На початок

Як зареєструвати громадську організацію в Україні?

Остання версія:
Остання версія: 23 липня 2020 року
Остання версія:
Категорія: Організація

Із набуттям незалежності України її громадяни отримали весь обсяг свобод членів громадянського суспільства, однією з яких є право на об'єднання у певні формування (спілки, організації, спільноти, асоціації тощо) з метою захисту своїх законних прав, свобод та інтересів. Одним з найбільш поширених видів громадянського формування є громадські об'єднання, які створюються фізичними та/або юридичними особами для реалізації та захисту власних інтересів різної спрямованості - релігійних, соціальних, гендерних, правових, культурних, спортивних, молодіжних, гуманітарних, освітянських тощо.

У тексті цього юридичного гіду проілюстрований детальний покроковий план створення громадських об'єднань в Україні ("ГО") - від підготовки необхідних документів і порядку їх оформлення до строків розгляду заяви про державну реєстрацію ГО.

1. Спілка, об'єднання, організація чи формування?

Потрібно одразу почати з того, що чинне законодавство України використовує багато термінів для позначення тієї або іншої форми об'єднання громадян. Доволі часто на практиці виникає ототожнення таких понять як "громадська спілка", "громадська організація", "громадське об'єднання" та "громадське формування". В більшості випадків пересічні громадяни бажають "створити громадську організацію", при цьому не здогадуючись, що це лише одна з двох існуючих форм об'єднання громадян.

Громадські формування - політичні партії, структурні утворення політичних партій, громадські об'єднання, місцеві осередки громадського об'єднання із статусом юридичної особи, професійні спілки, їх об'єднання, організації профспілки, передбачені статутом профспілки та їх об'єднання, творчі спілки, місцеві осередки творчих спілок, постійно діючі третейські суди, організації роботодавців, їх об'єднання, відокремлені підрозділи іноземних неурядових організацій, представництва, філії іноземних благодійних організацій.

Цей термін є найбільш загальним та охоплює за своїм змістом ВСІ БЕЗ ВИКЛЮЧЕННЯ форми громадянської активності, які доступні громадянам на території України. Створення та реєстрація кожної окремої форми громадського формування регулюється окремими законодавчими актами.

Громадське об'єднання - є видом громадського формування, і являє собою добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб без мети отримання прибутку для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.

Порядок створення та особливості діяльності громадських об'єднань викладені в окремому Законі України "Про громадські об'єднання".

Громадська організація - є різновидом громадського об'єднання, засновниками (членами) якого можуть бути ЛИШЕ фізичні особи. Громадська спілка - є різновидом громадського об'єднання, засновниками якого можуть бути ЛИШЕ юридичні особи, а от членами можуть бути і фізичні, і юридичні особи.

2. Які вимоги до діяльності ГО в Україні?

Перед тим як провести збори засновників (майбутніх учасників/членів) ГО, підписати протокол та подати документи на реєстрацію, ВАЖЛИВО врахувати наступні обмеження та вимоги, що встановлюються законодавствам до майбутнього ГО:

(1) мета та цілі діяльності

Як вже було зазначено вище, громадське об'єднання (у формі громадської організації чи спілки) створюється з метою здійснення та захисту законних прав та свобод, а також задоволення певних суспільних інтересів (економічних, соціальних, культурних, екологічних тощо). Діяльність ГО, яка направлена на (1) зміну конституційного ладу насильницьким шляхом; та/або (2) порушення суверенітету і територіальної цілісності України, підрив її безпеки; та/або (3) незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення; та/або (4) пропаганду комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їхньої символіки ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ЗАКОНОМ.

У випадку якщо цілі та/або мета діяльності ГО прямо чи опосередковано співвідносяться із забороненими напрямами діяльності, що вказані вище, у державній реєстрації ГО буде відмовлено.

(2) ГО із статусом/без статусу юридичної особи

Закон дозволяє створювати ГО із статусом юридичної особи і без такого статусу. Статус юридичної особи може бути і у громадської організації, і у громадської спілки. На відміну від ГО без статусу юридичної особи, ГО із таким статусом отримує наступні права:

 • бути учасником цивільно-правових відносин (укладати договори, контракти, угоди правочини), внаслідок чого бути власником нерухомого і рухомого майна, грошових коштів, цінних паперів та інших об'єктів;
 • відкривати рахунки у банківських установах на території України або за її межами;
 • створювати відокремлені підрозділи (осередки ГО на місцях), засновувати власні засоби масової інформації (газети, журнали тощо), а також виступати виконавцем державного замовлення; та
 • отримувати в оренду приміщення для діяльності ГО, винаймати на роботу працівників тощо.

ГО без статусу юридичної особи за своєю правовою природою більше схоже на ініціативну групу осіб. Фактично у відносинах із третіми особами таку ГО представляють її учасники як самостійні фізичні особи.

