Bodelningsavtal - upphörande av samboförhållande Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Bodelningsavtal - upphörande av samboförhållande

Senast ändrat Senast ändrat 2024-01-20
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek1 sida
4,9 - 4 röster
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-01-20

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 sida

Betyg: 4,9 - 4 röster

Fyll i mallen

Ett bodelningsavtal används vid ett upphörande av ett samboavtal för att reda ut ägarförhållandena till den gemensamma egendomen. Är parterna som ska genomföra en bodelning i stället gifta ska en bodelning för upphörande av äktenskap (d.v.s. vid skiljsmässa) i stället upprättas.


Vad är det för något?

När ett samboförhållande upphör bör, om det inte finns samboavtal som säger annat, en bodelning genomföras och ett bodelningsavtal upprättas. När en bodelning görs vid ett samboförhållandes upphörande är det enligt huvudregeln samboegendomen som ska ingå och fördelas lika mellan parterna.

Med samboegendom förstås den gemensamma bostaden samt gemensamt bohag, d.v.s. det inre lösöre som är avsett för sambornas gemensamma bostad. För att bostaden och bohaget ska anses vara gemensamt ska det ha köpts för gemensamt bruk. En bostad som köpts av ena sambon långt innan samboförhållandet kommer alltså inte ingå i bodelningen, dock kan den andra sambon ändå ha rätt till den om hen anses vara den som behöver bostaden mest. Överförs en bostad på sådan grund ska visserligen den sambo som står som ägare ersättas för bostadens värde. Om en bostad köpts av ena sambon i nära anslutning till samboförhållandets start, med syfte att båda ska bo där tillsammans ska den dock ingå i en bodelning.

Ett samboförhållande kan upphöra antingen genom att parterna ingår äktenskap, någon av dem avlider eller att de flyttar isär. Vid de två senare alternativen, ska på begäran av någon av samborna, en bodelning göras. Det är inte krav på att någon bodelning sker men påkallar någon av parterna det inom ett år från det att samboförhållandet upphört ska det genomföras. När ett år har passerat fallerar rätten till bodelning.


Hur fungerar det?

Efter att ett samboförhållande upphört, genom antingen dödsfall eller att parterna flyttat isär, kan en bodelning ske om så önskas inom ett år. När en bodelning genomförs bör ett bodelningsavtal upprättas som kan styrka vad parterna faktiskt kommit överens om för att i framtiden undvika eventuella tvister. Bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena som rådde vid samboförhållandets upphörande, sådant som köpts eller lån som tagits efter denna tidpunkt ska alltså inte ingå.

Vid en bodelningen ska först sambornas andelar beräknas, detta görs genom att vardera parts samboegendom räknas samman med avdrag för skulder kopplade till denna egendom, även avdrag för skulder som inte har någon koppling till samboegendomen får göras om de inte kan få täckning ur annan egendom. När detta har beräknats ska summorna läggas samman för att sedan delas lika mellan samborna, resultatet blir då den andel av egendomen som samborna har rätt till.

Av bodelningsavtalet ska det framgå vem som tilldelas vilken egendom samt de skulder som påverkat andelsberäkningen. Ska en av parterna ta över något lån som antingen parterna haft tillsammans eller som den andra parten haft sedan tidigare ska även detta framgå.

Ett bodelningsavtal bör vara skriftligt och undertecknas av båda parter. Har samboförhållandet upplösts genom ena sambons död kan handlingen i stället undertecknas av den efterlevande sambon och den avlidnes legala arvingar och universella testamentstagare. Med universella testamentstagara förstås eventuella personer som enligt testamente ska tilldelas del av den avlidnes kvarlåtenskap i arv. Det går inte att registrera en bodelningen enligt sambolagen.


Tillämplig lag

Sambolag (2003:376)


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen