3.2. Порядок виплати Заробітної плати

3.2.1. Заробітна плата підлягає виплаті на банківський рахунок Працівника з наступними реквізитами:

Назва банку: ________.

МФО банку: ________.

Адреса банку: ________.

Номер рахунку: ________.

3.2.2. Документом, що підтверджує факт виплати заробітної плати Роботодавцем є банківська квитанція та/або виписка про зарахування грошових коштів на рахунок Працівника.

3.3. Додаткові витрати Працівника

3.3.1. Роботодавець зобов'язується покрити всі витрати Працівника (1) з придбання ним квитків для переїзду в Україну з метою виконання Роботи за Контрактом, а також (2) після закінчення Строку Контракту або у разі дострокового розірвання Контракту з метою виїзду Працівника з території України та повернення його до країни місця постійного перебування.

3.3.2. Витрати Роботодавця на придбання квитків для Працівника обмежуються сумою в ________ гривень (________) в один кінець. Працівник має право на отримання компенсації за умови пред'явлення Роботодавцю відповідних квитків та/або квитанцій, що підтверджують придбання таких квитків.

3.3.3. Роботодавець зобов'язується покрити всі витрати Працівника з придбання ним квитків в обидва кінці для щорічної оплачуваної відпустки Працівника. Витрати Роботодавця на придбання квитків для Працівника у зв'язку із щорічною оплачуваною відпусткою обмежуються сумою в ________ гривень (________). Працівник має право на отримання компенсації за умови пред'явлення Роботодавцю відповідних квитків та/або квитанцій, що підтверджують придбання таких квитків.

3.3.4. Роботодавець зобов'язується покрити всі витрати Працівника, що пов'язані із пошуком та орендою (наймом) житлового приміщення для постійного проживання в ньому Працівника на весь час Строку Контракту на наступних умовах:

________

4. ВІДПУСТКА ТА ВИХІДНІ ДНІ

4.1. Щорічна оплачувана відпустка

4.1.1. Працівнику за цим Контрактом надається щорічна оплачувана відпустка загальною кількістю ________ (________) календарних днів.

4.1.2. Працівник має право використати свою щорічну оплачувану відпустку лише після спливу 6-місячного строку від Дати початку роботи.

4.2. Інші види відпусток

4.2.1. Внутрішнім трудовим розпорядком, колективним трудовим договором може буде передбачено надання Працівнику додаткової відпустки без збереження Заробітної плати, за умови настання поважних обставин.

4.2.2. Тривалість та періодичність надання відпустки без збереження Заробітної плати встановлюється в кожному конкретному випадку залежно від поважності обставин Працівника за окремою домовленістю між Сторонами.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Права Працівника

(1) отримання Роботи, прямо передбаченої Контрактом.

(2) отримання безпечного робочого місця, що відповідає вимогам санітарно-технічної та протипожежної безпеки, а також міжгалузевим стандартам охорони праці.

(3) виплату (своєчасно та відповідно до встановленого графіку) Заробітної плати з врахуванням стимулюючих надбавок і доплат, якщо такі передбачені цим Контрактом, колективним трудовим договором або чинним трудовим законодавством України.

(4) отримання щорічної оплачуваної відпустки, щотижневого відпочинку, а також неоплачуваної відпустки.

(5) розірвати Контракт за власною ініціативою.

(6) інші права, що прямо цим Контрактом та чинним трудовим законодавством України.

5.2. Обов'язки Працівника

(1) виконувати та дотримуватися встановлених правил трудової та фінансової дисципліни, добросовісно відноситися до виконання своїх трудових обов'язків, а також особисто виконувати надану Роботу за Контрактом.

(2) дотримуватися вимог з охорони праці, протипожежної безпеки, своєчасно проходити обов'язкові інструктажі з охорони праці та безпеки на робочому місці, що проводяться Роботодавцем або спеціально запрошеними особами на вимогу Роботодавця.

(3) дбайливо ставитися до майна Роботодавця.

(4) не розголошувати конфіденційну інформацію, державу або комерційну таємницю, що стала відома Працівнику під час виконання своїх посадових обов'язків за цим Контрактом.

(5) інші обов'язки, що прямо передбачені цим Контрактом та чинним трудовим законодавством України.

5.3. Права Роботодавця

(1) вимагати від Працівника добросовісного виконання та в повному обсязі Роботи, передбаченої цим Контрактом.

(2) вимагати від Працівника дбайливого ставлення до майна Роботодавця, а також майна третіх осіб, що знаходиться у користуванні або на зберіганні у Роботодавця.

(3) притягувати Працівника до дисциплінарно і до матеріальної відповідальності за порушення умов Контракту та трудової дисципліни.

(4) розірвати Контракт у випадках, що прямо передбачені чинним трудовим законодавством України.

(5) інші права, що прямо передбачені цим Контрактом та чинним трудовим законодавством України.

5.4. Обов'язки Роботодавця

(1) належним чином повідомити Працівника щодо умов праці на робочому місці, а також щодо повного переліку можливих небезпечних і шкідливих факторів на робочому місці, що можуть нести загрозу життю або здоров'ю Працівника.

(2) належним чином під розпис Працівника повідомити останнього щодо правил поведінки на робочому місці, правил охорони праці та протипожежної безпеки під час виконання Роботи за Контрактом.

(3) забезпечити безпечні умови праці для виконання Роботи за Контрактом у відповідності до галузевих стандартів охорони праці, а також вимог пожежної та санітарної безпеки на робочому місці.

(4) негайно повідомити територіальне відділення Державної фіскальної служби України за місцем реєстрації Роботодавця про працевлаштування Працівника за цим Контрактом.

(5) своєчасно та відповідно до встановленого графіку проводити виплату Заробітної плати, а також інших стимулючих надбавок, доплат, премій та інших заохочень.

(6) сплата на користь Працівника обов'язкових податків та зборів, включаючи всі відрахування до пенсійного фонду України та/або будь-яких інших страхових фондів, що передбачені чинною системою соціального забезпечення та/або країною громадянства Працівника.

(7) впродовж 10 (десяти) календарних днів від дати укладення Контракту направити засвідчену копію цього Контракту в територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, який видав Дозвіл на працевлаштування.

(8) дотримання чинного законодавства України з обробки, захисту та зберігання персональних даних Працівника, що були отримані в процесі укладення та виконання цього Контракту.

(9) виконувати інші обов'язки, що прямо передбачені цим Контрактом та чинним трудовим законодавством України.

6. МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. ДИСЦИПЛІНАРНЕ СТЯГНЕННЯ

6.1. Матеріальна відповідальність

6.1.1. До Працівника може бути застосована матеріальна відповідальність у межах середньомісячної Заробітної плати у випадку заподіяння шкоди Роботодавцю, майну Роботодавця або майну третіх осіб, що знаходиться на зберіганні у Роботодавця під час виконання Працівником трудових обов'язків за цим Контрактом.

6.2. Дисциплінарна відповідальність

6.2.1. Працівник зобов'язаний працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження Роботодавця, додержуватися трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна Роботодавця.

6.2.2. У випадку порушення Працівником дисципліни праці, що передбачена трудовим розпорядком, колективним трудовим договором (у разі його укладення), а також іншими локальними актами, до Працівника може бути застосовано один із заходів дисциплінарного стягнення:

(1) зауваження; або

(2) догана; або

(3) звільнення за відповідною підставою, передбаченою Контрактом або Кодексом законів про працю України.

6.2.3. Ніщо у цьому Контракті не дає права Роботодавцю застосовувати будь-які матеріальні стягнення або санкції до Працівника, у випадку порушення Працівником трудової і технологічної дисципліни, окрім тих стягнень, що є заходом матеріальної відповідальності Працівника за Контрактом.

6.2.4. За одне порушення трудової дисципліни до Працівника може бути застосований лише один захід дисциплінарного стягнення.

7. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ КОНТРАКТУ

7.1. Загальні положення

7.1.1. Розірвання цього Контракту можливо (1) за ініціативою Працівника; або (2) за ініціативою Роботодавця; або (3) за угодою Сторін; або (4) а також в інших випадках, що прямо передбачені у тексті цього Контракту та чинним законодавством України.

7.2. Розірвання Контракту з ініціативи Працівника

7.2.1. Працівник має право на розірвання Контракту з підстав та в порядку, що прямо передбачені чинним трудовим законодавством України або положеннями цього Контракту.

7.2.2. Працівник зобов'язаний повідомити Роботодавця щодо наміру розірвати Контракт за ________ (________) календарних днів до бажаної дати припинення Контракту.

7.2.3. Після розірвання цього Контракту Роботодавець зобов'язується негайно звернутися до територіального органу виконавчого органу влади, що реалізує державну політику у сфері міграції, із заявою про скасування Дозволу на працевлаштування та повідомлення про припинення цього Контракту.

7.3. Розірвання Контракту з ініціативи Роботодавця

7.3.1. Розірвання цього Контракту з ініціативи Роботодавця можливо лише з підстав, прямо передбачених Кодексом законів про працю України.

7.3.2. Після розірвання цього Контракту Роботодавець зобов'язується негайно звернутися до територіального органу виконавчого органу влади, що реалізує державну політику у сфері міграції, із заявою про скасування Дозволу на працевлаштування та повідомлення про припинення цього Контракту.

7.4. Розірвання Контракту за угодою Сторін

7.4.1. Розірвання цього Контракту можливе за спільною згодою Сторін шляхом оформлення додаткової письмової угоди до цього Контракту.

7.4.2. Після розірвання цього Контракту Роботодавець зобов'язується негайно звернутися до територіального органу виконавчого органу влади, що реалізує державну політику у сфері міграції, із заявою про скасування Дозволу на працевлаштування та повідомлення про припинення цього Контракту.

7.5. Інші випадки розірвання Контракту

7.5.1. Автоматичне розірвання цього Контракту відбувається у зв'язку із закінченням строку дії Дозволу на працевлаштування або скасуванням такого Дозволу на працевлаштування.

7.6. Виплата вихідної допомоги

7.6.1. У випадку розірвання цього Контракту, Роботодавець не зобов'язується виплачувати Працівнику будь-яку додаткову разову вихідну допомогу у зв'язку із звільненням Працівника, окрім тієї, що прямо передбачена чинним трудовим законодавством України.

8. ДОДАТКОВІ УМОВИ

8.1. Державне соціальне страхування

8.1.1. Працівник підлягає обов'язковому державному соціальному страхування на випадок безробіття та втрати працездатності від Дати початку роботи.

8.1.2. Обов'язок зі сплати страхових внесків Працівника за цим Контрактом покладається повністю на Роботодавця.

8.2. Допомога у питаннях міграції

8.2.1. Сторонами погоджено, що для перетину кордону Працівником та отримання дозволу на подальше законне перебування Працівника на території України, Роботодавець бере на себе зобов'язання із допомоги Працівникові в отриманні віз на в'їзд на територію України, а також у подальшому посвідки на тимчасове перебування (далі "Міграційні документи"), включаючи вчинення наступних дій: (1) підготовка та збір всіх необхідних документів; та (2) подача документів, сплата обов'язкових державних зборів і податків, а також контроль компетентних органів щодо процесу прийняття рішення з видачі відповідного документа.

8.2.2. Витрати, що пов'язані із сплатою державного мита та будь-яких інших зборів за оформлення та видачу Міграційних документів, покриваються за рахунок Роботодавця.

8.3. Додаткове медичне страхування

8.3.1. Ніщо у тексті цього Контракту не може бути витлумачено як право Працівника на отримання додаткового медичного страхування окрім того, що прямо вимагається умовами Дозволу на працевлаштування та/або чинним законодавством України.

8.4. Гарантії для членів сім'ї Працівника

8.4.1. Ніщо у положеннях цього Контракту не має бути витлумачено як право Працівника на отримання будь-яких матеріальних та/або нематеріальних гарантій чи допомоги від Роботодавця для членів сім'ї Працівника впродовж всього Строку Контракту.

8.5. Додаткове професійне навчання

8.5.1. Сторонами погоджено, що Працівник має право отримати за рахунок Роботодавця додаткової професійної освіти (диплом, сертифікат, проходження будь-якого стажування, тренінгів, курсів тощо) у порядку та на умовах, що передбачені локальними актами Роботодавця та чинним трудовим законодавством України.

8.5.2. Залежно від обставин, Сторони можуть погодити можливість отримання Працівником додаткової професійної освіти як з відривом, так і без відриву від виконання трудових обов'язків за цим Контрактом.

8.6. 5885222582 5885222582282222

2.5.2. 5885 588 588 588522258 58852225822 5885222 588522258228 588 58852225822 5885 58852 588522 588522 588 588522258228222 588 58852 588522258 5885222582 588 58852225 58852225 58852 "Конфіденційна інформація"), 588522258 58852225822822 5885 58 5885 588522258228 5 58852225822822 58852225822822 58852225822 5885222 5885222582 588522 58 588522 58 588522258228 588522 58852225822

2.5.5. 588 5885222582282 58852225822822 5885222582 588 58852 58852 588522258 5885 5885222 58852225 обставин: (1) 58852225 588522258 588 588522258 588522258 588522 58852225822 588522 5885222582 58852225 588522258228 58 58852225 58852225 58852225822822 58852225822 588522 (2) 5885222582 58852 5885222582 588522258 588 588522258 58 588522258 588522 588 588522258 588522258228 5885222582 5885222582 588 58852225822 58 5885 58852225822

2.5.8. 588522258 58 5885222582 588522 58 5885222 58852225822 58 5885222582 58852225822822 58852225822 5885 58852225 588522 5885 58 588522258228 5885 58852225 588 5885222582282 5885222582 588522 5885222 5 58852 5885 588522258228

2.5.2. 588522258228 58852225822822 5885222582 58852225822 5 588522258 588 58852225822 5885 58 588522258228222 5885222582282 5885222582282222 58 588522258228 5885222582282222 5 58852225 5885222582282 588522 58852225822822 58852225

9. 5885222 588522258 588522

8.________. 588522 58 588522258 5 5885222 58 5885222582 58852 588522258 588522 5 5885222 5 5885 588522258228 5885222582 588522258 588522 588522 588 5885222582

8.________. 5885 58852225 58 58852225 58852225 5885 588522 5885222 58 58852225822 5885222582 588 58852225822 588 5885 5885 5885 58852225 58 5885222 58 5885 5 58852225 588522 58 58 5885222 588522258228 5885222582282 5885222 58852225

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Цей Контракт викладено у 2 (двох) ідентичних екземплярах українською мовою для кожної і Сторін.

10.2. Всі обставини, що не врегульовані цим Контрактом, мають бути врегульовані у відповідності до чинного законодавства України.

10.3. Всі зміни, що стосуються цього Контракту, мають бути викладені у вигляді додаткової письмової угоди та підписані обома Сторонами.

10.4. Контракт набуває законної сили від дати його підписання обома Сторонами.

ПІДПИСИ СТОРІН________________________________

Від імені Роботодавця: в особі підписанта: ________, який(яка) діє на підставі наступного документа: ______________________________________

Від імені Працівника: ________

Продивитися Ваш створюваний
документ

ТРУДОВИЙ КОНТРАКТ

Дата: ________

________, юридична особа створена відповідно до законодавства наступної України, код ЄДРПОУ: ________, адреса місцезнаходження: ________, в особі підписанта: ________, який(яка) діє на підставі наступного документа: ________ (далі "Роботодавець"), з однієї сторони, та

________, громадянин(громадянка) ________, паспорт (документ, що посвідчує особистість): ________, адреса місця проживання: ________ (далі "Працівник")

далі Роботодавець та Працівник окремо іменуються відповідно або як "Сторона" (коли цього вимагає контекст), або разом іменуються як "Сторони",

уклали цей Трудовий контракт від ________ (далі "Контракт") про наступне:

1. ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ

1.1. Загальні положення

1.1.1. Відповідно до умов цього Контракту Роботодавець працевлаштовує Працівника на наступну посаду: ________ (далі "Робота"), а Працівник зобов'язується особисто виконувати надану Роботу у відповідності до умов Контракту, правил внутрішнього трудового розпорядку та посадових інструкцій Роботодавця.

1.1.2. Основне робоче місце Працівника (тобто місце, де Працівник виконуватиме Роботу, передбачену Контрактом) знаходиться за наступною адресою: ________.

1.1.3. Робота виконувана за Контрактом є основною роботою для Працівника.

1.2. Службові відрядження

1.2.1. Робота, яка виконується Працівником за цим Контрактом, не вимагає направлення Працівника в будь-які службові відрядження впродовж всього Строку Контракту.

1.3. Характер виконуваної роботи

1.3.1. Робота за цим Контрактом виконується у нормальних умовах, що не пов'язані із ризиком для життя або здоров'я Працівника, а умови праці не відносяться до шкідливих або небезпечних.

1.3.2. Роботодавцем було отримано відповідний дозвіл на працевлаштування Працівника на наступний строк: ________ (далі "Дозвіл на працевлаштування").

1.3.3. Працівник цим заявляє та гарантує, що всі документи, що надані ним у копіях та/або оригіналах Роботодавцю для цілей укладення цього Контракту та/або отримання Дозволу на працевлаштування, є дійсними, чинними та такими, що відповідають вимогам законодавства, що висуваються до дійсності документів.

1.3.4. Виконувана Робота за цим Контрактом вимагає наявності у Працівника (1) відповідного рівня кваліфікації (освіти, що підтверджується дипломом та/або сертифікатом), зокрема (далі "Спеціальне право"):

________

1.3.5. Працівник належним чином повідомлений, що відсутність заявленого Спеціального права та/або підробка документів, що підтверджують Спеціальне право є негайною підставою для встановлення невідповідності Працівника займаній посаді та виконуваній Роботі і розірвання цього Контракту в односторонньому порядку Роботодавцем.

1.4. Випробувальний термін

1.4.1. Сторонами погоджено, що Працівнику не встановлюється будь-який випробувальний термін з метою перевірки відповідності його знань, досвіду та кваліфікації виконуваній Роботі за Контрактом.

2. ГРАФІК РОБОТИ. СТРОК КОНТРАКТУ.

2.1. Графік роботи

2.1.1. Для Працівника за Контрактом встановлюється п'ятиденний робочий тиждень, загальною тривалістю не більше ________ (________) годин на тиждень, з двома вихідними днями (у суботу та неділю) (далі "Графік роботи").

2.1.2. Робота, виконувана за цим Контрактом, передбачає нормований робочий день.

2.2. Строк Контракту

2.2.1. Першим робочим днем Працівника вважати ________ (далі "Дата початку роботи").

2.2.2. Контракт укладається на наступний строк: ________ (далі "Строк Контракту") і діятиме до (1) останньої календарної дати визначеного Строку Контракту; або до (2) моменту його розірвання з підстав, передбачених Кодексом законів про працю або цим Контрактом; або (3) до моменту спливу строку чи скасування Дозволу на працевлаштування, залежно від того, яка з перелічених подій настане раніше.

2.2.3. Якщо до закінчення Строку Контракту Роботодавець звернувся за продовженням строку дії Дозволу на працевлаштування, цей Контракт може бути продовжено на новий строк.

2.3. Обідня перерва

2.3.1. Працівник має право на обідню перерву впродовж робочого дня за наступним графіком: ________ (далі "Обідня перерва").

2.3.2. Обідня перерва може бути використана Працівником на його власний розсуд. Впродовж Обідньої перерви Працівник має право на свій розсуд залишати робоче місце та/або приміщення Роботодавця, в якому виконується Робота за Контрактом, на якому Працівник зобов'язується знаходитися впродовж робочого часу.

3. ОПЛАТА ПРАЦІ

3.1. Розмір Заробітної плати та порядок її виплати

3.1.1. За виконання Роботи, передбаченої цим Контрактом, Працівнику встановлюється щомісячний посадовий оклад у розмірі ________ гривень (________) (далі "Заробітна плата"), до вирахування всіх обов'язкових податків та зборів.

3.1.2. Заробітна плата виплачується Працівнику двічі на місяць за наступним графіком: ________.

3.2. Порядок виплати Заробітної плати

3.2.1. Заробітна плата підлягає виплаті на банківський рахунок Працівника з наступними реквізитами:

Назва банку: ________.

МФО банку: ________.

Адреса банку: ________.

Номер рахунку: ________.

3.2.2. Документом, що підтверджує факт виплати заробітної плати Роботодавцем є банківська квитанція та/або виписка про зарахування грошових коштів на рахунок Працівника.

3.3. Додаткові витрати Працівника

3.3.1. Роботодавець зобов'язується покрити всі витрати Працівника (1) з придбання ним квитків для переїзду в Україну з метою виконання Роботи за Контрактом, а також (2) після закінчення Строку Контракту або у разі дострокового розірвання Контракту з метою виїзду Працівника з території України та повернення його до країни місця постійного перебування.

3.3.2. Витрати Роботодавця на придбання квитків для Працівника обмежуються сумою в ________ гривень (________) в один кінець. Працівник має право на отримання компенсації за умови пред'явлення Роботодавцю відповідних квитків та/або квитанцій, що підтверджують придбання таких квитків.

3.3.3. Роботодавець зобов'язується покрити всі витрати Працівника з придбання ним квитків в обидва кінці для щорічної оплачуваної відпустки Працівника. Витрати Роботодавця на придбання квитків для Працівника у зв'язку із щорічною оплачуваною відпусткою обмежуються сумою в ________ гривень (________). Працівник має право на отримання компенсації за умови пред'явлення Роботодавцю відповідних квитків та/або квитанцій, що підтверджують придбання таких квитків.

3.3.4. Роботодавець зобов'язується покрити всі витрати Працівника, що пов'язані із пошуком та орендою (наймом) житлового приміщення для постійного проживання в ньому Працівника на весь час Строку Контракту на наступних умовах:

________

4. ВІДПУСТКА ТА ВИХІДНІ ДНІ

4.1. Щорічна оплачувана відпустка

4.1.1. Працівнику за цим Контрактом надається щорічна оплачувана відпустка загальною кількістю ________ (________) календарних днів.

4.1.2. Працівник має право використати свою щорічну оплачувану відпустку лише після спливу 6-місячного строку від Дати початку роботи.

4.2. Інші види відпусток

4.2.1. Внутрішнім трудовим розпорядком, колективним трудовим договором може буде передбачено надання Працівнику додаткової відпустки без збереження Заробітної плати, за умови настання поважних обставин.

4.2.2. Тривалість та періодичність надання відпустки без збереження Заробітної плати встановлюється в кожному конкретному випадку залежно від поважності обставин Працівника за окремою домовленістю між Сторонами.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Права Працівника

(1) отримання Роботи, прямо передбаченої Контрактом.

(2) отримання безпечного робочого місця, що відповідає вимогам санітарно-технічної та протипожежної безпеки, а також міжгалузевим стандартам охорони праці.

(3) виплату (своєчасно та відповідно до встановленого графіку) Заробітної плати з врахуванням стимулюючих надбавок і доплат, якщо такі передбачені цим Контрактом, колективним трудовим договором або чинним трудовим законодавством України.

(4) отримання щорічної оплачуваної відпустки, щотижневого відпочинку, а також неоплачуваної відпустки.

(5) розірвати Контракт за власною ініціативою.

(6) інші права, що прямо цим Контрактом та чинним трудовим законодавством України.

5.2. Обов'язки Працівника

(1) виконувати та дотримуватися встановлених правил трудової та фінансової дисципліни, добросовісно відноситися до виконання своїх трудових обов'язків, а також особисто виконувати надану Роботу за Контрактом.

(2) дотримуватися вимог з охорони праці, протипожежної безпеки, своєчасно проходити обов'язкові інструктажі з охорони праці та безпеки на робочому місці, що проводяться Роботодавцем або спеціально запрошеними особами на вимогу Роботодавця.

(3) дбайливо ставитися до майна Роботодавця.

(4) не розголошувати конфіденційну інформацію, державу або комерційну таємницю, що стала відома Працівнику під час виконання своїх посадових обов'язків за цим Контрактом.

(5) інші обов'язки, що прямо передбачені цим Контрактом та чинним трудовим законодавством України.

5.3. Права Роботодавця

(1) вимагати від Працівника добросовісного виконання та в повному обсязі Роботи, передбаченої цим Контрактом.

(2) вимагати від Працівника дбайливого ставлення до майна Роботодавця, а також майна третіх осіб, що знаходиться у користуванні або на зберіганні у Роботодавця.

(3) притягувати Працівника до дисциплінарно і до матеріальної відповідальності за порушення умов Контракту та трудової дисципліни.

(4) розірвати Контракт у випадках, що прямо передбачені чинним трудовим законодавством України.

(5) інші права, що прямо передбачені цим Контрактом та чинним трудовим законодавством України.

5.4. Обов'язки Роботодавця

(1) належним чином повідомити Працівника щодо умов праці на робочому місці, а також щодо повного переліку можливих небезпечних і шкідливих факторів на робочому місці, що можуть нести загрозу життю або здоров'ю Працівника.

(2) належним чином під розпис Працівника повідомити останнього щодо правил поведінки на робочому місці, правил охорони праці та протипожежної безпеки під час виконання Роботи за Контрактом.

(3) забезпечити безпечні умови праці для виконання Роботи за Контрактом у відповідності до галузевих стандартів охорони праці, а також вимог пожежної та санітарної безпеки на робочому місці.

(4) негайно повідомити територіальне відділення Державної фіскальної служби України за місцем реєстрації Роботодавця про працевлаштування Працівника за цим Контрактом.

(5) своєчасно та відповідно до встановленого графіку проводити виплату Заробітної плати, а також інших стимулючих надбавок, доплат, премій та інших заохочень.

(6) сплата на користь Працівника обов'язкових податків та зборів, включаючи всі відрахування до пенсійного фонду України та/або будь-яких інших страхових фондів, що передбачені чинною системою соціального забезпечення та/або країною громадянства Працівника.

(7) впродовж 10 (десяти) календарних днів від дати укладення Контракту направити засвідчену копію цього Контракту в територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, який видав Дозвіл на працевлаштування.

(8) дотримання чинного законодавства України з обробки, захисту та зберігання персональних даних Працівника, що були отримані в процесі укладення та виконання цього Контракту.

(9) виконувати інші обов'язки, що прямо передбачені цим Контрактом та чинним трудовим законодавством України.

6. МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. ДИСЦИПЛІНАРНЕ СТЯГНЕННЯ

6.1. Матеріальна відповідальність

6.1.1. До Працівника може бути застосована матеріальна відповідальність у межах середньомісячної Заробітної плати у випадку заподіяння шкоди Роботодавцю, майну Роботодавця або майну третіх осіб, що знаходиться на зберіганні у Роботодавця під час виконання Працівником трудових обов'язків за цим Контрактом.

6.2. Дисциплінарна відповідальність

6.2.1. Працівник зобов'язаний працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження Роботодавця, додержуватися трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна Роботодавця.

6.2.2. У випадку порушення Працівником дисципліни праці, що передбачена трудовим розпорядком, колективним трудовим договором (у разі його укладення), а також іншими локальними актами, до Працівника може бути застосовано один із заходів дисциплінарного стягнення:

(1) зауваження; або

(2) догана; або

(3) звільнення за відповідною підставою, передбаченою Контрактом або Кодексом законів про працю України.

6.2.3. Ніщо у цьому Контракті не дає права Роботодавцю застосовувати будь-які матеріальні стягнення або санкції до Працівника, у випадку порушення Працівником трудової і технологічної дисципліни, окрім тих стягнень, що є заходом матеріальної відповідальності Працівника за Контрактом.

6.2.4. За одне порушення трудової дисципліни до Працівника може бути застосований лише один захід дисциплінарного стягнення.

7. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ КОНТРАКТУ

7.1. Загальні положення

7.1.1. Розірвання цього Контракту можливо (1) за ініціативою Працівника; або (2) за ініціативою Роботодавця; або (3) за угодою Сторін; або (4) а також в інших випадках, що прямо передбачені у тексті цього Контракту та чинним законодавством України.

7.2. Розірвання Контракту з ініціативи Працівника

7.2.1. Працівник має право на розірвання Контракту з підстав та в порядку, що прямо передбачені чинним трудовим законодавством України або положеннями цього Контракту.

7.2.2. Працівник зобов'язаний повідомити Роботодавця щодо наміру розірвати Контракт за ________ (________) календарних днів до бажаної дати припинення Контракту.

7.2.3. Після розірвання цього Контракту Роботодавець зобов'язується негайно звернутися до територіального органу виконавчого органу влади, що реалізує державну політику у сфері міграції, із заявою про скасування Дозволу на працевлаштування та повідомлення про припинення цього Контракту.

7.3. Розірвання Контракту з ініціативи Роботодавця

7.3.1. Розірвання цього Контракту з ініціативи Роботодавця можливо лише з підстав, прямо передбачених Кодексом законів про працю України.

7.3.2. Після розірвання цього Контракту Роботодавець зобов'язується негайно звернутися до територіального органу виконавчого органу влади, що реалізує державну політику у сфері міграції, із заявою про скасування Дозволу на працевлаштування та повідомлення про припинення цього Контракту.

7.4. Розірвання Контракту за угодою Сторін

7.4.1. Розірвання цього Контракту можливе за спільною згодою Сторін шляхом оформлення додаткової письмової угоди до цього Контракту.

7.4.2. Після розірвання цього Контракту Роботодавець зобов'язується негайно звернутися до територіального органу виконавчого органу влади, що реалізує державну політику у сфері міграції, із заявою про скасування Дозволу на працевлаштування та повідомлення про припинення цього Контракту.

7.5. Інші випадки розірвання Контракту

7.5.1. Автоматичне розірвання цього Контракту відбувається у зв'язку із закінченням строку дії Дозволу на працевлаштування або скасуванням такого Дозволу на працевлаштування.

7.6. Виплата вихідної допомоги

7.6.1. У випадку розірвання цього Контракту, Роботодавець не зобов'язується виплачувати Працівнику будь-яку додаткову разову вихідну допомогу у зв'язку із звільненням Працівника, окрім тієї, що прямо передбачена чинним трудовим законодавством України.

8. ДОДАТКОВІ УМОВИ

8.1. Державне соціальне страхування

8.1.1. Працівник підлягає обов'язковому державному соціальному страхування на випадок безробіття та втрати працездатності від Дати початку роботи.

8.1.2. Обов'язок зі сплати страхових внесків Працівника за цим Контрактом покладається повністю на Роботодавця.