(3) вимоги до складу засновників

Оскільки ГО може бути створено в одній із двох організаційних форм (громадська спілка та громадська організація), нижче проаналізовані вимоги щодо складу засновників по кожній організаційній формі окремо.

Засновниками громадської організації можуть бути (1) повнолітні громадяни України (в разі створення молодіжної або дитячої ГО вік засновника може бути від 14 років); та (2) повнолітні іноземці і особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України. Засновники ГО не можуть бути визнані на підставі рішення суду недієздатними.

Засновниками громадської спілки можуть бути юридичні особи приватного права будь-якої організаційно-правової форми ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ:

 • політичних партій;
 • юридичних осіб, які перебувають у процесі припинення або щодо яких прийнято рішення про припинення;
 • державних органів та органів місцевого самоврядування;
 • юридичних осіб, якщо їх єдиним засновником є одна й та сама особа; та

Мінімальна кількість засновників для реєстрації і громадської організації і громадської спілки має бути не меншою за 2 (дві) особи. Після проведення державної реєстрації ГО статус засновника автоматично переходить у статус учасника (члена) такого ГО.

(4) вимоги до назви ГО та її символіки

Назва ГО складається із декількох частин: загальної ("Громадська організація" або "Громадська спілка") та спеціальної, в якій визначаються статус ("всеукраїнська", "міжнародна", "дитяча" або "молодіжна") та/або вид напрям/діяльності ГО, а також безпосередньо саме найменування ГО. Наприклад, якщо діяльність ГО буде пов'язана із захистом довкілля і засновники прагнуть цей напрям відобразити у спеціальній частині назви, в такому випадку назва може виглядати наступним чином - Екологічна Громадська організація "Здорове довкілля". Якщо діяльність ГО розповсюджуватиметься на територію більшості областей України (тобто на територію будь-яких 13 областей або 12 областей + АР Крим), в такому випадку закон дозволяє включити додатково у назву й всеукраїнський статус ГО - наприклад, Всеукраїнська громадська спілка "Щасливі підприємці". Звертаємо увагу, що у спеціальній частині назви допускається також поєднання і напряму діяльності ГО, і його статусу - до прикладу, Всеукраїнська Правозахисна Громадська організація "Юридичні воїни".

Щодо найменування ГО, то воно НЕ ПОВИННО БУТИ/НЕ МАЄ МІСТИТИ:

 • тотожним з назвами вже зареєстрованих ГО. Для уникнення непорозумінь засновники при виборі назви можуть її перевірити у Реєстрі громадських об'єднань;
 • найменування органу державної влади або органу місцевого самоврядування, складових найменувань цих органів (міністерство, агентство, служба, інспекція, комітет, адміністрація, прокуратура, суд);
 • назву ГО, діяльність якого заборонена в судовому порядку;
 • слова "державний", "комунальний" та похідні від них; та/або

Щодо символіки ГО, то цим правом користується лише ГО із статусом юридичної особи. Закон містить перелік елементів, які відтворювати у символіці ЗАБОРОНЕНО:

 • державні символи України (герб, прапор), інші офіційні символи чи знаки, які використовуються державними органами та органами місцевого самоврядування, державні та інші нагороди, печатки та інші відмітні знаки цих органів;
 • державні герби, прапори або офіційні назви інших держав;
 • ім'я або зображення фізичної особи без письмової згоди такої особи або її спадкоємців; та/або

Звертаємо увагу, що реєстрація ГО і реєстрація символіки це два абсолютно різні за змістом адміністративні процедури. На відміну від реєстрації самого ГО, за державну реєстрацію символіки справляється адміністративний збір.

(5) територія діяльності ГО

Закон у чинній редакції дозволяє ГО провадити свою діяльність на території будь-якої чи декількох адміністративно-територіальних одиниць (міста, села, селища, області, райони). Відображати територію діяльності ГО у назві або у Статуті законом не вимагається. Якщо ж учасники все таки вирішили це зробити, в цьому випадку ГО власноруч обмежує себе у праві здійснювати діяльність в іншому місці. Наприклад, Громадська спілка "Щасливі підприємці" провадить свою діяльність на території Одеської області. За бажанням засновників діяльність такої спілки може бути розповсюджена і на територію будь-яких інших областей - при цьому вносити будь-яки зміни до статуту не потрібно. Проте, якщо учасники спілки все ж таки бажають додати у назву ГО слово "обласна", в цьому випадку спілка матиме право провадити діяльність лише в межах Одеської області.

Така сама ситуація виникає із "всеукраїнським" або "міжнародним" статусом ГО. Для отримання права вживати у своїй назві "всеукраїнська" ГО має внести зміни до статуту та зареєструвати їх, а також кожен рік підтверджувати наявність у такого ГО відокремлених підрозділів на території більшості адміністративно-територіальних одиниць України (тобто територія будь-яких 13 областей або 12 областей + АР Крим).

