Powrót do góry

Rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego w trybie natychmiastowym

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać jedną z podpowiedzi, aby odpowiedzieć na pytanie, w jakim trybie zostanie rozwiązana umowa najmu lokalu: czy jest to rozwiązanie umowy bez zachowania okresów wypowiedzenia (w trybie natychmiastowym), czy też jest to rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem, z zachowaniem okresów wypowiedzenia umowy najmu lokalu. Wybranie podpowiedzi: "w trybie natychmiastowym" oznacza, że umowa najmu zostanie rozwiązana bez oczekiwania na upływ okresów wypowiedzenia, a więc w trybie natychmiastowym, w dacie wskazanej przez rozwiązującego umowę najmu. Wybranie podpowiedzi: "po upływie terminów wypowiedzenia umowy" oznacza, że umowa najmu zostanie rozwiązana w klasyczny sposób, po upływie okresów wypowiedzenia, a więc nie w trybie natychmiastowego rozwiązania umowy. W takiej sytuacji należy posłużyć się innym dokumentem, zatytułowanym: "wypowiedzenie umowy najmu lokalu".

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, dnia ________ r.

Wynajmujący: ________
Adres: ________

Najemca: ________
Adres: ________Wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego bez zachowania terminów wypowiedzenia przez Wynajmującego1. Przyczyna i data rozwiązania Umowy

Niniejszym Wynajmujący oświadcza, że w wyniku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, uniemożliwiających kontynuowanie realizacji umowy najmu lokalu tj.:

umowy zawartej pomiędzy
Najemcą: ________ oraz Wynajmującym: ________,
dotyczącej lokalu, położonego przy ________ (dalej zwana: „umowa najmu" lub „Umowa"),

mianowicie : korzystania przez Najemcę z wynajmowanego lokalu w sposób niezgodny z treścią umowy najmu, mimo upomnienia przez Wynajmującego (art. 667 § 2 ustawy Kodeks Cywilny), poprzez:

________

(dalej zwana: „przyczyna rozwiązania Umowy")

Umowa najmu lokalu ulegnie rozwiązaniu w trybie natychmiastowym, w dniu ________ r. (dalej zwana: „data rozwiązania Umowy").


2. 22582585 255825

5225282 2 2528885 552. 558 § 5 582582 525228 8288822: „Jeżeli 2522285 52285 522822 8 822828 825228222 2 52285 858 2 25222258222822 522822 8 2822 5222282285 282 252282522 222 522858 8 2528 822828 5882 252 52282 2528258522 52 2222 8222285, 22 2282522 225 25552225 25 525522 858 58222522282, 82252252582 2222 822288252828 25222 822 2585285285 22528228 wypowiedzenia".


3. Stan lokalu w dniu zwrotu

Lokal powinien zostać zwrócony w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem możliwego zużycia, wynikającego z normalnej eksploatacji lokalu, zgodnie z art. 675 par. 1 ustawy Kodeks Cywilny. Najemca jest obowiązany opróżnić lokal ze wszystkich osób i rzeczy, które nie stanowią własności Wynajmującego oraz przekazać Wynajmującemu lokal, wraz z kompletnym wyposażeniem, stanowiącym własność Wynajmującego.


4. Konsekwencje braku opróżnienia lokalu

W razie nieusunięcia z lokalu osób i rzeczy przez Najemcę, Wynajmującemu przysługuje prawo ich usunięcia, bez względu na to, kim są te osoby oraz kto jest właścicielem rzeczy, pozostawionych w lokalu. Wynajmujący może również wynająć, na koszt i ryzyko Najemcy, środki transportu i inne usługi, umożliwiające usunięcie z lokalu osób i rzeczy, pozostawionych przez Najemcę w lokalu.


5. Protokół zdawczo - odbiorczy

Protokół zdawczo - odbiorczy, dotyczący przekazania wynajmowanego lokalu Wynajmującemu, zostanie sporządzony w dniu ________ r.


6. Wydanie kluczy

Klucze do lokalu, pozostające dotychczas we władaniu Najemcy, zostaną wydane Wynajmującemu w dniu ________ r.


7. Zwrot kaucji

Kaucja, wniesiona w wyniku zawarcia umowy najmu, zostanie zwrócona, po ewentualnym potrąceniu niezbędnych należności, najpóźniej w dniu ________ r.______________________
(własnoręczny podpis Wynajmującego)

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia ________ r.

Wynajmujący: ________
Adres: ________

Najemca: ________
Adres: ________Wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego bez zachowania terminów wypowiedzenia przez Wynajmującego1. Przyczyna i data rozwiązania Umowy

Niniejszym Wynajmujący oświadcza, że w wyniku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, uniemożliwiających kontynuowanie realizacji umowy najmu lokalu tj.:

umowy zawartej pomiędzy
Najemcą: ________ oraz Wynajmującym: ________,
dotyczącej lokalu, położonego przy ________ (dalej zwana: „umowa najmu" lub „Umowa"),

mianowicie : korzystania przez Najemcę z wynajmowanego lokalu w sposób niezgodny z treścią umowy najmu, mimo upomnienia przez Wynajmującego (art. 667 § 2 ustawy Kodeks Cywilny), poprzez:

________

(dalej zwana: „przyczyna rozwiązania Umowy")

Umowa najmu lokalu ulegnie rozwiązaniu w trybie natychmiastowym, w dniu ________ r. (dalej zwana: „data rozwiązania Umowy").


2. 22582585 255825

5225282 2 2528885 552. 558 § 5 582582 525228 8288822: „Jeżeli 2522285 52285 522822 8 822828 825228222 2 52285 858 2 25222258222822 522822 8 2822 5222282285 282 252282522 222 522858 8 2528 822828 5882 252 52282 2528258522 52 2222 8222285, 22 2282522 225 25552225 25 525522 858 58222522282, 82252252582 2222 822288252828 25222 822 2585285285 22528228 wypowiedzenia".


3. Stan lokalu w dniu zwrotu

Lokal powinien zostać zwrócony w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem możliwego zużycia, wynikającego z normalnej eksploatacji lokalu, zgodnie z art. 675 par. 1 ustawy Kodeks Cywilny. Najemca jest obowiązany opróżnić lokal ze wszystkich osób i rzeczy, które nie stanowią własności Wynajmującego oraz przekazać Wynajmującemu lokal, wraz z kompletnym wyposażeniem, stanowiącym własność Wynajmującego.


4. Konsekwencje braku opróżnienia lokalu

W razie nieusunięcia z lokalu osób i rzeczy przez Najemcę, Wynajmującemu przysługuje prawo ich usunięcia, bez względu na to, kim są te osoby oraz kto jest właścicielem rzeczy, pozostawionych w lokalu. Wynajmujący może również wynająć, na koszt i ryzyko Najemcy, środki transportu i inne usługi, umożliwiające usunięcie z lokalu osób i rzeczy, pozostawionych przez Najemcę w lokalu.


5. Protokół zdawczo - odbiorczy

Protokół zdawczo - odbiorczy, dotyczący przekazania wynajmowanego lokalu Wynajmującemu, zostanie sporządzony w dniu ________ r.


6. Wydanie kluczy

Klucze do lokalu, pozostające dotychczas we władaniu Najemcy, zostaną wydane Wynajmującemu w dniu ________ r.


7. Zwrot kaucji

Kaucja, wniesiona w wyniku zawarcia umowy najmu, zostanie zwrócona, po ewentualnym potrąceniu niezbędnych należności, najpóźniej w dniu ________ r.______________________
(własnoręczny podpis Wynajmującego)