8.2. Допомога у питаннях міграції

8.2.1. Сторонами погоджено, що для перетину кордону Працівником та отримання дозволу на подальше законне перебування Працівника на території України, Роботодавець бере на себе зобов'язання із допомоги Працівникові в отриманні віз на в'їзд на територію України, а також у подальшому посвідки на тимчасове перебування (далі "Міграційні документи"), включаючи вчинення наступних дій: (1) підготовка та збір всіх необхідних документів; та (2) подача документів, сплата обов'язкових державних зборів і податків, а також контроль компетентних органів щодо процесу прийняття рішення з видачі відповідного документа.

8.2.2. Витрати, що пов'язані із сплатою державного мита та будь-яких інших зборів за оформлення та видачу Міграційних документів, покриваються за рахунок Роботодавця.

8.3. Додаткове медичне страхування

8.3.1. Ніщо у тексті цього Контракту не може бути витлумачено як право Працівника на отримання додаткового медичного страхування окрім того, що прямо вимагається умовами Дозволу на працевлаштування та/або чинним законодавством України.

8.4. Гарантії для членів сім'ї Працівника

8.4.1. Ніщо у положеннях цього Контракту не має бути витлумачено як право Працівника на отримання будь-яких матеріальних та/або нематеріальних гарантій чи допомоги від Роботодавця для членів сім'ї Працівника впродовж всього Строку Контракту.

8.5. Додаткове професійне навчання

8.5.1. Сторонами погоджено, що Працівник має право отримати за рахунок Роботодавця додаткової професійної освіти (диплом, сертифікат, проходження будь-якого стажування, тренінгів, курсів тощо) у порядку та на умовах, що передбачені локальними актами Роботодавця та чинним трудовим законодавством України.

8.5.2. Залежно від обставин, Сторони можуть погодити можливість отримання Працівником додаткової професійної освіти як з відривом, так і без відриву від виконання трудових обов'язків за цим Контрактом.

8.6. 5885222582 5885222582282222

2.5.2. 5885 588 588 588522258 58852225822 5885222 588522258228 588 58852225822 5885 58852 588522 588522 588 588522258228222 588 58852 588522258 5885222582 588 58852225 58852225 58852 "Конфіденційна інформація"), 588522258 58852225822822 5885 58 5885 588522258228 5 58852225822822 58852225822822 58852225822 5885222 5885222582 588522 58 588522 58 588522258228 588522 58852225822

2.5.5. 588 5885222582282 58852225822822 5885222582 588 58852 58852 588522258 5885 5885222 58852225 обставин: (1) 58852225 588522258 588 588522258 588522258 588522 58852225822 588522 5885222582 58852225 588522258228 58 58852225 58852225 58852225822822 58852225822 588522 (2) 5885222582 58852 5885222582 588522258 588 588522258 58 588522258 588522 588 588522258 588522258228 5885222582 5885222582 588 58852225822 58 5885 58852225822

2.5.8. 588522258 58 5885222582 588522 58 5885222 58852225822 58 5885222582 58852225822822 58852225822 5885 58852225 588522 5885 58 588522258228 5885 58852225 588 5885222582282 5885222582 588522 5885222 5 58852 5885 588522258228

2.5.2. 588522258228 58852225822822 5885222582 58852225822 5 588522258 588 58852225822 5885 58 588522258228222 5885222582282 5885222582282222 58 588522258228 5885222582282222 5 58852225 5885222582282 588522 58852225822822 58852225

9. 5885222 588522258 588522

8.________. 588522 58 588522258 5 5885222 58 5885222582 58852 588522258 588522 5 5885222 5 5885 588522258228 5885222582 588522258 588522 588522 588 5885222582

8.________. 5885 58852225 58 58852225 58852225 5885 588522 5885222 58 58852225822 5885222582 588 58852225822 588 5885 5885 5885 58852225 58 5885222 58 5885 5 58852225 588522 58 58 5885222 588522258228 5885222582282 5885222 58852225

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Цей Контракт викладено у 2 (двох) ідентичних екземплярах українською мовою для кожної і Сторін.

10.2. Всі обставини, що не врегульовані цим Контрактом, мають бути врегульовані у відповідності до чинного законодавства України.

10.3. Всі зміни, що стосуються цього Контракту, мають бути викладені у вигляді додаткової письмової угоди та підписані обома Сторонами.

10.4. Контракт набуває законної сили від дати його підписання обома Сторонами.

ПІДПИСИ СТОРІН________________________________

Від імені Роботодавця: в особі підписанта: ________, який(яка) діє на підставі наступного документа: ______________________________________

Від імені Працівника: ________