Överst på sidan

Avtal om underhållsbidrag mellan makar

Förlopp:
0%
?
X

Uppge om parterna önskar avtala om underhållsbidrag mellan makar eller om underhållsbidraget ska avse ett/flera barn. Detta dokument kan endast användas för underhållsbidrag mellan makar. Ska underhåll utgå för omhändertagande av barn ska i stället ett avtal om underhållsbidrag för barn upprättas.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Avtal om underhållsbidrag mellan före detta makar

§ 1. Parter

a) Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________

b) Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Bakgrund

Allingsås tingsrätt beslutade den ________ om skilsmässa mellan parterna. Till följd av att ________ har varit den mindre förmögna maken under äktenskapet kommer parterna överens om att ________ ska betala ut underhållsbidrag under en övergångsperiod enligt nedan.

Detta avtal ersätter tidigare upprättat/upprättade avtal om underhåll mellan parterna.


§ 3. Underhåll

Parterna kommer genom signering av detta avtal överens om att ________ ska betala ut underhållsbidrag till ________ under en övergångsperoid.

Underhållsbidraget uppgår till ________ SEK (________) per vecka.

Underhållsbidraget ska betalas mellan den ________ och ________.

Den första utbetalningen ska ske den ________ och därefter ska betalning ske varje måndag.

Betalas inte underhållsbidraget i utsatt tid ska ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) adderas till den förfallna skulden.


§ 4. Betalningsvillkor

Underhållsbidraget ska betalas via banköverföring till kontonummer ________ hos ________.


§ 5. 88258885222

852225 ________ 8 882 8228582522 522 52822585 5252555888885552 228822 52225 58258 252 5282252 22 258285885252 58 5825822 8288258 82 2888 28228552222.


§ 6. Ändring

Detta avtal kan antingen ändras genom dom eller genom skriftlig överenskommelse mellan parterna.


§ 7. Tillämplig lag

Svensk lag är tillämplig på detta avtal. Bestämmelser om underhåll återfinns specifikt i äktenskapsbalken (1987:230). Regler om ränta återfinns i räntelagen (1975:635).


§ 8. Underskrifter


Ort: __________ Datum: ___________________________________________________

Namnförtydligande: ________


Ort: __________ Datum: ___________________________________________________

Namnförtydligande: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Avtal om underhållsbidrag mellan före detta makar

§ 1. Parter

a) Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________

b) Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Bakgrund

Allingsås tingsrätt beslutade den ________ om skilsmässa mellan parterna. Till följd av att ________ har varit den mindre förmögna maken under äktenskapet kommer parterna överens om att ________ ska betala ut underhållsbidrag under en övergångsperiod enligt nedan.

Detta avtal ersätter tidigare upprättat/upprättade avtal om underhåll mellan parterna.


§ 3. Underhåll

Parterna kommer genom signering av detta avtal överens om att ________ ska betala ut underhållsbidrag till ________ under en övergångsperoid.

Underhållsbidraget uppgår till ________ SEK (________) per vecka.

Underhållsbidraget ska betalas mellan den ________ och ________.

Den första utbetalningen ska ske den ________ och därefter ska betalning ske varje måndag.

Betalas inte underhållsbidraget i utsatt tid ska ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) adderas till den förfallna skulden.


§ 4. Betalningsvillkor

Underhållsbidraget ska betalas via banköverföring till kontonummer ________ hos ________.


§ 5. 88258885222

852225 ________ 8 882 8228582522 522 52822585 5252555888885552 228822 52225 58258 252 5282252 22 258285885252 58 5825822 8288258 82 2888 28228552222.


§ 6. Ändring

Detta avtal kan antingen ändras genom dom eller genom skriftlig överenskommelse mellan parterna.


§ 7. Tillämplig lag

Svensk lag är tillämplig på detta avtal. Bestämmelser om underhåll återfinns specifikt i äktenskapsbalken (1987:230). Regler om ränta återfinns i räntelagen (1975:635).


§ 8. Underskrifter


Ort: __________ Datum: ___________________________________________________

Namnförtydligande: ________


Ort: __________ Datum: ___________________________________________________

Namnförtydligande: ________