3. Які документи потрібні для реєстрації ГО?

Залежно від того чи створюється ГО із статусом чи без статусу юридичної особи, перелік документів в даному випадку суттєво відрізняється.

(1) перелік документів для ГО із статусом юридичної особи

 • заява про включення до Реєстру неприбуткових установ (додатково);
 • відомості про керівні органи громадського об'єднання. Такі відомості оформлюються у вигляді таблиці і містять ідентифікаційні дані осіб (повні ПІБ, дата народження, назву посади, контактний номер телефону), призначених на посади у керівні органи (Правління та Голова ГО, а також Ревізійна комісія у випадку її створення), а також ідентифікаційні дані особи (повні ПІБ, дата народження, назву посади, контактний номер телефону), яка уповноважена на представництво інтересів ГО в державних органах під час реєстрації. Таблиця із зазначеними відомостями також засвідчуються підписом голови та секретаря зборів засновників ГО;
 • оригінал установчого документа (статуту). Статут має бути підписаний у двох примірниках - один для державного реєстратора, а другий залишається на зберіганні у самого ГО. Статут має бути прошитий, пронумерований та підписаний всіма засновниками ГО;
 • реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах засновників ГО. Цей реєстр оформлюється у вигляді таблиці і містить ідентифікаційні дані всіх засновників і їх особисті підписи навпроти таких даних. Якщо засновником є фізична особа, то потрібно вказати її повні ПІБ, країну громадянства, дату народження та реквізити паспорта. Якщо засновником є юридична особа, то потрібно вказати повне найменування, країну реєстрації, реєстраційний номер, адресу місцезнаходження, а також ПІБ уповноваженого представника такої юридичної особи (директора чи представника за довіреністю). Цей реєстр осіб внизу засвідчується підписом обраних голови та секретаря зборів учасників ГО; та
 • (ЛИШЕ ДЛЯ ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ) оригінал або нотаріальна копія документа, що підтверджує право представника юридичної особи (засновника) брати участь в загальних зборах засновників ГО.

(2) перелік документів для ГО без статусу юридичної особи

 • відомості про засновників ГО. Ці відомості оформлюються у вигляді таблиці і містять ідентифікаційні дані всіх засновників і їх особисті підписи навпроти таких даних. Якщо засновником є фізична особа, то потрібно вказати її повні ПІБ, країну громадянства, дату народження та реквізити паспорта. Якщо засновником є юридична особа, то потрібно вказати повне найменування, країну реєстрації, реєстраційний номер, адресу місцезнаходження, а також ПІБ уповноваженого представника такої юридичної особи (директора чи представника за довіреністю). Цей реєстр осіб внизу засвідчується підписом обраних голови та секретаря зборів учасників ГО; та
 • відомості про особу, яка уповноважена діяти від імені ГО під час його реєстрації в державних органах. Зазначені відомості також засвідчуються підписом голови та секретаря зборів засновників ГО.

Звертаємо увагу, що статут ГО без статусу юридичної особи хоча й не подається для державної реєстрації, але відіграє важливу роль в організації діяльності самого ГО.

4. Як виглядає процедура реєстрації?

Документи для державної реєстрації мають бути подані впродовж 60 (шістдесяти) календарних днів від дати проведення зборів засновників ГО. Після спливу такого строку ГО вважається неутвореним і потрібно проводити нові збори для перепідписання протоколу. Звертаємо увагу, що адміністративний збір за державну реєстрацію ГО не сплачується. ГО має бути зареєстрована впродовж 3 (трьох) робочих днів від дати подання повного пакету документів.

Документи для реєстрації подаються в один із способів:

(1) особиста подача (в одному з головних територіальних управлінь юстиції за місцезнаходженням ГО або через центри надання адміністративних послуг - не залежно від місцезнаходження ГО);

(2) подача онлайн через особистий (персональний) кабінет заявника в Онлайн-будинку юстиції. В спеціальному меню заявник матиме змогу прикріпити скановані копії всіх необхідних для реєстрації документів. Звертаємо увагу, що на кожен документ має бути накладений електронний підпис заявника. Цей вид послуг виключає необхідність заявника особистого відвідування будь-яких органів реєстрації чи центрів надання адміністративних послуг; або

(3) подача документів поштою (в цьому випадку підпис заявника у заяві на державну реєстрацію ГО має бути додатково нотаріально засвідченим).

Документи подаються тією особою (заявником), яка визначена установчими зборами ГО уповноваженою на проведення державної реєстрації ГО. У разі подачі документів в електронній формі, заявник використовує власний електронний підпис для реєстрації та подачі заяви. Якщо документи подаються особисто, заявник має пред'явити оригінал свого паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.

Шаблони та зразки для завантаження у форматі Word та PDF

Оцініть гід