Rättsliga skillnaden med att vara gift eller sambo.

Senast ändrat: Senast ändrat:12 april 2022
Betyg Betyg 4,7 - 5 röster

Ett samboförhållande uppstår då två personer stadigvarande lever tillsammans i en kärleksrelation med gemensamt hushåll. Vidare är det krav på att ingen av dessa redan är gift. Ett samboförhållande ingås i samband med att två personer flyttar ihop och upplöses antingen genom att de gifter sig, flyttar isär eller att någon av dem avlider. Ett äktenskap uppstår å andra sidan genom en vigsel av antingen en religiös eller borgerlig myndighet.

Även då sambor lever som gifta par är det betydlig stor juridisk skillnad. Sambor har ett sämre rättsligt skydd då de varken ärver varandra eller är underhållsskyldiga gentemot varandra. Gifta makar ärver å andra sidan varandra per automatik samt har en skyldighet att försörja för varandra. Vidare är äktenskapet mer omfattande rent materiellt då all egendom påverkas. Om ett äktenskap upphör ska enligt huvudregeln all egendom delas lika mellan makarna medan det vid ett upphörande av ett samboskap endast är den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget som ska fördelas dem emellan.

1 Försörjningsplikt

Något som skiljer sambor från makar är att de senare har ett större ansvar för varandra. Makar har, enligt lag, ett gemensamt ansvar för ekonomin samt för att ta hand om hemmet. Har den ena maken en lägre inkomst och inte kan bidra på samma sätt ska maken med högre inkomst tilldelas ett större ekonomiskt ansvar. Syftet med detta är att makarna ska leva på samma ekonomiska standard. Om någon av makarna bryter mot underhållsskyldigheten kan domstolen besluta att denna ska betala underhållsbidrag till den andra maken.

Denna typ av försörjningsplikt saknas mellan sambor, de ställs inget rättsligt krav på att de ska bidra till de gemensamma och personliga uppgifterna efter förmåga, även om många väljer att leva efter detta ändå.

2 Bodelning

2.1 Tid för bodelning

Det ställs väldigt olika krav på en bodelning vid ett upplösande av samboskap och en bodelning vid ett upplösande av äktenskap. Först och främst är det inget krav på att en bodelning faktiskt görs vid ett samboförhållandes slut, även om det är att föredra, medan det vid ett äktenskaps upphörande ska göras. Sambor har ett år, från att samboförhållandet upphört, på sig att genomföra en bodelning. När denna period har passerat har rätten till bodelning förlorats. Vid ett äktenskaps upplösande finns det ingen bortre gräns satt för när bodelning senast kan ske.

2.2 Vad som ska ingå i en bodelning

En bodelning vid ett upplösande av ett äktenskap är normalt betydligt mer omfattande än en bodelning vid upplösande av ett samboförhållande. Vid en bodelning mellan makar ska all egendom ingå, bortsett från enskild egendom. Enskild egendom är sådan som genom gåva, äktenskapsförord eller testamente har gjorts till enskild, med syfte att undantas bodelning.

Vid en bodelning p.g.a. upplösande av samboskap är det endast den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget som ska ingå. Med gemensam bostad förstås bostad som antingen samborna gemensamt eller en av dem köpt för gemensamt bruk och som de tillsammans bor i. Med gemensamt bohag förstås sådant som köpts för gemensamt bruk till hemmet, t.ex. soffa, säng, tv.

3 Underhållsskyldighet

I undantagsfall, då det skiljer väldigt mycket mellan makars inkomst och förmögenhet, kan den mer förmögna maken bli skyldig att betala underhåll till den mindre förmögna maken efter att en skilsmässa har gått igenom. Denna möjlighet finns inte för sambor. Tillämpningen av denna möjlighet är restriktiv och det finns heller inget krav på att makarna ska leva på samma levnadsstandard som under äktenskapet. Tillfällen när detta kan bli aktuellt är t.ex. efter ett långt äktenskap där den ena maken inte har jobbat utan i stället tagit hand om hem och barn. Underhållsbidrag kan då behöva betalas ut under en övergångsperiod så att den mindre förmögna maken får en möjlighet att komma på banan och få igång en egen inkomst.

4 Arv

4.1 Gifta

En väldigt stor laglig skillnad mellan sambor och makar är regleringen/avsaknaden av reglering kring arv. Makar ges genom lag en arvsrätt efter varandra. Går en av makarna bort och det inte finns några särkullbarn, d.v.s. barn från tidigare förhållanden, med i bilden ärver den efterlevande maken den totala kvarlåtenskapen efter maken som avlidit. Detta är förutsatt att det inte finns något testamente som säger annat. Oavsett testamente har den efterlevande maken, så långt kvarlåtenskapen räcker, rätt att få egendom till ett värde som, tillsammans med vad hen tilldelats genom bodelningen inklusive eventuell enskild egendom, uppgår till summan av fyra gånger basbeloppet, vilket framgår av socialförsäkringsbalken (2010:110).

4.2 Sambor

Sambor har ingen laglig rätt till arv efter varandra. För att arv ska bli aktuellt krävs att ett testamente upprättas. Upprättas inget testamente och den ena sambon avlider kan det få förödande konsekvenser, där den efterlevande sambon t.ex. kan tvingas flytta ifrån sitt hem. Skrivs inget testamente kommer vad som tilldelas den avlidna genom bodelning, d.v.s. hälften av den gemensamma bostaden och bohaget, tilldelas den avlidnes arvingar. I första hand går arvet till den avlidnas barn, har de redan avlidit går eventuella barnbarn in som arvtagare. Finns det inga barn med i bilden är det i stället den avlidnes föräldrar som ärver kvarlåtenskapen. Finns dem inte längre i livet går arvet vidare till syskon.

Den legala arvsordningen efter en avliden sambo:

1:a arvsklassen
I första hand ärver bröstarvingar d.v.s. barn. Har ett barn avlidit träder dennes eventuella barn in som arvtagare.

2:a arvsklassen
Har den avlidna inga bröstarvingar är det hens föräldrar som ärver. Har någon av föräldrarna redan gått bort går dennes del av arvet vidare till den avlidnes syskon eller eventuella syskonbarn, om syskonen inte finns kvar i livet.

3:e arvsklassen
Om den avlidna varken har några arvingar i första eller andra arvsklassen är det den avlidnes morföräldrar som ska tilldelas arvet. Finns de inte längre i livet är det den avlidnes morbröder/farbröder och mostrar/fastrar som har rätt till arvet.

Den efterlevande sambon står utanför denna arvsordning och blir alltså arvslös utan testamente!

5 Sammanfattande skillnader

Gift Sambo
Försörjningsplikt Ja Nej
Bodelning All egendom utom enskild ingår Endast gemensam bostad och gemensamt bohag ingår
Underhållsskyldighet Ja Nej
Arv Har laglig arvsrätt efter varandra Saknar laglig arvsrätt efter varandra

Hämtningsbara mallar och exempel i Word- och PDF-format

Betygsätt den här handledningen