Avtal om underhållsbidrag för barn Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Avtal om underhållsbidrag för barn

Senast ändrat Senast ändrat 2024-01-04
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek1 sida
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-01-04

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 sida

Fyll i mallen

Detta dokument kan användas av ett barns föräldrar för att reglera underhållsbidrag då barnet inte bor lika mycket hos dem.

 

Vad är det för något?

Fram till ett barn fyller 18 år, har föräldrarna en underhållsskyldighet. Går barnet fortfarande i grundskola, gymnasieskola eller liknande efter 18 år, sträcker sig underhållsskyldigheten fram till barnet fyller 21 år. Underhållsskyldigheten innebär att föräldrarna ska svara för barnets underhåll efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga.

Bor inte barnet hos båda föräldrarna ska underhållsskyldigheten fullföljas genom att den förälder som barnet inte bor med betalar underhållsbidrag till barnet. Underhållsbidraget betalas i praktiken till den andre föräldern och ska användas till barnets boende, mat och fritidsintressen.


Hur fungerar det?

Huvudregeln är att föräldrarna själva ska komma överens om underhållsbidragets belopp. Om den ena föräldern har betydligt bättre ekonomi än den andra är det dock vanligt att denne får stå för en större del av underhållet. Vad som får betydelse för underhållsbidragets storlek är dels barnets behov, bostadssituation och fördelning av dagar med barnet. Har den förälder som betalar underhållsbidrag haft barnet hos sig får vidare avdrag från underhållsbidraget göras.

När avtalet är upprättat ska det signeras av den förälder som ska betala underhållsbidraget och den andra föräldern om barnet är under 18 år eller barnet om hen är över 18 år. Löper avtalet under mer än tre månader ställs det även krav på att två vittnen signerar avtalet för att det ska anses giltig. Den som agerar vittne ska vara minst 15 år fyllda, inte ha något personligt intresse i avtalet samt inte lida av någon psykisk störning.

Är barnet under 18 år måste dessutom avtalet godkännas av socialnämnen i den kommun där barnet eller dess vårdnadshavare är folkbokförda. I de fall ingen av dem är varaktigt bosatta i Sverige ska avtalet godkännas av socialnämnden i Stockholms kommun.

När avtalet är färdigställd bör parterna behålla var sitt exemplar av avtalet.


Tillämplig lag

Föräldrabalk (1949:381)


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen