Avtal om vårdnad av barn Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Avtal om vårdnad av barn

Senast ändrat Senast ändrat 2023-11-20
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek1 sida
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2023-11-20

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 sida

Fyll i mallen

Ett avtal om vårdnad kan upprättas mellan föräldrarna till ett barn, förutsatt att båda eller någon av dem juridiskt står som vårdnadshavare. I avtalet kan regleras vem av föräldrarna som ska ges vårdnaden om barnet. Har båda föräldrarna vårdnaden sedan tidigare kan de komma överens om ensam vårdnad, d.v.s. att endast en av dem ska ges vårdnaden. Har å andra sidan endast en av föräldrarna vårdnaden sedan tidigare kan de komma överens om delad vårdnad, d.v.s. att de ska ges vårdnaden tillsammans.

Den som har vårdnaden om ett barn bär ansvaret för barnets personliga förhållanden och har rätt och skyldighet att besluta i frågor som rör barnet. Det är alltså ett barns vårdnadshavare som t.ex. beslutar om vart barnet ska bo, vilken skola hen ska gå i, sjukvård etc. Har föräldrarna redan en överenskommelse eller ett beslut om vårdnad och i stället önskar reglera umgänge med ett barn, t.ex. då föräldrarna separerat ska i stället ett umgängesavtal upprättas. Bor barnet vidare olika mycket hos föräldrarna har den som barnet bor mest hos rätt till underhållsbidrag från den andra föräldern. Detta regleras i ett avtal om underhållsbidrag för barn.

För att ett avtal om vårdnad ska vara juridiskt bindande krävs att det godkänns av socialnämnden. Ett avtal om vårdnad kommer godkännas förutsatt att innehållet och utfallet av avtalet anses vara det bästa för barnet.

För att ett avtal om vårdnad ska kunna upprättas krävs vidare att båda föräldrarna är överens. Vid oenighet kan de i stället vända sig till socialtjänsten (familjerätten), i den kommun de bor, för hjälp. Kan ändå ingen överenskommelse nås kan föräldrarna vända sig till tingsrätten för att få vårdnaden fastställd genom beslut från domstol.


Hur fungerar det?

Ett avtal om vårdnad ska upprättas skriftligen av två föräldrar till ett barn. Av avtalet ska det framgå vilka föräldrarna är, vem/vilka som sedan tidigare är vårdnadshavre, vilket barn som vårdnaden avser samt om vårdnaden ska vara ensam eller delad. Det ska vidare framgå att föräldrarna är överens samt vad som händer vid avtalsbrott, d.v.s. en situation där någon bryter mot vad som överenskommits i avtalet.

Ett avtal om vårdnad upprättas vanligtvis utan begränsning i tiden, fram tills eventuell ny överenskommelse, men det är även möjligt att tidsbegränsa denna typ av avtal. Önskar föräldrarna endast ändra i vårdnaden under en period ska detta framgå av avtalet. Föräldrarna kan t.ex. vara överens om att avtalet ska gälla fram tills beslut fattats av domstolen. Vidare finns viss möjlighet att upprätta ett avtal om vårdnad på bestämd tid, d.v.s. fram till ett i förväg bestämt datum. Denna typ av tidsbegränsning är inte att föredra men kan i undantagsfall godkännas av socialnämnden.

När avtalet är upprättat ska det signeras av båda föräldrarna och därefter ska en ansökan om att skriva avtal om vårdnaden skickas in till familjerätten i den kommun föräldrarna, någon av föräldrarna, är folkbokförda. Därefter kommer ett möte ske mellan familjerätten och föräldrarna där det kommer beslutas om avtalet ska godkännas eller inte. Socialnämndens beslut kan inte överklagas men det finns ingenting som hindrar föräldrarna från att upprätta ett nytt avtal om vårdnad eller vända sig till till tingsrätten för att få ändring i vårdnaden på nytt.

Avtalet får normalt juridiskt verkan, d.v.s. blir bindande, i samband med socialnämndens godkännande och har samma rättsverkan som en dom från domstol.


Tillämplig lag

6 & 21 kap. Föräldrabalken (1949:381)

Allmänna bestämmelser om avtal finns i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område.


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen