Avtal om hemtjänst serviceavtal Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Avtal om hemtjänst (serviceavtal)

Senast ändrat Senast ändrat 2024-01-13
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek2 till 3 sidor
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-01-13

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 2 till 3 sidor

Fyll i mallen

Ett avtal om hemtjänst upprättas mellan en utförare, d.v.s. den som ska utföra hemtjänsten, och en person över 65 år som är i behov av äldreomsorg. Vem som kan vara utförare beror på i vilken kommun den som är i behov hemtjänst bor. I kommuner som har valt att tillämpa lagen om valfrihetssystem (LOV) kan både kommunal och privat äldreomsorg förekomma och det är upp till den som omsorgen omfattar att välja. För att privat äldreomsorg ska bli aktuellt krävs dock att kommunen i fråga har godkänt och tecknat avtal med sådant privat företag. I kommuner som inte valt att tillämpa LOV bortfaller denna valmöjlighet och det är endast kommunal äldreomsorg som är aktuellt.

Med hemtjänst förstås att en utförare kommer hem till den person som är i behov av äldreomsorg och hjälper till i hemmet. Det kan t.ex. röra sig om hjälp att städa, lämna mat, bädda, klä på sig, duscha o.s.v. Även leverans av färdiga matlådor räknas som hemtjänst. Syftet med hemtjänst är att underlätta vardagen för den som är i behov av hjälp och inte kan utföra alla sysslor själv. Målet är vidare att den som hemtjänsten utförs hos ska kunna bo kvar i sin bostad till följd av den hjälp som ges.

Ett avtal om hemtjänst är ett typ av serviceavtal. Är det någon annan typ av service som ska utföras ska i stället ett allmänt serviceavtal upprättas.


Hur fungerar det?

Innan hemtjänst kan bli aktuellt måste den som önskar äldreomsorg vända sig till sin kommun och dess socialtjänst med en biståndsansökan. Av ansökan ska det framgå vilken hjälp som önskas. Även en närstående kan skicka in sådan ansökan men den som ansökan avser är fri att tacka nej om hen inte vill ha någon hemtjänst. När ansökan inkommit till kommunen görs en bedömning av samtliga omständigheter och om det anses att ansökningen är rättfärdigad fattas beslut om att bistånd godkänns. Nekas en biståndsansökan finns möjlighet att överklaga, d.v.s. få saken prövad på nytt.

När en biståndsansökan godkänts blir nästa steg att upprätta detta avtal mellan utföraren och den som tilldelats biståndet. Av avtalet ska det framgå vilka parterna är, vilken typ av hemtjänst som ska utföras samt med vilken regelbundenhet. Hemtjänsten kan antingen bestå i regelbundna eller oregelbundna besök. Med oregelbundna besök förstås besök till följd av att den som är i behov av hjälp larmar utföraren via ett trygghetslarm som ofta sitter runt handleden. Hemtjänsten kan även bestå av en kombination av dessa två.

I avtalet ska det även framgå vilket belopp som ska betalas för hemtjänsten per timme. Hemtjänstavgiften får maximalt uppgå till 2 125 SEK per månad och vilken timavgift som gäller beror på i vilken kommun hemtjänsten utförs. Hemtjänstavgiften ska alltid betalas till kommunen, även vid privat hemtjänst.

När avtalet är upprättat ska det signeras av båda parterna och de bör därefter behålla var sitt exemplar.


Tillämplig lag

Alla som anser sig vara i behov av hemtjänst har rätt att söka det. Den enskildas rätt till bistånd, och därmed bl.a. äldreomsorg, regleras i socialtjänstlagen (2001:453).

Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) reglerar vilket ansvar Sveriges kommuner har gällande sjukvården i landet.

Lag (2008:962) om valfrihetssystem reglerar den enskildes rätt och möjlighet att själv välja en utförare för sin hemtjänst. Denna lag gäller i de kommuner som valt att tillämpa den.

Regler kring utförarens tystnadsplikt samt annan säkerhet för den som hemtjänsten ska utföras hos återfinns i patientsäkerhetslagen (2010:659), offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), patientdatalagen (2008:355), lag (2001:454) om behandling om personuppgifter inom socialtjänsten och Dataskyddsförordningen (GDPR).


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen