Avtal om barnvakt Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Avtal om barnvakt

Senast ändrat Senast ändrat 2024-03-16
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek3 till 4 sidor
4 - 1 röst
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-03-16

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 3 till 4 sidor

Betyg: 4 - 1 röst

Fyll i mallen

Ett avtal om barnpassning ska upprättas då en/flera vårdnadshavare önskar anställa en person för barnpassning vid ett eller flera tillfällen. Vårdnadshavare är den/de som innehar det juridiska ansvaret för ett barn, oftast är det barnets föräldrar.

Ett avtal om barnpassning är ett bindande juridiskt dokument som fastställer villkoren för barnpassningen. Denna typ av avtal används för att säkerställa att båda parterna har en gemensam förståelse av förväntningarna och ansvarsområderna som gäller under tiden barnvakten tar hand om barnet/barnen.

Genom att upprätta ett avtal om barnpassning minskar risken för missförstånd och konflikter mellan vårdnadshavarna och barnvakten. Det skapar en tydlig ram för samarbetet och bidrar till en trygg och professionell arbetsrelation.


Hur fungerar det?

Avtalet upprättas mellan vårdnadshavarna till det barn som ska passas och barnvakten (har barnet endast en vårdnadshavare upprättas avtalet mellan denne och barnvakten).

Av avtalet ska det framgå information till parterna samt det/de barn som barnvakten ska passa. Det ska vidare tydligt anges när barnpassningen ska äga rum samt villka villkor som gäller för barnpassningnen. Här kan t.ex. inkluderas vart barnpassningen ska ske samt vilka aktiviteter som får/ska göras. Ska barnvakten transportera barnet/barnen bör även information kring hur det ska gå till framgå.

Ska barnpassningen vara återkommande ska avtalsperiod framgå, avtalet kan t.ex. löpa mellan bestämda datum eller tillsvidare. Ett avtal som löper tillsvidare måste sägas upp för att upphöra att gälla.

Ska ersättning utgå för barnpassningen, vilket hör till vanligheten, ska detta framgå av avtalet. Vidare ska det inkluderas hur betalning ska ske.

Avtalet bör inneha en avbokningspolicy där det framgår vad som händer om antingen vårdnadshavarna eller barnvakten behöver ändra eller avboka ett planerat arbetspass.

Utöver vad som redan angetts bör säkerhetsåtgärder i form av anvisningar för hur nödsituationer ska hanteras inkluderas, t.ex. vem som ska kontaktas vid problem eller om det behövs medicinsk hjälp. Det kan vara en god idé att även inkludera bestämmelser om sekretess för att värna om familjens och barnets integritet.

Bryter någon part mot vad som överenskommits gör denne sig skyldig till avtalsbrott. Sanktioner som vite, d.v.s. ett förbestämt bötesbelopp, eller skadestånd kan vid en sådan situation bli aktuellt.

När avtalet är upprättat och alla villkor är fastställda ska samtliga parter signera det, detta kan antingen ske i person eller elektroniskt. Parterna bör efter signering behålla var sitt exemplar.


Tillämplig lag

Avtalet i sig regleras av avtalslagen (Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetens område). Ska en barnvakt få ekonomisk ersättning för barnpassningen är det även viktigt att ha koll på de skatterättsliga regler som gäller.

Om barnvakten inte anlitas genom ett företag är i vissa fall vårdnadshavarna skyldiga att lämna kontrolluppgifter eller betala in arbetsgivaravgifter till Skatteverket.

  • Om den ekonomiska ersättningen till barnvakten i fråga uppgår till under 1 000 SEK per år behöver ingenting göras.
  • Om den ekonomiska ersättningen till barnvakten i fråga uppgår till 1 000 - 9 999 SEK per år ska kontrolluppgift på beloppet lämnas till Skatteverket. Barnvakten ansvarar för att göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter.
  • Om den ekonomiska ersättningen till barnvakten i fråga uppgår till över 10 000 SEK per år ska skatteavdrag göras samt arbetsgivaravgifter betalas.


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen